Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Харта за висше образование „Еразъм“

За хартата

Хартата за висше образование „Еразъм“ (ECHE) осигурява общата рамка за качество за дейностите по европейско и международно сътрудничество, които дадено висше училище може да провежда в рамките на програма „Еразъм+“.

Връчването на ECHE е необходимо условие за всички висши училища, установени в държави по програмата и желаещи да участват в дейности за образователна мобилност на физически лица и/или сътрудничество за иновации и добри практики по „Еразъм+“.

За висши училища, намиращи се в държавите партньори, ECHE не е задължителна, като рамката за качеството ще бъде установена посредством междуинституционални споразумения между висшите училища.

Как се връчва ECHE?

Всяка година се обявява покана за представяне на предложения за връчване на харта.

Можете да изтеглите последния списък на висшите училища, които притежават Харта за висше образование „Еразъм+“.

ECHE се предоставя за цялата продължителност на програмата „Еразъм+“ до 2027 г., като се удължава срокът на валидност за проектите, които започват през последната година на програмата и могат да продължат до три години (например до 2030 г.).

Какво съдържа ECHE?

Принципите на ECHE бяха адаптирани, за да съответстват на новостите в програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г., като цифровизацията, приобщаването и устойчивостта.

Някои от най-важните допълнения към новата Харта за висше образование „Еразъм+“ са ангажиментът да се достигне до по-слабо представените групи в областта на мобилността чрез стратегии за приобщаване, да се гарантират екологосъобразни практики при организирането на дейностите по „Еразъм+“, прилагането на цифровизацията чрез инициативата за европейска студентска карта и мобилното приложение „Еразъм+“, както и ангажиментът за засилване на гражданската ангажираност на мобилните студенти.

Освен това висшите училища трябва да спазват изискванията на препоръката на Съвета относно автоматичното взаимно признаване, за да се гарантира пълното автоматично признаване на периодите на учене в чужбина по възможно най-безпроблемен начин и без да е необходимо студентът да извършва допълнителна учебна работа или да полага изпит.

Новите принципи на ECHE са разработени след консултации с работната група за хартата, съставена от представители на националните агенции по програма „Еразъм+“, експерти в областта на висшето образование и студентски организации.

За помощ за по-пълното спазване на хартата във вашата институция вижте насоките на Хартата за висше образование „Еразъм+“, както и ръководството за наблюдение на ECHE.

Самооценка

Ръководителите на висши училища или координаторите по програма „Еразъм“ могат да използват инструмента за самооценка на ECHE за подобряване на резултатите на своите институции. Самооценката може да ви помогне да разберете колко ефективно се прилага хартата във вашата институция.

Подготвя се нова версия на инструмента, която ще бъде адаптирана към новата програма за периода 2021—2027 г. Тя ще бъде достъпна на тази страница.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).