Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kaj sledi po oddaji vloge?

Vse prijave, ki jih prejmejo nacionalne agencije ali Izvajalska agencija, se ocenijo.

Postopek ocenjevanja

Nacionalna ali Izvajalska agencija, ki prejme vlogo, oceni predloge projektov izključno na podlagi meril, navedenih v tem vodniku. Ocena vključuje:

  • preverjanje, ali vloga izpolnjuje merila za sprejemljivost;
  • preverjanje, ali prijavitelj in predlagane aktivnosti izpolnjujejo merila za upravičenost;
  • preverjanje, ali prijavitelj izpolnjuje merila za izključitev in izbor (tj. operativna in finančna zmogljivost);
  • ocena kakovosti, da se oceni, v kolikšni meri vloga izpolnjuje merila za dodelitev. Taka ocena kakovosti se večinoma izvede s podporo neodvisnih strokovnjakov. Strokovnjaki bodo v oceni upoštevali smernice, ki jih je razvila Evropska komisija; za ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne agencije Erasmus+, bodo te smernice objavljene na spletiščih Evropske komisije in agencij, odgovornih za upravljanje projektov Erasmus+ v posamezni državi;
  • preverjanje, ali v zvezi s predlogom obstaja tveganje za dvojno financiranje. Po potrebi se tako preverjanje izvede v sodelovanju z drugimi agencijami ali deležniki.

Nacionalna ali Izvajalska agencija imenuje odbor za ocenjevanje, ki bo upravljal celotni postopek izbora. Na podlagi ocene, ki jo opravi ocenjevalni odbor – po potrebi ob podpori strokovnjakov –, bodo izbrani in uvrščeni na seznam projekti, predlagani za dodelitev nepovratnih sredstev.

Za vse ukrepe iz tega vodnika se lahko od prijaviteljev med postopkom ocenjevanja zahteva, naj predložijo dodatne informacije ali pojasnijo dokazila, predložena v zvezi z vlogo, če take informacije ali pojasnila predloga ne spremenijo bistveno. Dodatne informacije in pojasnila so še zlasti utemeljeni v primeru očitnih napak pri zapisu, ki jih je naredil prijavitelj, ali v primerih, ko – za projekte, financirane na podlagi sporazumov z več upravičenci – manjka eno ali več pooblastil partnerjev (za sporazume z več upravičenci glej oddelek „Sporazum o nepovratnih sredstvih“ v nadaljevanju).

Končna odločitev

Ob koncu postopka ocenjevanja se nacionalna ali Izvajalska agencija odloči, katerim projektom bodo dodeljena nepovratna sredstva, in sicer na podlagi:

  • prednostnega seznama, ki ga predlaga odbor za ocenjevanje;
  • proračuna, ki je na voljo za zadevni ukrep (ali zadevno aktivnost v okviru ukrepa).

Po koncu postopka ocenjevanja se prijavna dokumentacija in priloženo gradivo ne pošljejo nazaj prijavitelju, in sicer ne glede na izid postopka.

Uradno obveščanje o rezultatih

Vsi prijavitelji bodo o rezultatih ocenjevanja obveščeni s pismom o rezultatih ocenjevanja. V tem pismu bodo navedena nadaljnja navodila o naslednjih korakih v postopku glede podpisa sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Za ukrepe, ki jih upravlja Izvajalska Agencija:

Prijavitelji, ki oddajo uspešne vloge, bodo povabljeni k pripravi nepovratnih sredstev; preostali bodo uvrščeni na rezervni seznam ali zavrnjeni. Povabilo k pripravi nepovratnih sredstev ne pomeni uradne obveznosti financiranja. Izvajalska agencija bo pred dodelitvijo nepovratnih sredstvih morala opraviti še različna pravna preverjanja, in sicer: potrditev pravnega subjekta, preverjanje finančne zmogljivosti, izključitve itd. V tej fazi bodo morali prijavitelji predložiti finančne podatke svoje organizacije in imenovati pooblaščenega zastopnika pravnega subjekta (PZPS).

Če prijavitelj meni, da je bil postopek ocenjevanja nepravilno izveden, lahko vloži pritožbo (v skladu z roki in postopki, določenimi v uradnem obvestilu o izidu ocenjevanja). Opozoriti je treba, da se za obvestila, ki v desetih dneh po pošiljanju še niso bila odprta, šteje, da so bila prebrana, in da bodo roki začeli teči ob odprtju/dostopu do obvestila (glej tudi določila in pogoje portala za financiranje in javne razpise na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Upoštevajte tudi, da je lahko število znakov pri pritožbah, predloženih v elektronski obliki, omejeno.

Okvirni časovni razpored za obvestilo o sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev in podpis sporazuma o nepovratnih sredstvih:

V primeru projektov v okviru ključnega ukrepa 1, ki jih upravljajo nacionalne agencije Erasmus+, bo obvestilo o sklepu o dodelitvi poslano in sporazum o nepovratnih sredstvih podpisan okvirno štiri mesece po roku za oddajo.

V primeru projektov v okviru ključnega ukrepa 2, ki jih upravljajo nacionalne agencije Erasmus+, bo obvestilo o sklepu o dodelitvi poslano in sporazum o nepovratnih sredstvih podpisan okvirno pet mesecev po roku za oddajo.

V primeru projektov v okviru ključnih ukrepov 2 in 3, ki jih upravlja Izvajalska agencija, bo obvestilo o sklepu o dodelitvi poslano okvirno šest mesecev po roku za oddajo, sporazum o nepovratnih sredstvih pa bo podpisan okvirno devet mesecev po roku za oddajo.