Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Kooperativní partnerství

Prvořadým cílem kooperativních partnerství je umožnit organizacím, aby zvyšovaly kvalitu a relevanci svých aktivit, rozvíjely a posilovaly své sítě partnerů, zvyšovaly svou schopnost působit společně na nadnárodní úrovni a aby posílily internacionalizaci svých aktivit, a to prostřednictvím výměn nebo vypracování nových postupů a metod, jakož i sdílení a konfrontování myšlenek. Mají podporovat rozvoj, předávání a/nebo zavádění inovativních postupů a rovněž zavádění společných iniciativ na podporu spolupráce, vzájemného učení a výměny zkušeností na evropské úrovni. Výsledky by měly být opakovaně použitelné, přenositelné, rozšiřitelné a měly by pokud možno mít silný mezioborový rozměr. Očekává se, že vybrané projekty budou sdílet výsledky svých aktivit na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni.

Kooperativní partnerství jsou pevně spojena s rámci priorit a politik každého odvětví programu Erasmus+, a to jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni, přičemž se snaží vytvářet pobídky pro meziodvětvovou a horizontální spolupráci v tematických oblastech.

CÍLE AKCE

Cílem kooperativních partnerství je:

 • zvýšit kvalitu práce, činností a postupů zapojených organizací a institucí a otevřít cestu novým subjektům, které nejsou přirozeně začleněny v rámci určitého odvětví,
 • budovat kapacity organizací pro činnost na nadnárodní a meziodvětvové úrovni,
 • řešit společné potřeby a priority v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu,
 • umožnit transformaci a změnu (na úrovni jednotlivce, organizace nebo odvětví) vedoucí ke zlepšením a novým přístupům, úměrně situaci každé organizace.

 

JAKÁ KRITÉRIA MUSÍ BÝT SPLNĚNA PRO ŽÁDOST O KOOPERATIVNÍ PARTNERSTVÍ?

Aby byly návrhy projektů kooperativních partnerství způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

Kdo může podat žádost?

Žádost může podat jakákoli zúčastněná organizace zřízená v programové zemi. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Kooperativního partnerství se může zúčastnit jakákoli veřejná nebo soukromá organizace zřízená v programové zemi nebo v kterékoli partnerské zemi na světě (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky)[1]. Organizace zřízené v programových zemích se mohou účastnit buď jako koordinátor projektu, nebo jako partnerská organizace. Organizace v partnerských zemích se nemohou zúčastnit jako projektoví koordinátoři.

Bez ohledu na to, na kterou oblast bude mít projekt dopad, jsou kooperativní partnerství dostupná pro všechny typy organizací působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu nebo v jiných socioekonomických sektorech a rovněž pro organizace, které realizují průřezové aktivity v různých oblastech (např. místní, regionální a vnitrostátní orgány, centra pro uznávání a validaci kvalifikací, obchodní komory, obchodní organizace, poradenská střediska, kulturní a sportovní organizace).

V závislosti na prioritě a cílech projektu by kooperativní partnerství měla zahrnovat co nejvhodnější a nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich různé zkušenosti, profily a specifické odborné znalosti a zajistit relevantní a vysoce kvalitní výsledky projektu.

Účast přidružených partnerských organizací

Mimo organizace formálně zapojené do projektu (koordinátora a partnerských organizací) se mohou do kooperativních partnerství zapojit i další partneři z veřejného nebo soukromého sektoru, kteří přispívají k realizaci konkrétních úkolů/aktivit projektu nebo podporují propagaci a udržitelnost projektu.

V rámci projektu Erasmus+ budou tito partneři označováni jako „přidružení partneři“. Pro účely způsobilosti a smluvního řízení se nepovažují za partnery projektu a v rámci projektu nezískávají žádné finanční prostředky z programu. Aby však bylo možné porozumět jejich úloze v rámci partnerství a získat celkový obraz o návrhu, je třeba v návrhu projektu jasně popsat zapojení přidružených partnerů do projektu a jednotlivých aktivit.

Počet a profil zúčastněných organizací

Kooperativní partnerství je nadnárodní projekt, který zahrnuje nejméně tři organizace z tří různých programových zemí.

