Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2024г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2024г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Какви са целите на програмата „Еразъм+“?

Обща цел

Общата цел на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, за насърчаване на иновациите, както и за укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. Предвид посоченото по-горе програмата следва да бъде ключов инструмент за изграждане на европейско пространство за образование, подкрепа за изпълнението на европейското стратегическо сътрудничество в областта на образованието и обучението и свързаните с него секторни програми. Освен това тя е от ключово значение за постигане на напредък в сътрудничеството в областта на политиката за младежта в рамките на стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. и за развитие на европейското измерение в спорта.

Специфични цели

Програмата има следните специфични цели:

  • да насърчава образователната мобилност за граждани и групи, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването и равнопоставеността, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението;
  • да насърчава образователната мобилност за неформално и информално учене и активното участие на младежите, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на младежта;
  • да насърчава образователната мобилност на спортния персонал, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на спортните организации и политиките в областта на спорта.