Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Postup po schválení žiadosti

Dohoda o grante

Ak sa projekt vyberie na udelenie grantu EÚ v rámci programu Erasmus+:

  • podpíše sa dohoda o grante medzi národnou alebo výkonnou agentúrou a žiadateľom. Žiadateľovi sa doručí dohoda o grante, ktorú podpíše a ktorá sa následne vráti národnej alebo výkonnej agentúre. Národná alebo výkonná agentúra je posledná strana, ktorá ju podpisuje. Keď dohodu o grante podpíšu obidve strany, žiadateľ sa stáva prijímateľom grantu EÚ a môže začať realizovať projekt1 .

Dohody o grante môžu mať formu dohody s jedným prijímateľom grantu, v ktorej je žiadateľ jediným prijímateľom, alebo dohody s viacerými prijímateľmi grantu, v ktorých sa prijímateľmi v rámci dohody stávajú všetky partnerské organizácie konzorcia. dohodu s viacerými prijímateľmi grantu podpisuje koordinátor, ktorý je pre národnú alebo výkonnú agentúru jediným kontaktným bodom. Všetky ostatné účastnícke organizácie projektu (spoluprijímatelia), však musia podpísať formulár o pristúpení, v ktorom na koordinátora prenášajú právomoci konať ako hlavný prijímateľ. Platí všeobecné pravidlo, že formuláre o pristúpení jednotlivých partnerov ku koordinátorovi sa musia predložiť vo fáze podania žiadosti. Ak sa uvedené formuláre o pristúpení predložia v neskoršej fáze, musia byť k dispozícii najneskôr v čase podpisu dohody o grante.

Poznámka: Formuláre o pristúpení sa nevyžadujú v prípade partnerských organizácií v krajinách iných, ako je krajina žiadateľskej organizácie, v prípade projektov mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov, projektov mobility žiakov a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave, projektov mobility žiakov a zamestnancov v školskom vzdelávaní a projektov mobility zamestnancov pôsobiacich v sektore vzdelávania dospelých. Od členských organizácií národných konzorcií v sektoroch vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých sa však vyžaduje, aby poskytli formulár o pristúpení žiadateľskej organizácii.

Výška grantu

Prijatie žiadosti nepredstavuje záväzok udeliť finančný príspevok vo výške, ktorú požaduje žiadateľ. Požadovaná výška financovania sa môže znížiť na základe osobitných rozpočtových pravidiel, ktoré sa vzťahujú na danú akciu.

Udelením grantu v určitom výberovom kole sa nevytvára nárok v nasledujúcich kolách.

Treba poznamenať, že výška grantu stanovená v zmluve predstavuje maximálnu sumu, ktorú nemožno zvýšiť ani v prípade, že prijímateľ požaduje vyššiu sumu.

Finančné prostriedky prevedené výkonnou alebo národnou agentúrou musia byť na účte alebo podúčte, ktorý prijímateľ uviedol na platbu grantu, rozpoznateľné.

Platobné postupy

Na projekty podporované v rámci programu Erasmus+ sa vzťahujú rozličné platobné postupy v závislosti od typu akcie, trvania dohody o grante a posúdenia finančného rizika.

Okrem prvej platby v rámci predbežného financovania sa ďalšie platby alebo vymáhanie budú realizovať na základe analýzy správ alebo žiadostí o platbu predložených prijímateľom (formuláre uvedených dokumentov budú sprístupnené v priebehu roka na webových sídlach národných agentúr alebo na portáli financovania a ponúk v prípade výkonnej agentúry).

Platobné postupy uplatňované v rámci programu Erasmus+ sú opísané v ďalšom texte.

Platba v rámci predbežného financovania

Platba v rámci predbežného financovania sa prevedie prijímateľovi do 30 dní od dátumu podpisu dohody o grante poslednou z dvoch strán (nadobudnutie platnosti), prípadne po prijatí akýchkoľvek vhodných finančných záruk (pozri ďalej oddiel Finančná záruka). Predbežné financovanie je určené na zabezpečenie základných finančných potrieb prijímateľa. Národné agentúry alebo výkonná agentúra sa môžu rozhodnúť rozdeliť prvú platbu v rámci predbežného financovania na viacero splátok. Ak sa finančná kapacita prijímateľa považuje za nedostatočnú, môžu sa rozhodnúť znížiť aj predbežné financovanie alebo ho vôbec nevyplatiť.

Ďalšie platby v rámci predbežného financovania

V prípade niektorých akcií sa prijímateľovi prevedú ďalšie platby v rámci predbežného financovania do 60 kalendárnych dní odo dňa prijatia prijímateľovej žiadosti o ďalšiu platbu v rámci predbežného financovania národnou agentúrou alebo výkonnou agentúrou, len ak je k žiadosti o ďalšiu platbu v rámci predbežného financovania priložená správa o predbežnom financovaní. O ďalšie platby v rámci predbežného financovania možno požiadať až po vyčerpaní minimálne 70 % predchádzajúcej platby v rámci predbežného financovania. Ak z výkazu o použití predchádzajúcej platby (predchádzajúcich platieb) v rámci predbežného financovania vyplýva, že sa na pokrytie nákladov akcie vyčerpalo menej ako 70 % predchádzajúcej platby (predchádzajúcich platieb) v rámci predbežného financovania, výška novej platby v rámci predbežného financovania, ktorá sa má vyplatiť, sa zníži o neminutú sumu z predchádzajúceho predbežného financovania.

Predbežná správa alebo správa o pokroku/technická správa

Prijímatelia môžu byť vyzvaní, aby predložili pravidelnú alebo predbežnú správu, ktorá bude pripojená k žiadosti o priebežnú platbu.

V iných prípadoch môžu byť prijímatelia požiadaní o predloženie správy o pokroku s informáciami o stave realizácie projektu. Správy o pokroku nie sú stimulom na ďalšiu platbu. Priebežná správa a správa o pokroku sa musí predložiť do termínu uvedeného v dohode o grante.

Záverečná platba alebo vrátenie zostatku

Výška záverečnej platby prijímateľovi sa stanoví na základe záverečnej správy, ktorú je potrebné predložiť do termínu uvedeného v dohode o grante. Výška finančnej pomoci sa môže pomerne znížiť, resp. prijímateľ bude povinný vrátiť akékoľvek nadmerné sumy, ktoré mu boli vyplatené ako platby v rámci predbežného financovania, ak: a) sa skutočnosti, na základe ktorých sa udeľuje grant, nevykonávajú alebo sa vykonávajú iným ako plánovaným spôsobom alebo b) sú skutočne vynaložené oprávnené náklady prijímateľa nižšie ako oprávnené náklady plánované vo fáze podania žiadosti, alebo c) je kvalita realizovaných aktivít/výstupov nedostatočná.

V rámci niektorých akcií prevedie národná alebo výkonná agentúra 100 % udeleného grantu prostredníctvom predbežného financovania. V takýchto prípadoch nie je platba zostatku splatná. Prijímateľ však bude povinný vrátiť všetky nadmerné sumy, ktoré mu boli vyplatené ako platby predbežného financovania, ak (na základe záverečnej správy, ktorú má prijímateľ predložiť v termíne stanovenom v dohode o grante): a) sa skutočnosti, na základe ktorých sa udeľuje grant, nevykonávajú alebo sa vykonávajú iným ako plánovaným spôsobom, alebo b) sú skutočne vynaložené oprávnené náklady prijímateľa nižšie ako oprávnené náklady plánované vo fáze podania žiadosti, alebo c) je kvalita realizovaných aktivít/výstupov nedostatočná.

Platby v rámci predbežného financovania (alebo ich časti) sa môžu započítať (bez súhlasu prijímateľov) voči sumám splatným orgánu poskytujúcemu grant zo strany prijímateľa, a to až do výšky sumy splatnej tomuto prijímateľovi.

Platí všeobecné pravidlo, že záverečná platba alebo žiadosť o vrátenie zostatku sa vystaví do 60 kalendárnych dní od prijatia záverečnej správy.                     

  • 1 Pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou. ↩ back