Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mitä tapahtuu hakemuksen jättämisen jälkeen?

Kaikki kansallisten toimistojen ja toimeenpanoviraston vastaanottamat hakemukset arvioidaan.

Arviointimenettely

Vastaanottava kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto arvioi hanke-ehdotukset yksinomaan tässä oppaassa kuvattujen kriteerien perusteella. Arvioinnin tarkoituksena on

  • tarkistaa, että hanke-ehdotus täyttää käsiteltäväksi ottamisen edellytykset
  • tarkistaa, että hakija ja ehdotettu toiminta täyttävät kelpoisuusperusteet
  • tarkistaa, että hakija täyttää valintaperusteet (eli toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset) eivätkä poissulkemisperusteet koske sitä
  • tehdä laatuarviointi sen arvioimiseksi, missä määrin hakemus täyttää arviointikriteerit. Laatuarvioinnin tukena käytetään yleensä riippumattomia asiantuntijoita. Asiantuntijoilla on arvioinnissa tukenaan Euroopan komission laatimat ohjeet. Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimien toimintojen osalta nämä ohjeet ovat saatavilla Euroopan komission ja Erasmus+ -hankkeiden hallinnoinnista kussakin maassa vastaavien toimistojen verkkosivuilla.
  • tarkistaa, ettei hanke-ehdotukseen liity päällekkäisrahoituksen vaaraa. Tarvittaessa tämä tarkistus tehdään yhteistyössä muiden kansallisten toimistojen ja toimeenpanoviraston tai sidosryhmien kanssa.

Kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto asettaa arviointikomitean, joka hallinnoi koko valintamenettelyä. Arviointikomitean – tarvittaessa asiantuntijoiden tuella – suorittaman arvioinnin perusteella laaditaan luettelo hankkeista, joita ehdotetaan valittaviksi.

Kaikissa tässä oppaassa kuvatuissa toiminnoissa hakijoita saatetaan arviointimenettelyn aikana pyytää toimittamaan lisätietoja tai antamaan selvityksiä hakemuksen yhteydessä toimitetuista oheisasiakirjoista edellyttäen, etteivät tällaiset lisätiedot tai selvitykset muuta ehdotusta olennaisella tavalla. Lisätietojen ja selvitysten pyytäminen on erityisen perusteltua, jos kyseessä on hakijan tekemä ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe tai – hankkeessa, jota rahoitetaan usean edunsaajan sopimuksen perusteella – yhden tai useamman kumppanin valtakirja puuttuu (lisätietoja usean edunsaajan sopimuksista on jäljempänä kohdassa ”Avustussopimus”).

Lopullinen päätös

Arviointimenettelyn lopuksi kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto päättää, mille hankkeille avustusta myönnetään, seuraavien seikkojen perusteella:

  • arviointikomitean laatima luettelo hakijoista paremmuusjärjestyksessä
  • kussakin toiminnossa (tai kussakin toiminnon mukaisessa toimintamuodossa) käytettävissä olevat määrärahat.

Menettelyn lopputuloksesta riippumatta hakemusasiakirjoja ja niiden liitteitä ei lähetetä takaisin hakijalle valintamenettelyn päätyttyä.

Tulosten ilmoittaminen

Arviointituloksesta tiedotetaan kaikille hakijoille kirjeitse. Kirjeessä annetaan lisäohjeita avustussopimuksen allekirjoitusprosessin seuraavista vaiheista.

Toimeenpanoviraston Hallinnoimat Toiminnot:

Hyväksytyt hakemukset kutsutaan avustuksen valmisteluun; muut merkitään varallaololuetteloon tai hylätään. Kutsu avustuksen valmisteluun ei ole virallinen rahoitussitoumus. Ennen avustuksen myöntämistä toimeenpanoviraston on tehtävä useita oikeudellisia tarkistuksia: oikeussubjektin vahvistaminen sekä taloudellisia edellytyksiä ja poissulkemisperusteita koskeva tarkistus. Tässä vaiheessa hakijoita pyydetään toimittamaan organisaationsa taloudelliset tiedot ja nimeämään oikeussubjektin edustaja (LEAR).

Jos hakija katsoo, että arviointimenettely oli virheellinen, hän voi tehdä valituksen (arvioinnin tulosta koskevassa kirjeessä esitettyjä määräaikoja ja menettelyjä noudattaen). On huomattava, että ilmoitukset, joita ei ole avattu kymmenen päivän kuluessa niiden lähettämisestä, katsotaan avatuiksi ja että määräajat lasketaan avaamisesta alkaen (ks. myös rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalin käyttöehdot: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Huomaa myös, että sähköisesti toimitettujen valitusten merkkimäärä saattaa olla rajoitettu.

Avustuksen myöntöpäätöksen ilmoittamisen ja avustussopimuksen allekirjoittamisen ohjeellinen aikataulu:

Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimien avaintoimen 1 hankkeiden osalta myöntöpäätöksestä ilmoitetaan ja avustussopimus allekirjoitetaan ohjeellisesti neljän kuukauden kuluessa hakemusten jättämisen määräajasta.

Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimien avaintoimen 2 hankkeiden osalta myöntöpäätöksestä ilmoitetaan ja avustussopimus allekirjoitetaan ohjeellisesti viiden kuukauden kuluessa hakemusten jättämisen määräajasta.

Toimeenpanoviraston hallinnoimien avaintoimien 2 ja 3 hankkeiden osalta myöntöpäätöksestä ilmoitetaan ohjeellisesti kuuden kuukauden kuluessa hakemusten jättämisen määräajasta ja avustussopimus allekirjoitetaan ohjeellisesti yhdeksän kuukauden kuluessa hakemusten jättämisen määräajasta.