Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tréimhsí Oiliúna do mhic léinn

Forléargas

Cuireann Erasmus+ tréimhsí oiliúna ar an gcoigríoch (socrúcháin oibre, intéirneachtaí, etc.) ar fáil do mhic léinn atá cláraithe sa chóras ardoideachais i dtíortha atá páirteach sa Chlár, ar leibhéal an Bhaitsiléara agus na Máistreachta, agus d'iarrthóirí Dochtúireachta. Tá na deiseanna seo ar fáil do chéimithe nua chomh maith.

Trí thréimhse a chaitheamh i mbun oiliúna ar an gcoigríoch faoi choimirce Erasmus+, tugtar an deis duit feabhas a chur ní amháin ar do chuid scileanna cumarsáide, teanga, agus idirchultúrtha ach ar na scileanna neamhtheicniúla sin a shantóidh lucht d'fhostaíochta amach anseo, agus cuirfidh tú le do chumas fiontraíochta freisin. Is féidir tuilleadh a léamh anseo faoi na buntáistí a bhaineann le malairt ar an gcoigríoch.

Beidh deis agat freisin tréimhse staidéir ar an gcoigríoch a dhéanamh in éineacht le do thréimhse oiliúna Erasmus+.

Is féidir leat cromadh ar an teanga a bheidh á labhairt ag do láthair oibre a fhoghlaim ach dul chuig Tacaíocht Teanga ar Líne Erasmus+.

Fad

Tréimhse nach lú ná 2 mhí agus nach mó ná 12 mhí a bheidh sa tréimhse oiliúna ar an gcoigríoch.

Féadfaidh tú níos mó ná tréimhse amháin a chaitheamh ar an gcoigríoch faoi choimirce Erasmus+, mar mhac léinn nó mar oiliúnaí, ach ní ceadmhach dul thar 12 mhí (tréimhsí staidéir ar an gcoigríoch san áireamh) laistigh de sheal staidéir amháin.

Is ionann ''seal staidéir'' agus leibhéal an staidéir faoi mar a shainmhínítear sin sa doiciméad Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF):

  1. An chéad seal (Baitsiléir nó a chomhionann) EQF 5/6
  2. An dara seal (Máistreacht nó a comhionann) EQF 7
  3. An treas seal (Dochtúireacht nó a comhionann) EQF 8

I gcás cúrsaí ''aon-seala'' ar nós an leighis nó na hailtireachta, féadfaidh tú dul ar an gcoigríoch ar chlár Erasmus+ ar feadh tréimhse nach faide ná 24 mhí.

Féadfaidh tú tréimhse oiliúna a dhéanamh ar an gcoigríoch freisin más le déanaí a bronnadh do chéim ort. Más mar sin atá, caithfidh tú tabhairt faoin tréimhse oiliúna laistigh de bhliain ar a mhéad ón tráth a bhronnfar do chéim ort agus caithfidh tú iarratas a dhéanamh fad is a bheidh tú cláraithe leis an institiúid ardoideachais agat féin.

Coinníollacha

Tá an deis seo ar fáil do mhic léinn atá cláraithe le hinstitiúid ardoideachais a bhfuil Cairt Ardoideachais Erasmus+ aici.

Caithfidh baint a bheith ag do thréimhse oiliúna le hábhar do chéime agus le do riachtanais forbartha phearsanta agus, nuair is féidir, caithfear an tréimhse oiliúna sin a chomhthathú le do chlár léinn féin.

Féadfaidh tú tréimhse oiliúna a dhéanamh in aon eagraíocht atá lonnaithe i dtír atá páirteach i gclár Erasmus+ (cé is moite d'institiúidí an Aontais Eorpaigh, a chuid comhlachtaí agus a chuid gníomhaireachtaí).

Aitheantas

Sula dtugann tú faoin tréimhse oiliúna ar an gcoigríoch:

  1. Ní foláir duit féin, don institiúid ardoideachais lena mbaineann tú agus don institiúid ina mbeidh tú Comhaontú Foghlama i gcomhair Tréimhsí Oiliúna a shíniú chun a chinntiú go réiteofar go héifeachtach agus go trédhearcach an tréimhse ar an gcoigríoch. Leagfar amach sa doiciméad sin na cearta a bheidh ag na páirtithe éagsúla, na freagrachtaí a bheidh orthu, clár mionsonraithe i gcomhair na tréimhse oiliúna, eolas faoi chúrsaí áireachais chomh maith leis an gcaoi a n-aithneofar an tréimhse oiliúna tar éis duit í a chur isteach mar is cuí.
  2. Cuirfear chugat Cairt Erasmus+ don Mhac Léinn, ina mínítear do chuid ceart agus dualgas i dtaca le do thréimhse oiliúna ar an gcoigríoch.

