Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Харта за висше образование „Еразъм“

За хартата

Хартата за висше образование „Еразъм“ (ECHE) осигурява общата рамка за качество за дейностите по европейско и международно сътрудничество, които дадено висше училище може да провежда в рамките на програма „Еразъм+“.

Връчването на ECHE е необходимо условие за всички висши училища, установени в държави по програмата и желаещи да участват в дейности за образователна мобилност на физически лица и/или сътрудничество за иновации и добри практики по „Еразъм+“.

За висши училища, намиращи се в държавите партньори, ECHE не е задължителна, като рамката за качеството ще бъде установена посредством междуинституционални споразумения между висшите училища.

Как се връчва ECHE?

Всяка година се обявява покана за представяне на предложения за връчване на харта.

Можете да изтеглите последния списък на висшите училища, които притежават Харта за висше образование „Еразъм+“.

ECHE се предоставя за цялата продължителност на програмата „Еразъм+“ до 2027 г., като се удължава срокът на валидност за проектите, които започват през последната година на програмата и могат да продължат до три години (например до 2030 г.).

Какво съдържа ECHE?

Принципите на ECHE бяха адаптирани, за да съответстват на новостите в програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г., като цифровизацията, приобщаването и устойчивостта.

Някои от най-важните допълнения към новата Харта за висше образование „Еразъм+“ са ангажиментът да се достигне до по-слабо представените групи в областта на мобилността чрез стратегии за приобщаване, да се гарантират екологосъобразни практики при организирането на дейностите по „Еразъм+“, прилагането на цифровизацията чрез инициативата за европейска студентска карта и мобилното приложение „Еразъм+“, както и ангажиментът за засилване на гражданската ангажираност на мобилните студенти.

Освен това висшите училища трябва да спазват изискванията на препоръката на Съвета относно автоматичното взаимно признаване, за да се гарантира пълното автоматично признаване на периодите на учене в чужбина по възможно най-безпроблемен начин и без да е необходимо студентът да извършва допълнителна учебна работа или да полага изпит.

Новите принципи на ECHE са разработени след консултации с работната група за хартата, съставена от представители на националните агенции по програма „Еразъм+“, експерти в областта на висшето образование и студентски организации.

За помощ за по-пълното спазване на хартата във вашата институция вижте насоките на Хартата за висше образование „Еразъм+“, както и ръководството за наблюдение на ECHE.

Самооценка

Ръководителите на висши училища или координаторите по програма „Еразъм“ могат да използват инструмента за самооценка на ECHE за подобряване на резултатите на своите институции. Самооценката може да ви помогне да разберете колко ефективно се прилага хартата във вашата институция.

Подготвя се нова версия на инструмента, която ще бъде адаптирана към новата програма за периода 2021—2027 г. Тя ще бъде достъпна на тази страница.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).