Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Mindre partnerskaber

Mindre partnerskaber har til formål at give mindre aktører og enkeltpersoner, som er svære at nå inden for skoleuddannelse, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, adgang til programmet. Med lavere tilskudsbeløb til organisationer, kortere varighed og enklere administrative krav i forhold til samarbejdspartnerskaberne søger dette tiltag at nå ud til græsrodsorganisationer, mindre erfarne organisationer og førstegangsdeltagere i Erasmus+-programmet ved at reducere adgangsbarriererne til programmet for organisationer med mindre organisatorisk kapacitet. Dette tiltag støtter også støtte fleksible formater — hvor aktiviteter med tværnational og national karakter med en europæisk dimension blandes — så organisationerne får mulighed for at nå ud til flere personer med færre muligheder. Mindre partnerskaber kan også bidrage til at skabe og udvikle tværnationale netværk og til at fremme synergier med og mellem lokale, regionale, nationale og internationale politikker.

Tiltagets mål

 • Tiltrække og udvide adgangen til programmet for førstegangsdeltagere, mindre erfarne organisationer og mindre aktører Disse partnerskaber kan være det første skridt, som organisationer tager for at samarbejde på europæisk plan.
 • Støtte inklusionen af målgrupper med færre muligheder
 • Støtte et aktivt europæisk medborgerskab og overføre den europæiske dimension til lokalt plan

De overordnede mål for samarbejdspartnerskaberne gælder desuden også for mindre partnerskaber i forhold til hvert projekts omfang og størrelse:

 • øge kvaliteten af de involverede organisationers og institutioners arbejde og praksis og åbne op for nye aktører, som ikke naturligt hører under én sektor
 • opbygge kapacitet hos organisationer til at arbejde tværnationalt og på tværs af sektorer
 • håndtere fælles behov og prioriteter inden for uddannelse, ungdom og idræt
 • muliggøre omstilling og forandring (på individuelt, organisatorisk eller sektorspecifikt plan), som kan føre til forbedringer, i forhold til den enkelte organisations kontekst.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om et mindre partnerskab?

Mindre partnerskaber skal opfylde følgende formelle kriterier for at være berettiget til et Erasmus+-tilskud:

Kriterier for tilskudsberettigelse

Hvem kan ansøge?

En deltagende organisation, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, kan ansøge. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet.

For ansøgninger, der indgives til nationale agenturer inden for skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, voksenuddannelse og ungdom, kan en organisation kun ansøge én gang pr. frist.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Enhver offentlig eller privat organisation1 , der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A), kan deltage i et mindre partnerskab.

Uafhængigt af det område, der er påvirket af projektet, er mindre partnerskaber åbne for enhver type organisation, der er aktiv på området for uddannelse, ungdom og idræt eller inden for andre samfundsøkonomiske sektorer, og for organisationer, der gennemfører aktiviteter, som går på tværs af forskellige områder (f.eks. lokale og regionale myndigheder, anerkendelses- og valideringscentre, handelskamre, brancheorganisationer, vejledningscentre, kulturelle organisationer og idrætsorganisationer).

Afhængigt af projektets prioritet og mål skal mindre partnerskaber inddrage det mest hensigtsmæssige og bredest mulige udvalg af partnere og udnytte deres forskellige erfaringer, profiler og specifikke ekspertise.

Antal deltagende organisationer og deres profil

Et mindre partnerskab er tværnationalt og omfatter mindst to organisationer fra to forskellige EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet.

Der er ikke noget loft over antallet af deltagende organisationer i et partnerskab.

Alle deltagende organisationer skal være identificeret på tidspunktet for ansøgningen om et tilskud.

For ansøgninger, der indgives til nationale agenturer inden for skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, voksenuddannelse og ungdom, må den samme organisation (et OID) ikke være involveret i mere end 10 ansøgninger pr. frist, hverken som ansøger eller partner2 .

Omhandlede prioriteter

For at komme i betragtning til finansiering skal mindre partnerskaber omhandle enten:

 • mindst én horisontal prioritet

og/eller

 • mindst én specifik prioritet, der er relevant for det område af uddannelse, ungdom og idræt, der påvirkes mest.

For projekter på området for skoleuddannelse, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer, kan de nationale agenturer blandt disse prioriteter vægte dem, som er særligt relevante inden for deres nationale rammer ("europæiske prioriteter inden for de nationale rammer"). Nationale agenturer skal omhyggeligt informere potentielle ansøgere via deres officielle websteder.

