Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Vad händer när ansökan har beviljats?

Bidragsavtal

Om projektet väljs ut för ett EU-bidrag inom ramen för Erasmus+ sker följande:

  • Ett bidragsavtal undertecknas mellan det nationella programkontor eller det centrala programkontoret och den sökande. Den sökande får bidragsavtalet som ska undertecknas och återsändas till det nationella eller centrala programkontoret. Det nationella programkontoret eller genomförandeorganet är den sista part som undertecknar avtalet.  När avtalet har undertecknats av båda parter blir den sökande bidragsmottagare för ett EU-bidrag och kan sätta i gång projektet1 .

Bidragsavtal kan utgöras av avtal med en enda bidragsmottagare, där den sökande är den enda bidragsmottagaren, eller avtal med flera bidragsmottagare, där samtliga partner i konsortiet blir bidragsmottagare enligt avtalet. Ett avtal med flera bidragsmottagare undertecknas av samordnaren, som är den enda kontaktpunkten för det nationella eller centrala programkontoret. Alla övriga organisationer som deltar i ett projekt (s.k. medbidragsmottagare) ska dock underteckna ett anslutningsformulär som ger samordnaren ansvaret för att agera som huvudsaklig bidragsmottagare. I regel gäller att anslutningsformulär från varje partner till samordnaren ska tillhandahållas under ansökningsfasen. Om dessa anslutningsformulär lämnas i ett senare skede måste de finnas tillgängliga senast vid tidpunkten för undertecknandet av bidragsavtalet.

Anm.: Anslutningsformulär behövs inte för partnerorganisationer i andra länder än den sökande organisationens för mobilitetsprojekt för studenter och personal inom högre utbildning, mobilitetsprojekt för studerande och personal inom yrkesutbildning, mobilitetsprojekt för elever och skolpersonal och mobilitetsprojekt för personal inom vuxenutbildning. Emellertid måste medlemsorganisationer i nationella konsortier inom högre utbildning samt yrkes-, skol- och vuxenutbildning tillhandahålla ett anslutningsformulär till den sökande organisationen.

Bidragsbelopp

Det faktum att en ansökan mottas medför inte någon förpliktelse att bevilja ett stöd motsvarande det belopp som den sökande har begärt. Den begärda finansieringen får minskas på grundval av de särskilda finansiella regler som gäller för en viss insats.

Tilldelningen av ett bidrag i en viss urvalsomgång ger inte rätt till senare tilldelningar. Det bör noteras att det bidragsbelopp som föreskrivs i avtalet är ett högsta belopp som inte kan höjas, även om bidragsmottagaren begär ett högre belopp.

Medel som betalas ut av det centrala eller nationella programkontoret måste gå att identifiera på det konto eller delkonto som bidragsmottagaren angett för utbetalning av bidraget.

Betalningsförfaranden

Beroende på typen av insats, varaktigheten för bidragsavtalet och bedömningen av ekonomisk risk omfattas projekt som får stöd från Erasmus+ av olika betalningsförfaranden.

Med undantag för den första utbetalningen av förfinansieringen kommer övriga utbetalningar eller återkrav att göras på grundval av granskningen av rapporter eller ansökningar om utbetalning från bidragsmottagaren (mallarna för dessa dokument kommer att läggas ut på de nationella programkontorens webbplatser eller på EU-portalen för finansiering och anbud – Funding and Tender Opportunities Portal – när det gäller det centrala programkontoret).

De betalningsförfaranden som tillämpas inom Erasmus+ beskrivs nedan.

