Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ce se întâmplă după aprobarea cererii?

Acordul de grant

Dacă proiectul este selectat pentru un grant al UE în cadrul programului Erasmus+:

  • se semnează un acord de grant între agenția națională sau Agenția Executivă și solicitant. Solicitantul va primi acordul de grant, care trebuie semnat și retrimis către agenția națională sau Agenția Executivă; agenția națională sau Agenția Executivă este ultima parte care semnează. Atunci când acordul de grant este semnat de ambele părți, solicitantul devine beneficiar al unui grant UE și poate începe proiectul1 .

Acordurile de grant pot lua forma unor acorduri cu beneficiar unic, în care solicitantul este unicul beneficiar, sau a unor acorduri cu beneficiari multipli, în care toate organizațiile partenere ale consorțiului devin beneficiari ai acordului. Acordul cu beneficiari multipli este semnat de coordonator, care este singurul punct de contact pentru agenția națională sau Agenția Executivă. Cu toate acestea, toate celelalte organizații care participă la un proiect (cobeneficiarii) semnează un formular de aderare pentru a-i conferi coordonatorului responsabilitatea de a acționa în calitate de beneficiar principal. Ca regulă generală, formularele de aderare prin care fiecare partener împuternicește coordonatorul trebuie furnizate în etapa de depunere a cererii. Dacă formularele de aderare sunt prevăzute pentru o etapă ulterioară, acestea trebuie să fie puse la dispoziție cel târziu până la data semnării acordului de grant.

Observație: Formularele de aderare nu sunt necesare pentru organizațiile partenere din alte țări decât țara organizației solicitante în cazul proiectelor de mobilitate pentru studenți și personalul din învățământul superior, al proiectelor de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale, al proiectelor de mobilitate pentru elevii și personalul din învățământul școlar și al proiectelor de mobilitate pentru personalul din domeniul educației adulților. Cu toate acestea, organizațiile membre ale consorțiilor naționale în domeniul învățământului superior, al EFP, al învățământului școlar și al educației adulților trebuie să furnizeze un formular de aderare organizației solicitante.

Valoarea grantului

Acceptarea unei cereri nu constituie un angajament de a acorda finanțare egală cu suma cerută de solicitant. Suma solicitată poate fi redusă pe baza regulilor de finanțare specifice aplicabile unei anumite acțiuni.

Acordarea unui grant în cadrul unei anumite runde de selecție nu instituie un drept pentru rundele ulterioare. Trebuie remarcat faptul că valoarea grantului prevăzută în acord este valoarea maximă și nu poate fi mărită, chiar dacă beneficiarul solicită o sumă mai mare.

Fondurile transferate de Agenția Executivă sau de agenția națională trebuie să fie identificate în contul sau subcontul indicat de beneficiar pentru plata grantului.

Proceduri de plată

În funcție de tipul de acțiune, de durata acordului de grant și de evaluarea riscului financiar, proiectele sprijinite în cadrul programului Erasmus+ fac obiectul unor proceduri de plată diferite.

Cu excepția primei plăți de prefinanțare, alte plăți sau recuperări se vor efectua pe baza analizei rapoartelor sau a cererilor de plată depuse de către beneficiar (modelele acestor documente vor fi puse la dispoziție în cursul anului pe site-urile agențiilor naționale sau pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații, în cazul Agenției Executive).

Procedurile de plată aplicate în cadrul programului Erasmus+ sunt descrise mai jos.

Plata de prefinanțare

O plată de prefinanțare va fi transferată beneficiarului în termen de 30 de zile de la data semnării acordului de grant de către ultima dintre cele două părți („Intrare în vigoare”) și, dacă este cazul, de la data primirii tuturor garanțiilor financiare adecvate (a se vedea secțiunea „Garanția financiară” de mai jos). Prefinanțarea are rolul de a oferi beneficiarului un fond de rulment. Agențiile naționale sau Agenția Executivă pot decide să împartă prima plată de prefinanțare în mai multe rate. Ele pot decide, de asemenea, să reducă prefinanțarea sau să nu o plătească deloc, în cazul în care capacitatea financiară a beneficiarului este considerată nesatisfăcătoare.

Plăți de prefinanțare suplimentare

În cadrul anumitor acțiuni, se vor transfera către beneficiar plăți de prefinanțare suplimentare, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea, de către agenția națională sau Agenția Executivă, a cererilor de plată de prefinanțare suplimentară din partea beneficiarului, numai dacă cererea de plată de prefinanțare suplimentară este însoțită de un raport de prefinanțare. Plățile de prefinanțare suplimentară pot fi solicitate după ce s-a folosit cel puțin 70 % din plata de prefinanțare anterioară. În cazul în care, din declarația privind utilizarea plății sau plăților de prefinanțare anterioare, reiese că s-a utilizat mai puțin de 70 % din plata sau plățile de prefinanțare anterioare pentru a acoperi costurile acțiunii, cuantumul noii prefinanțări care se va plăti va fi redus cu sumele neutilizate din prefinanțarea anterioară.

Rapoarte interimare sau rapoarte intermediare de activitate/tehnice

Beneficiarilor li se poate solicita să prezinte un raport periodic sau interimar care să însoțească cererea de plată intermediară.

În alte cazuri, beneficiarilor li se poate solicita să prezinte un raport interimar de activitate care să ofere informații cu privire la stadiul punerii în aplicare a proiectului. Rapoartele interimare de activitate nu conduc la efectuarea unei noi plăți. Rapoartele interimare și rapoartele privind progresele înregistrate trebuie să fie prezentate până la termenul-limită indicat în acordul de grant.

Plata soldului final sau recuperarea soldului

Cuantumul plății finale care urmează să fie efectuată către beneficiar va fi stabilit pe baza unui raport final care trebuie prezentat până la termenul-limită indicat în acordul de grant. Dacă (a) evenimentele care generează acordarea grantului nu sunt puse în aplicare sau sunt puse în aplicare într-un mod diferit decât cel planificat sau (b) costurile eligibile suportate efectiv de către beneficiar sunt mai mici decât cele planificate în etapa de depunere a cererii sau (c) calitatea activităților desfășurate/rezultatelor obținute este insuficientă, finanțarea poate fi redusă proporțional sau, dacă este cazul, beneficiarul va trebui să ramburseze orice sume excedentare primite deja ca plată de prefinanțare.

În cadrul anumitor acțiuni, agenția națională sau Agenția Executivă transferă 100 % din grantul acordat prin prefinanțare. În astfel de cazuri, nu se datorează o plată a soldului. Totuși, în cazul în care - pe baza unui raport final care urmează să fie prezentat de către beneficiar până la termenul-limită indicat în acordul de grant - (a) evenimentele care generează acordarea grantului nu sunt puse în aplicare sau sunt puse în aplicare într-un mod diferit decât cel planificat sau (b) costurile eligibile suportate efectiv de către beneficiar sunt mai mici decât cele planificate în etapa de depunere a cererii sau (c) calitatea activităților desfășurate/rezultatelor obținute este insuficientă, beneficiarul va trebui să ramburseze orice sume excedentare primite deja ca plată de prefinanțare.

Plățile de prefinanțare (sau părți ale acestora) pot fi compensate (fără consimțământul beneficiarilor) cu sumele datorate de către un beneficiar autorității care acordă grantul, până la suma datorată beneficiarului respectiv.

Ca regulă generală, plata finală sau cererea de recuperare a soldului va fi emisă în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final.

  • 1 A se vedea nota de subsol anterioară. ↩ back