Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizācijām

Pārskats

Organizācijas, kuras vēlas piedalīties “Erasmus+”, var iesaistīties dažādās attīstības un tīklu veidošanas darbībās, kuru vidū ir personāla profesionālo prasmju stratēģiska pilnveidošana, organizatorisko spēju nostiprināšana un starptautisku sadarbības partnerību veidošana ar citu valstu organizācijām, lai sasniegtu novatoriskus rezultātus vai īstenotu labākās prakses apmaiņu.

Turklāt organizācijas rada mācību mobilitātes iespējas studentiem, darbiniekiem, stažieriem, praktikantiem, mācekļiem, brīvprātīgajiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem.

Iesaistīto organizāciju ieguvums ir vērā ņemams: labākas spējas darboties starptautiskā līmenī, uzlabotas vadības metodes, piekļuve plašākam finansējuma iespēju un projektu klāstam, izvērstas spējas sagatavot un vadīt projektus, kā arī īstenot pēcpasākumus, kad tie beigušies, interesantākas iespējas izglītojamajām personām un iesaistīto organizāciju personālam.

Attāluma kalkulators

Pamatdarbības

1. pamatdarbība: personu mobilitāte mācību nolūkos

1. pamatdarbības mērķis ir veicināt studentu, personāla, brīvprātīgo, jaunatnes darbinieku un jauniešu mobilitāti. Organizācijas var nosūtīt vai uzņemt studentus un darbiniekus no iesaistītajām valstīm, kā arī organizēt pasniegšanu, apmācību, mācību un brīvprātīgā darba pasākumus.

Lasiet vēl

2. pamatdarbība: inovācijas veicināšana un labas prakses apmaiņa

2. pamatdarbības mērķis ir attīstīt izglītības, apmācības un jaunatnes nozari ar piecu galveno darbību palīdzību.

  1. Stratēģiskās partnerības atbalsta inovāciju šajā nozarē, kā arī kopīgas iniciatīvas, lai veicinātu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu.
  2. Zināšanu apvienības sekmē inovāciju augstākajā izglītībā un ar tās starpniecību, sadarbojoties ar uzņēmumiem (un ne tikai tiem), veicinot jaunu pieeju pasniegšanas un mācību procesam, uzņēmējdarbības principu iekļaušanu izglītībā un augstākās izglītības sistēmu modernizēšanu Eiropā.
  3. Nozaru prasmju apvienības cenšas novērst prasmju trūkumu un gādā par profesionālās izglītības un apmācības labāku atbilstību darba tirgus vajadzībām. Tiek piedāvātas iespējas modernizēt profesionālo izglītību un apmācību, apmainīties ar zināšanām un labāko praksi, veicināt darbu ārzemēs un uzlabot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
  4. Spēju veidošanas projekti augstākās izglītības jomā atbalsta augstākās izglītības modernizāciju, pieejamību un starptautiskā aspekta vairošanu partnervalstīs.
  5. Spēju veidošanas projekti jaunatnes jomā atbalsta darbu ar jaunatni, brīvprātīgo darbu un neformālo mācīšanos, kā arī veicina neformālās mācīšanās iespējas partnervalstīs.

Lasiet vēl

3. pamatdarbība: atbalsts politikas reformām

3. pamatdarbības mērķis ir palielināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, jo īpaši sarunās ar politikas veidotājiem, kā arī attīstīt zināšanas tādās jomās kā izglītība, apmācība un jaunatne.

Lasiet vēl

Jean Monnet

Pasniedzēju un pētniecības darba iespējas, kā arī politiskas debates par ES un tās rīcībpolitiku.

Lasiet vēl

Sports

Kopīgu pasākumu izstrāde un īstenošana, lai veicinātu sportu un fizisko aktivitāti, apzinātu un īstenotu inovatīvas darbības sporta jomā un vadītu bezpeļņas sporta pasākumus, vairojot iesaistīšanos sportā.

Lasiet vēl

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport