Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Deiseanna do dhaoine aonair

Le 35 bliana anuas, tá maoiniú curtha ar fáil ag an Aontas Eorpach don chlár Erasmus, clár a thug an deis do níos mó ná trí mhilliún mac léinn as an Eoraip seal a chaitheamh in institiúid ardoideachais eile nó le heagraíocht san Eoraip.

Faoi Erasmus+, tá na deiseanna sin ag cách: mic léinn, baill foirne, oiliúnaithe, múinteoirí, oibrithe deonacha agus daoine eile nach iad. Ní taobh leis an Eoraip ná le muintir na hEorpa amháin atáthar ach oiread – faoi Erasmus+, is féidir le pobal mór na cruinne na deiseanna seo a thapú.

Mic léinn

Gné lárnach de Erasmus+ is ea staidéar a dhéanamh thar lear, agus tá fianaise ann go mbíonn tionchar dearfach aige ar dheiseanna fostaíochta ina dhiaidh sin. Is deis é freisin chun feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga, chun féinmhuinín agus neamhspleáchas a chothú agus chun tú féin a thumadh i gcultúr nua.

Deiseanna do mhic léinn

An fhoireann (teagasc)

A bhuí le Erasmus+, tá deiseanna ar fáil chun tamall a thabhairt ag teagasc in institiúid oideachais ar an gcoigríoch. Tá na deiseanna sin ar fáil dóibh siúd atá ag obair i réimse an oideachais, agus do dhaoine aonair atá fostaithe lasmuigh den réimse sin ar mian leo a gcuid saineolais agus taithí a roinnt chomh maith.

Féach na háiteanna ar féidir leat teagasc

An fhoireann (oiliúint)

A bhuí le Erasmus+, tá deiseanna oiliúna ar fáil do bhaill foirne atá ag obair i réimse an oideachais, bídís ag teagasc nó ná bíodh. Ar na deiseanna sin, tá scáthfhoghlaim, tréimhsí breathnaithe agus sainchúrsaí oiliúna ar an gcoigríoch.

Féach na deiseanna oiliúna

Daltaí

Tá sé mar aidhm ag Erasmus+ an tsoghluaisteacht foghlama a dhéanamh réadúil d’aon dalta san oideachas scoile. Fágann an tuiscint chultúrtha agus na scileanna teanga a fhorbraíonn tú trí staidéar a dhéanamh i dtír eile go mbíonn sé níos fusa post a aimsiú nuair atá an staidéar thart. Cothaíonn an clár aitheantas do thorthaí foghlama na ndaltaí a dhéanann tréimhsí soghluaisteachta i dtír eile.

Faigh eolas faoi shoghluaisteacht daltaí

Oiliúnaithe

A bhuí leis an tacaíocht a thugann Erasmus+ do chúrsaí oiliúna ar an gcoigríoch, is féidir leat taithí luachmhar a fháil san ionad oibre. Tá tacaíocht le fáil ó Erasmus+ i dtaca le cúrsaí oiliúna do mhic léinn ardoideachais, dóibh siúd atá díreach tar éis an chéim a bhaint amach, do mhic léinn de chuid an ghairmoideachais, dóibh siúd atá ar oiliúint agus do phrintísigh.

Féach na cineálacha tréimhsí oiliúna

Foghlaimeoirí fásta

Tá sé mar aidhm ag Erasmus+ rannpháirtíocht daoine fásta de gach aois agus de gach cúlra socheacnamaíoch san oideachas aosach a mhéadú, go háirithe trí rannpháirtíocht eagraíochtaí a bhíonn ag obair le foghlaimeoirí faoi mhíbhuntáiste, soláthraithe beaga an oideachais aosaigh, eagraíochtaí nua sa Chlár agus eagraíochtaí nach bhfuil an taithí chéanna acu a chothú, chomh maith le heagraíochtaí pobalbhunaithe.

Féach ar a bhfuil ar fáil d’fhoghlaimeoirí fásta

Daoine óga

Tá Erasmus+ ann do gach duine óg, ní daoine ar chúrsa oideachais nó atá faoi oiliúint amháin. Faoi Erasmus+, is féidir leat obair dheonach a dhéanamh san Eoraip nó lasmuigh di, nó páirt a ghlacadh i malartú ógra ar an gcoigríoch.

Léigh faoi mhalartuithe don óige

Faigh eolas faoi thaisteal timpeall na hEorpa le DiscoverEU

Oibrithe don Óige

Tacaíonn Erasmus+ le forbairt ghairmiúil oibrithe don óige trí shealanna a chur ar fáil dóibh le traenáil nó líonrú a dhéanamh thar lear. I dtaca le tréimhsí thar lear, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: cúrsaí traenála, cuairteanna staidéir, scáthfhoghlaim nó tréimhsí breathnaithe.

Faigh eolas faoi dheiseanna líonraithe agus oiliúna

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff