Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mala partnerstva

Mala partnerstva osmišljena su da bi se pristup programu proširio na male subjekte i pojedince do kojih je teško doprijeti u području odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta. Aktivnost uključuje niže iznose bespovratnih sredstava za organizacije, kraće trajanje i jednostavnije administrativne zahtjeve u usporedbi sa suradničkim partnerstvima te je namijenjena lokalnim organizacijama, organizacijama s manje iskustva i onima koje prvi put sudjeluju u programu jer se smanjuju prepreke za sudjelovanje organizacija s manje organizacijskih kapaciteta. Formati ove aktivnosti mogu biti fleksibilni – moguća je kombinacija aktivnosti transnacionalnog i nacionalnog karaktera koje imaju europsku dimenziju – što će organizacijama na raspolaganje staviti više sredstava za približavanje osobama s manje mogućnosti. Mala partnerstva mogu doprinijeti i stvaranju i razvoju transnacionalnih mreža te poticanju sinergija s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim politikama i među njima.

Ciljevi Aktivnosti

 • Privući i proširiti pristup programu za nove sudionike, organizacije s manje iskustva i male dionike. Ova bi partnerstva trebala biti prvi korak za uspostavljanje suradnje među organizacijama na europskoj razini.
 • Poduprijeti uključivanje ciljnih skupina s manje mogućnosti.
 • Poduprijeti aktivno europsko građanstvo i dovesti europsku dimenziju na lokalnu razinu.

Osim toga, glavni ciljevi suradničkog partnerstva primjenjuju se i na mala partnerstva, proporcionalno opsegu i veličini svakog projekta:

 • povećavanje kvalitete rada i prakse uključenih organizacija i ustanova te otvaranje prema novim akterima koji nisu sami po sebi uključeni u jedan sektor
 • jačanje kapaciteta organizacija za transnacionalno i međusektorsko djelovanje
 • usmjeravanje na zajedničke potrebe i prioritete u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta
 • omogućivanje transformacije i promjene (na individualnoj, organizacijskoj ili sektorskoj razini), koje dovode do poboljšanja proporcionalno kontekstu svake organizacije.

Koji su kriteriji za prijavu za malo partnerstvo?

Kako bi imala pravo na dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Erasmus+, mala partnerstva moraju ispuniti​ sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Svaka organizacija sudionica sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu može biti prijavitelj. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Kad je riječ o prijavama podnesenima nacionalnim agencijama u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih, organizacija se može prijaviti samo jednom po roku.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Svaka javna ili privatna [fn]organizacija[ft/]Za potrebe ove aktivnosti neformalne skupine mladih ne smatraju se organizacijom i stoga ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje (ni kao prijavitelji ni kao partneri).[/fn] sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog vodiča) može sudjelovati u malom partnerstvu.

Neovisno o području na koje određeni projekt utječe, mala partnerstva otvorena su svim vrstama organizacija aktivnima u bilo kojem području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ili drugih socioekonomskih sektora te organizacijama koje provode interdisciplinarne aktivnosti u različitim područjima (npr. lokalna, regionalna i nacionalna tijela, centri za priznavanje i vrednovanje, gospodarske komore, trgovinske organizacije, centri za usmjeravanje, kulturne i sportske organizacije).

Ovisno o prioritetu i ciljevima projekta u mala partnerstva trebalo bi uključiti najprikladnije i najraznolikije partnere kako bi se iskoristila njihova različita iskustva, profili i posebno stručno znanje.

Broj i profil organizacija sudionica

Malo partnerstvo transnacionalni je projekt i uključuje najmanje dvije organizacije iz dvije države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu.

Ne postoji najveći dopušteni broj organizacija koje sudjeluju u jednom partnerstvu.

Sve organizacije sudionice moraju biti utvrđene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.

Kad je riječ o prijavama podnesenima nacionalnim agencijama u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih, ista organizacija (jedna OID) ne može biti uključena u više od ukupno 10 prijava po roku, bilo kao prijavitelj ili [fn]partner[ft/]Taj se maksimalan broj odnosi na sve prijave podnesene za sva ta područja zajedno. [/fn].

Usmjerenost na prioritete

Kako bi ih se moglo uzeti u obzir za financiranje, mala partnerstva moraju biti usmjerena na:

 • barem jedan horizontalni prioritet

i/ili

 • barem jedan posebni prioritet relevantan za područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta na koji se najviše utječe.