I ndiaidh duit tabhairt faoin tréimhse oiliúna ar an gcoigríoch:

  1. Ba cheart don eagraíocht nó don fhiontar ag a raibh tú ar cuairt agus don institiúid ardoideachais agat féin Teastas Oiliúna a sheoladh chugat, de ghnáth laistigh de chúig seachtaine tar duit an cúrsa sin a chur i gcrích go rathúil.
  2. Caithfidh an institiúid ardoideachais agat féin aitheantas a thabhairt do do thréimhse oiliúna ar an gcoigríoch de réir na ngealltanas ar comhaontaíodh orthu sa chomhaontú foghlama gan a iarraidh ort aon riachtanais eile a chomhlíonadh.
  3. Más i dtír de chuid an Chláir atá an institiúid ardoideachais agat féin ba cheart an t-eolas atá áirithe sa Teastas Oiliúna a áireamh chomh maith céanna san Fhorlíonadh Dioplóma, ach amháin más le déanaí a bronnadh do chéim ort. Más mar sin atá, moltar an tréimhse oiliúna a thaifeadadh i nDoiciméad Soghluaisteachta Europass an oiliúnaí.

Maoiniú

Féadfaidh tú deontas Erasmus+ a fháil d'fhonn cuid de do chostais taistil agus chothabhála a chumhdach agus tá maoiniú breise ar fáil le haghaidh tréimhsí oiliúna. Tharlódh nár mhar a chéile i gcónaí an maoiniú a bheadh ar fáil i bhfianaise an difir sa chostas maireachtála i do thír féin agus sa tír ar a mbeidh do thriall, i bhfianaise líon na mac léinn a bheidh istigh ar dheontas, i bhfianaise an achair atá idir an dá thír, nó i bhfianaise a mbeidh de dheontais eile ar fáil.

Más ag gluaiseacht idir tíortha atá páirteach sa Chlár atá tú, seiceáil i dtaobh na rátaí is infheidhme leis an nGníomhaireacht Náisiúnta agat féin agus leis an institiúid ardoideachais atá do do sheoladh ar an gcoigríoch. Tá tacaíocht bhreise ar fáil freisin do mhic léinn atá faoi mhíbhuntáiste oideachasúil ó thaobh cúlra de, nó do mhic léinn as na tíortha nó na réigiúin sin is forimeallaí de chuid an Chláir.

Tá eolas le fáil sa Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ maidir le leibhéal na ndeontas agus leis na rátaí socraithe a bhaineann le tréimhsí a chaitear ar an gcoigríoch idir tíortha de chuid an Chláir agus tíortha Comhpháirtíochta.

Is cuma cé acu a gheobhaidh tú deontas Erasmus+ nó nach bhfaighidh, beidh ort comhaontú deontais a shíniú ina luafar fad na tréimhse ar an gcoigríoch, suim an deontais maille le cearta agus dualgais eile a bhaineann le hábhar.  

Más i gceann de na Tíortha Cláir a bheidh do thréimhse oiliúna á cur isteach agat, is í an institiúid ónar seoladh ar an gcoigríoch thú a shíneoidh an comhaontú deontais duit agus a bheidh freagrach as na híocaíochtaí uile a dhéanamh leat.

Más ag gluaiseacht idir tíortha atá páirteach sa Chlár agus tíortha Comhpháirtíochta atá tú, is í an institiúid atá lonnaithe sa tír chláir a shíneoidh an comhaontú deontais. Is iad an institiúid ónar seoladh thú agus an institiúid ag a raibh tú ar cuairt a chinnfidh cé acu a dhéanfaidh íocaíochtaí an deontais leat.

D'fhéadfadh sé go mbeadh deontais bhreise le fáil agat ó d'institiúid féin, ó do rialtas féin nó ó fhoinsí nach iad. Féach ar an Treoir faoi Mhaoiniú Eorpach.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh trí oifig idirnáisiúnta nó oifig Erasmus+ na hinstitiúide agat féin.

Ba cheart gur ar bhealach cóir trédhearcach a roghnódh d'institiúid ardoideachais thú.

Tuilleadh eolais

Bí cinnte go bhfuil agat eolas ar do chearta agus tú i mbun staidéir nó oiliúna ar an gcoigríoch.

Féadfaidh tú tréimhse oiliúna Erasmus+ a oireann duit a aimsiú le cabhair an Erasmus Intern Traineeship Portal, tairseach a chruthaigh Líonra Mac Léinn Erasmus.

Is fearr do mhic léinn a bhfuil ceisteanna acu faoi Erasmus+ na ceisteanna coitianta a cheadú sula rachaidh siad i dteagmháil lena n-institiúid nó lena nGníomhaireacht Náisiúnta i gcás tíortha atá páirteach i gClár Erasmus+.

Is iontach an fóram ag mic léinn agus ag alumni Erasmus+ Cumann Alumni agus Mac Léinn Erasmus+ – ESSA don líonrú, don fhorbairt ghairmiúil, agus don mhalairt idirchultúrtha.