Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Erasmus+ -ohjelman teacher academies -toiminnot

Neuvoston vuonna 2019 antamassa päätöslauselmassa eurooppalaisen koulutusalueen kehittämisestä[1] kehotetaan komissiota ”kehittämään uusia keinoja kouluttaa ja tukea ammattitaitoisia, motivoituneita ja korkeasti koulutettuja opettajia, kouluttajia, kasvattajia ja koulunjohtajia sekä edistämään heidän jatkuvaa ammatillista kehitystään ja laadukasta tutkimusperustaista opettajankoulutusta”.[2][3] Myös EU:n koulutusalan huippukokouksessa vuonna 2019 korostettiin opettajien ratkaisevaa merkitystä, ja opettajien rooli yksilöitiin tulevaa yhteistyökehystä koskevissa kuulemisissa yhdeksi tärkeimmistä aiheista, joita EU:n yhteistyössä on käsiteltävä.

Neuvoston toukokuussa 2020 antamissa päätelmissä tulevaisuuden eurooppalaisista opettajista ja kouluttajista[4] toistetaan, että opettajat ovat eurooppalaisen koulutusalueen perusta, ja kehotetaan tukemaan edelleen opettajien urakehitystä ja täydennyskoulutusta sekä heidän hyvinvointiaan opettajan uran kaikissa vaiheissa. Päätelmissä korostetaan opettajien liikkuvuuden hyötyjä ja tarvetta sisällyttää liikkuvuus opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi päätelmissä kehotetaan komissiota tukemaan opettajankoulutuksen järjestäjien tiiviimpää yhteistyötä opettajien ammatillisen kehittymisen jatkumossa.

Komission vuonna 2020 antamassa tiedonannossa eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä[5] tunnustetaan opettajien ja kouluttajien keskeinen rooli ja esitetään visio erittäin pätevistä ja motivoituneista opettajista, jotka voivat hyödyntää monenlaista tukea ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia erilaisten uriensa jokaisessa vaiheessa. Siinä ehdotetaan useita toimia, joilla puututaan opetusalan ammattien nykyisin kohtaamiin haasteisiin, kuten suunnitelma käynnistää Erasmus+ ‑ohjelman Teacher Academies ‑toimintoja.

Komission digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa 2021–2027[6] korostetaan tarvetta varmistaa, että kaikilla opettajilla ja kouluttajilla on varmuus ja taidot teknologian tehokkaaseen ja luovaan käyttöön, jotta he voivat innostaa ja motivoida oppijoita, huolehtia siitä, että kaikki oppijat hankkivat digitaaliset taidot, joita tarvitaan oppimiseen, elämiseen ja työskentelyyn yhä digitalisoituneemmassa ympäristössä.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ilmaisevat haluavansa parantaa ammatin houkuttelevuutta: OECD:n TALIS-tutkimukseen osallistuvissa EU:n jäsenvaltioissa keskimäärin alle 20 prosenttia ylemmän perusasteen koulujen opettajista katsoi, että yhteiskunta arvostaa heidän ammattiaan. Opettajakunnan ikääntyminen on ongelma, koska lähestyvät eläköitymisaallot saattavat aiheuttaa maissa opettajapulaa. Vuoden 2019 koulutuksen seurantakatsauksessa[7] todetaan myös, että useissa Euroopan maissa on vakava pula opettajista joko yleisesti tai tietyissä aineissa, kuten luonnontieteissä, tai tietyillä erikoisaloilla, kuten erityistarpeisten oppilaiden opetuksessa.

Laajasta täydennyskoulutustarjonnasta huolimatta opettajat itse ilmoittavat edelleen OECD:n TALIS-tutkimuksen mukaan, että täydennyskoulutusmahdollisuuksia ei ole tarpeeksi. Liikkuvuuden hyödyistä huolimatta sitä ei edelleenkään ole sisällytetty tehokkaasti opettajankoulutukseen. Tämä johtuu monista käytännön esteistä, jotka olisi poistettava johdonmukaisemmalla politiikalla.

Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnoilla puututaan näihin ongelmiin, täydennetään eurooppalaisen koulutusalueen aikaan saamiseksi tehtyä työtä sekä autetaan siirtämään tulokset kansalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon ja lopulta opettajankoulutukseen ja koulujen tukemiseen. Ne perustuvat kansallisen opettajankoulutuksen ja eurooppalaisen yhteistyön innovaatioihin ja tehokkaisiin käytäntöihin ja kehittävät niitä edelleen. Erityistä huomiota kiinnitetään tehokkaiden käytäntöjen levittämiseen ja hyödyntämiseen eri maiden ja opettajankoulutuksen järjestäjien välillä sekä palautteen ja vaikuttavuuden varmistamiseen myös poliittisella tasolla.

Ohjelmatoimen tavoitteet

Tämän toimen yleisenä tavoitteena on luoda opettajien koulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia Erasmus+ ‑ohjelman Teacher Academies ‑toimintojen perustamiseksi, joilla kehitetään eurooppalaista ja kansainvälistä perspektiiviä opettajien koulutuksessa. Teacher Academies -toiminnoilla edistetään monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta, kehitetään opettajien koulutusta EU:n koulutuspoliittisten painopisteiden mukaisesti ja edistetään eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamista.

Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toimintojen tavoitteet ovat seuraavat:

 • Edistetään opettajankoulusta koskevien toimintapolitiikkojen ja käytäntöjen parantamista Euroopassa luomalla opettajankoulutusta käsitteleviä verkostoja ja käytäntöyhteisöjä, joilla kootaan yhteen opettajien peruskoulutuksen (tulevien opettajien työuralle valmistavan koulutuksen) tarjoajia ja (työssä suoritettavan) täydennyskoulutuksen järjestäjiä sekä opettajajärjestöjen, ministeriöiden ja sidosryhmien kaltaisia muita asiaan kuuluvia toimijoita, laatimaan ja testaamaan strategioita ja ohjelmia tehokkaan, kaikkien saatavilla olevan ja muihin toimintaympäristöihin siirrettävissä olevan ammatillisen oppimisen luomiseksi.
 • Tehostetaan opettajankoulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta ja kansainvälistymistä tekemällä innovatiivista ja käytännön yhteistyötä muiden Euroopan maiden opettajankoulutuslaitosten ja opettajien kanssa ja jakamalla kokemuksia eurooppalaisen opettajankoulutuksen kehittämiseksi edelleen. Tässä yhteistyössä käsitellään Euroopan unionin keskeisiä painopistealoja, kuten oppimista digitaalisessa maailmassa, kestävyyttä, tasa-arvoa ja osallisuutta, myös tarjoamalla opettajille kursseja, koulutusmoduuleja ja muita oppimismahdollisuuksia näistä aiheista.
 • Laaditaan ja testataan yhteistyössä erilaisia liikkuvuusmalleja (virtuaalinen, fyysinen ja monimuotoliikkuvuus) opettajien peruskoulutuksessa ja osana opettajien täydennyskoulutusta, jotta parannetaan liikkuvuustoimintojen laatua ja lisätään niiden määrää sekä tehdään liikkuvuudesta kiinteä osa Euroopassa tarjottavaa opettajankoulutusta.
 • Kehitetään opettajankoulutuksen järjestäjien välistä kestävää yhteistyötä, joka vaikuttaa Euroopassa tarjottavan opettajankoulutuksen laatuun ja joka otetaan huomioon opettajankoulutusta koskevissa toimintapolitiikoissa Euroopan ja valtioiden tasolla.

Kelpoisuusperusteet

Saadakseen Erasmus+ -avustusta Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toimintoja koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jossain ohjelmamaassa sijaitseva kansallisesti tunnustettu organisaatio (joka täyttää jäljempänä esitetyt osallistujaorganisaation edellytykset). Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

Seuraavat ohjelmamaissa sijaitsevat organisaatiot (ks. kohta ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa) voivat osallistua hankkeisiin täysivaltaisina kumppaneina tai assosioituneina kumppaneina:

 • ISCED-tasojen 1–3 opettajien, myös ammatillisen koulutuksen opettajien, opettajankoulutuslaitokset (opettajien peruskoulutusta ja/tai täydennyskoulutusta tarjoavat koulutuslaitokset, laitokset ja korkeakoulut)
 • yleissivistävää koulutusta koskevista toimintapolitiikoista vastaavat ministeriöt tai muut julkisyhteisöt
 • julkiset (paikalliset, alueelliset tai valtakunnalliset) ja yksityiset elimet, jotka vastaavat opettajankoulutusta koskevien toimintapolitiikkojen laatimisesta ja sen tarjonnasta sekä opettajien pätevyysvaatimuksien määrittelystä
 • opettajajärjestöt tai muut kansallisesti tunnustetut opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestäjät
 • opettajien koulutuksesta ja heidän täydennyskoulutuksensa ja pätevyytensä valvonnasta vastaavat viranomaiset
 • opettajankoulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyötä tekevät koulut, jotka mahdollistavat opettajankoulutukseen sisältyvän käytännön harjoittelun
 • muut hankkeen kannalta merkitykselliset koulut (alemman perusasteen koulutuksesta ammatilliseen peruskoulutukseen) tai muut organisaatiot (esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja opettajajärjestöt).

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnossa on oltava mukana vähintään kolme täysivaltaista kumppania vähintään kolmesta ohjelmamaasta (joista vähintään kaksi on Euroopan unionin jäsenvaltiota). Kumppaneihin on kuuluttava

 • vähintään kaksi kansallisesti tunnustettua opettajien peruskoulutuksen järjestäjää kahdesta eri ohjelmamaasta, ja
 • vähintään yksi kansallisesti tunnustettu opettajien täydennyskoulutuksen järjestäjä.

Lisäksi kumppanuuksissa on oltava mukana täysivaltaisena tai assosioituneena kumppanina myös vähintään yksi harjoittelukoulu.

Kumppanuuteen voi myös kuulua täysivaltaisina tai assosioituneina kumppaneina muita organisaatioita, joilla on merkityksellistä opettajankoulutuksen asiantuntemusta ja/tai opettajankoulutuksen vaatimuksia, tutkintoja tai laadunvarmistustoimenpiteitä määritteleviä elimiä.

Toiminnon tapahtumapaikka

Kaikki Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnot on toteutettava ohjelmamaissa.

Hankkeen kesto

3 vuotta.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Pyynnön tunniste: ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 7. syyskuuta klo 17.00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen perustaminen

Kunkin Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnon on toteutettava toimintojen yhtenäinen ja kattava kokonaisuus, johon sisältyy muun muassa seuraavaa:

 • Tehdään yhteistyötä ja perustetaan verkostoja ja käytäntöyhteisöjä opettajankoulutuksen järjestäjien, opettajajärjestöjen, opettajankoulutukseen osallistuvien julkisten organisaatioiden ja muiden asianomaisten toimijoiden kanssa innovatiivisten strategioiden ja ohjelmien luomiseksi opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja kouluja varten.
 • Laaditaan ja toteutetaan yhteisiä, innovatiivisia ja tehokkaita opettajankoulutusta ja opettajien taitoja koskevia oppimismoduuleja yhteisesti kiinnostavista haastavista ja/tai uusista pedagogisista kysymyksistä. Niissä on otettava huomioon opettajaopiskelijoiden (peruskoulutus) ja jo työssä olevien opettajien (täydennyskoulutus) erilaiset tarpeet.
 • Kehitetään vahvan eurooppalaisen ulottuvuuden sisältävää yhteistä oppimistarjontaa, johon sisältyy kaiken muotoisia liikkuvuustoimintoja käynnistämällä esimerkiksi kesäkouluja, opiskelijoiden ja opettajien opintokäyntejä sekä muita kampuksien välisiä sekä fyysisiä että virtuaalisia yhteistyömuotoja.
 • Määritellään tehokkaita tapoja poistaa liikkuvuuden esteitä ja yksilöidään edellytykset, kuten käytännön järjestelyt ja oppimistulosten tunnustaminen, liikkuvuustoimintojen määrän lisäämiseksi ja niiden laadun parantamiseksi sekä niiden liittämistä kiinteäksi osaksi opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen tarjontaa.
 • Kutsutaan koulut ja erityisesti harjoittelukoulut mukaan kokeilemaan ja jakamaan uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä (muun muassa etä- ja monimuoto-opetusta ja -oppimista).
 • Toteutetaan tämän ehdotuspyynnön tavoitteiden mukaisesti selvityksiä, tutkimuksia ja/tai kyselytutkimuksia tehokkaista käytännöistä tai kerätään niitä esimerkiksi yhteenvetojen, pohdinta-asiakirjojen ja suositusten laatimiseksi, jotta viritetään keskustelua ja tuotetaan tietoa opettajankoulutusta koskevia toimintapolitiikkoja varten.
 • Edistetään ja suositaan olemassa olevia virtuaaliliikkuvuuden, yhteistyön ja viestinnän Erasmus+ ‑välineitä, kuten eTwinning- ja School Education Gateway ‑portaaleja, tulosten testaamiseksi ja jakamiseksi.

ODOTETTU VAIKUTUS

Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toimintojen kehittämisen odotetaan lisäävän opettajan ammatin houkuttelevuutta ja varmistavan opettajien, kouluttajien ja koulunjohtajien laadukkaan perus- ja täydennyskoulutuksen.

Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toimintojen odotetaan tehostavan opettajankoulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta ja kansainvälistymistä luomalla opettajankoulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia. Merkityksellisten toimijoiden Euroopan maiden rajat ylittävällä tiiviillä yhteistyöllä hahmotellaan innovatiivista eurooppalaista yhteistyötä ja opettajankoulutusta koskevien toimintapolitiikkojen ja käytäntöjen merkittävää kehittämistä, jossa hyödynnetään kansallisten opettajankoulutusjärjestelmien nykyisiä innovaatioita ja tehokkaita käytäntöjä sekä osallistuville opettajille tarjottavia yhteisoppimismahdollisuuksia. Tämän lähestymistavan odotetaan tasoittavan tietä sille, että liikkuvuudesta tehdään kiinteä osa opettajankoulutuksen tarjontaa Euroopassa poistamalla liikkuvuuden nykyiset esteet ja tunnistamalla menestyksellisten liikkuvuusstrategioiden ja -ohjelmien edellytykset.

Koska Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnot toimivat kansallisella ja Euroopan tasolla, niillä muodostetaan vahvoja ja kestäviä kumppanuuksia opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen järjestäjien välillä. Ne mahdollistavat tiiviimmän yhteistyön opettajankoulutuksen järjestäjien välillä ja tasoittavat tietä oppilaitosten välisille rakenteellisille kumppanuuksille ja yhteisille ohjelmille. Tällä tavoin Erasmus+ ‑ohjelman Teacher Academies ‑toiminnoilla varmistetaan korkea laatu sekä tehokas perus- ja täydennyskoulutus ja saadaan aikaan tuloksia, joita olisi vaikea saavuttaa ilman tietämyksen jakamista ja tehokasta yhteistyötä.

Käyttämällä erilaisia tulosten levityskanavia ohjelmamaiden välisellä, kansallisella ja/tai alueellisella tasolla sekä ottamalla käyttöön hankkeen tuotosten asteittaista käyttöönottoa koskeva pitkän aikavälin toimintasuunnitelma hankkeiden odotetaan sitouttavan alan sidosryhmiä osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella ja varmistavan kestävän vaikutuksen hankkeen elinkaaren jälkeen.

