Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Проекти за мобилност на младежи - „Младежки обмен“

В рамките на това действие1  организациите и неформалните групи младежи могат да получат подкрепа за осъществяването на проекти, обединяващи младежи от различни държави за обмен и учене извън своята официална образователна система.

Цели на действието

Програмата „Еразъм+“ подкрепя неформалната образователна мобилност на младежи под формата на младежки обмен с цел младежите да се ангажират и да получат възможност да станат активни граждани, да бъдат свързани с европейския проект и да получат съдействие за придобиване и развиване на компетентности за живота и за професионалното си бъдеще.

По-конкретно младежкият обмен има за цел:

 • насърчаване на междукултурния диалог, на опознаването и възприемането на европейската принадлежност;
 • развиване на уменията и нагласите на младежите;
 • укрепване на европейските ценности и разрушаване на предразсъдъците и стереотипите;
 • повишаване на осведомеността по социално значими теми и по този начин, стимулиране на ангажираността в обществото и на активното участие.

Действието е отворено за всички младежи, като се обръща специално внимание на младежите с по-малко възможности.

Контекст на политиката

Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. определя рамка за европейското сътрудничество в областта на младежта въз основа на съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора: нова стратегия на ЕС за младежта“. Стратегията насърчава участието на младежите в демократичния живот, подпомага социалното и гражданското участие и има за цел да гарантира, че всички младежи разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот. Стратегията на ЕС за младежта включва и процес на диалог по въпросите на младежта, като в този контекст през 2018 г. бяха разработени 11 европейски цели за младежта. Тези цели набелязват междусекторни области, които засягат живота на младежите, и посочват предизвикателствата. Стратегията на ЕС за младежта следва да допринася за осъществяването на тази визия на младежите. В рамките на основната област „Свързване“ стратегията на ЕС за младежта насърчава и улеснява връзките, отношенията и обмена на опит между младежите като основно предимство за бъдещото развитие на ЕС. Тези връзки се насърчават най-добре чрез различни форми на мобилност, една от които е младежкият обмен.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Тематични стратегии в областта на младежта

Програмата „Еразъм+“ има за цел да се насърчава младежкото участие, да се повишава качеството на процесите на информално и неформално учене и да се развива качествена младежка работа. Допълнителна подкрепа в тези области се предоставя чрез специфични тематични стратегии като стратегията за младежко участие, Youthpass и Европейската стратегия за обучение (ETS)2 .

Описание на дейностите

Младежки обмен

Младежките обмени са срещи на групи младежи от най-малко две различни държави, които се събират за кратък период от време, за да реализират съвместно неформална програма за обучение (съчетание от семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др.) по интересна за тях тема, като се вдъхновяват от европейските цели за младежта3  години  с местожителство в държавите на изпращащата и приемащата организация. 

Водачите на групи4  и улеснителите, участващи в младежки обмен, трябва да имат навършени 18 години. 

Брой на участниците и състав на националните групи  

Минимум 16 и максимум 60 участници на дейност (не са включени водачите на групи, улеснителите и придружаващи лица). В случаите на младежки обмен, в който участват само младежи с по-малко възможности, минималният брой участници е 10.

Минимум две групи младежи от две различни държави. 

Всяка група трябва да има поне един водач на групата. 

Максимум един улеснител на дейност. 

Други критерии  

Най-малко една от изпращащите или приемащите организации, участващи в дейността, трябва да е от държавата на националната агенция, в която е подадено заявлението.

 

Допълнителни критерии за допустимост за подготвителни посещения  

Място (места) на изпълнение на дейността  

Дейността трябва да се осъществи в държавата на една от приемащите организации.

Допустими участници  

Представители на участващите организации, улеснители, водачи на групи и младежи, които участват в основната дейност. 

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Проектите ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии: За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. Освен това те трябва да получат най-малко половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-долу категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Релевантност, обосновка и въздействие (максимален резултат: 30 точки)

 • Релевантност на проекта за:

–  целите на действието; 

–  нуждите на участващите организации и на отделните участници.

–  Доколко проектът е подходящ за постигане на висококачествени резултати от обучението за участниците;

 • Потенциално въздействие на проекта:

–  върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;

–  извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско или световно равнище.

 • Доколко проектът е подходящ да допринесе за приобщаването и многообразието, за екологичните и цифровите измерения на програмата, както и за измерението, свързано с участието;
 • Доколко проектът запознава нови участници и организации с по-малко опит с действието.