Projekter på idrætsområdet kan kun omhandle én prioritet (horisontal eller specifik). 

Sted(er) for aktiviteterne

Alle de aktiviteter, der gennemføres af et mindre partnerskab, skal gennemføres i hjemlandene for de organisationer, der deltager i projektet.

Hvis det er begrundet i forhold til projektets mål eller gennemførelse, kan aktiviteterne kan også gennemføres på en EU-institutions hjemsted3 , selv hvis der i projektet ikke deltager organisationer fra det land, hvori institutionen befinder sig.

Projektets varighed:

6-24 måneder.

Ansøgeren skal vælge varigheden i ansøgningsfasen baseret på projektets mål og den planlagte type aktiviteter.

I særlige tilfælde kan et mindre partnerskab — efter anmodning fra tilskudsmodtageren og efter aftale med det nationale agentur — forlænges. I så fald er det samlede tilskud uændret.

Hvor ansøger man?

For mindre partnerskaber inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse og ungdom, som indgives af en organisation på disse områder:

 • Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

For mindre partnerskaber på idrætsområdet:

 • Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur i Bruxelles.

Indkaldelsens ID: ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

I begge tilfælde må det samme konsortium af partnere kun indgive én ansøgning til ét agentur pr. frist4 .

Hvornår ansøger man?

For mindre partnerskaber inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse og ungdom, som indgives af en organisation på disse områder:

Ansøgerne skal indsende deres ansøgning:

 • senest den 5. marts kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. september og den 31. december samme år
 • senest den 1. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 31.august det følgende år.

Eventuel yderligere ansøgningsfrist for mindre partnerskaber på ungdomsområdet:

Nationale agenturer kan afholde en yderligere ansøgningsrunde for ansøgninger på ungdomsområdet, som da også er underlagt reglerne i denne guide. De nationale agenturer vil oplyse om denne mulighed på deres websted.

Hvis der gennemføres en yderligere runde, skal ansøgere indsende deres ansøgning senest den 7. maj kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. august og den 31. december samme år

For mindre partnerskaber på idrætsområdet:

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 5. marts kl. 17.00.00.

Planlægning af et projekt

Et projekt, der skal gennemføres af et mindre partnerskab, består af fire faser, som indledes, allerede inden projektforslaget udvælges til finansiering: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. De deltagende organisationer og deltagere, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

 • planlægning (fastlæg behov, mål, projekt- og læringsresultater, aktivitetsformater, tidsplan osv.)
 • forberedelse (planlægning af aktiviteterne, arbejdsprogramudvikling, praktiske ordninger, bekræftelse af målgruppen for de planlagte aktiviteter, indgåelse af aftaler med partnere)
 • gennemførelse af aktiviteter
 • opfølgning (evaluering af aktiviteterne og deres indvirkning på forskellige niveauer, deling og udnyttelse af projektets resultater).

Mindre partnerskaber kan også tilrettelægge tværnationale kursus-, undervisnings- og læringsaktiviteter for enkeltpersoner og grupper af personer, hvis de bidrager til at nå projektets mål.

For mindre partnerskaber på idrætsområdet anbefales det, at mindst én lokal eller regional sportsklub medtages i forslagene.

Horisontale aspekter, der skal tages i betragtning ved udformningen af projektet:

Ud over opfyldelsen af de formelle kriterier og etableringen af bæredygtige samarbejdsordninger med alle projektpartnere kan følgende elementer bidrage til at øge virkningen og den kvalitative gennemførelse af samarbejdspartnerskaber. Ansøgerne opfordres til at tage disse muligheder og dimensioner i betragtning, når de udformer projekter, der skal gennemføre af mindre partnerskaber. 

Inklusion og Mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. For at gennemføre disse principper er der udviklet en strategi for inklusion og mangfoldighed5 for bedre at kunne nå deltagere fra mere forskelligartede baggrunde, navnlig deltagere med færre muligheder, som har vanskeligt ved at deltage i europæiske projekter. Mindre partnerskaber er særligt velegnede til at arbejde med inklusion og mangfoldighed som emnet for projektet og yderligere udvikle inkluderende og mangfoldighedsfølsomme praksisser og metoder i overensstemmelse med den tilsvarende politiske prioritet for foranstaltningen. Uafhængigt af temaet for deres projekter bør organisationer endvidere udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen gennem hele forløbet.

