Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Postup po podaní žiadosti

Všetky žiadosti prijaté národnými agentúrami alebo výkonnou agentúrou sa podrobia postupu hodnotenia.

Postup hodnotenia

Národná alebo výkonná agentúra, ktorá prijala žiadosť, vyhodnotí návrhy projektov výlučne na základe kritérií opísaných v tomto sprievodcovi. Hodnotenie zahŕňa:

  • kontrola na overenie, že žiadosť spĺňa kritériá prípustnosti,
  • kontrola na overenie, že žiadateľ a navrhované aktivity spĺňajú kritériá oprávnenosti,
  • kontrola na overenie, že žiadateľ spĺňa kritériá vylúčenia a podmienky účasti (t. j. prevádzková a finančná kapacita),
  • posúdenie kvality na vyhodnotenie miery, v akej žiadosť spĺňa kritériá na vyhodnotenie návrhov. Takéto posúdenie kvality sa vo väčšine prípadov realizuje s podporou nezávislých odborníkov. Odborníci budú pri posudzovaní kvality postupovať podľa usmernení vypracovaných Európskou komisiou; v prípade akcií, ktoré riadia národné agentúry programu Erasmus+, tieto usmernenia budú sprístupnené na webových sídlach Európskej komisie a agentúr zodpovedných za riadenie projektov v rámci programu Erasmus+ v jednotlivých krajinách,
  • overenie, že návrh nepredstavuje riziko dvojitého financovania. Ak je to potrebné, takéto overenie sa vykoná v spolupráci s inými agentúrami alebo ďalšími zainteresovanými stranami.

Národná alebo výkonná agentúra vymenuje komisiu pre vyhodnotenie, ktorá bude riadiť celý výberový proces. Na základe posúdenia výberovou komisiou (v prípade potreby s pomocou odborníkov) sa vyberie a zostaví zoznam projektov, ktoré sa navrhujú na udelenie grantu.

V prípade všetkých akcií, na ktoré sa vzťahuje tento sprievodca, môžu byť žiadatelia počas postupu hodnotenia vyzvaní, aby poskytli doplňujúce informácie alebo vysvetlili doplňujúce dokumenty predložené v súvislosti so žiadosťou za predpokladu, že uvedené informácie alebo vysvetlenie podstatným spôsobom nemenia návrh. Doplňujúce informácie a vysvetlenia sú zvlášť opodstatnené v prípade očividných chýb v písaní, ktorých sa žiadateľ dopustil, alebo v prípadoch, v ktorých (v prípade projektov financovaných prostredníctvom zmlúv s viacerými prijímateľmi) chýba jeden alebo viacero mandátov partnerov (v prípade zmlúv s viacerými prijímateľmi, pozri oddiel Dohoda o grante).

Konečné rozhodnutie

Po ukončení hodnotiaceho postupu národná alebo výkonná agentúra rozhodne o projektoch, ktorým sa udelí grant, na základe:

  • poradovníka navrhnutého výberovou komisiou,
  • rozpočtu, ktorý je k dispozícii na danú akciu (alebo určitú aktivitu v rámci akcie).

Po ukončení hodnotenia sa súbory žiadostí a sprievodný materiál k žiadosti neposielajú späť žiadateľovi bez ohľadu na výsledok postupu.

Oznamovanie výsledkov

Všetci žiadatelia budú o výsledkoch hodnotenia informovaní listom. Tento list bude obsahovať ďalšie pokyny o ďalších krokoch v procese smerujúcom k podpisu dohody o grante.

V prípade akcií riadených Výkonnou Agentúrou:

Úspešní žiadatelia budú vyzvaní na prípravu grantu. Ostatní žiadatelia sa zapíšu na rezervný zoznam alebo budú zamietnutí. Pozvánka na prípravu grantu neznamená formálny záväzok na poskytnutie financovania. Výkonná agentúra bude musieť pred udelením grantu vykonať rôzne právne kontroly: validáciu právneho subjektu, overenie finančnej spôsobilosti, kontrolu vylúčenia atď. Zároveň sa žiadatelia požiadajú, aby predložili finančné údaje svojej organizácie a vymenovali LEAR.

Ak sa žiadateľ domnieva, že hodnotenie bolo chybné, môže predložiť sťažnosť (v termínoch a podľa postupov stanovených v oznamovacom liste o výsledku hodnotenia). Upozorňujeme, že oznámenia, ktoré neboli otvorené do desiatich dní od odoslania, sa považujú za prijaté a termíny sa začnú počítať od otvorenia/prijatia listu (pozri aj podmienky používania portálu financovania a ponúk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Upozorňujeme, že rozsah sťažností predkladaných elektronicky môže byť obmedzený počtom znakov.

Orientačný harmonogram oznámenia rozhodnutia o udelení grantu a podpisu dohody o grante:

V prípade projektov kľúčovej akcie 1, ktoré riadia národné agentúry programu Erasmus+, dôjde k oznámeniu rozhodnutia o udelení grantu a k podpisu dohody o grante približne štyri mesiace po termíne predloženia žiadosti.

V prípade projektov kľúčovej akcie 2, ktoré riadia národné agentúry programu Erasmus+, dôjde k oznámeniu rozhodnutia o udelení grantu a k podpisu dohody o grante približne päť mesiacov po termíne predloženia žiadosti.

V prípade projektov kľúčovej akcie 2 a kľúčovej akcie 3, ktoré riadia výkonné agentúry, dôjde k oznámeniu rozhodnutia o udelení grantu približne šesť mesiacov po termíne predloženia žiadosti a k podpisu dohody o grante približne deväť mesiacov po termíne predloženia žiadosti.