Utbetalning av förfinansiering

En utbetalning av förfinansiering kommer att göras till bidragsmottagaren inom 30 dagar efter den dag då den sista av de båda parterna undertecknar bidragsavtalet (”ikraftträdande”) och, när det är aktuellt, eventuella lämpliga finansiella säkerheter har tagits emot (se avsnittet ”Finansiell säkerhet” nedan). Förhandsfinansieringen är avsedd att förse bidragsmottagaren med likvida medel. De nationella programkontoren eller det centrala programkontoret får besluta att dela upp den första utbetalningen av förfinansieringen i flera utbetalningar. De får också besluta att minska förfinansieringen eller att inte göra någon utbetalning av förfinansiering över huvud taget om bidragsmottagarens finansiella kapacitet anses vara svag

Förfinansiering i flera delutbetalningar

Inom vissa insatser ska ytterligare utbetalningar av förfinansiering göras till bidragsmottagaren inom 60 kalenderdagar efter det att det nationella eller centrala programkontoret har tagit emot bidragsmottagarens ansökan om ytterligare utbetalning av förfinansiering, endast om ansökan om ytterligare utbetalning av förfinansiering åtföljs av en delrapport. Minst 70 % av den tidigare utbetalda förfinansieringen måste ha utnyttjats innan en ansökan om utbetalning av ytterligare förfinansiering får göras. När rapporten om användningen av den eller de tidigare utbetalningarna av förfinansiering visar att mindre än 70 % av den eller de tidigare utbetalningarna av förfinansiering har använts för att täcka kostnaderna för insatsen ska beloppet för den nya utbetalningen av förfinansiering minskas med outnyttjade belopp från tidigare förfinansiering.

Delrapporter eller lägesrapporter/tekniska rapporter

Bidragsmottagarna kan uppmanas att lämna in en periodisk rapport eller en delrapport tillsammans med ansökan om en mellanliggande utbetalning.

I andra fall kan bidragsmottagarna även uppmanas att lämna in en lägesrapport för att informera om projektets genomförande. Lägesrapporter medför med automatik ingen ytterligare utbetalning. Delrapporten och lägesrapporten måste lämnas in inom den tidsfrist som anges i bidragsavtalet.

Slutbetalning eller återkrav av resterande belopp

Storleken på den slutbetalning som ska göras till bidragsmottagaren ska fastställas på grundval av en slutrapport som ska lämnas in inom den tidsperiod som anges i bidragsavtalet. Om a) de händelser som skulle berättiga till bidraget inte äger rum eller äger rum på ett annat sätt än som planerats, eller b) de faktiska bidragsberättigande kostnaderna för bidragsmottagaren är lägre än dem som planerades vid ansökningsfasen, eller c) den genomförda verksamheten eller resultaten inte håller tillräckligt hög kvalitet, får finansieringen minskas i motsvarande grad eller, när det är aktuellt, ska bidragsmottagaren bli skyldig att betala tillbaka eventuella överskjutande belopp som redan har tagits emot i form av förfinansiering.

Inom vissa insatser betalar det nationella eller centrala programkontoret ut 100 % av det beviljade bidraget genom delbetalningar av förfinansiering. I sådana fall ska det inte göras någon utbetalning av resterande belopp. Om det emellertid – på grundval av en slutrapport som ska lämnas in av bidragsmottagaren inom den tidsperiod som anges i bidragsavtalet – konstateras att a) de händelser som skulle berättiga till bidraget inte har ägt rum eller ägt rum på ett annat sätt än som planerats, eller b) de faktiska bidragsberättigande kostnaderna för bidragsmottagaren har blivit lägre än de som planerades vid ansökningsfasen, eller c) den genomförda verksamheten eller resultaten inte håller tillräckligt hög kvalitet, är bidragsmottagaren skyldig att betala tillbaka eventuella överskjutande belopp som redan har tagits emot i form av förfinansiering.

Förfinansiering (eller delar därav) kan avräknas (utan bidragsmottagarens samtycke) mot belopp som en bidragsmottagare är skyldig den beviljande myndigheten, upp till det belopp som ska utbetalas till bidragsmottagaren.

I regel kommer slutbetalningen eller begäran om återbetalning av det resterande beloppet att göras inom 60 kalenderdagar efter mottagandet av slutrapporten.