Neexistuje žádný maximální počet organizací zúčastněných v jednom partnerství. U návrhů kooperativních partnerství v oblasti vzdělávání a mládeže řízených na decentralizované úrovni národními agenturami Erasmus+, které jsou založeny na modelu financování jednotkových nákladů, je však rozpočet na řízení a realizaci projektu omezen (a odpovídá 10 zúčastněným organizacím).

V době podání žádosti o grant musí být určeny všechny zúčastněné organizace.

Obecně se kooperativní partnerství zaměřují na spolupráci mezi organizacemi zřízenými v programových zemích. Mohou se nicméně zapojit i organizace z partnerských zemí (nikoli jako žadatelé), přinese-li jejich účast projektu významnou přidanou hodnotu.

Řešené priority

Aby bylo kooperativní partnerství zařazeno do užšího výběru pro financování, musí se zabývat buď:

 • alespoň jednou horizontální prioritou,

a/nebo

 • alespoň jednou specifickou prioritou, která je relevantní pro nejvíce ovlivněnou oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

U projektů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže řízených národními agenturami programu Erasmus+ na decentralizované úrovni mohou národní agentury mezi těmito prioritami více přihlížet k těm, které mají ve svém národním kontextu zvláštní význam (tzv. „evropské priority v národním kontextu“). Národní agentury musí potenciální žadatele řádně informovat prostřednictvím svých oficiálních webových stránek.

Místo konání aktivit

Všechny aktivity kooperativního partnerství se musí konat v zemích organizací, které se projektu účastní, a to buď jako řádní, nebo přidružení partneři.

Navíc, pokud je to řádně zdůvodněno ve vztahu k cílům nebo provádění projektu:

 • Aktivity mohou probíhat i v sídle orgánů Evropské unie[2], a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které tyto orgány sídlí.
 • Aktivity zahrnující sdílení a prosazování výsledků mohou být realizovány i na příslušných tematických nadnárodních akcích/konferencích v programových nebo partnerských zemích.

Délka projektu

12 až 36 měsíců.

Délka trvání musí být zvolena ve fázi podání žádosti v závislosti na cílech projektu a na druhu plánovaných aktivit v jeho průběhu.

Délka trvání kooperativního partnerství může být prodloužena na základě odůvodněné žádosti příjemce a se souhlasem národní nebo výkonné agentury za předpokladu, že celková doba trvání nepřesáhne 36 měsíců. V takovém případě zůstává celková výše grantu nezměněna.

Kde podat žádost?

V případě partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, která předkládá jakákoli organizace činná v uvedených oblastech, s výjimkou evropských nevládních organizací:

 • U národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

V případě partnerství v oblasti sportu a partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, která předkládají evropské nevládní organizace[3]:

 • U Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu.
  • Sport – ID výzvy: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • Evropské nevládní organizace – ID výzvy:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

V obou případech může jedno konsorcium partnerů podat pouze jednu žádost, a to pouze u jedné agentury v jednom termínu.[4]

Kdy podat žádost?

V případě partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, která předkládá jakákoli organizace činná v uvedených oblastech, s výjimkou evropských nevládních organizací:

 • Žadatelé musí svou žádost o grant podat do 20. května do 12:00:00 (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. listopadu téhož roku do 28. února následujícího roku.

V případě partnerství v oblasti mládeže, která předkládá jakákoli organizace činná v uvedené oblasti, s výjimkou evropských nevládních organizací:

 • Případné dodatečné termíny:

Národní agentura může vypsat druhé kolo podávání žádostí, na které se budou rovněž vztahovat pravidla uvedená v této příručce. Národní agentury budou o této možnosti informovat na svých webových stránkách.

V případě, že bude vyhlášeno druhé kolo pro předložení žádostí, žadatelé musí předložit žádost o grant do 3. listopadu do 12:00:00 (poledne SEČ) pro projekty začínající mezi 1. březnem až 31. květnem následujícího roku.

V případě partnerství v oblasti sportu a partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, která předkládají evropské nevládní organizace:

 • Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 20. května do 17:00:00 (SEČ).

Způsobilé aktivity v oblasti učení, výuky a odborné přípravy

Partnerství může organizovat vzdělávací, výukové a školicí aktivity pro zaměstnance, pracovníky s mládeží, účastníky vzdělávání a mladé lidi s cílem podpořit realizaci projektů a dosahování cílů projektů.

Aktivity v oblasti učení, výuky a odborné přípravy mohou mít jakoukoli formu relevantní pro daný projekt a mohou zahrnovat více než jeden druh účastníků, jednotlivě nebo jako skupinu. Formát, účel a druh a počet účastníků navrhovaných aktivit budou popsány a odůvodněny v projektové žádosti.

Způsobilí účastníci v oblasti učení, výuky a odborné přípravy jsou:

 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci[5], například profesoři, učitelé, školitelé a další pracovníci v zúčastněných organizacích,
 • pracovníci s mládeží,
 • hostující učitelé a odborníci z jiných než zúčastněných organizací,
 • učni, žáci odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolští studenti[6], dospělí účastníci vzdělávaní a žáci ze zúčastněných organizací,
 • mladí lidé ze zemí zúčastněných organizací,
 • pracovníci v oblasti sportu, například trenéři, manažeři nebo instruktoři; sportovci; rozhodčí.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt v rámci kooperativního partnerství sestává ze čtyř fází, které začínají ještě před tím, než je návrh projektu vybrán pro financování: plánování, příprava, realizace a následné činnosti. Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky projektu a učení, formáty aktivit, harmonogram atd.).
 • Příprava (plánování aktivit, vypracování pracovního programu, praktická opatření, potvrzení cílové skupiny (skupin) pro předpokládané aktivity, uzavření dohod s partnery atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu).

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu:

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace kooperativních partnerství ve všech jednotlivých fázích projektu. Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování projektů kooperativních partnerství.

Environmentální udržitelnost

Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, a měly by ve všech aspektech zahrnovat ekologické postupy. Organizace a účastníci by měli při navrhování projektu uplatňovat přístup šetrný k životnímu prostředí, který bude všechny účastníky projektu podněcovat k diskusím a získávání poznatků o otázkách týkajících se životního prostředí, bude je vést k úvahám nad tím, co mohou učinit na různých úrovních, a bude jim pomáhat při zavádění alternativních a ekologičtějších metod realizace projektových aktivit.

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. K provádění těchto zásad byla vypracována strategie pro inkluzi a rozmanitost s cílem podpořit lepší oslovení účastníků z rozmanitějších prostředí, zejména osob s omezenými příležitostmi, které čelí překážkám v účasti na evropských projektech. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a budou je soustavně zapojovat do rozhodovacího procesu.

Digitální aspekt

Klíčem k úspěšným kooperativním partnerstvím jsou virtuální spolupráce a experimentování s možnostmi virtuálního a smíšeného učení. Zejména se důrazně doporučuje, aby projekty v oblasti školního vzdělávání a vzdělávání dospělých využívaly eTwinning, School Education Gateway a platformy EPALE pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení. U projektů v oblasti mládeže se velmi doporučuje využívat pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení Evropský portál pro mládež a platformu strategie EU pro mládež.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Relevance projektu

(maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • je návrh relevantní pro cíle a priority akce. Kromě toho bude návrh považován za vysoce relevantní, pokud:
  • se zabývá prioritou týkající se „inkluze a rozmanitosti“,
  • v případě projektů řízených národními agenturami programu Erasmus+ na decentralizované úrovni: zohledňuje jednu nebo více „evropských priorit v národním kontextu“, které vyhlásila národní agentura,
 • jsou profil, zkušenosti a aktivity zúčastněné organizace relevantní pro oblast, které se žádost týká,
 • návrh vychází ze skutečné a přiměřené analýzy potřeb,
 • je návrh vhodný pro vytváření synergií mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu nebo může mít významný dopad na jednu nebo více z těchto oblastí,
 • je návrh inovativní,
 • návrh doplňuje jiné iniciativy, které již zúčastněné organizace provádějí,
 • návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU díky výsledkům, kterých by nebylo možno dosáhnout aktivitami v jediné zemi.