Качество на структурата на проекта (максимален резултат: 40 точки)

 • Съгласуваност между установените нужди, целите на проекта, профилите на участниците и предлаганите дейности;
 • Яснота, пълнота и качество на всички етапи на проекта: подготовка (включително подготовка на участниците), изпълнение на дейностите и последващи действия;
 • Доколко младежите участват активно във всички етапи на дейностите; 
 • Доколко дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин и са отворени за участници с различен произход и способности. 
 • Целесъобразност на предложените методи за учене, основани на участието, включително на всички виртуални компоненти; 
 • Качество на мерките и подкрепата за процеса на анализ, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците, както и последователно използване на европейските инструменти за прозрачност и признаване и по-специално Youthpass;
 • Балансирано представителство на участниците по отношение на държавите и пола;
 • Адекватност и ефективност на предвидените мерки за гарантиране на безопасността и защитата на участниците;
 • Доколко дейностите включват устойчиви и екологосъобразни практики.

Качество на управлението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Качество на практическата организация и условия за управление и предоставяне на подкрепа;
 • Качество на сътрудничеството и комуникацията между участващите организации, както и с други заинтересовани страни;
 • Качество на мерките за оценяване на различните етапи и резултати от проекта;
 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от проекта в рамките на участващите организации и извън тях.

 

Правила за финансиране

Бюджетна категория Допустими разходи и приложими правила Сума
Организационна подкрепа

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците, с изключение на водачите на групи, придружаващите лица и улеснителите.зходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност.

100 EUR на участник в младежки обмен

Пътни разходи

Принос към пътните разходи на участниците, включително на придружаващите лица и улеснителите, от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността5 с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния6 .

За дейности, свързани с пътуване, кандидатът следва да сумира разстоянията между отделните места на провеждане и да избере категорията разстояния, съответстваща на общата сума7 .

Разстояние на пътуване Стандартно пътуване Екологично пътуване
0 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km или повече: 1500 EUR  
Индивидуална подкрепа

Дневни разходи

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на престоя на участник, включително при необходимост за водачи на групи, придружаващи лица и улеснители, като се включват и един ден за пътуване преди дейността и един — след нея, както и до четири допълнителни дни за участниците, които получават безвъзмездни средства за екологично пътуване.

Таблица A2.1 на участник на ден
Подкрепа за приобщаване

Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците, с изключение на водачите на групи, придружаващите лица и улеснителите.

100 EUR на участник в младежки обмен

Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица (включително обосновани дневни и пътни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

100 % от допустимите разходи
Подкрепа за подготвително посещение

Разходи свързани с осъществяването на подготвително посещение, включително пътни и дневни разходи.

Механизъм на финансиране: единични ставки.

Правило за отпускане: с изключение на участници от приемащата организация. На дейност се финансира максимум 1 участник от участваща организация. Няма ограничение за улеснители, които участват в основната дейност. Под условие: необходимостта от подготвително посещение, целите и участниците трябва да бъдат обосновани от кандидата и одобрени от националната агенция.

575 EUR на участник за подготвително посещение.

Извънредни разходи

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения. Високи пътни разходи на участниците, включително водачи на групи, придружаващи лица и улеснители, включващи използване на по-екологично чисти транспортни средства с по-ниски въглеродни емисии.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите разходи

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи

 

Таблица A2.1 Индивидуална подкрепа за младежки обмен

 

Индивидуална

подкрепа (евро на ден)

Австрия 45 EUR
Белгия 42 EUR
България 32 EUR
Хърватия 35 EUR
Кипър 32 EUR
Чешка република 32 EUR
Дания 45 EUR
Естония 33 EUR
Финландия 45 EUR
Република Северна Македония 28 EUR
Франция 38 EUR
Германия 41 EUR
Гърция 38 EUR
Унгария 33 EUR
Iceland 45 EUR
Исландия 49 EUR
Италия 39 EUR
Латвия 34 EUR
Лихтенщайн 45 EUR
Литва 34 EUR
Люксембург 45 EUR
Малта 39 EUR
Нидерландия 45 EUR
Норвегия 50 EUR
Полша 34 EUR
Португалия 37 EUR
Румъния 32 EUR
Сърбия 29 EUR
Словакия 35 EUR
Словения 34 EUR
Испания 34 EUR
Швеция 45 EUR
Турция 32 EUR
Държави партньори, съседни на ЕС 29 EUR
 • 1 Основната част от бюджета по това действие се отпуска за подпомагане на транснационални дейности, включващи организации и участници от държави по програмата. Същевременно около 25 % от наличния бюджет могат да се използват за финансиране на международни дейности за мобилност, включващи организации и участници от държави по програмата и държави партньори, съседни на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).
 • 2 Стратегиите могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.salto-youth.net/
 • 3 Европейските цели за младежта са разработени в рамките на Стратегията на ЕС за младежта. Тези цели набелязват междусекторни области, които засягат живота на младежите, и посочват предизвикателствата. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en. Периодът на учене включва предварителен подготвителен етап, както и оценка и последващи действия след обмена.

