Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Обучение на учители по инициативата „Жан Моне“

Профил на кандидата

  • Висши училища, предлагащи обучение за учители
  • Институти/агенции за обучение на учители

Организациите, установени в държави по програма „Еразъм+“, трябва да притежават валидна Харта за висше образование „Еразъм” (ХВОЕ).

За организациите в държави партньори не се изисква ХВОЕ.

Продължителност: 3 години

Максимален размер на безвъзмездните средства за проект за обучение на учители: 300 000 евро (максимум 80 % от общите разходи)

Какви са условията?

Доставчици на обучение за учители по инициативата „Жан Моне“ са висши училища, предлагащи обучение за учители, или институти или агенции за обучение на учители, подпомагащи училищата и доставчиците на професионално образование и обучение при планирането, организирането и предоставянето на съдържание, свързано с Европейския съюз, в техните учебни и извънкласни дейности.

Като част от обучението на учители, доставчиците допринасят за по-доброто разбиране на Европейския съюз както в общото образование, така и в сферата на професионалното обучение, и подобряват знанията и уменията в областта на преподаването по въпроси, свързани с ЕС. След участието си в дейност за обучение по инициативата „Жан Моне“ учителите ще са по-добре подготвени да преподават свързано с ЕС съдържание по време на своята работа.

Обучението на учители по инициативата „Жан Моне“ може да бъде насочено както към първоначалната подготовка на учители, така и към тяхното продължаващо професионално развитие.

Какво се очаква от доставчиците на обучение за учители по инициативата „Жан Моне“?

Доставчиците ще предлагат структурирани предложения за обучение по теми, свързани с ЕС, на училищата и доставчиците на професионално образование и обучение и ще предоставят специфични индивидуални или групови курсове за обучение (модулни, в други населени места, смесени или онлайн) на учители, които се интересуват от ЕС.

Това може да включва разработването на материали с цел:

  • осигуряване на съдържание и методики за учителите на различни равнища, с различен произход и опит;
  • предоставяне на възможност на училищата и доставчиците на професионално образование и обучение да изградят познания за ЕС сред своя преподавателски персонал.

В рамките на всички дейности доставчиците на обучение за учители по инициативата „Жан Моне“ ще насърчават увереността на учителите да интегрират свързани с ЕС въпроси в ежедневната си работа.

Крайни срокове и формуляри за кандидатстване

Ръководство за програмата „Еразъм+“

Подробно ръководство за процеса на кандидатстване

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session