Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stages voor studenten

Overzicht

Erasmus+ biedt de mogelijkheid van een buitenlandse stage voor bachelor- en masterstudenten die staan ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs in een programmaland. Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking.

Via zo'n buitenlandse Erasmus+-stage kun je je communicatieve, interculturele en taalvaardigheden verbeteren en "soft skills" opdoen, die werkgevers erg belangrijk vinden. Daarnaast stimuleert het je ondernemingszin. Lees meer over de voordelen van een internationale uitwisseling.

Je kunt zo'n Erasmus+-stage trouwens ook combineren met een studieverblijf in het buitenland.

De online-taalhulp van Erasmus+ helpt je op weg met de taal die er op je werkplek wordt gesproken.

Duur

Je buitenlandse stage duurt minimaal twee maanden en maximaal twaalf maanden.

Je kunt met Erasmus+ meer dan eens naar het buitenland als student of stagiair, maar binnen één studiecyclus kun je in totaal niet meer dan twaalf maanden in het buitenland doorbrengen.

Met "cyclus" bedoelen we een studieniveau zoals bepaald in het Europees kwalificatiekader (EKK):

  1. Eerste cyclus (bachelor of equivalent) EKK 5/6
  2. Tweede cyclus (master of equivalent) EKK 7
  3. Derde cyclus (doctoraat/promotie of equivalent) EKK 8

Voor opleidingen die maar uit één cyclus bestaan, zoals in sommige landen geneeskunde of architectuur, kun je met Erasmus+ maximaal 24 maanden naar het buitenland.

Ook als pas afgestudeerde kun je nog voor een stage naar het buitenland. Je mag je diploma dan niet langer dan een jaar hebben en je moet je aanvraag indienen terwijl je nog bent ingeschreven aan je onderwijsinstelling.

Voorwaarden

In aanmerking voor een buitenlandstage komen studenten van een hogeronderwijsinstelling die het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs onderschrijven.

Je stage moet relevant zijn voor je studieprogramma en je persoonlijke ontwikkeling en, voor zover mogelijk, ook in je studieprogramma worden ingepast.

Je mag stage lopen bij ongeacht welke organisatie in een Erasmus+-programmaland (behalve bij een EU-instelling, -orgaan of -agentschap).

Erkenning

Voor je in het buitenland stage gaat lopen:

  1. moeten jij, je onderwijsinstelling en de gastorganisatie een stageovereenkomst tekenen met het oog op een transparante en goede voorbereiding van de buitenlandse stage. Daarin staan de rechten en plichten van alle betrokken partijen. Zij bevat ook het gedetailleerd stageprogramma, verzekeringsinformatie en uitleg over de waardering van een geslaagde stage.
  2. krijg je het Erasmus+-studentenhandvest met uitleg over je rechten en plichten in verband met je stage in het buitenland.

Na je stage:

  1. moet de gastorganisatie of het bedrijf waar je stage hebt gelopen, jou en je onderwijsinstelling gewoonlijk binnen vijf weken na een geslaagde afronding van je stage een stagecertificaat verstrekken.
  2. Je onderwijsinstelling moet de stage erkennen en waarderen conform de stageovereenkomst, zonder nadere eisen te stellen.
  3. Als je onderwijsinstelling in een programmaland is gevestigd, moet de informatie uit het stagecertificaat ook worden vermeld in het diplomasupplement, behalve als je al bent afgestudeerd. In dit laatste geval verdient het aanbeveling je stage te laten opnemen in je Europass-mobiliteitsdocument.

Financiële steun

Je kunt in aanmerking komen voor een Erasmus+-beurs als tegemoetkoming in je reis- en verblijfkosten. Voor stagiairs is er een extra toelage. De hoogte van je beurs is afhankelijk van het verschil tussen de kosten van levensonderhoud in eigen land en het land waar je naartoe gaat, het aantal studenten dat een beurs aanvraagt, de afstand tussen de landen en de beschikbaarheid van andere beurzen.

Ga je vanuit een programmaland naar een ander programmaland, informeer dan bij je nationaal agentschap en je eigen onderwijsinstelling hoe hoog je beurs is. Er is ook een extra toelage voor kansarme studenten of studenten uit ultraperifere programmalanden of -regio's.

In het geval je van een programmaland naar een partnerland gaat, of andersom, vind je de beursbedragen in de Erasmus+-programmagids.

Of je nu wel of niet een beurs van Erasmus+ ontvangt, je moet een beursovereenkomst tekenen waarin de duur van je verblijf in het buitenland staat, de hoogte van de beurs, en andere rechten en plichten.  

Als je in een ander programmaland stage gaat lopen, is het je eigen instelling die je beursovereenkomst ondertekent en verantwoordelijk is voor alle betalingen.

Als je van een programmaland naar een partnerland gaat, of andersom, tekent de instelling in het programmaland je beursovereenkomst. Je eigen onderwijsinstelling en de gastorganisatie bepalen in onderling overleg wie verantwoordelijk is voor de betalingen aan jou.

Soms kun je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs van je onderwijsinstelling, overheid of andere instantie. Dit kun je nagaan in de Europese fondsengids.

Hoe aanvragen?

Je kunt een aanvraag indienen via het bureau buitenland of het Erasmus+-bureau van je onderwijsinstelling.

De selectie gebeurt door de hogeronderwijsinstelling op eerlijke en transparante wijze.

Lees verder

Zorg dat je weet wat je rechten zijn wanneer je in het buitenland studeert of stage loopt.

Het Erasmus Intern Traineeship Portal, dat door het Erasmus Student Network is ontwikkeld, kan je helpen een Erasmus+-stage te vinden.

Heb je nog vragen over Erasmus+? Kijk dan eerst bij Veelgestelde vragen voor je contact opneemt met je instelling of het nationale agentschap van een Erasmus+-programmaland.

De ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association biedt Erasmus+-studenten en -alumni een forum voor beroepsontwikkeling, netwerken en interculturele uitwisseling.