Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

X’jiġri meta l-applikazzjoni tiġi approvata?

Ftehim ta’ għotja

Jekk il-proġett jintgħażel għal għotja mill-UE taħt l-Erasmus+:

  • il-ftehim ta’ għotja jiġi ffirmat bejn l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva u l-applikant. L-applikant se jirċievi l-ftehim ta’ għotja, li jrid jiġi ffirmat u jintradd lura lill-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva; l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva hija l-aħħar parti li tiffirma. Meta l-għotja tiġi ffirmata miż-żewġ partijiet, l-applikant isir il-benefiċjarju ta’ għotja mill-UE u jista’ jibda l-proġett1 .

Il-ftehimiet ta’ għotja jistgħu jieħdu l-forma ta’ ftehimiet għal benefiċjarju wieħed, bl-applikant li jkun l-uniku benefiċjarju, jew ftehimiet għal ħafna benefiċjarji, li fihom is-sħab kollha tal-organizzazzjoni tal-konsorzju jsiru l-benefiċjarji tal-ftehim. Il-ftehim multibenefiċjarju jiġi ffirmat mill-koordinatur li huwa l-uniku punt ta’ kuntatt għall-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva. Madankollu, l-organizzazzjonijiet l-oħra kollha li jieħdu sehem fi proġett (kobenefiċjarji) jiffirmaw mandat biex jagħtu lill-koordinatur, ir-responsabbiltà biex jaġixxi bħala benefiċjarju prinċipali. Bħala regola ġenerali, il-mandati ta’ kull sieħeb lill-koordinatur għandhom jingħataw fl-istadju tal-applikazzjoni. Jekk dawn il-mandati jiġu pprovduti fi stadju aktar avvanzat, dawn iridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni sa mhux aktar tard minn meta jiġi ffirmat il-ftehim ta’ għotja.

Nota bene: Mhumiex meħtieġa mandati għal organizzazzjonijiet sħab f’pajjiżi differenti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni applikanti fil-każ ta’ proġetti ta’ mobbiltà għal studenti u persunal tal-Edukazzjoni Għolja, proġetti ta’ mobbiltà għal studenti u persunal f’edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, proġetti ta’ mobbiltà għal studenti tal-iskola u persunal fl-edukazzjoni tal-iskola u fi proġetti ta’ mobbiltà għal persunal fl-edukazzjoni għall-adulti. Madankollu, l-organizzazzjonijiet membri ta’ konsorzji nazzjonali fl-oqsma tal-edukazzjoni għolja, il-VET skola u l-edukazzjoni għall-adulti huma meħtieġa jipprovdu mandat lill-organizzazzjoni applikanti.

Il-mudelli ta’ ftehim ta’ għotja użati taħt il-Programm Erasmus+ se jkunu disponibbli matul is-sena fuq is-siti web tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ u għall-Aġenzija Eżekuttiva permezz tal-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti.

Ammont tal-għotja

L-aċċettazzjoni ta’ applikazzjoni ma tfissirx impenn biex jingħata finanzjament daqs l-ammont mitlub mill-applikant. Il-finanzjament mitlub jista’ jitnaqqas abbażi tar-regoli ta’ finanzjament speċifiċi li japplikaw għal Azzjoni partikolari.

L-għoti ta’ għotja f’rawnd ta’ għażla partikolari ma jistabbilixxix intitolament għal sensieli sussegwenti.

Ta’ min jgħid li l-ammont tal-għotja previst mill-ftehim huwa massimu li ma jistax jiżdied, anki jekk il-benefiċjarju jitlob ammont ogħla.

Il-fondi ttrasferiti mill-Aġenzija Eżekuttiva jew l-Aġenzija Nazzjonali għandhom jiġu identifikati fil-kont jew is-subkont indikat mill-benefiċjarju għall-pagament tal-għotja.

Il-proċeduri tal-pagament

Skont it-tip ta’ Azzjoni, id-durata tal-ftehim tal-għotja u l-valutazzjoni tar-riskju finanzjarju, il-proġetti appoġġati taħt il-Programm Erasmus+ se jkunu soġġetti għal proċeduri ta’ pagament differenti.

Ħlief għall-ewwel pagament ta’ prefinanzjament, il-pagamenti jew l-irkupri l-oħra se jsiru abbażi tal-analiżi tar-rapporti jew it-talbiet għall-pagament sottomessi mill-benefiċjarju (il-mudelli ta’ dawn id-dokumenti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni matul is-sena fuq is-siti web tal-Aġenziji Nazzjonali jew fil-Portal tal-Finanzjament u l-Offerti għall-Aġenzija Eżekuttiva).

Il-proċeduri ta’ pagament applikati skont l-Erasmus+ huma deskritti hawn taħt.

Pagament ta’ prefinanzjament

Il-pagament ta’ prefinanzjament lill-benefiċjarju se jiġi trasferit fi żmien 30 jum mid-data minn meta l-aħħar waħda mill-partijiet tiffirma l-ftehim tal-għotja (“dħul fis-seħħ”), u meta jkun rilevanti, tiġi riċevuta kwalunkwe garanzija xierqa (ara t-taqsima “garanzija finanzjarja” ta’ hawn taħt). Il-prefinanzjament hu maħsub sabiex il-benefiċjarju jkollu l-flus biex jaħdem. L-Aġenziji Nazzjonali jew l-Aġenzija Eżekuttiva tista’ tiddeċiedi li taqsam l-ewwel pagament ta’ prefinanzjament f’aktar minn pagament wieħed. Huma jistgħu jiddeċiedu wkoll li jnaqqsu l-prefinanzjament jew li ma jħallsu l-ebda prefinanzjament, jekk il-kapaċità finanzjarja tal-benefiċjarju titqies dgħajfa.

Aktar ħlasijiet ta’ prefinanzjament

Għal ċerti Azzjonijiet, se jiġi ttrasferit it-tieni – u f’xi każijiet it-tielet – pagament ta’ prefinanzjament lill-benefiċjarju fi żmien 60 jum kalendarju mir-riċevuta, mill-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva, tat-talbiet għall-pagament ulterjuri ta’ prefinanzjament imressqa mill-benefiċjarju jew jekk it-talba għall-pagament ulterjuri ta’ prefinanzjament tkun akkumpanjata minn rapport tal-prefinanzjament. Dawn il-pagamenti ulterjuri ta’ prefinanzjament jistgħu jintalbu meta jkun intuża tal-inqas 70 % tal-pagament ta’ prefinanzjament preċedenti. Meta d-dikjarazzjoni dwar l-użu tal-pagament(i) ta’ prefinanzjament preċedenti turi li ntużaw inqas minn 70 % tal-pagament(i) ta’ prefinanzjament preċedenti biex jiġu koperti l-kostijiet tal-azzjoni, l-ammont tal-prefinanzjament il-ġdid li jrid jitħallas għandu jitnaqqas mill-ammonti mhux użati tal-prefinanzjament preċedenti.

Rapporti interim jew ta’ progress/tekniċi

Għal ċerti Azzjonijiet, il-benefiċjarji se jintalbu jissottomettu rapport perjodiku jew interim li jakkumpanja t-talba għall-pagament interim.

F’każijiet oħra, il-benefiċjarji jistgħu jintalbu wkoll iressqu rapport ta’ progress li jagħti informazzjoni dwar l-istat tal-implimentazzjoni tal-proġett. Ir-rapporti ta’ progress ma jagħtux lok għal pagament ulterjuri. Ir-rapporti interim u dawk ta’ progress iridu jiġu sottomessi sad-data tal-għeluq indikata fil-ftehim ta’ għotja.

Pagament jew irkupru tal-bilanċ

L-ammont tal-pagament finali li jrid isir lill-benefiċjarju se jiġi stabbilit abbażi ta’ rapport finali li għandu jiġi sottomess sad-data tal-għeluq indikata fil-ftehim tal-għotja. Jekk a) l-avvenimenti li jiġġeneraw l-għotja ma jiġux implimentati jew jiġu implimentati b’mod differenti milli ppjanat; jew b) il-kostijiet eliġibbli li huma effettivament imġarrba mill-benefiċjarju huma inqas minn dawk ippjanati fl-istadju ta’ applikazzjoni, jew c) il-kwalità tal-attivitajiet/tal-outputs realizzati hija ta’ kwalità insuffiċjenti, il-finanzjament jista’ jitnaqqas b’mod proporzjonali jew, fejn ikun applikabbli, il-benefiċjarju se jintalab iħallas lura kwalunkwe ammont żejjed li diġà jkun irċieva bħala pagament ta’ prefinanzjament.

Għal ċerti Azzjonijiet, l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva tittrasferixxi 100 % tal-għotja mogħtija permezz ta’ ħlasijiet parzjali ta’ prefinanzjament. F’każijiet bħal dawn, mhuwiex dovut pagament tal-bilanċ. Madankollu, jekk - abbażi ta’ rapport finali li għandu jiġu sottomess mill-benefiċjarju sad-data tal-għeluq indikata fil-ftehim tal-għotja - a) l-avvenimenti li jiġġeneraw l-għotja ma jiġux implimentati jew jiġu implimentati b’mod differenti minn kif ippjanat; jew b) il-kostijiet eliġibbli li huma effettivament imġarrba mill-benefiċjarju huma inqas minn dawk ippjanati fl-istadju ta’ applikazzjoni, jew c) il-kwalità tal-attivitajiet/tal-outputs realizzati hija waħda insuffiċjenti, il-benefiċjarju se jintalab iħallas lura kwalunkwe ammont żejjed li diġà jkun irċieva bħala pagament ta’ prefinanzjament.

Il-pagamenti ta’ prefinanzjament (jew partijiet minnhom) jistgħu jiġu paċuti (mingħajr il-kunsens tal-benefiċjarji) kontra ammonti dovuti minn benefiċjarju lill-awtorità awtorizzanti — sal-ammont dovut lil dak il-benefiċjarju.

Bħala regola ġenerali, il-pagament finali jew it-talba għall-irkupru tal-bilanċ se jinħarġu fi żmien 60 jum kalendarju minn meta jasal ir-rapport finali.

  • 1 Ara n-nota f’qiegħ il-paġna hawn fuq.