Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizāciju iespējas

Organizācijas, kuras vēlas piedalīties “Erasmus+”, var iesaistīties dažādās attīstības un tīklu veidošanas darbībās, kuru vidū ir personāla profesionālo prasmju stratēģiska pilnveidošana, organizatorisko spēju nostiprināšana un starptautisku sadarbības partnerību veidošana ar citu valstu organizācijām, lai sasniegtu novatoriskus rezultātus vai īstenotu labākās prakses apmaiņu.

Turklāt organizācijas rada mācību mobilitātes iespējas studentiem, izglītības darbiniekiem, stažieriem, praktikantiem, mācekļiem, brīvprātīgajiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem.

Iesaistīto organizāciju ieguvums ir vērā ņemams: labākas spējas darboties starptautiskā līmenī, uzlabotas vadības metodes, piekļuve plašākam finansējuma iespēju un projektu klāstam, izvērstas spējas sagatavot un vadīt projektus, kā arī īstenot pēcpasākumus, kad tie beigušies, interesantākas iespējas izglītojamajām personām un iesaistīto organizāciju personālam.

Pamatdarbības

1. pamatdarbība: personu mobilitāte mācību nolūkos

Mobilitāte mācību nolūkos veicina studentu, izglītības iestāžu personāla, praktikantu, mācekļu, jaunatnes darbinieku un jauniešu mobilitāti.

Organizāciju uzdevums šajā procesā ir radīt cilvēkiem šādas iespējas. Iesaistīto organizāciju ieguvums ir vērā ņemams: labākas spējas darboties starptautiskā līmenī, uzlabotas vadības prasmes, piekļuve plašākam finansējuma iespēju un projektu klāstam, izvērstas spējas sagatavot un vadīt projektus, kā arī īstenot pēcpasākumus, kad tie beigušies, interesantākas iespējas studentiem un iesaistīto organizāciju personālam, iespējas attīstīt inovatīvus projektus ar partneriem no visas pasaules.

1. pamatdarbība: personu mobilitāte mācību nolūkos

2. pamatdarbība: starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība

Paredzams, ka sadarbība starp organizācijām un iestādēm novedīs pie inovatīvas prakses izstrādes, nodošanas un/vai īstenošanas organizāciju, vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī.

2. pamatdarbība: starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība

3. pamatdarbība: atbalsts politikas reformām

Šīs pamatdarbības piedāvātās iespējas atbalsta ES kopējo politikas programmu, sadarbības ietvaru “Izglītība un apmācība 2020” un Jaunatnes stratēģiju.

Organizācijas turpinās pilnveidot Eiropas izglītības, apmācības un darbam ar jauniešiem domāto sistēmu kvalitāti, kā arī popularizēs transnacionālas mācības un sadarbību starp iestādēm. Tās arī palīdzēs izstrādāt pamatu uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanai un atbalstīt instrumentus un tīklus, kas vajadzīgi politikas īstenošanai.

Turklāt tās sekmēs gados jaunu cilvēku plašāku līdzdalību demokrātijas procesos un viedokļu apmaiņu starp jauniešiem un politiķiem.

3. pamatdarbība: atbalsts politikas reformām

Žans Monē

Pasniedzēju un pētniecības darba iespējas, kā arī politiskas debates par ES un tās rīcībpolitiku.

Vairāk par Žana Monē vārdā nosauktajām darbībām

Sports

Kopīgu pasākumu izstrāde un īstenošana, lai veicinātu sportu un fizisko aktivitāti, apzinātu un īstenotu inovatīvas darbības sporta jomā un vadītu bezpeļņas sporta pasākumus, kas sekmē iesaistīšanos sportā.

Vairāk par pasākumiem sporta jomā