Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizacije

Pregled

Organizacije lahko zaprosijo za podporo Erasmus+ za številne dejavnosti poklicnega razvoja in mreženja, med njimi strateško strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, krepitev organizacijske zmogljivosti ter vzpostavljanje nadnacionalnih partnerstev sodelovanja z organizacijami iz drugih držav, ki naj bi pripomogla k inovativnim rešitvam in izmenjavi najboljših praks.

Omogočajo tudi mobilnost za študente, zaposlene, praktikante, vajence, prostovoljce, mladinske delavce in mlade.

Sodelujoče organizacije tako pridobijo večjo zmogljivost za mednarodno delovanje, učinkovitejše metode upravljanja, več možnosti financiranja in projektov, večjo sposobnost za pripravo, vodenje in spremljanje projektov in lahko ponudijo študentom, dijakom in zaposlenim več privlačnejših možnosti.

Kalkulator razdalje

Ključni ukrepi

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

Ključni ukrep 1 je namenjen mobilnosti študentov, zaposlenih, prostovoljcev, mladinskih delavcev in mladih. Organizacije lahko pošljejo študente, dijake in zaposlene na študij in izpopolnjevanje v sodelujoče države ali sprejmejo tuje študente in zaposlene na poučevanje, usposabljanje, učenje in prostovoljsko delo.

Več ...

Ključni ukrep 2: Inovacije in dobre prakse

Ključni ukrep 2 podpira področje izobraževanja, usposabljanja in mladine:

  1. Strateška partnerstva spodbujajo inovativnost v sektorju in skupne pobude za sodelovanje, vzajemno učenje in izmenjavo izkušenj.
  2. Koalicije znanja povezujejo visoko šolstvo z gospodarstvom in spodbujajo inovativnost, prispevajo k novim pristopom v poučevanju in učenju, zavzemajo se za uvedbo podjetništva v izobraževanje in modernizacijo visokošolskih sistemov v Evropi.
  3. Koalicije sektorskih spretnosti si prizadevajo odpraviti pomanjkanje določenih znanj in spretnosti na trgu dela in skrbijo za večjo usklajenost sistemov izobraževanja in usposabljanja s potrebami na trgu dela. Podpora je namenjena modernizaciji sistemov PIU, izmenjavi znanja in dobrih praks, delovni praksi v tujini, priznavanju kvalifikacij.
  4. Krepitev zmogljivosti v visokem šolstvu poteka s projekti za modernizacijo, dostopnost in internacionalizacijo visokega šolstva v partnerskih državah.
  5. Krepitev zmogljivosti na področju mladine poteka s projekti za mladinsko delo, neformalno/priložnostno učenje in prostovoljsko delo ter s spodbujanjem možnosti za neformalno/priložnostno učenje v partnerskih državah.

Več ...

Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik

Ključni ukrep 3 podpira udeležbo mladih v demokratičnem življenju, predvsem v razpravah z oblikovalci politik, ter razvoj znanja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Več ...

Dejavnosti Jean Monnet

Možnosti za poučevanje, raziskovanje in politične razprave o EU in njenih politikah.

Več ...

Šport

Podpora razvijanju in izvajanju skupnih ukrepov, ki uveljavljajo športne in telesne dejavnosti, opredeljujejo in uvajajo inovativne dejavnosti v šport, ter upravljanju neprofitnih dogodkov, ki spodbujajo športno udejstvovanje.

Več ...

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport