Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Nedidelio masto partnerystė

Nedidelio masto partneryste siekiama didinti Programos prieinamumą nedideliu mastu veikiantiems subjektams ir sunkiai pasiekiamiems asmenims bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto sektoriuose. Skiriant mažesnes dotacijų sumas organizacijoms, nustatant trumpesnę trukmę ir paprastesnius (palyginti su bendradarbiavimo partneryste) administracinius reikalavimus pagal šį veiksmą siekiama įtraukti visuomenines organizacijas, mažiau patirties turinčias organizacijas ir naujus Programos dalyvius, šalinant mažesnius organizacinius pajėgumus turinčių organizacijų kliūtis dalyvauti Programoje. Šiuo veiksmu taip pat bus remiami lankstūs formatai – tarpvalstybinio ir nacionalinio masto veikla bus derinama su europiniu aspektu, taip suteikiant organizacijoms daugiau priemonių įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis. Nedidelio masto partnerystė taip pat gali padėti kurti ir stiprinti tarptautinius tinklus ir skatinti sinergiją su vietos, regionine, nacionaline ir tarptautine politika bei tarp jų.

Veiksmo Tikslai

 • Suteikiant didesnę prieigą pritraukti naujus Programos dalyvius, mažiau patirties turinčias organizacijas ir nedideliu mastu veikiančius subjektus. Tokia partnerystė organizacijoms turėtų būti pirmas žingsnis į bendradarbiavimą Europos lygmeniu.
 • Remti tikslinių grupių, turinčių mažiau galimybių, įtraukimą
 • Remti aktyvų Europos pilietiškumą ir priartinti Europos aspektą prie vietos lygmens

Be to, nedidelio masto partnerystei taikomi bendradarbiavimo partnerystės pagrindiniai tikslai, proporcingai kiekvieno projekto aprėpčiai ir apimčiai:

 • gerinti dalyvaujančiųjų organizacijų ir institucijų darbo ir praktikos kokybę, pritraukti naujų dalyvių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose;
 • tenkinti bendrus poreikius ir prioritetus švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse;
 • sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams (pavienio asmens, organizacijos ar sektoriaus lygmeniu), siekiant tobulėjimo pagal kiekvienos organizacijos aplinkybes.

Kokie kriterijai taikomi paraiškoms dėl nedidelio masto partnerystės?

Kad atitiktų reikalavimus „Erasmus+“ dotacijai gauti, nedidelio masto partnerystė turi tenkinti toliau nurodytus kriterijus.

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti dalyvaujanti organizacija, įsteigta ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Ši organizacija teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Kokios organizacijos gali dalyvauti projekte?

Nedidelio masto partnerystės projekte gali dalyvauti viešoji arba privačioji organizacija1 , įsteigta ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje (žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).

Nepriklausomai nuo projekto srities, nedidelio masto partnerystės projektuose gali dalyvauti visų tipų organizacijos, veikiančios bet kuriame švietimo, mokymo ir jaunimo sektoriuje arba kituose socialiniuose ir (arba) ekonomikos sektoriuose, taip pat organizacijos, vykdančios veiklą, kuri yra susijusi su įvairiomis sritimis (pavyzdžiui, vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos, rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos, profesinio orientavimo centrai, kultūros ir sporto organizacijos).

Atsižvelgiant į projekto prioritetus ir tikslus, nedidelio masto partnerystėje turėtų dalyvauti tinkamiausi ir įvairiausi partneriai, kad būtų galima pasinaudoti įvairia jų patirtimi, ypatumais ir specialiosiomis žiniomis.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

Nedidelio masto partnerystė – tarpvalstybinis projektas, kuriame dalyvauja bent dvi organizacijos iš dviejų skirtingų ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Partnerystėje dalyvaujančių organizacijų skaičius neribojamas.

Visos dalyvaujančiosios organizacijos privalo būti žinomos teikiant paraišką dotacijai gauti.

Nustatyti prioritetai

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, nedidelio masto partnerystės turi apimti:

 • bent vieną horizontalųjį prioritetą

ir (arba)

 • bent vieną konkretų prioritetą, susijusį su švietimu, mokymu, jaunimu ir sportu, kuriam daromas didžiausias poveikis.

Profesinio mokymo, bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo sričių projektų, kuriuos valdo „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, atveju nacionalinės agentūros gali daugiau dėmesio skirti ne tik šiems, bet ir kitiems prioritetams, kurie yra ypač svarbūs nacionaliniame kontekste („Europos prioritetai atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes“). Nacionalinės agentūros turi tinkamai informuoti potencialius pareiškėjus savo oficialiose svetainėse.

Sporto srities projektuose galima numatyti tik vieną prioritetą (horizontalųjį arba konkretų).

Veiklos vieta (-os)

Visa nedidelio masto partnerystės veikla turi būti vykdoma šiame projekte dalyvaujančių organizacijų šalyse.

Be to, jei tinkamai pagrindžiama projekto tikslų ar įgyvendinimo atžvilgiu, veikla taip pat gali būti vykdoma Europos Sąjungos institucijos buveinėje2 , net jei projekte nedalyvauja organizacijos iš šalies, kurioje įsikūrusi šios institucijos buveinė.

Projekto trukmė

6–24 mėn.

Trukmė turi būti pasirinkta paraiškos teikimo etape pagal projekto tikslą ir veiklos, kurią ilgainiui planuojama vykdyti, rūšį.

Išimtiniais atvejais, dotacijos gavėjui paprašius ir nacionalinei agentūrai ar vykdomajai įstaigai sutikus, nedidelio masto partnerystės projekto trukmė gali būti pratęsta. Tokiu atveju bendra dotacijos suma nesikeičia.

Kam teikti paraišką?

Paraiškos dėl nedidelio masto partnerystės profesinio mokymo, bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse, kurią teikia šiose srityse veikianti organizacija:

 • Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos dėl nedidelio masto partnerystės sporto srityje:

 • Briuselyje įsikūrusiai Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-SPORT-2023-SSCP

Abiem atvejais tas pats partnerių konsorciumas gali pateikti tik vieną to paties termino paraišką ir tik vienai nacionalinei agentūrai3 .

Kada teikti paraišką?

Paraiškos dėl nedidelio masto partnerystės profesinio mokymo, bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse:

Kurią teikia šiose srityse veikianti organizacija:

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki:

 • kovo 22 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.,
 • spalio 4 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo kitų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Galimas papildomas terminas nedidelio masto partnerystei jaunimo srityje

Nacionalinės agentūros gali organizuoti papildomą jaunimo srities projektų paraiškų teikimo turą, kuriam taip pat taikomos šiame vadove nustatytos taisyklės. Nacionalinės agentūros apie šią galimybę informuos savo svetainėse.

Jei paskelbiamas papildomas terminas, pareiškėjai dotacijos paraišką dėl projektų, prasidedančių nuo tų pačių metų rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d., turi pateikti iki gegužės 4 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Paraiškos dėl nedidelio masto partnerystės sporto srityje:

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki kovo 22 d. 17:00:00.

Projekto rengimas

Nedidelio masto partnerystės projektą sudaro keturi etapai, prasidedantys dar prieš atrenkant projekto pasiūlymą finansavimui: planavimo, parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos. Dalyvaujančiosios organizacijos ir veiklos dalyviai turėtų išplėsti savo mokymosi patirtį aktyviai įsitraukdami į visus etapus:

 • planavimo (nustatyti poreikius, tikslus, projekto ir mokymosi rezultatus, veiklos formatus, tvarkaraštį ir t. t.);
 • parengiamosios veiklos (veiklos planavimas, darbo programos rengimas, praktinis organizavimas, planuojamos veiklos tikslinės (-ių) grupės (-ių) patvirtinimas, susitarimai su partneriais ir t. t.);
 • veiklos įgyvendinimo;
 • tolesnės susijusios veiklos (veiklos ir jos poveikio vertinimas įvairiais lygmenimis, dalijimasis projekto rezultatais ir jų panaudojimas).

Nedidelio masto partnerystė gali apimti pavienių asmenų ir jų grupių tarptautinės mokymosi ir mokymo veiklos organizavimą, jeigu siekiant projekto tikslų tai suteikia pridėtinės vertės.

Nedidelio masto partnerystės sporto srityje atveju rekomenduojama į paraišką įtraukti bent vieną vietos ar regioninį sporto klubą.

Horizontalieji aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant projektą

Be oficialių kriterijų laikymosi ir tvarių bendradarbiavimo susitarimų su visais projekto partneriais sudarymo, toliau išvardytais elementais galima prisidėti prie bendradarbiavimo partnerystės poveikio didinimo ir kokybiško įgyvendinimo. Pareiškėjai raginami rengiant nedidelio masto partnerystės projektus atsižvelgti į šias galimybes ir aspektus. 

Įtrauktis ir Įvairovė

Pagal programą „Erasmus+“ siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą vykdant visus veiksmus. Siekiant įgyvendinti šiuos principus, buvo parengta Įtraukties ir įvairovės strategija4 , kuria siekiama įtraukti įvairios socialinės padėties dalyvius, ypač tuos, kurie turi mažiau galimybių dalyvauti Europos projektuose. Nedidelio masto partnerystės ypač tinkamos darbui, susijusiam su įtrauktimi ir įvairove, kaip projekto tema, toliau plėtojant įtraukią ir įvairovei atžvalgią praktiką ir metodus pagal atitinkamą veiksmų politikos prioritetą. Be to, neatsižvelgdamos į savo projektų tematiką, organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę ir įtraukdamos juos į sprendimų priėmimo procesą viso proceso metu.

Aplinkos tvarumas

Projektais turėtų būti numatoma tausoti aplinką, o žalioji praktika turėtų būti įtraukta į visus jų aspektus. Dalyvaujančiosios organizacijos ir dalyviai turėtų planuoti savo veiklą vadovaudamiesi aplinką tausojančiu požiūriu – tai skatins visus dalyvaujančius subjektus diskutuoti ir mokytis apie aplinkos problemas ir apmąstyti, ką būtų galima padaryti įvairiais lygmenimis ir kaip padėti organizacijoms ir dalyviams rasti alternatyvių ekologiškesnių projekto veiklos vykdymo būdų.

Skaitmeninis aspektas

Sėkmingos nedidelio masto partnerystės pagrindas – virtualusis bendradarbiavimas ir eksperimentai su virtualiojo ir mišriojo mokymosi galimybėmis. Įgyvendinant bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo sričių projektus labai rekomenduojama naudoti Europos mokyklinio ugdymo platformą, „eTwinning“ ir suaugusiųjų švietimo platformą (EPALE) – tiek rengiantis vykdyti veiklą, tiek ją vykdant ar užbaigus. Jaunimo srities projektų atveju primygtinai raginama bendradarbiauti naudojantis Europos jaunimo portalu ir Europos jaunimo strategijos platforma tiek rengiantis vykdyti veiklą, tiek ją vykdant ar užbaigus.

Dalyvavimas ir pilietinis aktyvumas

Įgyvendinant visus Programos veiksmus remiamas dalyvavimas ir pilietinis aktyvumas. Nedidelio masto projektai turėtų suteikti galimybių žmonėms dalyvauti demokratiniame gyvenime, būti socialiai ir pilietiškai aktyviems. Be to, ypač daug dėmesio skiriama informuotumo ir supratimo apie Europos Sąjungą – ypač apie ES bendrąsias vertybes, vienybės ir įvairovės principus, kultūrinį identitetą ir sąmoningumą ir socialinį bei istorinį paveldą – didinimui.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projekto aktualumas (daugiausia 30 balų)

Kokiu mastu:

 • siūlomas projektas yra aktualus siekiant šio veiksmo tikslų ir prioritetų. Pasiūlymas bus laikomas labai aktualiu, jei:
  • į jį įtrauktas įtraukties ir įvairovės prioritetas;
  • „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų valdomų projektų atveju: į jį įtrauktas vienas ar daugiau Europos prioritetų atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, kaip yra nurodžiusi nacionalinė agentūra;
 • dalyvaujančiųjų organizacijų profilis, patirtis ir veikla yra aktualūs paraiškos srityje;
 • pasiūlymas suteikia pridėtinės vertės ES lygmeniu, nes stiprinami organizacijų gebėjimai dalyvauti tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir tinklaveikos veikloje.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 30 balų)

Kokiu mastu:

 • projekto tikslai yra aiškiai apibrėžti, realistiški ir atitinka dalyvaujančiųjų organizacijų poreikius ir tikslus bei jų tikslinių grupių reikmes;
 • veikla yra prieinama, įtrauki ir atvira mažiau galimybių turintiems asmenims;
 • siūloma metodika yra aiški, adekvati ir pagrįsta;
  • projekto darbo planas yra aiškus, išsamus ir veiksmingas, įskaitant atitinkamus parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir dalijimosi rezultatais etapus;
  • projektas yra ekonomiškai efektyvus ir kiekvienos rūšies veiklai skiriami tinkami ištekliai;
 • projektas apima skaitmeninių priemonių ir mokymosi metodų taikymą, siekiant papildyti fizinę veiklą ir stiprinti bendradarbiavimą su organizacijomis partnerėmis.
  • Jei taikytina: kokiu mastu projekte naudojamos „Erasmus+“ interneto platformos (Europos mokyklinio ugdymo platforma, EPALE, Europos jaunimo portalas, ES jaunimo strategijos platforma) kaip projekto parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos priemonės.
 • Projektais turėtų būti numatoma tausoti aplinką, o žalioji praktika turėtų būti įtraukta į visus jų aspektus.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 20 balų)

Kokiu mastu:

 • projekte dalyvauja įvairios organizacijos, turinčios skirtingus profilius;
 • projektu į veiklą įtraukiama naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų;
 • siūlomas užduočių paskirstymas atskleidžia visų dalyvaujančiųjų organizacijų įsipareigojimą ir aktyvų įsitraukimą;
 • į pasiūlymą įtraukti veiksmingi dalyvaujančiųjų organizacijų koordinavimo ir komunikacijos mechanizmai.

Poveikis (daugiausia 20 balų)

Kokiu mastu:

 • projekto pasiūlyme numatyti konkretūs ir logiški veiksmai, kad projekto rezultatai būtų integruoti į kasdienį dalyvaujančiųjų organizacijų darbą;
 • projektas gali daryti teigiamą poveikį dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms, taip pat platesnei bendruomenei;
 • projekto pasiūlyme numatytas tinkamas projekto rezultatų vertinimo būdas;
 • projekto pasiūlyme pateikta konkrečių ir efektyvių veiksmų, kad projekto rezultatai būtų žinomi dalyvaujančiosiose organizacijose, kad jais būtų dalijamasi su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas.

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 60 balų. Be to, kiekvienoje iš minėtų dotacijų skyrimo kriterijų kategorijų jiems turi būti skirta bent pusė didžiausio balų skaičiaus (t. y. bent po 15 balų „projekto aktualumo“ ir „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybės“ kategorijose; po 10 balų „partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybės“ ir „poveikio“ kategorijose).

Jei dvi ar daugiau paraiškų įvertinamos tokiu pačiu balų skaičiumi (ex aequo atveju), pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Siūlomas finansavimo modelis – dvi vienkartinės fiksuotosios sumos, prilygstančios bendrai projekto dotacijai. Priklausomai nuo planuojamos veiklos ir siekiamų rezultatų pareiškėjai pasirinks vieną iš dviejų iš anksto nustatytų sumų:

Vienkartinės fiksuotosios sumos:

 • 30 000 EUR
 • 60 000 EUR

Planuodamos projektus paraiškas teikiančios organizacijos su savo projektų partneriais, atsižvelgdami į poreikius ir tikslus, turės pasirinkti vienkartinę fiksuotąją sumą, kuria bus padengtos projektų išlaidos. Jei projektas atrenkamas finansavimui, prašoma fiksuotoji suma tampa bendra dotacijos suma.

Pasiūlymuose būtina aprašyti veiklą, kurią pareiškėjai įsipareigoja vykdyti naudodami prašytą fiksuotąją sumą, ir turi būti laikomasi ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principų.

Prašoma fiksuotoji suma turėtų būti grindžiama paties pareiškėjo numatoma suma, kurios reikės visoms projekto išlaidoms padengti. Remdamiesi šia numatyta suma, pareiškėjai turi pasirinkti sumą, geriausiai atitinkančią jų poreikius, drauge užtikrinant, kad visos lėšos bus veiksmingai panaudotos ir kas bus laikomasi bendro finansavimo principo (t. y. projekto biudžetas turėtų būti papildytas iš kitų finansavimo šaltinių, o tai reiškia, kad planuojamos projekto išlaidos bus didesnės nei prašoma fiksuotoji suma).

Jeigu abejoja, kurią iš dviejų sumų rinktis, pareiškėjai gali: a) sumažinti projekto išlaidas, pavyzdžiui, surasdami ekonomiškai veiksmingesnių būdų tiems patiems rezultatams pasiekti arba pritaikydami projekto veiksmų skaičių ir (arba) mastą prie biudžeto galimybių; b) padidinti projekto mastą, pavyzdžiui, vykdoma veikla pritraukiant daugiau dalyvių, padidinant veiksmų skaičių arba siekiant papildomų projekto rezultatų.

Siūlomų projekto veiksmų skaičiaus, masto ir kompleksiškumo adekvatumas, palyginti su prašoma suma, drauge su projekto tikslų aktualumu bus svarbūs kokybės vertinimo veiksniai, kaip numatyta pagal pirmiau aprašytus dotacijos skyrimo kriterijus.

Reikalavimai

Atsižvelgiant į tai, kad nedidelio masto partnerystė yra naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų įtraukimo į Programą ir prieinamumo priemonė, informacija, kurios reikia norint teikti paraišką dėl dotacijos pagal šį veiksmą, bus paprasta, tačiau tuo pačiu bus užtikrinta atitiktis ES Finansiniame reglamente nustatytiems reikalavimams. Projekto aprašyme turi būti pateikta ši informacija:

 • Tikslai,
 • Siūloma veikla,
 • Numatomi rezultatai.

Tikslai, veikla ir numatomi rezultatai turi būti aiškiai tarpusavyje susieti ir nuosekliai pateikti. Paraiškose taip pat turi būti nurodytas bendras projekto įgyvendinimo grafikas ir numatoma pagrindinės veiklos užbaigimo data.

Pareiškėjai turėtų pateikti pakankamai informacijos apie planuojamą biudžetą, kad vertintojai galėtų įvertinti kiekvieno veiksmo tinkamumą ir derėjimą su kita veikla.

Projekto biudžete turi būti išvardyta planuojama projekto veikla ir nurodyta, kaip dotacija bus paskirstoma kiekvienai veiklai.

 Paslaugų subranga leidžiama tais atvejais, jei ji taikoma ne pagrindinei veiklai, nuo kurios tiesiogiai priklauso veiklos tikslų pasiekimas. Tokiais atvejais subrangai numatyta biudžeto suma turi būti įtraukta į subrangos veiklos aprašą.

Dotacijos mokėjimas

Visiško dotacijos išmokėjimo sąlyga – visos paraiškoje aprašytos veiklos užbaigimas laikantis paraiškoje nustatytų kokybės kriterijų. Jei viena ar daugiau veiklų neužbaigta, užbaigta iš dalies arba įvertinta kaip netenkinanti kokybės vertinimo reikalavimų, dotacijos suma gali būti atitinkamai sumažinta baigiamosios atskaitos teikimo etapu, o prasto, dalinio arba pernelyg uždelsto projekto įgyvendinimo atveju gali būti nepriimama tam tikra veikla arba tam tikra procentine dalimi sumažinama bendra suma.

Baigiamosios ataskaitos vertinimas grindžiamas išsamiu vykdytos veiklos aprašymu, informacija, rodančia paraiškoje nurodytų projekto tikslų pasiekimo lygį, į „Erasmus+“ projektų rezultatų platformą įkeltų projekto rezultatų kokybe ir organizacijų partnerių įsivertinimu.