Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Hvad sker der, når ansøgningen er godkendt?

Tilskudsaftale

Hvis projektet udvælges til et EU-tilskud under Erasmus+:

  • indgås der en tilskudsaftale mellem det nationale agentur eller forvaltningsorganet og ansøgeren. Ansøgeren modtager tilskudsaftalen, der skal underskrives og returneres til det nationale agentur eller forvaltningsorganet. det nationale agentur eller forvaltningsorganet er den sidste part, der underskriver. Når tilskudsaftalen er underskrevet af begge parter, betragtes ansøgeren som modtager af et EU-tilskud og kan indlede projektet1

En tilskudsaftale kan udformes som en aftale om tilskud til enkeltmodtagere, hvor ansøgeren er den eneste modtager, eller som en aftale om tilskud til flere modtagere, hvor alle partnerorganisationer i konsortiet er tilskudsmodtagere. Aftalen om tilskud til flere modtagere underskrives af koordinatoren, som er det nationale agenturs eller forvaltningsorganets eneste kontaktpunkt. Alle de andre organisationer, der deltager i projektet (medmodtagere), skal underskrive en fuldmagt, hvorved de giver koordinatoren hvervet som hovedmodtager. Som hovedregel skal den enkelte partners fuldmagt gives til koordinatoren på ansøgningstidspunktet. Hvis fuldmagterne gives på et senere tidspunkt, skal de senest indsendes ved underskrivelsen af tilskudsaftalen.

Bemærk: Fuldmagter er ikke påkrævet for partnerorganisationer i andre lande end den ansøgende organisations land, når der er tale om mobilitetsprojekter for studerende og personale ved videregående uddannelser, mobilitetsprojekter for lærende og personale på erhvervsuddannelser, mobilitetsprojekter for elever og personale på skoleuddannelser og mobilitetsprojekter for personale på voksenuddannelser. Medlemsorganisationer i nationale konsortier inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse skal dog give fuldmagt til den ansøgende organisation.

Tilskudsbeløb

Imødekommelse af en ansøgning er ikke ensbetydende med et løfte om tildeling af et tilskud, der svarer til det beløb, som ansøgeren har ansøgt om. Det tilskud, der anmodes om, kan blive reduceret på grundlag af de særlige finansielle bestemmelser, der gælder for et bestemt tiltag.

Tildeling af et tilskud i en given udvælgelsesrunde er ikke ensbetydende med, at modtageren har ret til at deltage i efterfølgende runder. Det skal bemærkes, at det tilskudsbeløb, der fastsættes i aftalen, er et maksimumbeløb, der ikke kan øges, selv om modtageren anmoder om et højere beløb.

Midler, der overføres af forvaltningsorganet eller det nationale agentur, skal identificeres på den konto eller underkonto, som tilskudsmodtageren ønsker at få indbetalt støttebeløbet på.

Betalingsprocedurer

Afhængigt af typen af tiltag, varigheden af tilskudsaftalen og vurderingen af den finansielle risiko vil der være forskellige betalingsprocedurer for de projekter, der modtager støtte under Erasmus+-programmet.

Bortset fra det første forfinansieringsbeløb vil de øvrige udbetalinger eller opkrævninger blive foretaget på grundlag af en analyse af de rapporter eller betalingsanmodninger, der indsendes af modtageren (skabelonerne til disse dokumenter vil i løbet af året blive gjort tilgængelige på webstederne for de nationale agenturer eller på Funding and Tender Opportunities-portalen for forvaltningsorganet).

De betalingsprocedurer, der anvendes under Erasmus+, er beskrevet nedenfor.

