Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Vad händer när min ansökan har lämnats in?

Alla ansökningar som tas emot av de nationella programkontoren eller det centrala programkontoret granskas och bedöms.

Bedömning av ansökningar

De nationella programkontoren eller det centrala programkontoret utvärderar de ansökningar de tar emot enbart på grundval av de kriterier som beskrivs i den här handledningen. Utvärderingen omfattar följande:

  • En kontroll för att verifiera att ansökan uppfyller de formella kriterierna.
  • En kontroll för att verifiera att sökanden och den verksamhet som föreslås uppfyller kriterierna för bidragsberättigande.
  • En kontroll för att verifiera att sökanden uppfyller uteslutnings- och urvalskriterierna (dvs. operativ och finansiell kapacitet).
  • En kvalitetsbedömning för att utvärdera i vilken utsträckning ansökan uppfyller tilldelningskriterierna. Sådana kvalitetsbedömningar görs oftast med stöd av oberoende experter. I sin bedömning har experterna stöd av de riktlinjer som Europeiska kommissionen har tagit fram. För insatser som förvaltas av de nationella programkontoren kommer dessa riktlinjer att finnas tillgängliga på webbplatserna för Europeiska kommissionen och för de organ som ansvarar för förvaltningen av projekt inom Erasmus+ i varje land.
  • En kontroll av att förslaget inte innebär en risk för dubbelfinansiering. Sådan kontroll görs vid behov i samarbete med andra organ eller andra intressenter.

Det nationella eller centrala programkontoret ska utse en urvalskommitté som leder hela urvalsprocessen. På grundval av den bedömning som utvärderingskommittén gör – vid behov med stöd av experter – väljer den ut projekt som föreslås för bidragsbeviljande och fastställer en förteckning över dessa projekt.

I samband med utvärderingen kan de sökande, när det gäller alla insatser som omfattas av handledningen, uppmanas att lämna kompletterande information eller förklara de styrkande handlingar som lämnats in i samband med ansökan, förutsatt att den informationen eller de förklaringarna inte medför någon väsentlig ändring av ansökan. Kompletterande information och förklaringar är särskilt motiverade när det är uppenbart att den sökande har gjort rena skrivfel, eller när – i fråga om projekt som finansieras genom avtal som omfattar flera bidragsmottagare – en eller flera fullmakter från partnerna saknas (se avsnittet ”Bidragsavtal” om avtal med flera bidragsmottagare).

Slutligt beslut

Vid utgången av urvalsförfarandet ska det nationella eller centrala programkontoret besluta om vilka projekt som ska beviljas bidrag utifrån

  • den rangordning som föreslagits av urvalskommittén,
  • den tillgängliga budgeten för varje insats (eller varje verksamhet inom en insats).

Ansökningshandlingarna och åtföljande material kommer inte att skickas tillbaka till den sökande när utvärderingsförfarandet är avslutat, oavsett vilket resultatet blir av ansökningsprocessen.

Rapportering av resultat

Samtliga sökande kommer att informeras skriftligen om utvärderingsresultaten. I detta brev ges ytterligare anvisningar om nästa steg i förfarandet fram till undertecknandet av bidragsavtalet.

För insatser som förvaltas av det centrala programkontoret

Framgångsrika ansökningar kommer att gå vidare till förberedelsefasen för bidrag, medan övriga ansökningar kommer att sättas upp på reservlistan eller avslås. En inbjudan till förberedelsefasen för bidrag är inget formellt finansieringsåtagande. Det centrala programkontoret behöver fortfarande göra olika juridiska kontroller innan bidrag kan beviljas: validering av rättsliga enheter, finansiell kapacitet, kontroll av uteslutningskriterier osv. Vid den tidpunkten kommer de sökande att uppmanas att lämna in finansiella uppgifter om sin organisation och utse en företrädare för den rättsliga enheten.

Om en sökande anser att utvärderingen inte har gått rätt till kan klagomål lämnas in (enligt de tidsfrister och förfaranden som anges i meddelandet om utvärderingsresultaten). Tänk på att meddelanden som inte har öppnats inom tio dagar från det datum de skickades anses ha lästs och att tidsfristerna räknas från datumet för öppnande/åtkomst (se även villkoren på EU-portalen för finansiering och anbud – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Tänk även på att det kan finnas begränsningar för antalet tecken för klagomål som inges elektroniskt.

Vägledande tidplan för meddelande av beslut om tilldelning av bidrag och undertecknande av bidragsavtalet:

Vad gäller projekt inom programområde 1 som förvaltas av de nationella programkontoren för Erasmus+ kommer tilldelningsbeslutet att meddelas och bidragsavtalet undertecknas cirka fyra månader efter tidsfristen för inlämning.

Vad gäller projekt inom programområde 2 som förvaltas av de nationella programkontoren för Erasmus+ kommer tilldelningsbeslutet att meddelas och bidragsavtalet undertecknas cirka fem månader efter tidsfristen för inlämning.

För projekt inom programområdena 2 och 3 som förvaltas av det centrala programkontoret kommer meddelandet om tilldelningsbeslutet att skickas ca sex månader efter den sista ansökningsdagen. Bidragsavtalet kommer att undertecknas ca nio månader efter den sista ansökningsdagen.