Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mi történik, ha elfogadják a pályázatot?

Támogatási megállapodás

Ha a projektet kiválasztották az Erasmus+ program keretében történő uniós támogatásra:

  • a támogatási megállapodást a projektet kiválasztó nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség és a pályázó írja alá. A pályázó megkapja a támogatási megállapodást, amelyet alá kell írnia és vissza kell juttatni a nemzeti irodának vagy a Végrehajtó Ügynökségnek; az utolsóként aláíró fél a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség. Ha mindkét fél aláírta a megállapodást, a pályázó az uniós támogatás kedvezményezettje lesz, és elkezdheti a projekt végrehajtását1 .

A támogatási megállapodások vonatkozhatnak egy kedvezményezettre (a pályázó a megállapodás egyetlen kedvezményezettje) vagy több kedvezményezettre (a konzorcium összes partnerszervezete/-intézménye a megállapodás kedvezményezettje). A több kedvezményezettre vonatkozó támogatási megállapodást a koordinátor írja alá, és ő az egyetlen kapcsolattartó a nemzeti irodával vagy a Végrehajtó Ügynökséggel. Ugyanakkor a projektben részt vevő összes egyéb szervezet/intézmény (társkedvezményezettek) csatlakozási formanyomtatványt ír alá, amellyel átruházza a koordinátorra a fő kedvezményezettként történő eljárás felelősségét. Általános szabály, hogy az egyes partnerek koordinátorhoz címzett csatlakozási formanyomtatványait már a pályázati szakaszban be kell nyújtani. Lehetőség van arra, hogy a csatlakozási formanyomtatványt csak később nyújtsák be, de ennek legkésőbb a támogatási megállapodás aláírásakor meg kell történnie.

Megjegyzés: A pályázó szervezet/intézmény országa kivételével nem szükséges csatlakozási formanyomtatványt benyújtani a pályázó szervezet/intézmény országán kívül működő partnerszervezetek/-intézmények részéről a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatásban közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók számára, a szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók számára, a köznevelésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók számára, valamint a felnőttoktatásban részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára kidolgozott mobilitási projektek esetében. Ugyanakkor a felsőoktatás, a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén működő nemzeti konzorciumok tagszervezeteinek/-intézményeinek be kell nyújtaniuk csatlakozási formanyomtatványukat a pályázó szervezet/intézmény számára.

A támogatás összege

A pályázat befogadása nem jelent kötelezettségvállalást a pályázó által igényelt összegű támogatás odaítélésére. Az igényelt összeg a pályázattípusra alkalmazandó finanszírozási szabályok alapján csökkenthető.

Egy bizonyos pályázati körben odaítélt támogatás nem jelent jogosultságot a következő fordulókra nézve.

Fontos megjegyezni, hogy a megállapodásban szereplő támogatási összeg a támogatás maximális összegét jelenti, amely nem növelhető még akkor sem, ha a kedvezményezett magasabb összeget igényel.

A Végrehajtó Ügynökség vagy a nemzeti iroda által átutalt támogatásokat azonosítani kell a kedvezményezett által a támogatás kifizetésére megjelölt számlán vagy fiókszámlán.

Kifizetési eljárások

Az Erasmus+ program keretében támogatott projektekre a pályázattípustól, a támogatási megállapodás időtartamától és a pénzügyi kockázat értékelésétől függően különböző kifizetési eljárások vonatkoznak.

Az első előfinanszírozási kifizetés kivételével a többi kifizetés vagy visszafizetés a kedvezményezett által benyújtott beszámolók elemzése vagy kifizetési kérelmek alapján történik (az ezekre vonatkozó dokumentumsablonok az év folyamán elérhetővé válnak a nemzeti irodák és a Végrehajtó Ügynökség finanszírozási és pályázati portálján).

Az Erasmus+ program keretében alkalmazott kifizetési eljárások ismertetése az alábbiakban található.