ARVIOINTIKRITEERIT

Hankkeen relevanssi

(enintään 35 pistettä)

 • Yhteys toimintapolitiikkaan: Missä määrin ehdotuksella perustetaan ja kehitetään opettajankoulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia opettajille suunnattua innovatiivista koulutustarjontaa sisältävien Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toimintojen perustamiseksi.
 • Johdonmukaisuus: Missä määrin ehdotus perustuu riittävään tarveanalyysiin; missä määrin tavoitteet ovat selkeästi määriteltyjä ja realistisia ja ne liittyvät osallistujaorganisaatioiden ja toimen kannalta merkityksellisiin asioihin.
 • Innovatiivinen lähestymistapa: Ehdotuksessa mainitut menetelmät ja tekniikat edustavat alansa huippua, ja ehdotus johtaa innovatiivisiin tuloksiin ja ratkaisuihin sen alalla yleensä tai siinä maantieteellisessä toimintaympäristössä, jossa hanke toteutetaan (esimerkiksi sisältö, tuotokset, sovelletut työskentelymenetelmät, mukana tai kohteena olevat organisaatiot ja henkilöt).
 • Yhteistyö ja kumppanuudet: Missä määrin hankkeella on mahdollista luoda sekä paikallisella, kansallisella että ohjelmamaiden välisellä tasolla opettajien peruskoulutuksen (tulevien opettajien työuralle valmistavan koulutuksen) tarjoajien ja (työssä suoritettavan) täydennyskoulutuksen järjestäjien välille vahvat ja kestävät suhteet, joissa vuorovaikutus on molemminpuolista ja hyödyttää kaikkia osapuolia.
 • Eurooppalainen lisäarvo: Ehdotuksesta käy selkeästi ilmi tulosten avulla yksilöiden (oppijoiden ja/tai henkilöstön), oppilaitosten ja järjestelmän tasolla tuotettava lisäarvo, jota kumppanien olisi vaikea saada aikaan ilman eurooppalaista yhteistyötä. Ehdotuksessa käytetään ja edistetään olemassa olevia virtuaalisen liikkuvuuden, yhteistyön, viestinnän sekä tulosten testaamisen ja jakamisen EU:n tason välineitä, kuten eTwinning- ja School Education Gateway -portaaleja.
 • Kansainvälistyminen: Ehdotuksesta käy ilmi sen panos opettajankoulutuksen kansainväliseen ulottuvuuteen, mukaan lukien yhteisten liikkuvuusmallien (virtuaalinen, fyysinen ja monimuotoliikkuvuus) ja muun koulutustarjonnan kehittäminen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.
 • Digitaaliset taidot: Missä määrin ehdotus sisältää digitaalisten taitojen kehittämiseen liittyviä toimintoja (kuten innovatiivisten opetussuunnitelmien ja opetusmenetelmien suunnittelua ja tehokkaita oppimismoduuleja).
 • Vihreät taidot: Missä määrin ehdotus sisältää ympäristökestävyyttä koskeviin EU:n painopisteisiin ja kierto- ja vihreään talouteen siirtymiseen liittyviä toimintoja (kuten innovatiivisia opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä ja tehokkaita oppimismoduuleja).
 • Sosiaalinen ulottuvuus: Ehdotuksen sisältyy laaja-alainen pyrkimys käsitellä eri toimissa monimuotoisuutta ja edistää yhteisiä arvoja, tasa-arvoa, syrjimättömyyttä sekä sosiaalista osallisuutta myös erityistarpeisten tai muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien henkilöiden osalta, sekä työskentelyä monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.
 • Sukupuolisensitiivisyys: Missä määrin ehdotus käsittelee sukupuolten tasa-arvoa ja auttaa löytämään ratkaisuja, joilla edistetään tehokkaasti sukupuolisensitiivistä opetusta kouluissa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu

(enintään 25 pistettä)

