Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet katedras

Kādi ir mērķi?

Jean Monnet katedras:

  • padziļina Eiropas studiju pasniegšanu kādas augstskolas oficiālās izglītības programmā;
  • nodrošina padziļinātu izglītību Eiropas jautājumos, kas skar jomas, kuras ir pieprasītas darba tirgū.

Jean Monnet katedras ir arī aicinātas savā darbā piedāvāt atvērtos izglītības resursus un atvērtās izglītības darbības, lai palielinātu mācību elastību un pieejamību.

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus+” dod iespēju augstskolām uzturēt Eiropas studijās specializēta pasniedzēja amata vietu universitātes profesoriem.

No augstskolām, kuras piedalās, tiek sagaidīts, ka tās palīdzēs saviem katedrā ietilpstošajiem pasniedzējiem viņu pasniegšanas, pētnieciskajās un analītiskajās darbībās, iekļaujot šos kursus plaša spektra mācību programmās.

Kā tas darbojas?

Organizācijai, kas vēlas pieteikties, ir jābūt jebkur pasaulē dibinātai augstskolai. Ja attiecīgā augstskola ir no programmas valsts, tai ir jābūt parakstījušai “Erasmus” Augstākās izglītības hartu.

Jean Monnet katedrām ir jādarbojas 3 gadus un jāietver vismaz 90 mācību stundas vienā akadēmiskajā gadā. Katedrai ir jāīsteno vismaz viena papildu darbība akadēmiskajā gadā.

Šīs 90 stundas ietver grupu lekcijas, seminārus vai vingrinājumus, tostarp tālmācības formātā, bet neietver individuālas mācības.

Katedras pasniedzējam ir jābūt pastāvīgam profesora līmeņa darbiniekam kandidējošajā iestādē. Viņš nevar būt viesprofesors kandidēšanas laikā.

Kas vēl ir jāzina?

Ja katedras pasniedzēja posteni ieņemošā persona ir jāmaina, ir jānosūta rakstisks pieprasījums Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai, un jaunajam katedras pasniedzējam ir jābūt ar tādu pašu specializācijas līmeni kā iepriekšējam.

Kā pieteikties?

Ieinteresētajām organizācijām jāpiesakās dalībai ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Plašāka informācija

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par Jean Monnet katedrām. Izvērstāka informācija par pieteikšanās procesu ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā vai Eiropas Komisjā.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.