Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Jean Monnet Akciók a felsőoktatás területén

A felsőoktatás területén megvalósuló Jean Monnet akció világszerte támogatja a tanítást és a kutatást az európai uniós tanulmányok terén.

Az uniós tanulmányok Európa egészének tanulmányozását jelentik, mind belső, mind globális szemszögből különös hangsúlyt fektetve az uniós dimenzióra.

Az uniós tanulmányok különböző témákat ölelhetnek fel, amennyiben az uniós nézőpontot járják körül.

Az uniós tanulmányoknak elő kell mozdítaniuk az aktív európai polgári szerepvállalást és értékeket, és az EU globalizált világban betöltött szerepével kell foglalkozniuk, valamint fokozniuk kell az Unióval kapcsolatos tudatosságot, és lehetővé kell tenniük a jövőbeli szerepvállalást és az emberek közötti párbeszédet.

A Jean Monnet akciók emellett arra törekszenek, hogy a harmadik országokkal folytatott társadalmi diplomácia ugródeszkájaként működjenek, előmozdítsák az uniós értékeket, és láthatóbbá tegyék, hogy mit képvisel és mit kíván elérni az Európai Unió.

A tanításra és kutatásra való jelentkezés céljait és kritériumait az alábbiakban ismertetjük.

OKTATÁS ÉS KUTATÁS

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLKITŰZÉSEI

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” pályázattípusok a következőket valósítják meg:

 • világszerte előmozdítják az oktatás és a kutatás kiválóságát az európai uniós tanulmányok terén;
 • a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszéd előmozdítása, beleértve a helyi és állami szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismeretek és rálátás megszerzése, amelyek támogathatják az EU-n belüli szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • a tágabb nyilvánosság elérése, és az EU-val kapcsolatos ismeretek terjesztése a társadalom szélesebb körében (a tudomány területén és a szakmai közönségeken túl), közelebb hozva ezáltal az Uniót a nyilvánossághoz.

 

A pályázattípus emellett arra törekszik, hogy a partnerországokkal folytatott társadalmi diplomácia ugródeszkájaként működjön, előmozdítsa az uniós értékeket, és láthatóbbá tegye, hogy mit is képvisel és mit kíván elérni az Európai Unió.

PROJEKTTERVEZÉS

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” tevékenységnek a következő formák egyikét kell öltenie: Modulok, professzúrák és Kiválósági Központok

 • A modulok valamely felsőoktatási intézményben kínált rövid oktatási programok vagy kurzusok az európai uniós tanulmányok területén. Minden modul tanévenként legalább 40 tanórát foglal magában, és hároméves időtartamra szól. A modulok az európai tanulmányok egy konkrét tudományterületére összpontosíthatnak, vagy megközelítésük tudományágakon átívelő is lehet, és ezáltal számos egyetemi tanár és szakértő tudományos meglátásait igényelhetik. Ezek rövid szakosodott vagy nyári programok formáját is ölthetik.
 • A professzúrák tanári pozíciót kínálnak egyetemi tanárok számára három éves időtartamra, az európai uniós tanulmányok (lásd fent) területével kapcsolatos specializációval. A Jean Monnet professzúrát egyetlen egyetemi tanár kapja meg, aki a megszabott minimumkövetelménynek megfelelően egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát tanít. A professzúrának lehet egy olyan csapata is, amely támogatja és javítja a professzúra tevékenységeit, beleértve a további tanórák biztosítását is.
 • A Jean Monnet Kiválósági Központok az uniós vonatkozású témákban szerzett kompetenciák és ismeretek fókuszpontjaként működnek. Össze kell gyűjteniük a magas szintű szakértők szakértelmét és kompetenciáit azzal a céllal, hogy szinergiákat alakítsanak ki az európai tanulmányokban szereplő különböző tudományágak és erőforrások között (a fent leírtak szerint), valamint hogy közös transznacionális tevékenységeket hozzanak létre, továbbá biztosítják a civil társadalom felé való nyitottságot is. A Jean Monnet Kiválósági Központok jelentős szerepet töltenek be abban, hogy felkeltsék az Európai Unióval szokásosan nem foglalkozó karok tanulói, valamint a szakpolitikai döntéshozók, a köztisztviselők, a szervezett civil társadalom és a közvélemény figyelmét.