Miljømæssig bæredygtighed

Projekterne bør udformes på en miljøvenlig måde og bør omfatte grøn praksis i alle led. De involverede organisationer og deltagere bør benytte en miljøvenlig tilgang, når de udformer projektet, hvor alle, der er involveret i projektet tilskyndes til at drøfte og lære om miljøspørgsmål, overveje, hvad der kan gøres på forskellige niveauer, og hjælpe organisationer og deltagere med at udvikle alternative grønnere måder at gennemføre projektaktiviteterne på.

Den digitale dimension

Virtuelt samarbejde og eksperimenter med virtuelle og blandede læringsmuligheder er afgørende for vellykkede mindre partnerskaber. Navnlig opfordres projekter inden for skoleuddannelse og voksenuddannelse kraftigt til at anvende European School Education Platform (herunder eTwinning) og den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE) til at samarbejde før, under og efter projektaktiviteterne. Projekter på ungdomsområdet opfordres kraftigt til at anvende Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge til at samarbejde før, under og efter projektaktiviteterne.

Deltagelse og aktivt medborgerskab

Programmet støtter deltagelse og aktivt engagement gennem alle dets tiltag. Mindre partnerskaber bør give borgerne mulighed for at deltage i det demokratiske liv og støtte socialt engagement og aktivt medborgerskab. Der sættes også fokus på at udbrede kendskabet til og forståelsen af EU-konteksten, navnlig for så vidt angår EU's fælles værdier, principperne om enhed og mangfoldighed, og af borgernes kulturelle identitet, kulturelle bevidsthed samt sociale og historiske arv.

Tildelingskriterier

Relevans (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • projektforslaget er relevant for tiltagets mål og prioriteter. Forslaget anses desuden for meget relevant, hvis:
  • det omhandler prioriteten "inklusion og mangfoldighed"
  • der er tale om projekter, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer, og projektet omhandler en eller flere "europæiske prioriteter inden for de nationale rammer", som annonceret af det nationale agentur
 • forslaget er relevant for respekten for og fremme af fælles EU-værdier, f.eks. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling
 • de deltagende organisationers profil, erfaring og aktiviteter har relevans for ansøgningsområdet
 • forslaget tilfører EU-merværdi ved at opbygge organisationers kapacitet til at indgå i grænseoverskridende samarbejde og netværk.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • projektets målsætninger er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og målgruppernes behov
 • aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inkluderende måde og er åbne for personer med færre muligheder
 • den foreslåede metode er klar, tilstrækkelig og gennemførlig
  • projektarbejdsplanen er klar, fuldstændig og effektiv og indeholder tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses- og formidlingsfaser
  • projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende midler til de enkelte aktiviteter
 • projektet anvender digitale værktøjer og læringsmetoder for at supplere de fysiske aktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.
  • Hvis relevant: det omfang, hvori projektet gør brug af Erasmus+-programmets onlineplatforme (European School Education Platform, EPALE, Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge) som værktøjer til forberedelse, gennemførelse og opfølgning af projektaktiviteterne.
 • Projektet er udformet på en miljøvenlig måde og omfatter grøn praksis i alle projektfaser.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • projektet omfatter en passende sammensætning af deltagende organisationer med hensyn til profil
 • projektet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i tiltaget
 • den foreslåede fordeling af ansvarsområder og opgaver viser alle deltagende organisationers engagement og aktive bidrag
 • forslaget omfatter effektive mekanismer til koordinering og kommunikation mellem de deltagende organisationer.

Virkning (højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • projektforslaget omfatter konkrete og logiske skridt til at integrere projektresultaterne i den deltagende organisations almindelige arbejde
 • projektet har potentiale til at påvirke deltagerne og de deltagende organisationer samt samfundet som helhed positivt
 • projektforslaget omfatter en hensigtsmæssig metode til evaluering af projektresultaterne
 • projektforslaget indeholder konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i de deltagende organisationer, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne "Projektets relevans" og "Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og 10 point for kategorierne "Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne" og "Virkning").

Hvis der er indkommet to eller flere ansøgninger, som har opnået ens pointtal, prioriteres projekter, der har opnået højest pointtal under kriteriet "Projektets relevans" og derefter "Virkning".

Hvilke finansieringsregler gælder?

