Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Катедри „Жан Моне“

Каква е целта?

Катедрите „Жан Моне“ имат за цел:

  • задълбочаване на преподаването в областта на европеистиката, включено в официалната учебна програма на висшите училища;
  • задълбочаване на преподаването по теми, свързани с ЕС, в области, които представляват все по-голям интерес на пазара на труда.

Катедрите „Жан Моне“ също така се насърчават да предлагат отворени образователни ресурси и да включват отворени образователни дейности в своята работа, за да се увеличава гъвкавостта и достъпността на обучението.

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на висшите училища да поддържат преподавателска позиция със специализация по европеистика за университетски преподаватели.

От участващите висши училища се очаква да подпомагат преподавателите, заемащи катедрата, в техните преподавателски, научноизследователски и аналитични дейности, което ще позволи курсовете да бъдат включени в широк спектър от учебни програми.

Как функционира?

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да са висши училища. Ако дадено висше училище е от страна по програмата, то трябва да притежава валидна Харта за висше образование „Еразъм“.

Катедрите „Жан Моне“ трябва да са с продължителност три години и да включват най-малко 90 учебни часа през академична година. Освен това катедрата трябва да осъществява поне една допълнителна дейност на академична година.

90-те часа могат да включват лекции, семинари и упражнения, включително в рамките на дистанционно обучение, но не могат да включват индивидуално обучение.

Заемащият катедрата трябва да е постоянен служител в кандидатстващата институция и да има научно звание „професор“. Той не може да е гостуващ преподавател към момента на подаване на кандидатурата.

Какво друго трябва да знаете?

Ако е необходимо заемащият катедра да бъде заменен, трябва да се изпрати писмено искане до Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA), а предложеният нов преподавател трябва да има същата степен на специализация като предишния.

Как да кандидатствате?

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Основният източник на информация за катедрите „Жан Моне“ е ръководството за програма „Еразъм+“, а повече информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура или да се свържете с Европейската комисия.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.