Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Организации

Общ преглед

Организациите, желаещи да участват в „Еразъм +“, могат да провеждат различни дейности за развитие и изграждане на мрежи от контакти, включително стратегическо подобряване на професионалните умения на служителите, изграждане на организационен капацитет и създаване на международни партньорства за сътрудничество с организации от други държави с цел създаване на новаторски продукти или обмен на най-добри практики.

Освен това организациите улесняват възможностите за мобилност с учебна цел за студенти, служители, стажанти, обучаващи се работници, доброволци, младежки работници и млади хора.

Ползите за участващите организации включват увеличаване на капацитета им за работа на международно равнище, подобряване на методите на управление, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка и управление на проекти и последващи дейности, както и по-привлекателен набор от възможности за учащите и служителите в участващите организации.

Основни действия

Основно действие 1: Мобилност с учебна цел на физически лица

Основно действие 1 има за цел да насърчи мобилността на студенти, служители, доброволци, младежки работници и млади хора. Организациите могат да организират изпращане или приемане на студенти и служители от участващите страни, както и преподаване, обучение, учене и доброволчески дейности.

Научете повече

Основно действие 2: Иновации и добри практики

AОсновно действие 2 е насочено към развитие на секторите на образованието, обучението и младежта чрез пет главни дейности:

  1. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите в сектора, както и съвместни инициативи за насърчаване на сътрудничеството, обучението между равнопоставени партньори и обмена на опит.
  2. Алианси на познанията за насърчаване на иновациите във висшето образование и съвместно с предприятията допринасяне за нови подходи за преподаване и учене, предприемачество в образованието и модернизиране на системите за висше образование в Европа.
  3. Секторни алианси на уменията за справяне с недостига на умения и осигуряване на по-добро съответствие между професионалното образование и обучение и потребностите на пазара на труда. Налице са възможности за модернизиране на ПОО, обмен на знания и най-добри практики, насърчаване на работа в чужбина и разширяване на признаването на квалификациите.
  4. Проекти за изграждане на капацитет в областта нависшето образование с цел подпомагане на модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование в държавите партньори.
  5. Проекти за изграждане на капацитет в областта намладежта в подкрепа на развитието на работата с младежите, неформалното обучение и доброволческата работа, както и насърчаване на възможности за неформално учене с държавите партньори.

Научете повече

Основно действие 3: Подкрепа за реформиране на политиките

Основно действие 3 има за цел увеличаване на участието на младите хора в демократичния живот, особено в дискусиите с политици, както и развитието на знания в областта на образованието, обучението и младежта.

Научете повече

„Жан Моне“

Възможности за преподаване, научни изследвания и политически дебат по отношение на ЕС и неговите политики.

Научете повече

Спорт

Целта е разработване и изпълнение на съвместни дейности за насърчаване на спорта и физическата активност, определяне и прилагане на новаторски дейности в областта на спорта и управление на прояви с нестопанска цел за увеличаване на участието в спортни мероприятия.

Научете повече

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport