Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kas notiek, kad pieteikums ir apstiprināts?

Dotācijas nolīgums

Ja projekts tiek atlasīts ES dotācijai programmā “Erasmus+”:

  • tiek parakstīts dotācijas nolīgums starp valsts aģentūru vai izpildaģentūru un pieteikuma iesniedzēju. Pieteikuma iesniedzējs saņem dotācijas nolīgumu, kas jāparaksta un jānodod atpakaļ valsts aģentūrai vai izpildaģentūrai; valsts aģentūra vai izpildaģentūra ir pēdējā parakstītāja puse. Kad dotācijas nolīgumu ir parakstījušas abas puses, pieteikuma iesniedzējs kļūst par ES dotācijas saņēmēju un var sākt projektufn]Sk. iepriekšējo zemsvītras piezīmi..

Dotāciju nolīgumi var būt viena dotācijas saņēmēja nolīgumi, kad pieteikuma iesniedzējs ir vienīgais dotācijas saņēmējs, vai vairāku dotācijas saņēmēju nolīgumi, kad visas konsorcija partnerorganizācijas kļūst par nolīgumā paredzētajiem dotāciju saņēmējiem. Vairāku dotācijas saņēmēju līgumu paraksta koordinators, kas ir vienīgais kontaktpunkts valsts aģentūrai un izpildaģentūrai. Tomēr visas pārējās organizācijas, kas piedalās projektā (dotācijas līdzsaņēmēji), paraksta pilnvarojumu, lai uzticētu koordinatoram pienākumu darboties kā galvenajam dotācijas saņēmējam. Parasti šos partneru pilnvarojumus koordinatoram piešķir pieteikuma iesniegšanas posmā. Ja šie pilnvarojumi tiek piešķirti vēlākā procesa posmā, tiem jābūt pieejamiem, vēlākais, līdz dotācijas nolīguma parakstīšanas brīdim.

Piezīme. Pilnvarojumi nav vajadzīgi partnerorganizācijām valstīs, kas nav pieteikuma iesniedzējas organizācijas valsts, attiecībā uz mobilitātes projektiem augstākās izglītības studentiem un personālam, mobilitātes projektiem PIA apguvējiem un personālam, mobilitātes projektiem skolu audzēkņiem un personālam un mobilitātes projektiem pieaugušo izglītības personālam. Tomēr valsts konsorciju dalīborganizācijām augstākās izglītības, PIA, skolu un pieaugušo izglītības jomā ir jāpiešķir pilnvarojums pieteikuma iesniedzējai organizācijai.

Dotācijas summa

Pieteikuma pieņemšana nav uzskatāma par apņemšanos piešķirt finansējumu pieteikuma iesniedzēja pieprasītajā apmērā. Pieprasīto finansējumu var samazināt, pamatojoties uz konkrētajiem finanšu noteikumiem, kas piemērojami konkrētam pasākumam.

Dotācijas piešķiršana noteiktā atlases kārtā nerada tiesības attiecībā uz nākamajām kārtām. Jāņem vērā, ka nolīgumā paredzētā dotācijas summa ir maksimālā summa, ko nevar palielināt, pat ja dotācijas saņēmējs pieprasa lielāku summu.

Līdzekļi, ko pārskaita izpildaģentūra vai valsts aģentūra, jāidentificē kontā vai apakškontā, ko dotācijas saņēmējs norādījis dotācijas maksājuma veikšanai.

Maksājumu procedūras

Atkarībā no pasākuma veida, dotācijas nolīguma darbības ilguma un finanšu riska novērtējuma projektiem, ko atbalsta programmā “Erasmus+”, tiek piemērotas dažādas maksājumu procedūras.

Izņemot pirmo priekšfinansējuma maksājumu, citi maksājumi vai atmaksas tiks veiktas, pamatojoties uz dotācijas saņēmēja iesniegto ziņojumu vai maksājuma pieprasījumu analīzi (šo dokumentu veidnes būs pieejamas gada gaitā valstu aģentūru tīmekļa vietnēs vai — izpildaģentūras gadījumā — Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā).

Maksājumu procedūras, kas piemērojamas programmā “Erasmus+”, ir aprakstītas turpmāk.

Priekšfinansējuma maksājums

Priekšfinansējuma maksājums tiks pārskaitīts dotācijas saņēmējam 30 dienu laikā no dienas, kad pēdējā no abām līgumslēdzējām pusēm parakstījusi dotācijas nolīgumu (“stāšanās spēkā”) un attiecīgā gadījumā ir saņemtas visas attiecīgās finanšu garantijas (skatīt sadaļu “Finanšu garantija” turpmāk tekstā). Priekšfinansējums ir paredzēts, lai nodrošinātu dotācijas saņēmējam apgrozāmos līdzekļus. Valstu aģentūras vai izpildaģentūra var nolemt sadalīt pirmo priekšfinansējuma maksājumu vairākos maksājumos. Tās var arī nolemt samazināt priekšfinansējumu vai nemaksāt to vispār, ja dotācijas saņēmēja finansiālās spējas tiek uzskatītas par neapmierinošām.

Nākamie priekšfinansējuma maksājumi

Dažu pasākumu gadījumā otrais — un dažreiz arī trešais — priekšfinansējuma maksājums tiks pārskaitīts dotācijas saņēmējam 60 kalendāro dienu laikā no dienas, kad valsts aģentūra vai izpildaģentūra saņēmusi nākamo priekšfinansējuma maksājumu pieprasījumus no dotācijas saņēmēja, tikai tad, ja nākamo priekšfinansējuma maksājumu pieprasījumiem būs pievienots priekšfinansējuma ziņojums. Šādus nākamos priekšfinansējuma maksājumus var pieprasīt, kad ir izlietoti vismaz 70 % no iepriekšējā priekšfinansējuma maksājuma. Ja pārskats par iepriekšējā(-o) priekšfinansējuma maksājuma(-u) izlietojumu liecina, ka pasākuma izmaksu segšanai ir izlietoti mazāk nekā 70 % no iepriekšējā(-iem) priekšfinansējuma maksājuma(-iem), maksājamā jaunā priekšfinansējuma summu samazina par iepriekšējā priekšfinansējuma neizmantoto summu.

Starpposma vai progresa/tehniskie ziņojumi

Dotāciju saņēmējiem var tikt prasīts iesniegt periodisku vai starpposma ziņojumu, kas pievienots starpposma maksājuma pieprasījumam.

Citos gadījumos dotāciju saņēmējiem var prasīt iesniegt progresa ziņojumu, kurā ietverta informācija par situāciju projekta īstenošanā. Progresa ziņojumi nav pamats nākamajam maksājumam. Starpposma un progresa ziņojums ir jāiesniedz līdz dotācijas nolīgumā norādītajam termiņam.

Atlikuma samaksa vai atgūšana

Dotācijas saņēmējam piešķiramā galīgā maksājuma summa tiks noteikta, pamatojoties uz noslēguma ziņojumu, kas jāiesniedz līdz dotācijas nolīgumā norādītajam termiņam. Ja a) pasākumi, kas ir dotācijas pamatā, nav īstenoti vai īstenoti citādāk, nekā plānots, vai b) dotācijas saņēmējam faktiski radušās attiecināmās izmaksas ir mazākas nekā pieteikuma iesniegšanas posmā plānotās, vai c) īstenoto darbību / sasniegto rezultātu kvalitāte ir nepietiekama, finansējumu var proporcionāli samazināt vai arī attiecīgā gadījumā dotācijas saņēmējam var pieprasīt, lai tas atmaksā visu atlikumu, kas jau saņemts kā priekšfinansējuma maksājums.

Dažu pasākumu gadījumā valsts aģentūra vai izpildaģentūra pārskaita 100 % no piešķirtās dotācijas kā priekšfinansējuma maksājumus. Šādos gadījumos atlikuma maksājumu neveic. Tomēr, ja, pamatojoties uz nobeiguma ziņojumu, ko dotācijas saņēmējam ir pienākums iesniegt līdz dotācijas nolīgumā norādītajam termiņam, a) pasākumi, kas ir dotācijas pamatā, nav īstenoti vai īstenoti citādāk, nekā plānots, vai b) dotācijas saņēmējam faktiski radušās attiecināmās izmaksas ir mazākas nekā pieteikuma iesniegšanas posmā plānotās, vai c) īstenoto darbību / sasniegto rezultātu kvalitāte ir nepietiekama, dotācijas saņēmējam var pieprasīt, lai tas atmaksā visu atlikumu, kas jau saņemts kā priekšfinansējuma maksājums.

Priekšfinansējuma maksājumus (vai to daļas) var atskaitīt (bez dotāciju saņēmēju piekrišanas) no summām, kuras dotācijas saņēmējs ir parādā piešķīrējai iestādei, — nepārsniedzot summu, kas pienākas šim dotācijas saņēmējam.

Parasti galīgais maksājums vai atlikuma atgūšanas pieprasījums tiks izdots 60 kalendāro dienu laikā no nobeiguma ziņojuma saņemšanas.