Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Niekomercyjne Europejskie Imprezy Sportowe

Cele akcji

Akcja ta ma na celu wspieranie organizacji imprez sportowych o wymiarze europejskim w następujących dziedzinach:

 • wolontariatu sportowego;
 • włączenia społecznego poprzez sport, zwłaszcza wspierania włączenia osób z niepełnosprawnościami;
 • walce z dyskryminacją w sporcie, obejmująca równość płci;
 • Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia: projekty w ramach tego priorytetu będą koncentrować się głównie na: a) wdrażaniu trzech filarów inicjatywy HealthyLifestyle4All, b) wdrażaniu zalecenia Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej i wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej, c) wspieraniu wdrażania Europejskiego Tygodnia Sportu, d) promowaniu sportu i aktywności fizycznej jako narzędzia wspierającego zdrowie, e) promowaniu wszelkich działań zachęcających do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, f) promowaniu tradycyjnych dyscyplin sportu i gier.

Projekt musi się koncentrować na jednym z tych celów. Może również koncentrować się na pozostałych celach, ale główny cel musi być jasno określony i należy mu poświęcić we wniosku najwięcej uwagi.

Projekt zapewnia wsparcie finansowe na organizację jednej ogólnoeuropejskiej imprezy sportowej w jednym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub na organizację europejskich imprez lokalnych w kilku państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący niekomercyjnych Europejskich Imprez Sportowych?

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania UE+, wnioski w sprawie projektów dotyczących niekomercyjnych europejskich imprez sportowych muszą spełniać następujące kryteria:

Kto może złożyć wniosek?

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (beneficjenci i, w stosownych przypadkach, podmioty stowarzyszone) muszą:

 • być podmiotami prawnymi (podmiotami publicznymi lub prywatnymi);
 • mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.
 • prowadzić działalność w dziedzinie sportu;

Przykładowo taką organizacją może być:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • narodowy komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu;
 • organizacja reprezentująca ruch „sport dla wszystkich”;
 • organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej;
 • organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku;
 • organizacja działająca w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży.

Skład konsorcjum

Niekomercyjna europejska impreza sportowa jest transnarodowa i obejmuje:

W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (typ I): 3–5 organizacji. Każda organizacja musi pochodzić z różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (typ II): minimum 6 organizacji z 6 różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

W przypadku imprezy ogólnoeuropejskiej: minimum 10 organizacji (1 wnioskodawca i 9 organizacji uczestniczących przedstawionych jako partnerzy stowarzyszeni) pochodzących z 10 różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Uprawnione działania

W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (typ I i II) działania muszą odbywać się w każdym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem biorącym udział w niekomercyjnej europejskiej imprezie sportowej.

W przypadku imprezy ogólnoeuropejskiej działania muszą odbywać się w państwie, w którym organizacja wnioskująca ma siedzibę.

Czas trwania projektu

Projekty powinny zazwyczaj trwać 12 lub 18 miesięcy w zależności od celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu. Istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania projektu w drodze zmiany umowy o udzielenie dotacji.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 5 marca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Dofinansowanie UE zostanie przyznane organizacjom odpowiedzialnym za przygotowanie i organizację imprez sportowych oraz działania następcze.

Wspiera się następujące standardowe działania (niewyczerpujący wykaz):

 • przygotowanie i organizacja imprezy;
 • organizacja szkoleń edukacyjnych dla sportowców, trenerów, organizatorów i wolontariuszy w okresie poprzedzającym imprezę;
 • organizacja działań towarzyszących imprezie sportowej (konferencji, seminariów);
 • szkolenie wolontariuszy;
 • realizacja działań związanych z efektami danej imprezy (oceny, opracowywanie planów na przyszłość);
 • działania informacyjne związane z tematem danej imprezy.

W ramach tej akcji nie wspiera się następujących imprez sportowych:

Zawodów sportowych organizowanych regularnie przez krajowe, europejskie lub międzynarodowe federacje/związki/ligi sportowe (mistrzostwa krajowe, europejskie lub światowe), chyba że przedmiotem wniosku jest wsparcie finansowe działań dodatkowych skierowanych do dużej liczby ludzi.

Oczekiwany wpływ

Oczekiwany wpływ tej akcji jest następujący:

 • zwiększenie świadomości w zakresie roli działalności sportowej w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i prozdrowotnej aktywności fizycznej;
 • większy udział w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wniosek jest istotny w odniesieniu do celów i priorytetów danej akcji.
 • wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • wniosek opiera się na analizie rzeczywistych i odpowiednich potrzeb;
 • wniosek jest innowacyjny;
 • wniosek uzupełnia inne inicjatywy realizowane już przez organizacje uczestniczące;
 • wniosek wnosi wartość dodaną na poziomie UE dzięki wynikom, które nie zostałyby osiągnięte, gdyby działania były prowadzone przez jeden kraj.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 20 punktów)

Zakres, w jakim:

 • plan prac dotyczących projektu jest przejrzysty, kompletny i skuteczny oraz obejmuje odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, oceny i udostępniania rezultatów projektu;
 • projekt jest racjonalny ekonomicznie i przeznaczono w nim odpowiednie środki na każde działanie;
 • proponowana metoda jest jasna, adekwatna i możliwa do przeprowadzenia;
 • w ramach projektu proponuje się adekwatne środki kontroli jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem;
 • w ramach projektu korzysta się z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik: 20 punktów)

Zakres, w jakim:

 • projekt obejmuje odpowiednie połączenie organizacji uczestniczących o profilu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznego osiągnięcia wszystkich celów projektu;
 • proponowany podział zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących;
 • wniosek obejmuje skuteczne mechanizmy koordynacji i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.
 • w stosownych przypadkach zakres, w jakim zaangażowanie organizacji uczestniczącej z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem wnosi istotną wartość dodaną do projektu.

Wpływ (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wniosek dotyczący projektu obejmuje konkretne i logiczne kroki mające na celu uwzględnienie wyników projektu w zwykłych pracach organizacji uczestniczących;
 • projekt ma potencjał, aby pozytywnie wpływać na uczestników i organizacje uczestniczące, a także społeczeństwo w szerszym znaczeniu;
 • spodziewane wyniki projektu mogą zostać wykorzystane poza organizacjami uczestniczącymi w projekcie w trakcie jego trwania lub później, a także na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • wniosek dotyczący projektu obejmuje odpowiednie plany i metody dotyczące oceny efektów projektu;
 • wniosek dotyczący projektu obejmuje konkretne i skuteczne działania mające na celu udostępnienie wyników projektu w ramach organizacji uczestniczących, podzielenie się nimi z innymi organizacjami i opinią publiczną oraz publiczne uznanie finansowania Unii Europejskiej:
 • wniosek dotyczący projektu obejmuje konkretne i skuteczne kroki mające na celu zapewnienie trwałości projektu, jego zdolności do wywierania wpływu i generowania wyników po zakończeniu dofinansowania UE.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznania dotacji.

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Jakie są zasady finansowania?

Wkłady na rzecz niekomercyjnych europejskich imprez sportowych mają formę kwot ryczałtowych. Wysokość ustalonej kwoty ryczałtowej zależy od liczby imprez oraz od liczby organizacji zaangażowanych w projekt.

Wnioskodawcy wybierają jedną z trzech z góry określonych kwot w zależności od liczby imprez i liczby organizacji zaangażowanych w projekt.

Kategorie imprez sportowych

Europejskie imprezy lokalne

Co najmniej jedna impreza w każdym kraju.

 • Typ I: minimum 3 organizacje z 3 różnych krajów uprawnionych, maksimum 5 organizacji z 5 różnych krajów uprawnionych.
  • Ustalona kwota ryczałtowa: 200 000 EUR
 • Typ II minimum 6 organizacji z 6 różnych krajów uprawnionych
  • Ustalona kwota ryczałtowa: 300 000 EUR

Imprezy ogólnoeuropejskie:

jedna impreza z udziałem co najmniej 10 organizacji uczestniczących z co najmniej 10 różnych krajów uprawnionych (wliczając organizację wnioskującą)

Ustalona kwota ryczałtowa: 450 000 EUR

a) W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (typ I): 200 000 EUR

Wnioski dotyczą projektów z wieloma beneficjentami, w przypadku których wszystkie koszty muszą zostać pokryte przez wnioskodawcę i organizacje partnerskie. Wskazane organizacje uczestniczące (od 3 do 5) uznawane są za współbeneficjentów, a organizowane imprezy i działania dodatkowe odbywają się w każdym z zaangażowanych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Wnioski powinny zawierać specjalną część określającą podział zadań i dofinansowania UE pomiędzy partnerów. Należy również wskazać harmonogram realizacji każdego działania w ramach projektu oraz termin, w jakim projekt przyniesie rezultaty.

Wnioskodawcy muszą podzielić działania w ramach projektu na „pakiety prac”. Każdy pakiet prac związany jest z celami szczegółowymi, a wnioskodawcy muszą określić zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych pozwalających ocenić stopień, w jakim osiągnięto te cele.

b) W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (Typ II): 300 000 EUR

Wnioski dotyczą projektów z wieloma beneficjentami, w przypadku których wszystkie koszty muszą zostać pokryte przez wnioskodawcę i organizacje partnerskie. Wskazane organizacje uczestniczące (minimum 6) uznawane są za współbeneficjentów, a organizowane imprezy i działania dodatkowe odbywają się w każdym z zaangażowanych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Wnioski powinny zawierać specjalną część określającą podział zadań i dofinansowania UE pomiędzy partnerów. Należy również wskazać harmonogram realizacji każdego działania w ramach projektu oraz termin, w jakim projekt przyniesie rezultaty.

Wnioskodawcy muszą podzielić działania w ramach projektu na „pakiety prac”. Każdy pakiet prac związany jest z celami szczegółowymi, a wnioskodawcy muszą określić zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych pozwalających ocenić stopień, w jakim osiągnięto te cele.

c) W przypadku imprezy ogólnoeuropejskiej: 450 000 EUR

Wnioski dotyczą projektów z jednym beneficjentem, co oznacza, że wszystkie koszty musi pokryć organizacja wnioskująca. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zarządzania umowami, organizacji uczestniczących nie uznaje się za partnerów projektu. Jako partnerzy stowarzyszeni nie otrzymują żadnego dofinansowania z programu w ramach projektu.

Należy wskazać harmonogram realizacji każdego działania w ramach projektu oraz termin, w jakim projekt przyniesie rezultaty.

Wnioskodawcy muszą podzielić działania w ramach projektu na „pakiety prac”. Każdy pakiet prac związany jest z celami szczegółowymi, a wnioskodawcy muszą określić zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych pozwalających ocenić stopień, w jakim osiągnięto te cele.

Wypłata dofinansowania

Warunkiem wypłaty pełnej kwoty dofinansowania jest ukończenie pakietów prac zgodnie z kryteriami jakości opisanymi we wniosku. Jeżeli jeden pakiet prac nie zostanie ukończony lub zostanie ukończony tylko częściowo, lub otrzyma niesatysfakcjonującą ocenę w ramach oceny jakości, wówczas kwota dofinansowania może zostać odpowiednio obniżona w sposób opisany w umowie o udzielenie dotacji.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

Tagged in:  Sport