 • Johdonmukaisuus: Hankkeen yleisrakenne takaa, että hankkeen tavoitteet ja toiminnot ovat ehdotetun budjetin mukaisia. Hakemus sisältää kattavan valikoiman johdonmukaisia ja tarkoituksenmukaisia toimintoja ja palveluja, joilla yksilöidyt tarpeet täytetään ja jotka johtavat odotettuihin tuloksiin.
 • Menetelmä: Ehdotetun menetelmän laatu ja käyttökelpoisuus ja sen asianmukaisuus odotettujen tulosten tuottamiseksi.
 • Rakenne: Työohjelman selkeys, kattavuus ja laatu, mukaan lukien asianmukaiset valmistelu-, toteutus-, seuranta-, hyödyntämis-, arviointi- ja tulostenlevitysvaiheet.
 • Hallinto: Ehdotuksessa esitetään selkeät hallintojärjestelyt. Aikataulut, hankeorganisaatio, tehtävät ja vastuualueet ovat selvästi määriteltyjä ja realistisia. Hakemuksessa osoitetaan asianmukaiset resurssit kullekin toiminnolle.
 • Budjetti: Budjetti sisältää onnistumisen edellyttämät asianmukaiset resurssit, joita ei ole yli- eikä aliarvioitu.
 • Riskienhallinta: Hankkeen haasteet ja riskit on yksilöity selkeästi, ja niiden lieventämiseen on varauduttu asianmukaisin toimin.
 • Laadunvarmistus: Valvontatoimenpiteet (esimerkiksi jatkuva laadunarviointi, vertaisarvioinnit ja vertailuanalyysit) on otettu asianmukaisesti käyttöön.
 • Valvontavälineet: Käytössä on indikaattoreita, joilla varmistetaan, että hanketta toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu

(enintään 20 pistettä)

 • Rakenne: Hankkeessa on mukana tarkoituksenmukainen yhdistelmä toisiaan täydentäviä osallistujaorganisaatioita, joiden profiili, osaaminen, kokemus ja asiantuntemus takaavat hankkeen kaikinpuolisen onnistumisen.
 • Ylöspäin suuntautuva lähentyminen: Missä määrin kumppanuudella perustetaan verkostoja ja käytäntöyhteisöjä opettajankoulutuksen järjestäjien, opettajankoulutukseen osallistuvien julkisten viranomaisten ja muiden asianomaisten toimijoiden kanssa ja mahdollistetaan tehokas asiantuntemuksen ja tietämyksen vaihto näiden toimijoiden keskuudessa.
 • Maantieteellinen ulottuvuus: Missä määrin kumppanuuteen kuuluu asianmukaisia kumppaneita eri maantieteellisiltä alueilta ja missä määrin hakija on perustellut kumppanuuden maantieteellisen kokoonpanon ja osoittanut, että se on merkittävä Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toimintojen tavoitteiden saavuttamisen kannalta, sekä missä määrin kumppanuuteen kuuluu useita paikallisen ja alueellisen tason asianmukaisia kumppaneita.
 • Virtuaalinen yhteistyö ja virtuaaliliikkuvuus: Missä määrin yhteistyö liittyy olemassa oleviin Erasmus+ ‑välineisiin, kuten eTwinning- ja School Education Gateway ‑portaaleihin.
 • Sitoutuneisuus: Vastuun- ja tehtävänjako on selkeä ja asianmukainen ja kertoo kaikkien osallistujaorganisaatioiden sitoutuneisuudesta hankkeeseen ja aktiivisesta osallistumisesta sen toteuttamiseen oman asiantuntemuksensa ja omien valmiuksiensa mukaisesti.
 • Tehtävät: Koordinaattorin osoitetaan kykenevän moitteettomasti hallinnoimaan ja koordinoimaan ohjelmamaiden välisiä verkostoja ja johtamaan niitä monimutkaisessa ympäristössä. Yksittäiset tehtävät on jaettu kunkin kumppanin taitotiedon mukaisesti.
 • Yhteistyö: Ehdotus sisältää tehokkaan mekanismin, joka takaa, että osallistujaorganisaatioiden, osallistujien ja muiden mahdollisten sidosryhmien välinen koordinointi, päätöksenteko ja viestintä ovat korkealaatuisia.

