Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Småskaliga partnerskap

Småskaliga partnerskap är utformade för att bredda tillgången till programmet för små aktörer och personer som är svåra att nå ut till inom skolutbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning och på ungdoms- och idrottsområdet. Syftet med denna insats är att nå ut till gräsrotsorganisationer, mindre erfarna organisationer och nya deltagare i programmet genom att minska hindren för tillträde till programmet för organisationer med mindre organisationskapacitet. Jämfört med samarbetspartnerskapen tilldelas organisationerna därför lägre bidrag, insatserna är mer kortvariga och de administrativa kraven är enklare. Denna insats kommer även att stödja flexibla format – verksamheterna blandas med transnationell och nationell verksamhet, dock med en stark europeisk dimension – som ger organisationerna fler möjligheter att nå ut till personer med begränsade möjligheter. Småskaliga partnerskap kan också bidra till skapande och utveckling av gränsöverskridande nätverk och främja synergier med och mellan politiska åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Insatsens Mål

 • Locka och bredda tillträdet till programmet för nya deltagare, mindre erfarna organisationer och små aktörer. Dessa partnerskap bör fungera som en inkörsport till samarbete på europeisk nivå för organisationerna.
 • Stödja inkludering av personer med begränsade möjligheter
 • Stödja ett aktivt europeiskt medborgarskap och främja den europeiska dimensionen på lokal nivå

De huvudsakliga målen för samarbetspartnerskap gäller dessutom även för småskaliga partnerskap, i förhållande till omfattningen och volymen av varje projekt.

 • Öka kvaliteten på de deltagande organisationernas och institutionernas arbete och metoder och öppna sina verksamheter för nya aktörer som normalt inte är verksamma inom en viss sektor.
 • Bygga upp organisationernas kapacitet för att arbeta transnationellt och sektorsövergripande.
 • Arbeta med gemensamma behov och prioriteringar inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott.
 • Möjliggöra omställning och förändring (på individuell nivå, organisationsnivå eller sektorsnivå) för att skapa förbättringar utifrån varje organisations behov.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för ansökan om ett småskaligt partnerskap?

Småskaliga partnerskap måste uppfylla nedanstående formella kriterier för att kunna beviljas Erasmusbidrag:

Kriterier för bidragsberättigande

Vem kan söka?

Alla deltagande organisationer som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet kan ansöka. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

För ansökningar som lämnas in till de nationella programkontoren inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdomsfrågor kan en organisation bara ansöka en gång per tidsfrist.

Vilka typer av organisationer får delta i projektet?

Alla offentliga eller privata organisationer1  som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet (se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen) kan delta i ett småskaligt partnerskap.

Oavsett vilket område som berörs av projektet är småskaliga partnerskap öppna för alla typer av organisationer inom utbildning, ungdomsfrågor och idrott eller inom andra socioekonomiska sektorer samt för organisationer som bedriver verksamhet inom flera olika områden (t.ex. lokala, regionala och nationella myndigheter, erkännande- och valideringscentrum, handelskammare, branschorganisationer, vägledningscentrum och kultur- och idrottsorganisationer).

Beroende på vilken prioritering och vilka mål som projektet är inriktat på ska småskaliga partnerskap omfatta det mest lämpade och mångsidiga urvalet av partnerorganisationer och dra nytta av deras olika erfarenheter, profiler och särskilda sakkunskap.

De deltagande organisationernas antal och profil

Ett småskaligt partnerskap är transnationellt och omfattar minst två organisationer från två olika EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet.

Det finns ingen övre gräns för antalet deltagande organisationer i ett partnerskap.

Alla deltagande organisationer måste anges när du skickar in bidragsansökan.

För ansökningar som lämnas in till de nationella programkontoren inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdomsfrågor får en och samma organisation (en OID) inte delta i fler än högst 10 ansökningar totalt per tidsfrist, oavsett om det är som sökande eller partner2 .

Prioriteringar som ska behandlas

För att komma i fråga för finansiering ska småskaliga partnerskap behandla antingen

 • minst en övergripande prioritering

och/eller

 • minst en särskild prioritering av betydelse för det utbildnings-, ungdoms- eller idrottsområde som är mest berört, enligt beskrivningen nedan.

När det gäller projekt på yrkesutbildnings-, skolutbildnings, vuxenutbildnings och ungdomsområdet som förvaltas av de nationella programkontoren för Erasmus+ får de nationella programkontoren prioritera de prioriteringar som är särskilt relevanta för deras nationella förhållanden (”europeiska prioriteringar i ett nationellt sammanhang”). De nationella programkontoren måste informera potentiella sökande via sina webbplatser.

