Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Hvad sker der, når ansøgningen er indsendt?

Alle ansøgninger, som de nationale agenturer eller forvaltningsorganet modtager, underkastes en evalueringsprocedure.

Vurderingsproceduren

Projektforslagene vurderes af det nationale agentur eller det forvaltningsorgan, der modtager ansøgningen, idet dette udelukkende sker på grundlag af de kriterier, der er beskrevet i denne guide. Vurderingen omfatter:

  • en kontrol af, at ansøgningen opfylder kriterierne for antagelighed
  • en kontrol af, at ansøgeren og de foreslåede aktiviteter opfylder kriterierne for tilskudsberettigelse
  • en kontrol af, at ansøgeren opfylder udelukkelses- og udvælgelseskriterierne (dvs. evne til et gennemføre projektet og finansieringsevne)
  • en kvalitetskontrol med henblik på at vurdere det omfang, hvori ansøgningen opfylder tildelingskriterierne. En sådan kvalitetsvurdering foretages i de fleste tilfælde med støtte fra uafhængige eksperter. Eksperterne vil vurdere projektforslagene på baggrund af retningslinjer, som Kommissionen har udarbejdet. For tiltag, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer, vil disse retningslinjer være tilgængelige på Kommissionens websted og på webstederne for de agenturer, der er ansvarlige for forvaltningen af Erasmus+-projekter i hvert land.
  • En verifikation af, at forslaget ikke indebærer nogen risici for dobbeltfinansiering. Hvis det er nødvendigt, udføres en sådan verifikation i samarbejde med andre agenturer eller andre interessenter.

Det nationale agentur eller forvaltningsorganet udpeger et bedømmelsesudvalg til at føre tilsyn med forvaltningen af hele udvælgelsesprocessen. På grundlag af bedømmelsesudvalgets vurdering — om nødvendigt med bistand fra eksperter — udvælger og udarbejder bedømmelsesudvalget en liste over projekter, der foreslås til tildeling af tilskud.

For alle tiltag, der er omfattet af denne vejledning, kan ansøgerne i løbet af vurderingsproceduren blive bedt om at indsende supplerende oplysninger eller gøre nærmere rede for den dokumentation, de har indsendt sammen med deres ansøgning — de supplerende oplysninger eller redegørelsen må dog ikke indebære en væsentlig ændring af projektforslaget. Yderligere oplysninger og nærmere redegørelser er særligt relevante, hvis ansøgeren har begået indlysende skrivefejl, eller — ved et projekt, der finansieres i henhold til en aftale om tilskud til flere modtagere — hvis der mangler en eller flere fuldmagter fra partnerne (læs mere om aftaler om tilskud til flere modtagere i afsnittet "Tilskudsaftale" nedenfor).

Endelig afgørelse

Til sidst i vurderingsproceduren træffer det nationale agentur eller forvaltningsorganet afgørelse om de projekter, der ydes tilskud til, på baggrund af:

  • den prioriterede liste over projekter, som bedømmelsesudvalget har udarbejdet
  • det budget, der er til rådighed for et bestemt tiltag (eller en specifik aktivitet inden for et tiltag).

Når vurderingsproceduren er afsluttet, vil ansøgningsdokumenterne og det tilhørende materiale ikke blive returneret til ansøgeren, uanset udfaldet af proceduren.

Meddelelse om resultaterne

Alle ansøgere vil blive informeret om resultatet af vurderingen i en meddelelse om vurderingsresultatet. Denne meddelelse indeholder yderligere instrukser om de næste trin i proceduren inden undertegnelsen af tilskudsaftalen.

For tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet:

De udvalgte ansøgere vil blive inviteret til at forberede tilskudsaftalen. Andre vil blive opført på reservelisten eller afvist. Indkaldelsen til forberedelse af tilskud udgør ikke en formel forpligtelse til finansiering. Forvaltningsorganet skal stadig foretage forskellige former for juridisk kontrol, inden tilskuddet ydes: validering af retlig enhed, finansieringsevne, udelukkelseskontrol osv. På dette tidspunkt anmodes ansøgerne om at indsende de finansielle data for deres organisation og udpege en delegeret juridisk repræsentant (LEAR).

Hvis ansøgeren mener, at vurderingsproceduren var fejlbehæftet, kan vedkommende indgive en klage (i overensstemmelse med de frister og procedurer, der er anført i meddelelsen om vurderingsresultatet). Bemærk, at meddelelser, som ikke er blevet åbnet senest ti dage efter afsendelse, anses for at være tilgået, og at frister regnes fra åbning/tilgang (se også "Funding & Tenders Portal Terms and Conditions": https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Bemærk også, at der for klager, som indgives elektronisk, kan være begrænsninger med hensyn til antallet af tegn.

Vejledende tidsplan for meddelelse af tilskudsafgørelse og undertegnelse af tilskudsaftalen:

For nøgletiltag 1-projekter, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer, finder meddelelsen af tilskudsafgørelsen og undertegnelsen af tilskudsaftalen generelt sted fire måneder efter indsendelsesfristen.

For nøgletiltag 2-projekter, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer, finder meddelelsen af tilskudsafgørelsen og undertegnelsen af tilskudsaftalen generelt sted fem måneder efter indsendelsesfristen.

For nøgletiltag 2- og nøgletiltag 3-projekter, der forvaltes af forvaltningsorganet, finder meddelelsen af tilskudsafgørelsen generelt sted seks måneder efter indsendelsesfristen, og undertegnelsen af tilskudsaftalen finder generelt sted ni måneder efter indsendelsesfristen.