Vaikuttavuus

(enintään 20 pistettä)

 • Tulosten hyödyntäminen: Ehdotuksesta käy ilmi, miten kumppanit ja muut sidosryhmät hyödyntävät hankkeen tuloksia. Se sisältää keinot hyödyntämisen mittaamiseksi hankkeen elinkaaren aikana ja sen jälkeen.
 • Tulosten levittäminen: Ehdotus sisältää selkeän tulostenlevityssuunnitelman sekä tavoitteet, toiminnot, aikataulun, välineet ja kanavat, joiden avulla tulokset ja hyödyt saadaan tehokkaasti jaettua muun muassa sidosryhmille, päättäjille, opettajankoulutuksen järjestäjille ja viranomaisille sekä hankkeen elinkaaren aikana että sen jälkeen. Ehdotuksessa ilmoitetaan myös, mitkä kumppanit vastaavat tulosten levittämisestä, ja esitetään näyttöä niiden kokemuksesta tulosten levittämisessä. Ehdotuksessa esitetään tulosten levittämisessä käytettävät välineet, joiden olisi mieluiten oltava Erasmus+ -ohjelman välineitä, kuten eTwinning- ja School Education Gateway -portaalit.
 • Vaikuttavuus: Ehdotuksesta käyvät ilmi hankkeen mahdolliset vaikutukset
 • osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
 • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai Euroopan tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.

Ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä sekä tavoitteita ja indikaattoreita, joilla mitataan edistymistä ja arvioidaan odotettavissa olevia vaikutuksia (lyhyellä ja pitkällä aikavälillä).

 • Kestävyys ja jatkuvuus: Ehdotuksessa selostetaan, miten Erasmus+ -ohjelman Teacher Academies -toiminnot otetaan käyttöön ja miten niitä kehitetään edelleen. Ehdotus sisältää pitkän aikavälin toimintasuunnitelman hankkeen tuotosten asteittaiseksi käyttöön ottamiseksi hankkeen loppumisen jälkeen. Tämän suunnitelman on perustuttava opettajien peruskoulutuksen (tulevien opettajien työuralle valmistavan koulutuksen) tarjoajien ja (työssä suoritettavan) täydennyskoulutuksen järjestäjien välisiin kestäviin kumppanuuksiin. Siinä olisi esitettävä asianmukaiset hallintorakenteet sekä skaalattavuutta ja rahoituksen kestävyyttä koskevat suunnitelmat, mukaan lukien (eurooppalaiset, kansalliset ja yksityiset) rahoitusvarat, joiden avulla varmistetaan, että aikaan saadut tulokset ja hyödyt ovat kestäviä pitkällä aikavälillä.

Hakemuksen on saatava vähintään 60 pistettä (kaikkiaan 100 pisteestä), jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Tässä otetaan huomioon myös kunkin neljän arviointikriteerin vaadittavat vähimmäispisteet: vähintään 18 pistettä kriteeristä ”hankkeen relevanssi”, 13 pistettä kriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” ja 11 pistettä sekä kriteeristä ”kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” että kriteeristä ”vaikuttavuus”. Mikäli useampi hanke saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hankkeet, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

RAHOITUSSÄÄNNÖT

EU myöntää avustusta hankkeesta aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin (todellisiin kustannuksiin perustuva rahoitusmalli). Huomioon otetaan ainoastaan tukikelpoiset kustannukset ja kustannukset, joita edunsaajalle on tosiasiallisesti aiheutunut hankkeen toteuttamisesta (ei budjetoituja kustannuksia).

EU:n avustus on enintään 1,5 miljoonaa euroa hanketta kohden.

Lisäksi

 • Yksityiskohtaiset avustusperusteet vahvistetaan avustussopimuksessa.
 • EU:n myöntämä rahoitusosuus on enintään 80 prosenttia tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä.
 • Myönnettävä avustus voi olla haettua summaa pienempi.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

 1. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13298-2019-INIT/fi/pdf

 2. Koulutuksen seurantakatsaus 2019, s. 28.

 3. 8.11.2019, 13298/19, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13298-2019-INIT/fi/pdf

 4. https://www.consilium.europa.eu/media/44115/st08269-en20.pdf

 5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625&qid=161649502603

 6. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fi

 7. https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-executive-summary_fi

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}