A Jean Monnet tevékenységek (modulok, professzúrák és Kiválósági Központok) kedvezményezettjeinek olyan tevékenységeket és eseményeket kell szervezniük, amelyek gondoskodnak a szakpolitikai döntéshozók, a köztisztviselők, a civil társadalom és a széles nyilvánosság iránti nyitottságról.

MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIÜK A JEAN MONNET „OKTATÁS ÉS KUTATÁS” TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ PÁLYÁZATOKNAK?

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

A következő támogathatósági feltételek vonatkoznak a Jean Monnet modulokra:

Ki pályázhat?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények.

Az Erasmus+ programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A partnerországok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

Egy, a világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény.

A projekt időtartama

3 év.

Egy Jean Monnet modul keretében a pályázó felsőoktatási intézménynek egyetemi tanévenként legalább 40 tanórát kell oktatnia az európai uniós tanulmányok (lásd fent) tárgyában.

A tanórákba beleszámítanak a közvetlen érintkezéssel zajló csoportos előadások, a szemináriumok és a konzultációs órák, illetve ezek távoktatási formában megvalósított változatai, azonban nem képezi részüket az egyéni oktatás és/vagy felügyelet.

Nyári kurzusok is támogathatók.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2021-MODULE.

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak június 2-án (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A következő támogathatósági feltételek vonatkoznak a Jean Monnet professzúrákra:

 

Ki pályázhat?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények. Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények.

Az Erasmus+ programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A partnerországok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük.

A pályázatokkal kapcsolatos végső felelősség a felsőoktatási intézményeket terheli. Az intézmények feladata a Jean Monnet professzúra tevékenységeinek fenntartása a projekt egész időtartama alatt. Ha az intézménynek valaki mással kell helyettesíteni a professzúrát betöltő egyik személyt, írásos jóváhagyási kérelmet kell küldenie a Végrehajtó Ügynökségnek. A professzúra új, javasolt betöltőjének emellett ugyanolyan szintű specializációval kell rendelkeznie az európai uniós tanulmányok területén.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények.

A Jean Monnet professzúrák betöltőinek a pályázó intézmény állandó munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak kell lenniük.

A Jean Monnet professzúrát egyetlen egyetemi tanár – a professzúra betöltője – kapja meg, aki kizárólagos felelősséget vállal azért, hogy egyetemi tanévenként a minimumkövetelménynek megfelelő legalább 90 tanórát tanít. A professzúrának lehet egy olyan csapata is, amely támogatja a professzúra tevékenységeit.

A projekt időtartama

3 év.

A professzúrát betöltő személy egyetemi évenként legalább 90 tanórát oktat az európai uniós tanulmányok területén (lásd fent) a pályázó felsőoktatási intézménynél.

A tanórákba beleszámítanak a közvetlen érintkezéssel zajló csoportos előadások, a szemináriumok és a konzultációs órák, illetve ezek távoktatási formában megvalósított változatai, azonban nem képezi részüket az egyéni oktatás és/vagy felügyelet.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2021-CHAIR.

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak június 2-án (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A következő támogathatósági feltételek vonatkoznak a Jean Monnet Kiválósági Központokra:

Ki pályázhat?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

Minden részt vevő felsőoktatási intézményben egyidejűleg csak egy Jean Monnet Kiválósági Központ részesülhet támogatásban. A fogadó intézmény koordinálja egy vagy több kar/tanszék tevékenységeit.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények.

Az Erasmus+ programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A partnerországok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények.

A projekt időtartama

3 év

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2021-COE.

