Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Възможности за организации

Организациите, които желаят да участват в „Еразъм+“, могат да се включат в редица дейности за развитие и изграждане на контакти, включително стратегическо подобряване на професионалните умения на своя персонал, изграждане на организационен капацитет и създаване на транснационални партньорства за сътрудничество с организации от други държави с цел постигане на иновативни резултати или обмен на добри практики.

Освен това организациите улесняват възможностите за мобилност с учебна цел за студенти, персонал в сферата на образованието, стажанти, чираци, доброволци, младежки работници и млади хора.

Ползите за участващите организации включват увеличен капацитет за работа на международно равнище, подобрени методи на управление, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка, управление и проследяване на резултатите от проекти, както и по-привлекателен набор от възможности за учащите и персонала в участващите организации.

Ключови действия

Ключово действие 1: Образователна мобилност за граждани

Възможностите в тази област са насочени към насърчаване на мобилността на студенти, служители, стажанти, чираци, доброволци, младежки работници и млади хора.

В този процес организациите организират възможностите за физическите лица. Ползите за организациите включват повишен капацитет за дейност на международно равнище, подобрени управленчески умения, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка, управление и проследяване на резултатите от проекти, по-привлекателен набор от възможности за студентите и служителите в участващите организации, възможност за разработване на иновативни проекти с партньори от целия свят.

Ключово действие 1: Образователна мобилност за граждани

Ключово действие 2: Сътрудничество между организации и институции

Сътрудничеството между организации и институции се очаква да доведе до разработването, трансфера и/или прилагането на новаторски практики на организационно, местно, регионално, национално или европейско равнище.

Ключово действие 2: Сътрудничество между организации и институции

Ключово действие 3: Подкрепа за политически реформи

Възможностите в рамките на тази ключова дейност допринасят за подкрепа на цялостния политически дневен ред на ЕС, на рамката за сътрудничество „Образование и обучение 2020“ и на стратегията за младежта.

Организациите ще допринасят за повишаването на качеството на образованието, обучението и системите за работа с младежта в Европа, както и за насърчаване на трансграничното учене и сътрудничество между органите. Те също така ще допринасят за разработване на база за основано на факти създаване на политики, както и за подкрепа на мрежи и инструменти за изпълнение на политики.

Организациите ще дават своя принос и за засилване на участието на младите хора в демократичния живот и тяхното общуване с политиците.

Ключово действие 3: Подкрепа за политически реформи

Жан Моне

Възможности за преподаване, научни изследвания и политически дебат относно ЕС и неговите политики.

Вижте действията по инициативата „Жан Моне“

Спорт

Разработване и осъществяване на съвместни дейности за насърчаване на спорта и физическата активност, идентифициране и осъществяване на иновативни дейности в областта на спорта и управление на прояви с нестопанска цел с цел увеличаване на заниманията със спорт.

Вижте действията в областта на спорта