Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Prakse studentiem

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta praksi (stažēšanos, darba praksi utt.) ārzemēs studentiem, kas jau ir reģistrēti programmas valsts augstākās izglītības iestādē bakalaura līmeņa studiju programmā, maģistrantūrā vai doktorantūrā. Šo izdevību var izmantot arī jaunieši, kas nesen ieguvuši augstskolas diplomu.

Piedaloties “Erasmus+” ārzemju praksē, jūs ne tikai uzlabosit komunikācijas iemaņas, svešvalodas zināšanas un starpkultūru saskares spējas, bet arī iegūsit izpratni par uzņēmējdarbību un prasmes, ko augstu vērtē darba devēji. Lasiet vēl par priekšrocībām, ko dod prakse ārzemēs.

Jūs varat “Erasmus+” praksi apvienot ar studiju periodu ārzemēs.

“Erasmus+” lingvistiskais atbalsts internetā palīdzēs jums apgūt darbavietā lietoto valodu.

Ilgums

Prakse ārzemēs drīkst būt ne īsāka par 2 mēnešiem un ne garāka par 12 mēnešiem.

Jūs varat doties “Erasmus+” apmaiņā uz ārzemēm vairākas reizes – gan kā students, gan kā praktikants –, taču kopējais ārzemēs pavadītais laiks (ieskaitot studiju periodus ārzemēs) nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus vienā studiju ciklā.

Ar studiju ciklu ir domāts studiju līmenis atbilstoši Eiropas kvalifikāciju sistēmai (EQF):

  1. pirmais cikls (bakalaura līmenis vai līdzvērtīgs) – EQF 5/6;
  2. otrais cikls (maģistrantūra vai līdzvērtīgs līmenis) – EQF 7;
  3. trešais cikls (doktorantūra vai līdzvērtīgs līmenis) – EQF 8.

Ja studijām ir tikai viens cikls (kā medicīnā vai arhitektūrā), jūs varat pavadīt ārzemēs līdz 24 mēnešiem, piedaloties “Erasmus+”.

Praksi ārzemēs varat iziet arī tad, ja nule kā saņēmāt augstskolas diplomu. Tādā gadījumā praksei jānotiek gada laikā pēc diploma iegūšanas, un jums tai jāpiesakās, kamēr vēl esat reģistrēts augstākās izglītības iestādē.

Nosacījumi

Šī iespēja ir pieejama studentiem, kas reģistrējušies augstākās izglītības iestādē, kura ir saņēmusi “Erasmus+” Augstākās izglītības hartu.

Praksei jābūt saistītai ar studijām, kurās iegūsiet akadēmisko grādu, tai jāatbilst personiskās izaugsmes vajadzībām un (attiecīgā gadījumā) jābūt iekļautai jūsu studiju programmā.

Praksi jūs varat iziet jebkurā “Erasmus+” programmas valsts organizācijā (izņemot ES iestādes, struktūras un aģentūras).

Atzīšana

Pirms sākat praksi ārzemēs:

  1. jums, jūsu augstskolai un uzņemošajai organizācijai jānoslēdz prakses mācību līgums, lai nodrošinātu pārredzamu un efektīvu sagatavošanos apmaiņai uz ārzemēm. Šajā dokumentā ir noteiktas dažādo iesaistīto pušu tiesības un pienākumi, detalizēta prakses programma, informācija par apdrošināšanu un pabeigtās prakses atzīšanas noteikumi;
  2. jūs saņemsit “Erasmus+” studenta hartu, kurā ir izskaidrotas jūsu tiesības un pienākumi saistībā ar praksi ārzemēs.

Pēc prakses pabeigšanas:

  1. uzņemošā organizācija vai uzņēmums jums un jūsu augstskolai nosūta prakses sertifikātu (parasti piecu nedēļu laikā pēc prakses pabeigšanas);
  2. jūsu augstskolai ārzemēs izietā prakse jāatzīst saskaņā ar mācību līguma noteikumiem un bez nekādām papildu prasībām;
  3. ja jūsu augstskola atrodas programmas valstī, tai prakses sertifikātā ietvertā informācija jāiekļauj arī diploma pielikumā – izņemot gadījumu, ja esat nupat ieguvis diplomu. Tad ziņas par praksi ieteicams reģistrēt praktikanta “Europass” mobilitātes dokumentā.

Finansiālais atbalsts

Jūs varat saņemt “Erasmus+” stipendiju, kas palīdzēs segt ceļa un uzturēšanās izdevumus, turklāt praktikantiem ir pieejams papildu finansējums. Summas atšķirsies atkarībā no dzīves līmeņa jūsu valstī un mērķa valstī, uz stipendiju pretendējošo studentu skaita, attāluma starp abām valstīm un tā, vai saņemat citu stipendiju.

Ja braucat no vienas programmas valsts uz citu programmas valsti, pavaicājiet savas valsts aģentūrā un jūs nosūtošajā augstākās izglītības iestādē, kādas ir piemērojamās likmes. Studentiem no nelabvēlīgas vides vai vistālākajām programmas valstīm un reģioniem ir pieejams papildu atbalsts.

Stipendiju apmērs un apmaiņai starp programmas valstīm un partnervalstīm noteiktās likmes ir publicētas “Erasmus+” programmas vadlīnijās.

Neatkarīgi no tā, vai jums tiks piešķirta “Erasmus+” stipendija vai studēsit bez tās, jums jāparaksta dotācijas nolīgums, kurā būs norādīts mobilitātes ilgums, stipendijas apmērs un citas tiesības un pienākumi.  

Ja valsts, kurā praktizēsities, būs programmas valsts, nosūtītāja iestāde parakstīs jūsu dotācijas nolīgumu un līdz ar to būs atbildīga par finansējuma izmaksu.

Ja dodaties no programmas valsts uz partnervalsti (vai otrādi), dotācijas nolīgumu parakstīs iestāde, kas atrodas programmas valstī. Nosūtītāja iestāde un saņēmēja iestāde izlems, kura no tām veiks maksājumus.

Iespējams, ka varat saņemt vēl citas stipendijas no jūsu augstskolas, valsts vai citiem avotiem. Iepazīstieties ar Eiropas finansējuma noteikumiem.

Kā pieteikties

Jūs varat pieteikties ar savas augstskolas starptautisko sakaru nodaļas vai “Erasmus+” biroja starpniecību.

Tad nosūtošā augstskola jūs izvēlēsies kā kandidātu, izmantojot taisnīgus un atklātus atlases kritērijus.

Plašāka informācija

Kad dodaties mācīties vai praktizēties ārzemēs, noskaidrojiet, kādas ir jūsu tiesības.

“Erasmus” studentu tīkls ir izveidojis portālu “Erasmus Intern”, kurā varat sev sameklēt “Erasmus+” prakses vietu.

Pirms vēršaties ar jautājumiem savā augstskolā vai “Erasmus+” programmas valsts aģentūrā, iesakām izlasīt atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

“Erasmus+” Studentu un absolventu apvienība (ESAA) ir dinamisks forums bijušajiem un pašreizējiem “Erasmus+” studentiem, kurā var veidot sakarus, profesionāli pilnveidoties un piedalīties starpkultūru apmaiņā.