Kvalita koncepce a realizace projektu

(maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou jednoznačně stanoveny cíle projektu, které jsou reálné a zabývají se potřebami a cíli zúčastněných organizací a potřebami jejich cílových skupin,
 • je navrhovaná metodika jasná, přiměřená a proveditelná:
 • je pracovní plán projektu jasný, úplný a účinný, včetně vhodných fází přípravy, realizace a sdílení výsledků projektu,
 • je projekt z hlediska nákladů efektivní a přiděluje každé aktivitě přiměřené zdroje,
 • projekt navrhuje vhodná opatření ke kontrole kvality a pro účely monitorování a hodnocení, aby bylo zajištěno, že realizace projektu bude kvalitní, projekt bude dokončen včas a dodrží rozpočet,
 • jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny osobám s omezenými příležitostmi,
 • projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit fyzické projektové aktivity a zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi.
  • Pokud jsou online platformy Erasmus+ dostupné v oblastech zúčastněných organizací: do jaké míry projekt využívá online platformy Erasmus+ (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Evropský portál pro mládež, platforma strategie EU pro mládež) jako nástroje pro přípravu a realizaci projektových aktivit a příslušné následné činnosti.
 • Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí a v jednotlivých svých fázích zahrnovaly ekologické postupy.

Plánuje-li projekt školicí, výukové nebo studijní aktivity:

 • do jaké míry jsou tyto aktivity v souladu s cíli projektu a zahrnují odpovídající profil a počet účastníků,
 • kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory v oblasti studijních, výukových a školicích aktivit,
 • kvalita opatření pro uznávání a validaci výsledků učení účastníků v souladu s evropskými nástroji a principy pro transparentnost a uznávání kvalifikací.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce

(maximálně 20 bodů)

 

Do jaké míry:

 • projekt zahrnuje vhodnou kombinaci zúčastněných organizací z hlediska profilu, minulých zkušeností s programem a odborných znalostí pro úspěšné dokončení všech cílů projektu,
 • projekt do akce zapojuje nováčky a méně zkušené organizace,
 • navrhované rozdělení úkolů prokazuje odhodlání a aktivní přispění všech zúčastněných organizací,
 • projekt obsahuje účinné mechanismy koordinace a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s dalšími zúčastněnými stranami.
 • Případně nakolik přináší zapojení zúčastněné organizace z partnerské země projektu významnou přidanou hodnotu (nebude-li tato podmínka splněna, bude zúčastněná organizace z partnerské země vyřazena z návrhu projektu ve fázi hodnocení).

Dopad

(maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a logické kroky k začlenění výsledků projektu do každodenní práce zúčastněných organizací,
 • má projekt potenciál pozitivně ovlivnit své účastníky a zúčastněné organizace i jejich širší komunity,
 • očekávané výsledky projektu mohou být využity mimo organizace účastnící se projektu během doby trvání projektu a po jeho skončení a na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni,
 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a účinné kroky k šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací, sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a k veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie,
  • případně nakolik projekt popisuje, jak budou volně zpřístupněny vyhotovené materiály, dokumenty a nosiče dat a jak budou propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje nepřiměřená omezení,
 • návrh projektu obsahuje konkrétní a účinné kroky k zajištění udržitelnosti projektu, jeho kapacity nadále vykazovat dopad a přinášet výsledky i po vyčerpání grantu EU.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Kromě toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „dopad“; po 10 bodech v kategoriích „kvalita koncepce a realizace projektu“ a „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“).

U kooperativních partnerství řízených výkonnou agenturou dostane v případě rovnosti bodů přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?

V závislosti na typu kooperativního partnerství a na tom, kde je žádost podána (národní agentury programu Erasmus+ v programových zemích nebo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) se sídlem v Bruselu), budou návrhy vycházet z odlišných rozpočtových modelů. Tyto modely jsou vysvětleny níže:

 1. Pro návrhy kooperativních partnerství v oblasti vzdělávání a mládeže[7] řízených národními agenturami programu Erasmus+:

Navrhovaný model financování sestává z nabídky rozpočtových kategorií, z nichž si žadatelé vyberou ty, jež budou v souladu s aktivitami, které chtějí realizovat, a s výsledky, kterých chtějí dosáhnout. První kategorie, „projektové řízení a realizace“ je rozpočtová kategorie, o kterou mohou zažádat všechny typy kooperativních partnerství, jelikož je určena na úhradu nákladů, které vzniknou v případě každého projektu. Kooperativní partnerství mohou požádat o specifické financování na organizaci „nadnárodních projektových setkání“. Ostatní rozpočtové kategorie mohou volit pouze projekty, které budou sledovat významnější cíle ve smyslu výsledků projektu, jejich šíření nebo obsažených výukových, školicích a vzdělávacích aktivit. Bude-li zdůvodněna nezbytnost pro realizaci aktivit či výsledků projektu, bude možné financovat rovněž mimořádné náklady a náklady na účastníky s omezenými příležitostmi.

