Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Delovna praksa za študente

Pregled

Program Erasmus+ podpira prakso v tujini (na delovnem mestu, staž itd.) za študente dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija v državah programa. To možnost lahko izkoristijo tudi novi diplomanti.

S prakso v tujini s podporo programa Erasmus+ si lahko študentje izpopolnijo jezikovno znanje in komuniciranje, pridobijo medkulturne spretnosti in mehke veščine, ki so močno zaželene pri delodajalcih. Izboljšajo lahko tudi svoje podjetniške veščine. Več o prednostih izmenjave v tujini.

Program Erasmus+ ponuja tudi možnost kombinacije delovne prakse in študija v tujini.

Spletna jezikovna podpora, ki jo ponuja program Erasmus+, bo v pomoč pri učenju jezika delovnega mesta.

Trajanje

Delovna praksa v tujini lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

Študent lahko odide na več izmenjav v tujino s podporo programa Erasmus+, bodisi na študij bodisi na prakso, toda celotni čas v tujini (študij in praksa skupaj) ne sme preseči 12 mesecev v posameznem ciklu študija.

Cikel označuje stopnje študija, določene z evropskim ogrodjem kvalifikacij (EQF):

  1. prva stopnja/cikel (dodiplomski oz. enakovredni študij) EQF 5/6
  2. druga stopnja/cikel (magistrski oz. enakovredni študij) EQF 7
  3. tretja stopnja/cikel (doktorski oz. enakovredni študij) EQF 8

Pri študiju „ene stopnje/cikla‟, kot sta denimo medicina in arhitektura, lahko izmenjava v tujini s podporo programa Erasmus+ traja do 24 mesecev.

Prakso v tujini lahko opravljajo tudi novi diplomanti, vendar le v prvem letu po dokončanju študija. Vlogo morajo oddati, ko so še vpisani v visokošolski študijski program.

Pogoji

To možnost lahko izkoristijo študenti, ki študirajo na visokošolski ustanovi, nosilki listine Erasmus+ za terciarno izobraževanje.

Delovna praksa mora biti del vpisanega študijskega programa študenta ter prispevati k njegovemu študijskemu znanju in osebnemu razvoju.

Študent lahko opravlja delovno prakso v katerikoli organizaciji države programa Erasmus+ (razen v ustanovah, organih in agencijah EU).

Priznavanje

Pred začetkom opravljanja delovne prakse v tujini:

  1. Študent, njegova visokošolska ustanova in organizacija gostiteljica morajo skleniti študijski sporazum, ki zagotavlja transparentno in učinkovito pripravo izmenjave. Sporazum določa tudi pravice in dolžnosti udeleženih strani, natančen program delovne prakse, informacije o zavarovanju in način priznavanja uspešno opravljene delovne prakse.
  2. Študent prejme študentsko listino Erasmus+, ki pojasnjuje pravice in obveznosti študenta v zvezi z obdobjem prakse v tujini.

Po dokončanju delovne prakse v tujini:

  1. Študentu in njegovi visokošolski ustanovi mora organizacija/podjetje gostitelj običajno v petih tednih po uspešno opravljeni praksi poslati potrdilo o praksi.
  2. Visokošolska ustanova mora priznati študentovo prakso v tujini, kot je dogovorjeno v študijskem sporazumu in brez dodatnih zahtev.
  3. Če je visokošolska ustanova študenta v državi programa Erasmus+, je treba informacije iz potrdila o praksi zabeležiti tudi v prilogi k diplomi, razen če je študent novi diplomant. V tem primeru priporočamo, da se praksa zabeleži v potrdilo o mobilnosti Europass.

Finančna pomoč

Dotacija programa Erasmus+ krije stroške potovanja in bivanja v tujini, na voljo so tudi dodatna finančna sredstva za delovno prakso. Višina dotacij je lahko različna, odvisno od razlike med življenjskimi stroški v domači in namembni državi, števila študentov, ki zaprosijo za dotacije, razdalje med državama in razpoložljivosti drugih dotacij in štipendij.

Več informacij o dotacijah za mobilnost med državami programa Erasmus+ boste dobili pri nacionalni agenciji in svoji visokošolski ustanovi. Možna je tudi dodatna finančna podpora za študente iz slabših socialnih razmer ali iz oddaljenih držav in regij programa Erasmus+.

Dotacije in mejni zneski za mobilnost med državo programa Erasmus+ in partnersko državo so navedeni v vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Ne glede na to, ali študent prejme dotacijo Erasmus+ ali ne, je treba podpisati sporazum o dotaciji, ki natančno navaja trajanje mobilnosti, znesek dotacije in druge pravice in obveznosti.  

Kadar študent opravlja prakso v drugi državi programa Erasmus+, podpiše sporazum o dotaciji študentova ustanova pošiljateljica, ki je tudi pristojna za vsa izplačila.

Pri mobilnosti med državo programa in partnersko državo podpiše sporazum o dotaciji ustanova v državi programa. Ustanova pošiljateljica in ustanova gostiteljica se nato odločita, katera bo izplačevala dotacijo.

Študenti so upravičeni do dodatnih dotacij in štipendij svoje ustanove, državnega organa ali drugega vira. Več v evropskem finančnem vodniku.

Prijava

Prijaviti se je treba na uradu za mednarodne izmenjave oz. Erasmus+ na svoji visokošolski ustanovi.

Izbor kandidatov za mobilnost opravi visokošolska ustanova pošiljateljica po pravičnem in transparentnem postopku.

Več informacij

Vaše pravice med študijem ali delovno prakso v tujini.

Možnosti za delovno prakso so predstavljene na portalu o delovni praksi Erasmus študentske mreže Erasmus.

Priporočamo tudi ogled pogostih vprašanj, preden se z dodatnimi vprašanji o programu Erasmus+ obrnete na svojo ustanovo oziroma nacionalno agencijo ali urad Erasmus+.

Platforma Združenja sedanjih in nekdanjih študentov Erasmus+ (ESAA) je dinamičen forum za medsebojno spoznavanje, strokovni razvoj in medkulturne izmenjave.