Forfinansieringsbeløb

Der vil blive overført et forfinansieringsbeløb til modtageren senest 30 dage efter den dato, hvor den sidste af de to parter underskriver tilskudsaftalen ("ikrafttræden"), og, hvis det er relevant, hvor eventuelle finansielle garantier modtages (se afsnittet "Finansiel garanti" nedenfor). Forfinansieringen har til formål at give modtageren en vis kassebeholdning. Nationale agenturer eller forvaltningsorganet kan beslutte at opdele det første forfinansieringsbeløb i rater. De kan også beslutte at nedsætte forfinansieringen eller ikke at udbetale forfinansiering, hvis tilskudsmodtagerens finansieringsevne anses for svag.

Yderligere forfinansieringsbetalinger

Under nogle tiltag vil modtageren få udbetalt yderligere forfinansieringsbeløb senest 60 kalenderdage efter, at det nationale agentur eller forvaltningsorganet har modtaget en anmodning om udbetaling af yderligere forfinansieringsbeløb fra tilskudsmodtageren, hvis anmodningen om udbetaling af yderligere forfinansieringsbeløb ledsages af en forfinansieringsrapport. Modtageren kan anmode om udbetaling af disse yderligere forfinansieringsbeløb, når mindst 70 % af det foregående forfinansieringsbeløb er brugt op. Hvis det fremgår af opgørelsen over anvendelsen af det foregående forfinansieringsbeløb, at der er brugt mindre end 70 % heraf til dækning af tiltagets omkostninger, vil det nye forfinansieringsbeløb blive nedsat med de ubrugte beløb fra den foregående forfinansiering.

Foreløbig rapport (eller statusrapport/teknisk rapport)

Tilskudsmodtagere kan blive bedt om at indsende en periodisk eller foreløbig rapport sammen med anmodningen om en mellemliggende betalinger.

I andre tilfælde vil de også blive anmodet om at indgive en statusrapport, der beskriver, hvor langt de er nået med gennemførelsen af projektet. Statusrapporter udløser ikke en yderligere betaling. Den foreløbige rapport og statusrapporten skal indsendes inden for den frist, der er angivet i tilskudsaftalen.

Endelig betaling eller udligning af saldoen

Størrelsen på den endelige betaling til tilskudsmodtageren beregnes på baggrund af den endelige rapport, som skal indsendes inden for den frist, der er angivet i tilskudsaftalen. Hvis a) den aktivitet, der har udløst tilskuddet, ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end planlagt, eller hvis b) de tilskudsberettigede omkostninger, der faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren, er lavere end planlagt på ansøgningstidspunktet, eller hvis c) kvaliteten af de gennemførte aktiviteter/opnåede resultater ikke er tilfredsstillende, kan tilskuddet blive nedsat proportionelt. Modtageren skal også tilbagebetale allerede udbetalte forfinansieringsbeløb, hvis disse viser sig at have været for høje.

Under nogle tiltag overfører det nationale agentur eller forvaltningsorganet hele tilskuddet via forfinansiering. I disse tilfælde bliver der ikke udbetalt noget restbeløb. Hvis det på grundlag af en endelig rapport, tilskudsmodtageren skal indsendes inden den frist, der er anført i tilskudsaftalen, konstateres, at a) de begivenheder, der ligger til grund for tilskuddet, ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end planlagt, eller b) de tilskudsberettigede omkostninger, der faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren, er lavere end planlagt på ansøgningstidspunktet, eller c) kvaliteten af de gennemførte aktiviteter/opnåede resultater ikke er tilfredsstillende, kan tilskudsmodtageren blive pålagt at tilbagebetale allerede udbetalte forfinansieringsbeløb, hvis disse viser sig at have været for høje.

Forfinansieringsbetalingerne kan (helt eller delvist) modregnes (uden tilskudsmodtagernes tilsagn) beløb, som en tilskudsmodtager skylder til den tildelende myndighed, op til det beløb, der skal udbetales til den pågældende tilskudsmodtager.

Som hovedregel vil der ske endelig betaling eller fremsættes anmodning om udligning af saldoen senest 60 kalenderdage fra modtagelsen af den endelige rapport.

  • 1 Jf. ovenstående fodnote. ↩ back