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak június 2-án (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A következő értékelési szempontok vonatkoznak a Jean Monnet modulokra:

A projekt relevanciája

(maximális pontszám: 25 pont)

A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek:

 • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • előmozdítja a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszédet, beleértve a helyi és állami szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismereteket és rálátást hoz létre, amelyek támogathatják az EU-n belül a szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • aktív tájékoztató és oktatási tevékenységet foglal magában, amely terjeszti az uniós ismereteket a társadalom széles köreiben (a tudományos és a szakmai közönségen túlmenően), és közelebb hozza az EU-t a nyilvánossághoz.

Milyen mértékben éri el pályázat a prioritást élvező célcsoportokat:

  • európai uniós tanulmányokat végző felsőoktatási hallgatókat (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
  • felsőoktatási hallgatókat, akik nem kerülnek automatikusan kapcsolatba európai uniós tanulmányokkal (a jog, gazdaságtan és politológia szakokon túlmenően);
  • Erasmus-partnerországok esetében: megvan-e a pályázatban a lehetőség az EU társadalmi diplomáciájának előmozdítására.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a projekt minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a javasolt módszertan működőképessége;
 • A munkaprogram milyen mértékben:
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a terjesztés szakaszai megfelelő megtervezésének igazolására;
  • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel;
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A csapat kompetenciaszintje és hozzáadott értéke:

Mennyire releváns és kiegészítő jellegű a javasolt tevékenységekben részt vevő főbb munkatársak/szakemberek/oktatók profilja és szakértelme (adott esetben a tudományos és nem tudományos területeken) az európai uniós tanulmányok (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint), valamint a pályázat középpontjában álló konkrét téma szempontjából.

Hatás

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A projekt várható hatása a következőkre gyakorolt tartós eredmények alapján:
 • a Jean Monnet akció fogadó intézményére;
 • a Jean Monnet akció nyújtotta előnyökkel élő hallgatókra és tanulókra;
 • a továbbfejlesztett vagy innovatív tantervek;
 • a kiváló hallgatók megnyerésével kapcsolatos megnövelt kapacitás;
 • a más országbeli partnerekkel folytatott együttműködés megerősödése;
 • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos, intézményen belüli oktatásra és kutatásra szánt pénzügyi erőforrások nagyobb számú elkülönítése;
 • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos oktatásra és kutatásra fordítható, megnövelt kapacitás;
 • a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten bevont egyéb szervezetekre/intézményekre és egyénekre.
 • Terjesztés és kommunikáció:
 • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli terjesztését célzó intézkedések megfelelősége és minősége:
 • az eredmények hírül adása;
 • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
 • a felsőoktatási intézményeken kívüli csoportok elérése;
 • az eredmények átvihetősége és átültethetősége új szakpolitikákba és jobb gyakorlatokba.
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott terjesztési eszközök a célcsoportot a következők révén:
   • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
   • események.
 • Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az ugyanabba a témába tartozó, egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

A következő értékelési szempontok vonatkoznak a Jean Monnet professzúrákra:

A projekt relevanciája

(maximális pontszám: 25 pont)

A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek:

 • előmozdítja a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszédet, beleértve a helyi és állami szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismereteket és rálátást hoz létre, amelyek támogathatják az EU-n belül a szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • aktív tájékoztató és oktatási tevékenységet foglal magában, amely terjeszti az uniós ismereteket a társadalom széles köreiben (a tudományos és a szakmai közönségen túlmenően), és közelebb hozza az EU-t a nyilvánossághoz.

Milyen mértékben éri el pályázat a prioritást élvező célcsoportokat:

  • Európai uniós tanulmányokat végző felsőoktatási hallgatókat (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
  • felsőoktatási hallgatókat, akik nem kerülnek automatikusan kapcsolatba európai uniós tanulmányokkal (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
  • Erasmus+ partnerországok esetében: megvan-e a pályázatban a lehetőség az EU társadalmi diplomáciájának előmozdítására.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a projekt minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a javasolt módszertan működőképessége;
 • Irányítás: a munkaprogram milyen mértékben
 • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a terjesztés szakaszai megfelelő megtervezésének szemléltetésére;
 • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel;
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A professzúrát betöltő személy kiváló profillal és szakértelemmel rendelkezik az európai uniós tanulmányok (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint) területén;
 • A professzúrát betöltő személy és a javasolt tevékenységekbe bevont, kulcsfontosságú munkatársak/szakemberek/oktatók profiljának és szakértelmének relevanciája és kiegészítő jellege az európai uniós tanulmányok tekintetében (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint) és a pályázatban tárgyalt konkrét témák tekintetében;
 • A pályázat alátámasztja az illető uniós tárgyakkal kapcsolatos kutatási tapasztalatainak mértékét.

Hatás

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A projekt várható hatása a következőkre gyakorolt tartós eredmények alapján:
 • a Jean Monnet akció fogadó intézményére;
 • a Jean Monnet akció nyújtotta előnyökkel élő hallgatókra és tanulókra;
 • a továbbfejlesztett vagy innovatív tantervek;
 • a kiváló hallgatók megnyerésével kapcsolatos megnövelt kapacitás;
 • a más országbeli partnerekkel folytatott együttműködés megerősödése;
 • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos, intézményen belüli oktatásra és kutatásra szánt pénzügyi erőforrások nagyobb számú elkülönítése;
 • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos oktatásra és kutatásra fordítható, megnövelt kapacitás;
 • a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten bevont egyéb szervezetekre/intézményekre és egyénekre.
 • Terjesztés és kommunikáció:
 • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli terjesztését célzó intézkedések megfelelősége és minősége:
 • az eredmények hírül adása;
 • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
 • a felsőoktatási intézményeken kívüli csoportok elérése;
 • az eredmények átvihetősége és átültethetősége új szakpolitikákba és jobb gyakorlatokba.
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott terjesztési eszközök a célcsoportot a következők révén:
   • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
   • események.
 • Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az ugyanabba a témába tartozó, egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

A következő értékelési szempontok vonatkoznak a Jean Monnet Kiválósági Központokra:

A projekt relevanciája

(maximális pontszám: 25 pont)

A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet tevékenységek célkitűzéseinek:

 • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • előmozdítja a tudományos körök és a társadalom közötti párbeszédet, beleértve a helyi és állami szintű politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom szereplőit, valamint a különböző oktatási szintek és a média képviselőit;
 • olyan ismereteket és rálátást hoz létre, amelyek támogathatják az EU-n belül a szakpolitikai döntéshozatalt, és megerősíthetik az EU szerepét a globalizált világban;
 • aktív tájékoztató és oktatási tevékenységet foglal magában, amely terjeszti az uniós ismereteket a társadalom széles köreiben (a tudományos és a szakmai közönségen túlmenően), és közelebb hozza az EU-t a nyilvánossághoz.

Milyen mértékben ér el pályázat több célcsoportot:

  • a javasolt központ szakértelme kínálta előnyökkel élő kedvezményezettek típusa;
  • az EU-s tanulmányokkal kapcsolatba nem kerülő karok/tanszékek bevonása;
  • Erasmus+ partnerországok esetében: megvan-e a pályázatban a lehetőség az EU társadalmi diplomáciájának előmozdítására.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximális pontszám 25 pont)

 • Módszertan: a projekt minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a javasolt módszertan működőképessége;
 • A munkaprogram milyen mértékben
 • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a terjesztés szakaszai megfelelő megtervezésének igazolására;
 • mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel;
 • A feladatmodulokhoz rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel;
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A központban részt vevő személyek háttere és hozzáadott értéke;
 • mennyire releváns és kiegészítő jellegű a javasolt tevékenységekben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók profilja és szakértelme az európai uniós tanulmányok, valamint a pályázat középpontjában álló konkrét témák szempontjából;
 • a felsőoktatási intézményen belüli együttműködési megállapodások, valamint a szerepkörök felosztása;
 • az intézmény elkötelezettsége a központ fejlesztése és fenntartása mellett.

Hatás

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A projekt várható hatása a következőkre gyakorolt tartós eredmények alapján:
 • a Jean Monnet akció fogadó intézményére;
 • a Jean Monnet akció kínálta előnyökkel élő karokra/tanszékekre;
 • a továbbfejlesztett vagy innovatív tartalmak, az adott kutatások új nézőpontjainak kialakítása;
 • a kiváló hallgatók és kutatók megnyerésével kapcsolatos megnövelt kapacitás;
 • a más országbeli partnerekkel való együttműködés és kapcsolatteremtési kapacitás megerősödése;
 • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos, intézményen belüli oktatásra és kutatásra szánt pénzügyi erőforrások nagyobb számú elkülönítése;
 • az EU-s tantárgyakkal kapcsolatos oktatásra és kutatásra fordítható, megnövelt kapacitás;
 • a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten bevont egyéb szervezetekre/intézményekre és egyénekre.
 • Terjesztés és kommunikáció:
 • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli terjesztését célzó intézkedések megfelelősége és minősége:
 • az eredmények hírül adása;
 • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
 • a felsőoktatási intézményeken kívüli csoportok elérése;
 • az eredmények átvihetősége és átültethetősége új szakpolitikákba és jobb gyakorlatokba.
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott terjesztési eszközök a célcsoportot a következők révén:
   • médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
   • események.
 • Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az ugyanabba a témába tartozó, egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

VÁRT HATÁS

MENNYISÉGI

Egyre több felsőoktatási intézmény fokozza a lefedett tudományágaiban megjelenő európai uniós dimenziót.

Egyre több európai uniós vonatkozású tárgyat vezetnek be olyan karok/tanszékek oktatásába és kutatásába, ahol általában nem érvényesül az uniós nézőpont – az uniós vonatkozásukról ismert szokásos tárgyakon túl.

MINŐSÉGI

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” tevékenység a tevékenységekben közvetlenül részt vevők tekintetében kedvező és tartós hatást gyakorol mind a hallgatókra, mind a kutatókra/egyetemi tanárokra, és:

 • előmozdítja a demokráciát és a közös térséghez tartozás érzetét; a fiatalok európai szakpolitikák iránti fokozott érdeklődésének mértéke konkrét felmérések keretében értékelhető;
 • fokozza az érdeklődést az Európai Unió konkrét szakpolitikáival kapcsolatos ismeretek elmélyítése iránt, ami esetlegesen aktívabb részvételt eredményez az uniós tevékenységekben és a közszolgálatban;
 • több lehetőséget biztosít a fiatal kutatók számára, hogy fejlesszék szakmai kompetenciáikat és előrelépjenek a pályafutásukban.

A Jean Monnet „Oktatás és kutatás” ág a részt vevő szervezetek/intézmények tekintetében új dinamikát honosít meg, és:

 • növeli a felsőoktatási intézmények azzal kapcsolatos kapacitását, hogy európai uniós vonatkozású tárgyakat tanítsanak;
 • több, illetve új tanulókat, valamint tanárokat vonz, akik szeretnének ismereteket szerezni az Európai Unióval kapcsolatban;
 • strukturált központokokat alakít ki, amelyek magas szintű európai uniós tudást és kutatást tesznek lehetővé a támogatást igénylő karok/tanszékek számára.

FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Ez a finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

Az uniós támogatás legmagasabb összege projektenként a következő lehet:

 • Jean Monnet modulok: 30 000 EUR
 • Jean Monnet professzúrák: 50 000 EUR
 • Jean Monnet Kiválósági Központok: 100 000 EUR

Az egyösszegű hozzájárulások fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelési költségeket és az alvállalkozói szerződéseket, valamint az egyéb költségeket (például az információk terjesztése, közzététel vagy fordítás).