Za projekte u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+ nacionalne agencije mogu među tim prioritetima više uzeti u obzir one koji su posebno relevantni u njihovu nacionalnom kontekstu (tzv. „europski prioriteti u nacionalnom kontekstu”). Nacionalne agencije o tome moraju propisno obavijestiti moguće prijavitelje na svojim službenim stranicama.

Za projekte u području sporta moguće se usmjeriti samo na jedan prioritet (horizontalni ili posebni).

Mjesto provedbe aktivnosti

Sve aktivnosti malog partnerstva moraju se provoditi u zemljama organizacija koje sudjeluju u projektu.

Osim toga, ako je to opravdano s obzirom na ciljeve ili provedbu projekta, aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske [fn]unije[ft/]Institucije Europske unije imaju sjedišta u Bruxellesu, Frankfurtu, Luxembourgu, Strasbourgu i Haagu.[/fn], čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije.

Trajanje projekta

Od 6 do 24 mjeseca.

Trajanje je potrebno odrediti u fazi prijave, na temelju ciljeva projekta i vrste aktivnosti koje se planiraju.

U izvanrednim slučajevima trajanje malog partnerstva može se produljiti na zahtjev korisnika i uz suglasnost nacionalne ili Izvršne agencije. U tom se slučaju ukupan iznos bespovratnih sredstava neće promijeniti.

Gdje se prijaviti?

Za mala partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih za koja se prijavljuje organizacija iz tih područja:

 • nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Za mala partnerstva u području sporta:

 • Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu, sa sjedištem u Bruxellesu.

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

U oba slučaja isti konzorcij partnera može predati samo jednu prijavu samo jednoj agenciji po [fn]roku[ft/]To uključuje nacionalne agencije za program Erasmus+ i Europsku izvršnu agenciju za obrazovanje i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxellesu.[/fn].

Kad se prijaviti?

Za mala partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih za koja se prijavljuje organizacija iz tih područja:

prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati

 • do 5. ožujka u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. rujna i 31. prosinca iste godine
 • do 1. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. siječnja i 31. kolovoza sljedeće godine.

Mogući dodatni rok za mala partnerstva u području mladih:

nacionalne agencije mogu organizirati dodatni krug prijava za projekte u području mladih, a i na njega će se primjenjivati pravila utvrđena u ovom vodiču. Nacionalne agencije takvu će mogućnost oglasiti na svojim stranicama.

Ako se organizira dodatni krug, prijavitelji zahtjeve moraju predati do 7. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. kolovoza i 31. prosinca iste godine.

Za mala partnerstva u području sporta:

prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 5. ožujka u 17:00:00.

Uspostava projekta

Projekt malog partnerstva sastoji se od četiri faze koje počinju čak i prije nego što projektni prijedlog bude odabran za financiranje: planiranje, priprema, provedba i prateće mjere. Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • planiranje (definiranje potreba, ciljeva, rezultata projekta i ishoda učenja, oblika i rasporeda aktivnosti itd.)
 • priprema (planiranje aktivnosti, izrada programa rada, praktična rješenja, potvrđivanje ciljnih skupina predviđenih aktivnosti, potpisivanje sporazuma s partnerima itd.)
 • provedba aktivnosti
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta).

Mala partnerstva mogu uključivati organizaciju aktivnosti transnacionalnog učenja, poučavanja i osposobljavanja za pojedince i skupine pojedinaca u mjeri u kojoj one pridonose ostvarivanju ciljeva projekta.

Za mala partnerstva u području sporta preporučuje se da se u prijedloge uključi najmanje jedan lokalni ili regionalni sportski klub.

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi suradničkih partnerstava. Prijavitelje se potiče da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju projekata malih partnerstava. 

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Radi primjene tih načela osmišljena je strategija za uključivanje i [fn]raznolikost[ft/]https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy[/fn] kako bi se lakše uspostavio kontakt sa sudionicima iz različitih sredina, posebno onima s manje mogućnosti koji se suočavaju s preprekama za sudjelovanje u europskim projektima. Mala partnerstva posebno su prikladna za to da rad na uključivosti i različitosti bude tema projekta u okviru kojeg se razrađuju uključive prakse i metode u kojima se uzima u obzir raznolikost, u skladu s odgovarajućim prioritetom politike za aktivnost. Jednako tako, neovisno o temama njihovih projekata, organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove osoba s manje mogućnosti te ih uključiti u donošenje odluka tijekom cijelog procesa.

Okolišna održivost

Projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekta organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će sve koji sudjeluju u projektu potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe projektnih aktivnosti.

Digitalna dimenzija

Virtualna suradnja i eksperimentiranje s virtualnim i kombiniranim mogućnostima za učenje ključni su za uspješna mala partnerstva. Osobito se potiče da se u okviru projekata u području odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih koriste europska platforma za školsko obrazovanje, eTwinning i platforma za obrazovanje odraslih EPALE za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti. Svakako se preporučuje da se u okviru projekata u području mladih koristi Europski portal za mlade i platforma Europske strategije za mlade za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti.

Sudjelovanje i građanski angažman

U svim aktivnostima programa podupiru se sudjelovanje i aktivni angažman. Projekti malog partnerstva trebali bi ponuditi mogućnosti sudjelovanja u demokratskom životu te društvenog i građanskog angažmana. Posebna pozornost posvetit će se jačanju svijesti o Europskoj uniji i razumijevanju njezina konteksta, posebno kad je riječ o zajedničkim vrijednostima, načelu jedinstva i raznolikosti te kulturnom identitetu, kulturnoj senzibilizaciji i društvenoj i povijesnoj baštini.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost  (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • projektni prijedlog odgovara ciljevima i prioritetima aktivnosti. Osim toga, prijedlog će se smatrati izuzetno relevantnim:
  • ako se bavi prioritetom „uključivost i raznolikost”
  • u slučaju projekata kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+: ako je usmjeren na jedan ili više „europskih prioriteta u nacionalnom kontekstu”, kako je najavila nacionalna agencija
 • prijedlog je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • profil, iskustvo i aktivnosti organizacija sudionica odgovaraju području prijave
 • prijedlog ostvaruje dodanu vrijednost na razini EU-a jačanjem kapaciteta organizacija za sudjelovanje u prekograničnoj suradnji i umrežavanju.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • ciljevi projekta jasno su definirani, realistični i odnose se na potrebe i ciljeve organizacija sudionica te na potrebe njihovih ciljnih skupina
 • aktivnosti su pristupačne, uključive i otvorene za osobe s manje mogućnosti
 • predložena metodologija jasna je, primjerena i izvediva:
  • plan rada projekta jasan je, cjelovit i djelotvoran, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, i dijeljenje rezultata projekta
  • projekt je isplativ te su svakoj aktivnosti dodijeljena odgovarajuća sredstva
 • projekt uključuje korištenje digitalnih alata i metoda učenja kao nadopunu aktivnostima uz fizičku prisutnost i za poboljšanje suradnje s partnerskim organizacijama.
  • Ako je primjenjivo: mjera u kojoj se u okviru projekta koriste internetske platforme programa Erasmus+ (europska platforma za školsko obrazovanje, EPALE, Europski portal za mlade, platforma Strategije EU-a za mlade) kao alati za pripremu, provedbu i praćenje projektnih aktivnosti
 • projekt je prihvatljiv za okoliš i u različitim fazama uključuje​zelenu praksu.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju profila organizacija sudionica
 • projekt u aktivnost uključuje nove sudionike i organizacije s manje iskustva
 • predložena raspodjela zadaća pokazuje angažiranost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica
 • projekt uključuje djelotvorne mehanizme za koordinaciju i komunikaciju među organizacijama sudionicama.

Učinak (najviše 20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • projektni prijedlog uključuje konkretne i logične korake za uključivanje rezultata projekta u svakodnevni rad organizacije sudionice
 • projekt ima potencijala za pozitivan učinak na sudionike i organizacije sudionice te na širu zajednicu
 • projektni prijedlog uključuje odgovarajući način za evaluaciju rezultata projekta
 • projekt uključuje konkretne i učinkovite korake za objavljivanje rezultata projekta unutar organizacija prijaviteljica, dijeljenje rezultata s drugim organizacijama i javnošću i za informiranje javnosti o tome da je projekt financiran sredstvima Europske unije.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog plana i provedbe”; 10 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „učinak”).

U slučaju kad dvije ili više prijava postignu jednak ukupan broj bodova (jednako rangirani prijedlozi), prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za „relevantnost projekta”, a zatim za „učinak”.

Koja su pravila financiranja?