Den foreslåede finansieringsmodel består af to mulige faste beløb, som svarer til det samlede tilskudsbeløb til projektet. Ansøgerne kan vælge mellem de to på forhånd fastsatte beløb afhængigt af de aktiviteter, de ønsker at gennemføre, og de resultater, de ønsker at opnå:

Faste engangsbeløb:

 • 30 000 EUR
 • 60 000 EUR

Når de ansøgende organisationer planlægger deres projekter sammen med deres projektpartnere, skal de vælge det faste engangsbeløb, der bedst dækker omkostningerne ved deres projekter på grundlag af deres behov og mål. Hvis projektet udvælges til finansiering, bliver det faste beløb, der er ansøgt om, det samlede tilskudsbeløb.

Forslagene skal beskrive de aktiviteter, som ansøgerne skal forpligte sig til at gennemføre med det faste beløb, der ansøges om, og skal opfylde principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Valget af, hvilket faste beløb, der ansøges om, baseres på ansøgerens eget estimat af de samlede projektomkostninger. Med udgangspunkt i dette estimat skal ansøgerne vælge det beløb, der bedst kan opfylde deres behov, og samtidig sikre, at midlerne anvendes effektivt, og at princippet om medfinansiering overholdes (dvs. at projektbudgetterne forventes at blive suppleret af andre finansieringskilder, hvorfor de forventede samlede omkostninger skal være højere end det faste engangsbeløb, der ansøges om).

Hvis ansøgerne er i tvivl om, hvilket beløb der skal vælges, kan de: a) reducere omkostningerne til projektet, f.eks. ved at finde mere omkostningseffektive løsninger, som kan opnå lignende resultater, eller ved at tilpasset antallet/omfanget af projektaktiviteterne til budgettet, eller b) øge projektets omfang, f.eks. ved at målrette indsatsen mod flere deltagere, øge antallet af aktiviteter eller producere yderligere projektresultater.

Hvorvidt antallet, omfanget og kompleksiteten af de foreslåede projektaktiviteter er i overensstemmelse med det beløb, der ansøges om, og deres aktiviteternes relevans for projektmålene, er vigtige for kvalitetsvurderingen på linje med de tildelingskriterier, der er beskrevet ovenfor.

Krav

Eftersom mindre partnerskaber er et instrument til at medtage og integrere nye aktører og mindre erfarne organisationer i programmet, vil det informationsniveau, der kræves for at ansøge om tilskud under dette tiltag, være relativt enkelt, dog under overholdelse af bestemmelserne i EU's finansforordning. Projektbeskrivelsen skal derfor omfatte:

 • Mål
 • Foreslåede aktiviteter
 • Forventede resultater

Mål, aktiviteter og tilsigtede resultater skal være klart forbundet med hinanden og præsenteres på en sammenhængende måde. Ansøgningerne skal også indeholde en generel tidsplan for projektet med den forventede dato for afslutning af de vigtigste aktiviteter.

Ansøgerne bør fremlægge tilstrækkelige oplysninger om budgetplanen, således at evalueringseksperterne kan vurdere hensigtsmæssigheden af hver enkelt aktivitet samt hver aktivitets sammenhæng med de øvrige aktiviteter.

Projektbudgettet skal indeholde en liste over de planlagte projektaktiviteter og angive den andel af tilskuddet, der tildeles hver aktivitet.

 Udlicitering af tjenesteydelser tillades, hvis der ikke er tale om kerneaktiviteter, der er direkte afgørende for opnåelsen af tiltagets mål. I sådanne tilfælde skal de udliciterede opgaver klart angives og beskrives i ansøgningen.

Udbetaling af tilskuddet

Det fulde tilskudsbeløb udbetales, når alle aktiviteterne er afsluttet i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er beskrevet i ansøgningen. Hvis en eller flere aktiviteter ikke gennemføres, kun gennemføres delvist eller vurderes at være utilfredsstillende under kvalitetsvurderingen, kan der foretages forholdsmæssige reduktioner af tilskudsbeløbet på tidspunktet for den endelige rapport, hvis der er tale om ringe, delvis eller for sen gennemførelse, hvor enkelte aktiviteter ikke accepteres, eller det samlede beløb kan reduceres med en fast procentdel.

Vurderingen af den endelige rapport baseres på de detaljerede beskrivelser af hver udført aktivitet og oplysninger, der viser, hvorvidt projektmålene i ansøgningen er opnået, kvaliteten af projektresultater overført til Erasmus+-platformen til projektresultater og partnerorganisationernes selvevaluering.