För idrottsprojekt kan endast en prioritering (övergripande eller särskild) anges. 

Plats för verksamheten

All verksamhet i ett småskaligt partnerskap måste äga rum i de projektdeltagande organisationernas länder.

Om det är motiverat med hänsyn till projektets mål eller genomförande kan verksamheten också äga rum vid en av EU:s institutioner3 , även om inga organisationer från det land där institutionen har sitt säte deltar i projektet.

Projektets varaktighet

6–24 månader.

Varaktigheten måste anges i ansökan med utgångspunkt i projektets mål och vilken typ av verksamhet som planeras.

I undantagsfall får ett småskaligt partnerskap förlängas, på begäran av bidragsmottagaren och med det nationella eller centrala programkontorets godkännande. I sådana fall ska det sammanlagda bidraget inte förändras.

Var ska ansökan lämnas?

För småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdom som lämnas in av en organisation som är verksam inom dessa områden:

 • Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

För småskaliga partnerskap på idrottsområdet:

 • Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur i Bryssel.

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

I båda fallen får samma konsortium av partner endast lämna in en ansökan, och till endast ett programkontor per tidsfrist4 .

När ska ansökan lämnas in?

För småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdom som lämnas in av en organisation som är verksam inom dessa områden:

 • Bidragsansökan ska lämnas in senast
 • den 5 mars kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 september och den 31 december samma år
 • senast den 1 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 augusti påföljande år.

Eventuell ytterligare tidsfrist för småskaliga partnerskap på ungdomsområdet:

De nationella programkontoren kan anordna ett andra ansökningstillfälle för projekt på ungdomsområdet enligt samma regler som i denna handledning. De nationella programkontoren informerar om denna möjlighet via sina webbplatser.

Om ett ytterligare ansökningstillfälle blir aktuellt ska bidragsansökan lämnas in senast den 7 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 augusti och den 31 december samma år.

För småskaliga partnerskap på idrottsområdet:

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 5 mars kl. 17.00.00.

Hur utformar jag mitt projekt?

Ett småskaligt partnerskap består av fyra etapper som inleds redan innan projektförslaget eventuellt väljs ut för finansiering: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. De deltagande organisationerna och de personer som medverkar i verksamheten bör delta aktivt i alla skeden så att deras lärande berikas.

 • Planering (fastställa behov, mål, projekt- och läranderesultat, aktivitetsformat, tidsplan osv.).
 • Förberedelser (planera verksamheten, ta fram ett arbetsprogram, ordna med praktiska arrangemang, bekräfta målgrupp(er) för den planerade verksamheten, upprätta avtal med partner osv.).
 • Genomförande av verksamheten.
 • Uppföljning (utvärdera verksamheterna och deras genomslag på olika nivåer, utbyta och tillämpa projektresultaten i praktiken).

Småskaliga partnerskap kan omfatta anordnande av transnationellt lärande, undervisning och utbildning av enskilda och grupper, i den mån som de tillför mervärde när det gäller att uppnå projektets mål.

För småskaliga partnerskap på idrottsområdet bör åtminstone en lokal eller regional idrottsklubb ingå i förslagen.

Övergripande aspekter som ska beaktas när du utformar ditt projekt:

Förutom att uppfylla de formella kriterierna och upprätta hållbara samarbetsarrangemang med alla projektpartner kan följande aspekter bidra till att öka genomslaget för och förbättra genomförandet av småskaliga partnerskap: De sökande organisationerna uppmuntras att väga in dessa möjligheter och aspekter i utformningen av småskaliga partnerskap. 

Inkludering och mångfald

Erasmus+ ska främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. För att genomföra dessa principer i praktiken har en inkluderings- och mångfaldsstrategi5  tagits fram. Strategin är avsedd att göra det lättare att nå ut till deltagare från mer skilda bakgrunder, särskilt personer med begränsade möjligheter som har svårt att delta i europeiska projekt. Småskaliga partnerskap är särskilt lämpliga för att arbeta med inkludering och mångfald som projekttema och vidareutveckla inkluderande rutiner och metoder som tar hänsyn till mångfald, i enlighet med insatsens motsvarande politiska prioritering Oberoende av projekttemat bör organisationerna utforma projektverksamheter som är tillgängliga och inkluderande. Deltagare med begränsade möjligheter bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattandet under hela processen.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör utformas på ett miljövänligt sätt och miljövänliga metoder bör genomsyra alla aspekter av projektet. Organisationer och deltagare bör ha en miljövänlig inställning när de utformar sina projekt, vilket kommer att uppmuntra alla personer som är involverade i projektet att diskutera och lära om miljöfrågor, fundera på vad de kan göra på olika nivåer och hjälpa såväl organisationer som deltagare att hitta alternativa, miljövänligare sätt att genomföra sin projektverksamhet.

Digital dimension

Virtuellt samarbete och experiment med virtuella och blandade lärandemöjligheter är avgörande för att småskaliga partnerskap ska lyckas. Särskilt projekt inom skolutbildning och vuxenutbildning uppmanas varmt att utnyttja plattformarna den europeiska skolutbildningsplattformen, eTwinning och plattformen för vuxenutbildning (Epale) för att arbeta tillsammans före, under och efter projektverksamheterna. Projekt på ungdomsområdet uppmanas varmt att använda Europeiska ungdomsportalen och plattformen för EU:s ungdomsstrategi för att arbeta tillsammans före, under och efter projektverksamheterna.

Deltagande och medborgerligt engagemang

Programmet stöder deltagande och aktivt engagemang i alla dess insatser. Småskaliga partnerskapsprojekt bör erbjuda möjligheter för människor att delta i det demokratiska livet och att engagera sig socialt och i samhället. Fokus ligger även på att öka medvetenheten om och förståelsen av Europeiska unionen, särskilt när det gäller EU:s gemensamma värden, principerna om enighet och mångfald samt deras kulturella identitet och medvetenhet och sociala och historiska arv.

Tilldelningskriterier

Relevans (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • projektförslaget är relevant för insatsens mål och prioriteringar. Förslaget kommer att anses vara ytterst relevant om
  • det behandlar prioriteringen ”inkludering och mångfald”,
  • När det gäller projekt som förvaltas av de nationella programkontoren för Erasmus+, om det behandlar en eller flera av de ”europeiska prioriteringar på nationell nivå” som det nationella programkontoret har fastställt,
 • förslaget är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering,
 • de deltagande organisationernas profil, erfarenhet och verksamheter och målgrupp är relevanta inom det område som ansökan avser,
 • förslaget tillför ett mervärde på EU-nivå genom att förbättra organisationernas möjligheter att inleda gränsöverskridande samarbete och nätverk.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högst 30 poäng)

I vilken utsträckning

 • projektmålen är tydligt fastställda, realistiska och berör behov och mål för de deltagande organisationerna och målgruppernas behov,
 • verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för människor med begränsade möjligheter.
 • den föreslagna metoden är tydlig, lämplig och genomförbar,
  • projektets arbetsplan är tydlig, fullständig och ändamålsenlig, med lämpliga faser för förberedelse, genomförande och utbyte av projektresultat,
  • projektet är kostnadseffektivt och lämpliga resurser avsätts till varje verksamhet,
 • projektet omfattar digitala verktyg och lärandemetoder som komplement till verksamheten med fysisk närvaro och för att förbättra samarbetet med partnerorganisationer,
  • Om tillämpligt: i vilken utsträckning projektet använder webbplattformarna för Erasmus+ (europeiska skolutbildningsplattformen, Epale, Europeiska ungdomsportalen, plattformen för EU ungdomsstrategi) som verktyg för förberedelserna inför samt genomförandet och uppföljningen av projektverksamheten.
 • projektet har utformats på ett miljövänligt sätt och omfattar miljövänliga metoder i olika projektfaser.

Kvalitet och relevans hos partnerskaps- och samarbetsarrangemang (högst 20 poäng).

I vilken utsträckning

 • projektet har en lämplig blandning av organisationer med olika profil,
 • projektet inbegriper nya organisationer och mindre erfarna organisationer i insatsen.
 • den fördelning av arbetsuppgifter som föreslås visar att alla deltagande organisationer är engagerade och bidrar aktivt,
 • förslaget omfattar effektiva mekanismer för samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna.

Genomslag (högsta poäng: 20)

I vilken utsträckning

 • projektförslaget omfattar konkreta och logiska åtgärder för att integrera projektresultaten i den deltagande organisationens dagliga arbete,
 • projektet kan ge ett positivt genomslag för de deltagande personerna och organisationerna och för samhället i stort,
 • projektförslaget innehåller en lämplig metod för utvärdering av projektresultaten,
 • projektförslaget omfattar konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom de deltagande organisationerna, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande” och 10 poäng för kategorierna ”projektgruppens och samarbetsarrangemangens kvalitet” och ”genomslag”).

Om två eller fler ansökningar får samma poäng totalt kommer de förslag som får högst poäng för ”projektets relevans” och därefter ”genomslag” att prioriteras.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Bidragsbudgeten består av en meny av med två möjliga enhetsbelopp, som motsvarar det sammanlagda bidragsbeloppet för projektet. De sökande väljer mellan de två förutbestämda beloppen beroende på de verksamheter de vill bedriva och de resultat som de vill uppnå.

Enhetsbelopp:

 • 30 000 euro
 • 60 000 euro

När de sökande organisationerna planerar projekten tillsammans med sina projektpartner måste de välja det enhetsbelopp som är lämpligast för att täcka kostnaderna för projekten, baserat på deras behov och mål. Om projektet väljs ut för finansiering kommer det begärda enhetsbeloppet att motsvara hela bidragsbeloppet.

Förslagen ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som de sökande förbinder sig att genomföra med hjälp av det begärda enhetsbeloppet. Förslagen ska dessutom följa de principer som rör ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet.

Valet av det enhetsbelopp som ska begäras bör baseras på sökandens egen uppskattning av den totala kostnaden för projektet. Med utgångspunkt i denna beräkning måste de sökande välja det belopp som bäst passar deras behov samtidigt som de säkerställer en effektiv användning av medlen och att principen om samfinansiering respekteras (dvs. projektbudgetarna förväntas kompletteras med andra finansieringskällor, och den förväntade totala kostnaden för projektet ska därför vara högre än det fasta enhetsbelopp som begärs).

Om det förekommer tvekan mellan två belopp kan de sökande a) minska kostnaderna för sina projekt, till exempel genom att hitta mer kostnadseffektiva sätt att uppnå liknande resultat eller genom att anpassa projektverksamheternas antal/omfattning till budgeten, b) öka projektets omfattning, till exempel genom att sträva efter att nå fler deltagare med sina verksamheter, öka antalet verksamheter eller skapa ytterligare projektresultat.

Att de föreslagna projektverksamheternas antal, omfattning och komplexitet är tillräckliga för det begärda beloppet, jämte deras relevans för projektets mål, kommer att vara viktiga delar av kvalitetsbedömningen, i linje med de tilldelningskriterier som beskrivs ovan.

Krav

Med tanke på att småskaliga partnerskap är ett instrument för inkludering och tillträde för nya deltagare och mindre erfarna organisationer har den information som krävs i ansökan om bidrag inom denna insats förenklats, samtidigt som efterlevnaden av bestämmelserna i EU:s budgetförordning säkerställs. Projektbeskrivningen ska därför innehålla följande:

 • Mål
 • Verksamhet
 • Förväntade resultat

Mål, verksamhet och förväntade resultat ska vara tydligt kopplade till varandra och presenteras på ett konsekvent sätt. En allmän tidsplan för projektet med förväntade slutdatum för de viktigaste verksamheterna ska också anges i ansökan.

Ansökan bör innehålla tillräcklig information om budgetplanen så att utvärderarna kan bedöma varje verksamhets lämplighet och deras samstämmighet.

De planerade projektverksamheterna måste anges i projektbudgeten, med uppgift om den andel av bidraget som har anslagits för varje verksamhet.

 Det är tillåtet att lägga ut tjänster på entreprenad under förutsättning att detta inte gäller kärnverksamhet som är direkt nödvändig för att målen med insatsen ska kunna uppnås. I sådana fall måste de uppgifter som läggs ut tydligt anges och beskrivas i ansökan.

Utbetalning av bidraget

Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga verksamheter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera verksamheter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp under det slutliga rapporteringsskedet när det gäller bristfälligt, ofullständigt eller för sent genomförande genom att enskilda verksamheter inte godtas, eller genom att det totala beloppet minskas med en fast procentsats.

Bedömningen i slutrapporten bygger på detaljerade beskrivningar av varje verksamhet som har utförts, information som visar i vilken utsträckning projektmålen i ansökan har uppnåtts, kvaliteten på de projektresultat som laddats upp i Erasmus+ projektdatabas och en egenbedömning av partnerorganisationerna.