Predloženi model financiranja nudi izbor između dva moguća jednokratna iznosa koji odgovaraju ukupnom iznosu bespovratnih sredstava za projekt. Prijavitelji biraju jedan od dva unaprijed definirana iznosa u skladu s aktivnostima koje žele provesti i rezultatima koje žele postići.

Jednokratni iznosi:

 • 30 000 EUR
 • 60 000 EUR

Pri planiranju projekata organizacije prijaviteljice će, zajedno sa svojim projektnim partnerima, morati odabrati jednokratni iznos koji je prikladniji za pokrivanje troškova njihovih projekata, i to na temelju svojih potreba i ciljeva. Ako je projekt odabran za financiranje, zatraženi jednokratni iznos postaje ukupni iznos bespovratnih sredstava.

U prijedlozima se moraju opisati aktivnosti za koje se prijavitelji obvezuju da će ih provesti s traženim jednokratnim iznosom i moraju biti u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Prijavitelj bi zatraženi jednokratni iznos trebao temeljiti na vlastitoj procjeni ukupnog troška projekta. Prijavitelji na temelju te procjene moraju odabrati iznos koji najbolje odgovara njihovim potrebama i osigurati učinkovito korištenje sredstava i pridržavanje načela sufinanciranja (tj. očekuje se da će se proračunska sredstva nadopuniti drugim izvorima financiranja, odnosno da će ukupni trošak projekta biti veći od zatraženog jednokratnog iznosa).

Ako imaju dvojbu između dva iznosa, prijavitelji mogu: a) smanjiti trošak svojeg projekta, npr. nalaženjem isplativijeg načina postizanja sličnih rezultata ili prilagođavanjem broja/opsega projektnih aktivnosti s obzirom na proračun; b) povećati opseg projekta, npr. nastojanjem da aktivnostima privuku veći broj sudionika, povećanjem broja aktivnosti ili postizanjem dodatnih rezultata projekta.

Prikladnost broja, opsega i složenosti predloženih projektnih aktivnosti u odnosu na zatraženi iznos te njihova relevantnost za ciljeve projekta bit će važni elementi procjene kvalitete u skladu s gore opisanim kriterijima za dodjelu.

Zahtjevi

S obzirom na to da su mala partnerstva instrument za uključivanje i pristup programu novih sudionika i organizacija s manje iskustva, za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva u okviru ove aktivnosti traži se manje informacija, ali i dalje u skladu s pravilima Financijske uredbe EU-a. Stoga u opisu projekta treba navesti:

 • ciljeve
 • predložene aktivnosti
 • očekivane rezultate.

Ciljevi, aktivnosti i željeni rezultati moraju biti jasno međusobno povezani i koherentno predstavljeni. Prijave moraju uključivati i opći vremenski raspored projekta s očekivanim datumom za dovršetak glavnih aktivnosti.

Prijavitelji bi trebali dostaviti dovoljno informacija o proračunskom planu kako bi ocjenjivači mogli ocijeniti primjerenost svake aktivnosti i njezinu usklađenost s ostalima.

U proračunu projekta moraju se navesti planirane projektne aktivnosti i naznačiti dio bespovratnih sredstava dodijeljen za svaku aktivnost.

 Podugovaranje usluga dopušteno je ako ne obuhvaća ključne aktivnosti o kojima izravno ovisi ostvarenje ciljeva aktivnosti. U takvim se slučajevima podugovorene zadaće moraju jasno odrediti i opisati u prijavi.

Isplata bespovratnih sredstava

Uvjet za potpunu isplatu bespovratnih sredstava završetak je svih aktivnosti opisanih u prijavi u skladu s kriterijima kvalitete. Ako jedna ili više aktivnosti nisu dovršene, dovršene su djelomično ili im je kvaliteta ocijenjena kao nezadovoljavajuća, odgovarajuća smanjenja iznosa bespovratnih sredstava mogu se primijeniti u fazi podnošenja završnog izvješća u slučaju loše, djelomične ili kasne provedbe, i to tako da se ne prihvate pojedinačne aktivnosti ili tako da se ukupni iznos umanji za paušalni postotak.

Procjena završnog izvješća temelji se na detaljnim opisima svih provedenih aktivnosti, informacijama koje pokazuju razinu ostvarenja ciljeva projekta navedenih u prijavi, kvaliteti rezultata projekta objavljenih na platformi programa Erasmus+ za rezultate projekata i samoprocjeni partnerskih organizacija.