Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Céard a tharlaíonn tar éis an t‑iarratas a chur isteach?

Déantar meastóireacht ar gach iarratas a fhaigheann na Gníomhaireachtaí Náisiúnta nó an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin.

An nós imeachta meastóireachta

Déanann an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó Feidhmiúcháin a fhaigheann an t‑iarratas meastóireacht ar thograí tionscadail, ar bhonn na gcritéar a thuairiscítear sa Treoir seo. Tuigtear an méid seo a leanas leis an meastóireacht:

  • seiceáil chun a fhíorú go gcomhlíonann an t‑iarratas na critéir inghlacthachta
  • seiceáil chun a fhíorú go gcomhlíonann an t‑iarratasóir agus na gníomhaíochtaí atá beartaithe na critéir incháilitheachta
  • seiceáil chun a fhíorú go gcomhlíonann an t‑iarratasóir na critéir eisiaimh agus roghnúcháin (is é sin, acmhainn oibríochtúil agus airgeadais);
  • measúnú cáilíochta chun meastóireacht a dhéanamh ar a mhéid a chomhlíonann an t‑iarratasóir na critéir dhámhachtana. I bhformhór na gcásanna, déantar an measúnú cáilíochta sin le tacaíocht ó shaineolaithe neamhspleácha. Ina measúnú, tabharfar tacaíocht do shaineolaithe le treoirlínte atá forbartha ag an gCoimisiún; Le haghaidh gníomhaíochtaí a bhainistíonn Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+, cuirfear na treoirlínte sin ar fáil ar shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin agus na nGníomhaireachtaí atá freagrach as tionscadail Erasmus+ a bhainistiú i ngach tír;
  • fíorú nach bhfuil riosca cistiúcháin dhúbailte ag baint leis an togra. Más gá, déantar an fíorú sin i gcomhar le Gníomhaireachtaí eile nó le geallsealbhóirí eile.

Ceapfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó Feidhmiúcháin coiste meastóireachta chun bainistíocht a dhéanamh ar an bpróiseas roghnúcháin iomlán. Ar bhonn an mheasúnaithe a dhéanann an coiste meastóireachta – más gá le tacaíocht ó shaineolaithe – roghnófar agus bunófar liosta de thionscadail atá beartaithe chun an deontas a dhámhachtain.

Maidir le gach gníomhaíocht a chumhdaítear leis an Treoir seo, le linn an phróisis meastóireachta, féadfar a iarraidh ar iarratasóirí faisnéis bhreise a sholáthar nó na doiciméid tacaíochta a cuireadh isteach mar chuid den iarratas a shoiléiriú, ar choinníoll nach n‑athraítear an togra go substaintiúil mar thoradh ar an bhfaisnéis ná ar an soiléiriú sin. Bíonn údar ar leith le heolas agus soiléirithe breise i gcás earráidí cléireachais soiléire a bheith déanta ag an iarratasóir, nó sna cásanna sin – maidir le tionscadail a mhaoinítear trí chomhaontuithe iltairbhithe – ina bhfuil aon cheann amháin nó níos mó de shainorduithe na gcomhpháirtithe in easnamh (maidir le comhaontuithe iltairbhithe, féach an roinn ‘Comhaontú deontais’ thíos).

Cinneadh críochnaitheach

Ag deireadh an nós imeachta meastóireachta, déanann an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó Feidhmiúcháin cinneadh maidir leis na tionscadail ar a ndámhfar an deontas ar bhonn an méid seo a leanas:

  • an liosta rangaithe arna moladh ag an gcoiste meastóireachta;
  • an buiséad atá ar fáil d’aon Ghníomhaíocht ar leith (nó aon ghníomhaíocht ar leith laistigh de Ghníomhaíocht)

Tar éis dheireadh an nós imeachta meastóireachta, ní chuirtear comhaid an iarratais ná an t‑ábhar a ghabhann leis ar ais chuig an iarratasóir, gan beann ar thoradh an nós imeachta.

Torthaí a fhógairt

Cuirfear na hiarratasóirí uile ar an eolas faoi thoradh na meastóireachta trí litir maidir le toradh na meastóireachta. Sa litir beidh níos mó treoracha faoi na chéad chéimeanna eile sa phróiseas i dtreo shíniú an chomhaontaithe deontais.

Le haghaidh gníomhaíochtaí a bhainistíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin:

Iarratais rathúla, tabharfar cuireadh dóibh le haghaidh ullmhú deontais; cuirfear cinn eile ar an liosta ionadaithe nó diúltófar dóibh. Ní gealltanas foirmiúil cistiúcháin atá i gceist le cuireadh le haghaidh ullmhú deontais. Beidh seiceálacha dlí éagsúla le déanamh ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin go fóill roimh dheontas a dhámhachtain: bailíochtú eintitis dhlítheanaigh, acmhainn airgeadais, seiceáil eisiaimh, srl. An tráth sin, iarrfar ar iarratasóirí sonraí airgeadais a n‑eagraíochta a chur isteach agus Ionadaí a cheapadh.

Má chreideann an t‑iarratasóir go raibh locht ar an nós imeachta meastóireachta, is féidir leis/léi gearán a chur isteach (de réir na sprioc‑amanna agus na nósanna imeachta a leagtar amach sa litir fógra ar thoradh na meastóireachta). Tabhair faoi deara, maidir le fógraí nár osclaíodh laistigh de 10 lá tar éis an tseolta, go meastar go bhfuarthas rochtain orthu agus go ndéanfar sprioc‑amanna a áireamh ón oscailt/rochtain (féach freisin Téarmaí agus Coinníollacha na Tairsí Cistiúcháin agus Tairiscintí: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Tabhair faoi deara freisin go mb’fhéidir go mbeidh teorainneacha carachtair ann chun gearáin a chur isteach go leictreonach.

Amlíne tháscach chun fógra a thabhairt maidir leis an gcinneadh chun deontas a dhámhachtain agus an comhaontú deontais a shíniú:

I gcás thionscadail Phríomhghníomhaíocht 1 a bhainistíonn Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+, tabharfar fógra maidir leis an gcinneadh dámhachtana agus síniú an chomhaontaithe deontais, go táscach, 4 mhí tar éis an sprioc‑am chun iarratas a chur isteach.

I gcás thionscadail Phríomhghníomhaíocht 2 a bhainistíonn Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+, tabharfar fógra maidir leis an gcinneadh dámhachtana agus síniú an chomhaontaithe deontais, go táscach, 5 mhí tar éis an sprioc‑am chun iarratas a chur isteach.

I gcás thionscadail Phríomhghníomhaíocht 2 agus Phríomhghníomhaíocht 3 a bhainistíonn an Ghníomhaireacht Náisiúnta, tabharfar fógra maidir leis an gcinneadh dámhachtana, go táscach, 6 mhí tar éis an sprioc‑am chun iarratas a chur isteach agus síniú an deontais comhaontaithe, go táscach, 9 mí ón sprioc‑am chun iarratas a chur isteach.