Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Žana Monē Izcilības centri

Kas var pieteikties

  • Augstākās izglītības iestādes jebkurā pasaules valstī. Iestādēm un aģentūrām, kas atrodas programmas “Erasmus+” valstīs, jābūt parakstītai derīgai “Erasmus” Augstākās izglītības hartai (ECHE).
  • Privātpersonu pieteikumi netiks pieņemti.

Ilgums: 3 gadi.

Maksimālā dotācija: 100 000 EUR (ne vairāk kā 80 % no mācību programmas vai kursa kopējām izmaksām).

Kas ir Žana Monē Izcilības centri un ko tie dara

Žana Monē Izcilības centrus izveido un uztur augstākās izglītības iestādes. Tie var ietvert vairāku fakultāšu/departamentu sadarbību un piesaistīt arī citas organizācijas, kas specializējas Eiropas studijās.

Žana Monē Izcilības centri ir kompetences un zināšanu kontaktpunkti Eiropas Savienības jautājumos. Tie apkopo augsta līmeņa ekspertu zinātību un kompetences, un to mērķis ir attīstīt sinerģiju starp dažādām disciplīnām un resursiem Eiropas studijās.

Izcilības centriem ir būtiska loma, uzrunājot studentus no fakultātēm, kas parasti nav saistītas ar Eiropas Savienības jautājumiem, kā arī politikas veidotājus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un sabiedrību kopumā. Tie arī dod ekspertiem iespēju veidot kopīgus starptautiskus pasākumus.

Kas tiek sagaidīts no Žana Monē Izcilības centriem

Centru uzdevumi ir šādi:

  • organizēt un koordinēt savas iestādes resursus, kas saistīti ar Eiropas Savienības studijām;
  • vadīt pētījumus par konkrētiem ar ES saistītiem tematiem;
  • vākt, analizēt un publicēt svarīgākos rezultātus.

Centri var palīdzēt izstrādāt saturu par ES tematiem, lai atjauninātu un papildinātu pašreizējās mācību programmas, kā arī sekmēt diskusijas un pieredzes apmaiņu.

Tiem būtu jākļūst par akadēmisku atsauci ES jautājumos un jāsasniedz citi izglītības līmeņi un plašāka sabiedrība.

Centru īstenotās darbības var ietvert:

  • komunikatīvus un informatīvus pasākumus Eiropas un valsts līmenī,
  • lekcijas, seminārus vai darbseminārus ar politikas veidotājiem vietējā, reģionu un valsts līmenī, kā arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem,
  • dalību īpašos mācību pasākumos skolās un PIA līmenī,
  • tīklu veidošanu ar citām organizācijām un personām, kas saņem atbalstu Žana Monē vārdā nosaukto darbību ietvaros,
  • atvērtas piekļuves nodrošināšanu mācību resursiem.

Pieteikšanās termiņi un pieteikuma veidlapas

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas

Pieteikšanās process soli pa solim

Related funding calls