Előfinanszírozási kifizetés

Az előfinanszírozási kifizetést azt az időpontot követő 30 napon belül utalják át a kedvezményezettnek, amely időpontban a két fél közül a második aláírta a támogatási megállapodást („hatálybalépés”), és adott esetben a megfelelő pénzügyi garanciát megszerezték (lásd alább a „Pénzügyi garancia” című szakaszt). Az előfinanszírozás célja, hogy induló forrással lássa el a kedvezményezettet. A nemzeti irodák vagy a Végrehajtó Ügynökség dönthetnek úgy, hogy az első előfinanszírozási kifizetést több részletfizetésre bontják. Dönthetnek úgy is, hogy csökkentik az előfinanszírozást, vagy egyáltalán nem fizetnek előfinanszírozást, amennyiben a kedvezményezett pénzügyi kapacitását gyengének találják.

További előfinanszírozási kifizetések

Egyes pályázattípusok keretében további előfinanszírozási kifizetéseket utalnak át a kedvezményezettnek azt az időpontot követő 60 naptári napon belül, amely időpontban a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség átvette a kedvezményezett által benyújtott további előfinanszírozási kifizetési kérelmet; kizárólag, ha a további előfinanszírozási kifizetési kérelemhez előfinanszírozási jelentést is csatoltak. Ezek a további előfinanszírozási kifizetések akkor igényelhetők, ha az előző előfinanszírozási kifizetés legalább 70%-át már felhasználták. Ha az előző előfinanszírozási kifizetés(ek) felhasználására vonatkozó kimutatás szerint az előző előfinanszírozási kifizetés(ek) kevesebb, mint 70%-át használták csak fel a tevékenységek költségeinek fedezésére, a további előfinanszírozási kifizetés összege a korábbi előfinanszírozási kifizetés(ek)ben felhasználatlanul maradt összeggel csökken.

Időközi beszámoló vagy eredményjelentés/technikai jelentés

Előfordulhat, hogy a kedvezményezetteknek időszakos vagy időközi jelentést kell benyújtaniuk az időközi kifizetési kérelemhez.

Más esetekben a kedvezményezetteket a projekt megvalósításának állásáról szóló eredményjelentés benyújtására is kérhetik. Az eredményjelentések nem vonnak maguk után további kifizetést. Az időközi jelentést és az eredményjelentést a támogatási megállapodásban vagy határozatban előírt határidőig kell benyújtani.

Az egyenleg kifizetése vagy visszafizettetése

A kedvezményezettnek fizetendő egyenlegkifizetés összegét a záróbeszámoló alapján állapítják meg, amelyet a támogatási megállapodásban feltüntetett határidőig kell benyújtani. Amennyiben a) a támogatás alapjául szolgáló eseményeket nem valósították meg, vagy a tervezettől eltérő módon valósították meg; vagy b) a ténylegesen felmerült elszámolható költségek alacsonyabbak a pályázati szakaszban tervezettnél; vagy c) a megvalósított tevékenységek/eredmények minősége nem megfelelő, a támogatás arányosan csökkenthető, vagy adott esetben a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie a már előfinanszírozási kifizetésként megkapott esetleges többletösszegeket.

Egyes pályázattípusok keretében a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség az odaítélt támogatás 100%-át előfinanszírozási részletekben utalja át. Ilyen esetekben egyenleg kifizetése nem esedékes. Ha azonban a kedvezményezett által a támogatási megállapodásban feltüntetett határidőig benyújtandó záróbeszámoló alapján a) a támogatás alapjául szolgáló eseményeket nem valósították meg, vagy a tervezettől eltérő módon valósították meg, vagy b) a ténylegesen felmerülő elszámolható költségek alacsonyabbak a pályázati szakaszban tervezettnél, vagy c) a megvalósított tevékenységek/eredmények minősége nem megfelelő, a támogatás arányosan csökkenthető, vagy adott esetben a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie a már előfinanszírozási kifizetésként megkapott esetleges többletösszegeket.

Az előfinanszírozási kifizetések (vagy azok egyes részei) ugyanakkor – a kedvezményezett beleegyezése nélkül – beszámíthatók a kedvezményezettnek a támogatást nyújtó hatóság felé fennálló tartozásába, az adott kedvezményezettnek járó esedékes összeg erejéig.

Általános szabályként az egyenlegkifizetés vagy az egyenleg visszafizettetésére vonatkozó kérelem a záróbeszámoló kézhezvételét követő 60 naptári napon belül válik esedékessé.

  • 1 Lásd a fenti lábjegyzetet. ↩ back