Jean Monnet modulok és professzúrák

A pályázóknak a pályázatban az alábbi táblázatokban feltüntetett egyösszegű támogatás előre meghatározott összegét kell kérniük. Az alábbi táblázatok országonként a tanórák teljes számának megfelelő egyösszegű támogatások összegét mutatják. A táblázatban szereplő összegek a végleges uniós hozzájárulásnak minősülnek, mivel a 75%-os társfinanszírozás be van építve.

a.1) A programországoknak szóló Jean Monnet modulok esetén

Ország/tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 40 óra/év)

Bulgária, Észak-macedón Köztársaság, Liechtenstein, Románia, Szerbia

Horvátország, Lettország, Törökország

Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia

Görögország, Málta, Portugália, Szlovénia

Ciprus, Izland, Olaszország, Spanyolország

Finnország, Franciaország, Írország

Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország

120–150

11 500 EUR

13 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151–180

14 500 EUR

16 500 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181–210

16 500 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211–240

19 000 EUR

22 500 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241–270

21 500 EUR

25 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271–300

24 000 EUR

28 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301–330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331–360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

a.2) Partnerországoknak szóló Jean Monnet modulok

Ország/tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 40 óra/év)

Antigua és Barbuda, Barbados, Chile, Líbia, Mexikó, Saint Kitts és Nevis, egyéb országok

Bahrein, Oroszország nemzetközi jog által elismert területe, Trinidad és Tobago

Egyenlítői-Guinea, Izrael, Omán, Seychelle-szigetek, Szaúd-Arábia

Koreai Köztársaság, Új-Zélandi Köztársaság

Egyesült Királyság, Japán

Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Hongkong, Kanada, Katar, Kuvait, Svájc, Szingapúr

120–150

11 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151–180

14 000 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181–210

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211–240

19 000 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241–270

21 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271–300

24 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301–330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331–360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

b.1) A programországoknak szóló Jean Monnet professzúrák esetén

Ország/tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 90 óra/év)

Bulgária, Észak-macedón Köztársaság, Liechtenstein, Románia, Szerbia

Horvátország, Lettország, Törökország

Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia

Görögország, Málta, Portugália, Szlovénia

Ciprus, Izland, Olaszország, Spanyolország

Finnország, Franciaország, Írország

Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország

270–300

18 000 EUR

19 000 EUR

25 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301–330

20 000 EUR

21 000 EUR

28 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331–360

22 000 EUR

23 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361–390

24 000 EUR

25 000 EUR

34 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391–420

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421–450

28 000 EUR

29 000 EUR

40 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451–480

30 000 EUR

31 000 EUR

43 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481–510

32 000 EUR

33 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511–540

34 000 EUR

35 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541–570

36 000 EUR

37 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571–600

38 000 EUR

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601–630

40 000 EUR

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631–660

42 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661–690

44 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691–720

46 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721–750

48 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

b.2) Partnerországoknak szóló Jean Monnet professzúra

Ország/tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 90 óra/év)

Antigua és Barbuda, Barbados, Chile, Líbia, Mexikó, Saint Kitts és Nevis, egyéb országok

Bahrein, Oroszország nemzetközi jog által elismert területe, Trinidad és Tobago

Egyenlítői-Guinea, Izrael, Omán, Seychelle-szigetek, Szaúd-Arábia

Koreai Köztársaság, Új-Zéland

Egyesült Királyság, Japán

Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Hongkong, Kanada, Katar, Kuvait, Svájc, Szingapúr

270–300

21 000 EUR

24 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301–330

23 000 EUR

27 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331–360

25 000 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361–390

27 000 EUR

33 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391–420

29 000 EUR

36 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421–450

31 000 EUR

39 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451–480

33 000 EUR

42 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481–510

35 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511–540

37 000 EUR

48 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541–570

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571–600

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601–630

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631–660

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661–690

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691–720

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721–750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

 1. Jean Monnet Kiválósági Központok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a pályázó által javasolt pályázattípus becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

Az uniós hozzájárulás maximális összege projektenként 100 000 euró

Hogyan határozzák meg a projekt egyösszegű támogatási összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 1. A költségvetést szükség szerint részletezni kell, és koherens feladatmodulokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és terjesztés”, „minőségbiztosítás” stb.);
 2. A pályázatnak ismertetnie kell az egyes feladatmodulok alá tartozó tevékenységeket;
 3. A pályázóknak pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a feladatmodulonkénti részarányt;
 4. A költségek lefedhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például terjesztés, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. Az egyösszegű támogatás összege az értékelést követően meghatározott becsült költségvetés legfeljebb 80%-a lehet.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.