Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kas vyksta pateikus paraišką?

Visos nacionalinių agentūrų arba vykdomosios įstaigos gautos paraiškos yra vertinamos.

Vertinimo procedūra

Paraišką gavusi nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga projekto pasiūlymą vertina remdamasi šiame vadove nustatytais kriterijais. Vertinimu siekiama:

  • patikrinti, ar paraiška atitinka priimtinumo kriterijus;
  • patikrinti, ar pareiškėjas ir siūloma veikla atitinka tinkamumo kriterijus;
  • patikrinti, ar pareiškėjas atitinka atmetimo ir atrankos (t. y. veiklos ir finansinius pajėgumų) kriterijus;
  • atlikti kokybės vertinimą ir įvertinti mastą, kuriuo pareiškėjas atitinka dotacijos skyrimo kriterijus. Kokybės vertinimas dažniausiai atliekamas padedant nepriklausomiems ekspertams. Ekspertai vertinimą atlieka remdamiesi Europos Komisijos parengtomis gairėmis; kai veiksmus administruoja „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, šios gairės bus paskelbtos Europos Komisijos ir agentūrų, atsakingų už „Erasmus+“ projektų administravimą kiekvienoje šalyje, svetainėse;
  • patikrinimas, ar dėl projekto nekyla dvigubo finansavimo rizikos. Prireikus, atliekant tokį patikrinimą bendradarbiaujama su kitomis agentūromis arba kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga paskiria vertinimo komitetą, kuris prižiūri visą atrankos procesą. Remiantis vertinimo komiteto atliktu vertinimu, jei reikia, pasitelkus ekspertų pagalbą, bus atrenkamas ir sudaromas dotacijai gauti siūlomų projektų sąrašas.

Visų šiame vadove nurodytų veiksmų atveju per vertinimo procesą pareiškėjų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos arba paaiškinti kartu su paraiška pateiktus patvirtinamuosius dokumentus, tačiau informacija arba paaiškinimai negali iš esmės pakeisti pasiūlymo. Prašyti papildomos informacijos ir paaiškinimų visų pirma pagrįsta tais atvejais, kai pareiškėjas yra padaręs akivaizdžių korektūros (techninių) klaidų, arba tais atvejais, kai – jeigu projektai finansuojami pagal keliems gavėjams skirtas dotacijų sutartis, – nepateiktas vienas ar daugiau partnerių įgaliojimų (dėl keliems gavėjams skirtų dotacijų sutarčių žr. skirsnį „Dotacijos sutartis“).

Galutinis sprendimas

Pasibaigus vertinimo procedūrai, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga priima sprendimą dėl projektų, kuriems turėtų būti suteikta dotacija, remdamasi:

  • vertinimo komiteto pasiūlytu prioritetiniu sąrašu;
  • turimu konkretaus veiksmo (arba konkrečios kokio nors veiksmo veiklos) biudžetu.

Pasibaigus vertinimo procedūrai, paraiškų dokumentai ir prie jų pridėta medžiaga pareiškėjui negrąžinama, nepriklausomai nuo procedūros rezultato.

Rezultatų skelbimas

Visi pareiškėjai apie vertinimo rezultatą bus informuoti raštu. Šiame rašte bus pateikti tolesni nurodymai dėl kitų veiksmų dotacijos sutarčiai pasirašyti.

Kai veiksmus administruoja vykdomoji įstaiga:

Atrinktų paraiškų teikėjai bus pakviesti rengtis dotacijos skyrimui; kiti bus įtraukti į rezervinį sąrašą arba atmesti. Kvietimas rengtis dotacijos skyrimui nėra oficialus finansavimo įsipareigojimas. Prieš skirdama dotaciją vykdomoji įstaiga turės atlikti įvairias teisines patikras: teisės subjekto patvirtinimo, finansinio pajėgumo, draudimo dalyvauti procedūroje ir kt. Tuo metu pareiškėjų bus prašoma pateikti savo organizacijos finansinius duomenis ir paskirti JSPA.

Jei pareiškėjas mano, kad vertinimo procedūra buvo ydinga, jis gali pateikti skundą (po pranešime apie vertinimo rezultatus nustatyto termino ir atlikus jame nustatytą procedūrą). Atkreipkite dėmesį, kad pranešimai, kurie nebuvo atidaryti per 10 dienų nuo išsiuntimo dienos, bus laikomi perskaitytais ir terminai bus skaičiuojami nuo atidarymo ir (arba) prieigos momento (taip pat žr. Finansavimo ir konkursų portalo sąlygas: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Taip pat atkreipkite dėmesį, kad teikiant skundus elektroniniu būdu, gali būti ribojamas simbolių skaičius.

Preliminarus informavimo apie sprendimą skirti dotaciją ir dotacijos sutarties pasirašymo tvarkaraštis:

Kai 1 pagrindinio veiksmo projektus administruoja „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, apie sprendimą skirti dotaciją ir dotacijos sutarties pasirašymą bus pranešta po pateikimo termino praėjus maždaug 4 mėnesiams.

Kai 2 pagrindinio veiksmo projektus administruoja „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, apie sprendimą skirti dotaciją ir dotacijos sutarties pasirašymą bus pranešta po pateikimo termino praėjus maždaug 5 mėnesiams.

Kai 2 ir 3 pagrindinio veiksmo projektus administruoja vykdomoji įstaiga, apie sprendimą skirti dotaciją bus pranešta po pateikimo termino praėjus maždaug 6 mėnesiams, o dotacijos sutartis bus pasirašoma po pateikimo termino praėjus maždaug 9 mėnesiams.