  Следните дейности не са допустими за финансиране в рамките на проекти за младежки обмен: пътувания за академично обучение, дейности за обмен, предприети с цел финансова печалба, дейности за обмен с туристическа насоченост, фестивали, ваканционни пътувания, турнета, официални заседания, курсове за обучение от възрастни за младежи.

  В допълнение към младежкия обмен проектите могат да включват и подготвителни посещения.

  Подготвителни посещения

  Целта на подготвителните посещения е да се осигури високо качество на дейностите чрез улесняване и подготовка на административните условия, изграждане на доверие и разбирателство и установяване на стабилно партньорство между участващите организации и лица. При дейности по младежки обмен с младежи с по-малко възможности чрез подготвителното посещение следва да се гарантира, че специфичните нужди на участниците могат да бъдат задоволени. Подготвителните посещения се осъществяват в държавата на една от приемащите организации преди началото на дейността за младежки обмен.

  Създаване на проект

  Проектът се изпълнява от най-малко две организации. Организациите, участващи в даден проект, следва да се възползват от своето участие; поради това проектът следва да съответства на техните цели и да отговаря на нуждите им. Участващите организации поемат ролите на „изпращащи“ участници и/или на „приемащи“, т.е. домакини на дейността. Една от организациите също така поема ролята на координатор и кандидатства за целия проект от името на партньорството.

  Проектът се състои от четири етапа: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности. Участващите организации и младежите, включени в дейностите, следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

  • Планиране (определяне на нуждите, целите, резултатите от обучението, форматите на дейности, разработване на работна програма, график на дейностите и т.н.);
  • Подготовка (практическа организация, сключване на споразумения с партньори, езикова/междукултурна/образователна и свързана с определени задачи подготовка на участниците преди заминаването им и т.н.);
  • Изпълнение на дейностите;
  • Последващи дейности (оценка на дейностите, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците и разпространение и използване на резултатите от проекта).

  Качественият младежки обмен:

  • се основава на активното участие на младежите и участващите организации, които следва да играят активна роля във всички етапи на проекта, като по този начин обогатяват своя опит в областта на обучението и развитието;
  • включва различни групи участници и се основава на това многообразие;
  • се основава на ясно определени нужди на младите участници;
  • осигурява надлежно определени и документирани резултати от неформалното и информалното учене на участниците;
  • насърчава участниците да разсъждават върху европейски теми и ценности.

  Процес на обучение

  Организирането на младежки обмен в контекста на неформалното учене изисква желаните резултати от обучението поне частично да се планират предварително, за да се осигурят подходящи възможности. Младежите, които участват в дейността, следва да съдействат за определянето на техните нужди и на обучението, което желаят да получат или да развият чрез младежки обмен.

  Участниците следва също така да се ангажират във възможно най-голяма степен в проектирането и разработването на дейността (изготвяне на програмата, определяне на методите на работа и на разпределението на задачите) и да обмислят как да се подготвят за постигането на максимално въздействие от обучението и личностното развитие, които биха могли да осъществят по време на обмена.

  След приключването на основната дейност участниците следва да бъдат приканени да предоставят обратна информация за дейността, да обмислят какво са научили и как могат да се възползват от тези резултати от обучението. Освен това участниците следва да обмислят възможни последващи действия във връзка с дейността. Това може да се осъществява индивидуално и при възможност, в група.

  Организациите следва да подкрепят процеса на обучение, определянето и документирането на резултатите от обучението, по-специално чрез Youthpass.

  Приобщаване и многообразие

  Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в процеса на вземане на решения. 

  Младежкият обмен е особено подходящ за включването на младежи с по-малко възможности:

  • Груповата мобилност предлага осъществяване на международна мобилност в безопасното обкръжение на групата;
  • Кратката продължителност на младежкия обмен прави подходящо участието на младежи с по-малко възможности;
  • Ангажирането на местни участници улеснява първото участие в европейски проекти.

  Младежкият обмен е подходящ и за работа по приобщаването и многообразието като предмет на проекта, например за подкрепа на борбата със стереотипите и насърчаване на разбирателството, толерантността и недискриминацията. 

  Защита и безопасност на участниците

  В младежкия обмен участват водачи на групи. Водачите на групи наблюдават и оказват подкрепа на участниците с цел осигуряването на качествен процес на обучение в хода на основната дейност. В същото време те се грижат за безопасна, основана на уважение и недискриминационна среда и за защита на участниците. По време на планирането и подготовката на младежки обмен следва да се обърне внимание на въпроса за защитата и безопасността на участниците и да се предвидят всички необходими мерки за предотвратяване/намаляване на рисковете.

  Устойчивост на околната среда

  Чрез младежкия обмен следва да се насърчава екологично устойчиво и отговорно поведение на участниците, като се повишава осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Младежкият обмен следва да бъде проектиран и осъществяван с екологично съзнание, например чрез интегриране на устойчиви практики като избор на материали за многократна употреба или на екологично чисти материали, намаляване на отпадъците и рециклиране, устойчиви транспортни средства. 

  Цифров преход

  Програмата „Еразъм+“ подкрепя всички участващи организации за включване на употребата на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и подобряване на качеството на дейностите.

  Стандарти за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта

  При изпълнението на всички проекти, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта за организиране на висококачествени дейности за образователна мобилност. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта обхващат както основните принципи на действието, така и конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участниците, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта можете да откриете на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

  Критерии за оценяване на този проект

  Критерии за допустимост

  Общи критерии за допустимост

  Общите критерии по-долу се прилагат за стандартните проекти за младежки обмен. За акредитации, моля, вижте съответния раздел от настоящото ръководство.

  Допустими участващи организации  

  Участваща организация може да бъде:

  • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; европейска младежка НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; социално предприятие; организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;  
  • неформална група младежи .  

  установена в държава по програмата или в държава партньор, съседна на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).

  Кой може да кандидатства?  

  Кандидат може да бъде всяка допустима участваща организация или група, установена в държава по програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта .

  Брой на участващите организации  

  Трябва да има най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави. 

  Продължителност на проекта  

  Между 3 и 24 месеца. 

  Къде се кандидатства?  

  В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

  Кога се кандидатства?  

  Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от следните дати:

  11 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 август и 31 декември същата година.

  5 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 януари и 31 май следващата година.

  Как се кандидатства?  

  Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

  Приложения  

  Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложена клетвена декларация от законния представител. 

  Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложен график за всяка една от дейностите по младежки обмен и подготвителните посещения, планирани в проекта. 

   

  Допълнителни критерии за допустимост за младежки обмен  

  Продължителност на дейността  

  Между 5 и 21 дни, без да се отчита времето за пътуване. 

  Място (места) на изпълнение на дейността  

  Дейността трябва да се реализира в държавата на една (или няколко, в случай на дейности, свързани с пътуване) от организациите, които участват в тази дейност.

  Брой на участващите организации  

  Трябва да има най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави. 

  Дейности в държави по програмата: всички участващи организации трябва да са установени в държава по програмата.

  Дейности с държави партньори, съседни на ЕС: в изпълнението на дейността трябва да участват поне една организация от държава по програмата и една организация от държава партньор, съседна на ЕС.

  Допустими участници  

  Младежи на възраст между 13 и 30

  Моля, обърнете внимание на следното: 

  долни възрастови граници: участниците трябва да са навършили минималната възраст към началната дата на дейността.

  горни възрастови граници: участниците трябва да не са по-възрастни от посочената максимална възраст към началната дата на дейността.

 • 4 Водач на група е възрастен, който се присъединява към младежите, участващи в младежки обмен, за да осигури тяхното ефективно учене, защита и безопасност.
 • 5 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 km) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 km).
 • 6 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg
 • 7 Например, ако участник от Мадрид (Испания) участва в дейност, свързана с пътуване и осъществявана първо в Рим (Италия), а след това в Любляна (Словения), кандидатът първо ще изчисли разстоянието между Мадрид и Рим (1365,28 km), след това между Рим и Любляна (489,75 km), и ще събере двете разстояния (1855,03 km); б) ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 km); и в) ще изчисли безвъзмездните средства от ЕС, които ще представляват принос към пътните разходи на участника от Мадрид до Любляна (през Рим) и обратно (275 EUR).
Tagged in: