Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Какво следва след одобряването на заявлението?

Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства

Ако проектът бъде одобрен за отпускане на безвъзмездни средства от ЕС по програмата „Еразъм+“:

  • подписва се споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между националната или Изпълнителната агенция и кандидата. Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се изпраща на кандидата, за да бъде подписано и върнато на националната или на Изпълнителната агенция; Националната или Изпълнителната агенция подписва споразумението последна. След подписването на споразумението от двете страни заявителят става бенефициер на безвъзмездни средства от ЕС и може да започне изпълнението на проекта1 .

Споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства могат да бъдат сключени с един бенефициер, когато кандидатът е единствен бенефициер, или с много бенефициери, когато всички организации партньори в консорциума придобиват качеството на бенефициери по споразумението. Споразумението с много бенефициери се подписва от координатора, който се явява единственото звено за контакт пред националната или Изпълнителната агенция. Всички останали организации, участващи в проекта (събенефициери), подписват формуляр за присъединяване, с който възлагат на координатора отговорността да действа като основен бенефициер. По правило формулярите за присъединяване, подписани от всеки от партньорите в полза на координатора, следва да бъдат предоставени на етапа на кандидатстване. Ако тези формуляри за присъединяване бъдат предоставени на по-късен етап, представянето им трябва да е не по-късно от подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Важна забележка: Формуляри за присъединяване не се изискват от организации партньори в други държави освен държавата на кандидатстващата организация в случаи на проекти за мобилност на учещи и персонал във висшето образование и професионалното образование и обучение, проекти за мобилност на ученици и персонал в училищното образование и проекти за мобилност за персонал в областта на образованието за възрастни. При все това организациите, участващи в национални консорциуми в областта на висшето образование, ПОО, училищното образование и образованието за възрастни трябва да представят формуляр за присъединяване на кандидатстващата организация.

Размер на безвъзмездните средства

Приемането на заявление не представлява ангажимент за отпускане на безвъзмездни средства, равни по размер на сумата, поискана от кандидата. Заявеното финансиране може да бъде намалено на основание на специалните правила за финансиране, приложими към съответното действие.

Отпускането на безвъзмездни средства в рамките на една покана за кандидатстване не поражда право на получаване на безвъзмездни средства в следващи покани. Следва да се отбележи, че предвиденият в споразумението размер на безвъзмездните средства е максимална сума, която не може да бъде увеличена дори ако бенефициерът заяви по-висока сума.

Средствата, преведени от Изпълнителната агенция или националната агенция, трябва да бъдат идентифицирани в сметката или подсметката, определена от бенефициера за изплащането на безвъзмездните средства.

Процедури за плащане

В зависимост от вида на действието, срока на изпълнение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и оценката на финансовия риск се прилагат различни процедури за плащане по отношение на проектите, подкрепени по програмата „Еразъм+“.

С изключение на първото плащане за предварително финансиране останалите плащания или възстановявания ще се извършват въз основа на анализ на отчети или искания за плащане, подадени от бенефициера (образците на тези документи ще бъдат публикувани през годината на уебсайтовете на националните агенции, а за Изпълнителната агенция — в портала „Възможности за финансиране и търгове“).

Прилаганите в рамките на програмата „Еразъм+“ процедури за плащане са описани по-долу.

Плащане за предварително финансиране

Плащането за предварително финансиране ще бъде преведено на бенефициера в срок от 30 дни от датата на подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства от последната от двете страни („влизане в сила“) и, когато е приложимо, когато бъдат получени необходимите финансови гаранции (вж. раздел „Финансова гаранция“ по-долу). Предварителното финансиране има за цел да осигури на бенефициера оборотни средства. Националните агенции или Изпълнителната агенция могат да решат да разделят плащането за предварително финансиране на няколко вноски. Те също така могат да решат да намалят размера на предварителното финансиране или въобще да не предоставят такова, ако преценят, че финансовият капацитет на бенефициера е слаб.

Следващи плащания за предварително финансиране

Бенефициерите по някои действия ще получат следващи плащания за предварително финансиране в срок от 60 календарни дни от получаването от националната агенция или Изпълнителната агенция на подадените от бенефициерите искания за следващи такива плащания, само ако искането за следващо предварително финансиране е придружено от отчет за предварително финансиране. Такива следващи плащания за предварително финансиране могат да бъдат поискани след усвояването на най-малко 70 % от предходното такова плащане. Когато в отчета за усвояването на предходно плащане (плащания) за предварително финансиране е отразено, че за покриване на разходи по действието са усвоени по-малко от 70 % от предходното плащане (плащания), сумата на следващото плащане се намалява с неусвоената част от предходното плащане за предварително финансиране.

Междинен отчет или отчет за напредъка/технически отчет

От бенефициерите може да бъде поискано да приложат периодичен или междинен отчет към искането за междинно плащане.

В други случаи от бенефициерите може да бъде поискано да представят доклад за напредъка с информация относно състоянието на изпълнението на проекта. Докладите за напредъка не водят до отпускане на следващи плащания. Междинният отчет и докладът за напредъка трябва да бъдат предоставени в срока, посочен в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Плащане или възстановяване на остатъка

Размерът на окончателното плащане в полза на бенефициера се определя въз основа на окончателния доклад, който трябва да бъде представен в срока, посочен в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Ако а) събитията, за които са отпуснати безвъзмездните средства, не са проведени или са проведени по различен от планирания начин, или б) допустимите разходи, действително направени от бенефициера, са в по-малък размер от предвидения на етапа на кандидатстване, или в) качеството на реализираните дейности/крайни продукти е незадоволително, размерът на финансирането може да бъде намален пропорционално или, когато е приложимо, бенефициерът ще бъде задължен да възстанови надхвърлящите разходите суми, които вече е получил като предварително финансиране.

По някои действия националната или Изпълнителната агенция превеждат 100 % от отпуснатите безвъзмездни средства като плащане за предварително финансиране. В такива случаи не се дължи окончателно плащане. Независимо от това, ако — въз основа на окончателния доклад, който следва да се предостави от бенефициера в срока, посочен в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства — а) събитията, за които са отпуснати безвъзмездните средства, не са проведени или са проведени по различен от планирания начин; или б) допустимите разходи, действително направени от бенефициера, са в по-малък размер от предвидения на етапа на кандидатстване, или в) качеството на реализираните дейности/крайни продукти е незадоволително, бенефициерът ще бъде задължен да възстанови надхвърлящите разходите суми, които вече е получил като предварително финансиране.

Плащания за предварително финансиране (или части от тях) могат да бъдат прихванати (без съгласието на бенефициерите) от други суми, дължими от даден бенефициер на органа, предоставящ помощта, до сумата, дължима на този бенефициер.

Общото правило е, че окончателното плащане се извършва или искането за възстановяване на остатъка се отправя в срок от 60 календарни дни от получаването на окончателния доклад.

  • 1 Вж. горната бележка под линия. ↩ back