Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ukrepi Jean Monnet: spodbujanje poučevanja in raziskav v zvezi z Evropsko unijo

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Ukrepi Jean Monnet potekajo v okviru programa Erasmus+ za podporo poučevanju, učenju, raziskavam in razpravam o različnih vidikih Evropske unije.

Od marca 2021 ukrepi Jean Monnet v okviru programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027 ponujajo nove možnosti financiranja za:

 • šole
 • institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • organizacije za usposabljanje učiteljev
 • spodbujanje razprav in izmenjav o temah EU v sekundarnem izobraževanju

Ta razširjena ponudba temelji na uspehu ukrepov, ki so od leta 1989 namenjeni visokošolskim institucijam. To pomeni, da ukrepi pobude Jean Monnet še naprej stremijo k pozitivnim in dolgotrajnim učinkom za učence, dijake in študente, učitelje in profesorje, izobraževalne institucije in organizacije, ki jih spodbujajo, pa tudi za sisteme politike, v okviru katerih so oblikovani. 

Poudarki ukrepov Jean Monnet od leta 1989

Od ustanovitve leta 1989 so bili ti ukrepi namenjeni visokošolskim institucijam. Približno 9 000 univerzitetnih učiteljev in učiteljic in več kot 1 000 univerz v približno 100 državah je prejelo finančno podporo, ki jim je omogočila, da v svojih učnih načrtih ponudijo nove vsebine v zvezi z evropskimi študijami. Ukrepi Jean Monnet so s povezovanjem akademikov, raziskovalcev in oblikovalcev politik spodbudili mednarodni dialog ter podprli oblikovalce politik na nacionalni ravni in ravni EU.

Iskanje po prejšnjih projektih, podprtih z ukrepi Jean Monnet

Kateri ukrepi se podpirajo?

Jean Monnet za visokošolske institucije

(Glej tudi: priložnosti za druge ravni izobraževanja in usposabljanja)

Poučevanje in raziskovalne dejavnosti v visokošolskih institucijah: 

Moduli

Moduli Jean Monnet so kratki sklopi predavanj s področja evropskih študij na visokošolskih institucijah. Organizira jih en raziskovalec/profesor, sodelujejo pa lahko tudi sodelavci in strokovnjaki. Lahko so uvodni moduli o EU, predavanja o posebnem vidiku ali področju v okviru evropskih študij EU ali so v osnovi bolj multidisciplinarni.

Trajanje financiranja: 3 leta.

Več o modulih Jean Monnet

Rezultati projekta Erasmus+ – Jean Monnet

Katedre

Katedre Jean Monnet so učiteljska delovna mesta za univerzitetne profesorje na področju evropskih študij.

Trajanje financiranja: 3 leta.

Več o katedrah Jean Monnet

Centri odličnosti

Centri odličnosti Jean Monnet so središče kompetenc in znanja na področju tem v zvezi z Evropsko unijo. Poleg raziskovalnih dejavnosti imajo centri tudi pomembno vlogo pri doseganju študentov s fakultet, ki se običajno ne ukvarjajo z vprašanji Evropske unije, ter oblikovalcev politik, javnih uslužbencev, organizirane civilne družbe in najširše javnosti.

Trajanje financiranja: 3 leta.

Več o centrih odličnosti Jean Monnet

Jean Monnet za druge ravni izobraževanja in usposabljanja

Organizacije za usposabljanje učiteljev

Ta ukrep spodbuja znanje o Evropski uniji v šolah ter institucijah za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PUI) v državah programa. Njegov namen je ponuditi priložnosti za:

 • izvajalce izobraževanja za razvoj in zagotavljanje vsebin za učeče se
 • ponudnike usposabljanja učiteljev za podporo učiteljem z metodologijami in posodabljanjem znanja o vprašanjih Evropske unije
 • spodbujanje razprav in izmenjav med predstavniki šol in institucij PUI ter deležniki o učenju o temah v zvezi z Evropsko unijo

Več o usposabljanju učiteljev Jean Monnet

Mreže

Mreže spodbujajo ustanavljanje in razvoj konzorcijev akterjev (šol, institucij PIU, deležnikov itd.) na področju študij Evropske unije. Zbirajo informacije, izmenjujejo izkušnje in krepijo znanje.

Trajanje financiranja: 3 leta.

Več o mrežah za druge ravni izobraževanja in usposabljanja

Druge prihodnje priložnosti

Jean Monnet za visokošolske institucije

(Glej tudi: prihodnje priložnosti za druge ravni izobraževanja in usposabljanja)

Projekti

Projekti Jean Monnet so namenjeni podpiranju inovacij (npr. nove diaktične metode za teme EU), medsebojnemu bogatenju (spodbujanje razprav in razmislek o vprašanjih EU) in širjenju informacij o Evropski uniji.

Trajanje financiranja: 1 do 2 leti.

Več o podpori projektom

Mreže

Cilj mrež je spodbujati ustanavljanje in razvoj konzorcijev mednarodnih akterjev (visokošolskih institucij, obstoječih centrov odličnosti, fakultet in oddelkov, raziskovalnih središč itd.) za konkretno prednostno nalogo Evropske unije, ki je opredeljena v letnem razpisu. Mreže zbirajo informacije, izmenjujejo prakse, krepijo znanje in zagotavljajo dokaze o tej temi, s tem pa prispevajo k politični razpravi in nato poročajo Evropski komisiji o najboljših rezultatih.

Trajanje financiranja: 3 leta.

Jean Monnet za druge ravni izobraževanja in usposabljanja

Mreže

Aktivnosti pobud EU za učenje, s katerimi učenci v institucijah splošnega izobraževanja ali PIU pridobivajo izkušnje v zvezi z vprašanji Evropske unije. Pobuda mora trajati najmanj 40 učnih ur na leto in lahko poteka v sklopu učnega načrta, na posameznem področju ali na več področjih, lahko pa je tudi obšolska. Pobude prispevajo k oblikovanju pristopa institucije k učenju o vsebinah Evropske unije.

Trajanje financiranja: 3 leta.

Postopek prijave

Več informacij o postopku prijave je na voljo na spletni strani

Ozadje

Evropska komisija je leta 1989 začela izvajati ukrepe Jean Monnet za spodbujanje odličnosti v poučevanju in raziskavah na področju študij Evropske unije po vsem svetu. Ukrepi Jean Monnet, imenovani po Jeanu Monnetu (1888–1979), prvem predsedniku Visoke oblasti Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki se je razvila v Evropsko unijo, so zdaj del programa Erasmus+. Leta 2019 smo praznovali njihovo 30. obletnico.

Poleg opisanih ukrepov Jean Monnet so bila izbranim visokošolskim institucijam v Evropi dodeljena tudi nepovratna sredstva za poslovanje, da bi si prizadevale za odličnost na področju študij in raziskav EU:

 • Evropski univerzitetni inštitut v Firencah
 • Evropska akademija v Bruggeju
 • Evropska akademija v Natolinu
 • Akademija za evropsko pravo v Trieru
 • Mednarodno središče za evropsko izobraževanje v Nici
 • Evropski inštitut za javno upravo v Maastrichtu
 • Evropska agencija za vključujoče izobraževanje oseb s posebnimi potrebami v Odenseju

Publikacije

Publikacije o ukrepih Jean Monnet (Urad za publikacije EU)

Učenje o EU: Evropske teme in šolski učni načrti po državah članicah EU (študija)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.