Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Студенти и служители с физически, психични или други увреждания

При подписването на Хартата за висше образование „Еразъм“, всяко висше училище се задължава да осигури равен достъп и възможности за всички участници независимо от техния произход. Затова студенти и служители с физически, психически или други увреждания могат да се възползват от помощните услуги, които приемащата институция предлага на своите местни студенти и служители.

Кой може да кандидатства?

За да се гарантира, че дадено лице, чиито физически, психични или други увреждания не биха позволили участието му в „Еразъм+“ без допълнителна финансова помощ, може да се възползва изцяло от европейските възможности за мобилност, „Еразъм+“ обръща особено внимание на услугите по предоставяне насоки, прием, физическа достъпност, оказване на педагогическа и техническа помощ и по-специално на финансирането на допълнителните разходи.

Няколко от студентите и служителите, избрани за посланици с цел популяризиране на програмата „Еразъм+“, са лица със увреждания. Джесика от Ирландия изрази готовността си да участва в „Еразъм+“ по следния начин:

„Реших да отида. Като човек, който не се предава, исках да приема предизвикателството. Не позволих на моето увреждане да се превърне в пречка за мен. Мисля, че всъщност то даже засили решимостта ми моята работа в „Еразъм+“ да бъде успешна“.

Какви безвъзмездни средства са достъпни?

Участниците с физически, психически или други увреждания могат да получат допълнително финансиране чрез подкрепата за приобщаване в рамките на „Еразъм+“. Поради това безвъзмездната помощ по линия на „Еразъм+“ може да бъде по-голяма от обичайните безвъзмездни помощи за студенти, стажанти или служители, за да се балансират специфичните трудности, пред които са изправени участниците (като приспособяване на жилищата, помощ при пътуване, медицинска помощ, помощно оборудване, адаптиране на учебните материали, придружаващо лице за студенти и служители с увреждания). Тази допълнителна безвъзмездна помощ се основава на реалните разходи.

Висшите учебни заведения трябва да опишат на уебсайтовете си начина, по който студенти и служители с физически, психични или други увреждания могат да поискат такава допълнителна безвъзмездна помощ.

Допълнителното финансиране за студенти и служители с физически, психични или други увреждания може да бъде предоставено и от други източници на местно, регионално и/или национално равнище.

Как да кандидатствате?

Когато се подготвя за период на мобилност по „Еразъм+“, участникът с физически, психически или други увреждания трябва да посочи своите нужди и допълнителни разходи, за да кандидатства за безвъзмездни средства по линия на подкрепата за приобщаване по „Еразъм+“ с помощта на висшето училище, което го изпраща.

Попитайте координатора по „Еразъм+“ от висшето училище, което ви изпраща, каква е процедурата за кандидатстване (срокове за кандидатстване, къде можете да получите формуляр за кандидатстване, къде да го изпратите и пр.).

Висшето училище и/или националната агенция ще разгледа заявлението ви и ще вземе решение каква допълнителна сума можете да получите.

Къде можете да получите допълнителна информация?

По принцип висшето училище, което ви изпраща, трябва да се увери, че приемащата институция е взела всички необходими мерки в отговор на специалните ви нужди, при условие че сте обявили вашите физически, психически или други увреждания.

Ако преди да заминете искате да научите повече за инфраструктурата, достъпна в приемащото ви висше училище, можете да установите контакт с лицето в него, което отговаря по тези въпроси. Отделът за международни връзки в изпращащия ви университет би следвало да е в състояние да ви помогне.

За да се установи по-лесно какви услуги може да предложи всяка институция на участниците в програми за мобилност, висшите училища могат да посочват в своите междуинституционални споразумения с партниращите институции дали разполагат с инфраструктура, подходяща за студенти и служители с физически, психически или други увреждания, като описват какъв вид помощни услуги се предлагат на студентите.

Полезна информация може да намерите на уебсайта за приобщаваща мобилност.

Можете също така да поискате от вашата национална агенция да ви предостави допълнителна информация по конкретни въпроси, които ви интересуват, когато планирате периода на обмен в чужбина.

Европейската агенция за развитие на образованието за хора със специални нужди предоставя списък с връзки, центрове за контакт и информация за държавите в ЕС/ЕИП, които биха могли да са от полза за студенти със специални образователни потребности.