Celková výše grantu na projekt je variabilní, činí minimálně 100 000 EUR a maximálně 400 000 EUR pro projekty s minimální dobou trvání 12 měsíců a maximální dobou 36 měsíců.

Podrobné tabulky pravidel financování s příslušnými sazbami a rozpočtovými kategoriemi, které tvoří rozpočet těchto typů projektů, jsou uvedeny níže v části - „Platná pravidla financování pro návrhy kooperativních partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže[8] řízená na decentralizované úrovni národními agenturami programu Erasmus+“

 1. Pokud jde o návrhy kooperativních partnerství v oblastech:
 • sportu nebo
 • vzdělávání, odborné přípravy a mládeže podaných evropskou nevládní organizací.

která jsou řízena Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu v Bruselu:

Navrhovaný model financování tvoří nabídka tří jednorázových částek odpovídajících celkové výši grantu na projekt: 120 000 EUR, 250 000 EUR a 400 000 EUR. Žadatelé si zvolí mezi třemi předem stanovenými částkami podle aktivit, které chtějí realizovat, a výsledků, kterých chtějí dosáhnout.

Při plánování svých projektů budou žadatelské organizace – společně se svými projektovými partnery – muset na základě svých potřeb a cílů zvolit jednorázovou částku, která je vhodnější k pokrytí nákladů na jejich projekty. Pokud je projekt vybrán k financování, stane se požadovaná jednorázová částka celkovou výší grantu.

Návrhy musí popisovat aktivity, které se žadatelé zavazují provádět s požadovanou jednorázovou částkou, a musí splňovat zásady hospodárnosti, účinnosti a účelnosti.

Požadavky v závislosti na jednorázové částce

 1. Pokud jde o výše grantu 120 000 nebo 250 000 EUR:

Návrhy musí obsahovat analýzu potřeb a uvádět rozdělení úkolů a rozpočtu mezi partnery projektu. Rovněž musí být uveden časový harmonogram realizace jednotlivých pracovních balíčků projektu a jeho aktivit a konečný termín pro vypracování výstupů projektu.

Popis projektu musí rozlišovat mezi řízením projektu a pracovními balíčky pro realizaci. Žadatelé musí projektové aktivity rozdělit do „pracovních balíčků“. Každý pracovní balíček musí být spojen se specifickými cíli, milníky a výstupy. Doporučuje se, aby žadatelé své projekty rozdělili na maximálně 5 pracovních balíčků, včetně balíčku týkajícího se řízení projektů.

 1. Pokud jde o výši grantu 400 000 EUR:

Popis projektu musí obsahovat podrobnou metodiku projektu s jasným rozdělením úkolů a finančních ujednání mezi partnery, podrobný harmonogram s milníky a hlavními výstupy, monitorovací a kontrolní systém a nástroje zavedené k zajištění včasné realizace aktivit projektu.

Žadatelé musí projektové aktivity rozdělit do „pracovních balíčků“. Každý pracovní balíček musí být spojen se specifickými cíli, milníky a výstupy. Doporučuje se, aby žadatelé své projekty rozdělili na maximálně 5 pracovních balíčků, včetně balíčku týkajícího se řízení projektů.

Návrhy musí vypracovat mechanismy zajišťování a sledování kvality a strategii hodnocení. V rámci strategie hodnocení musí žadatelé identifikovat soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů umožňujících posoudit úroveň dosažení uvedených cílů.

Vyplacení grantu

Doplatek bude odpovídat počtu zorganizovaných aktivit a dokončeným pracovním balíčkům, s limitem stanoveným v maximální výši grantu vymezené v grantové dohodě, a aniž je dotčeno použití článků konkrétně souvisejících s platebními podmínkami a snížením grantu.

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PRO NÁVRHY KOOPERATIVNÍCH PARTNERSTVÍ V OBLASTECH VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY A MLÁDEŽE[9] ŘÍZENÝCH NÁRODNÍMI AGENTURAMI PROGRAMU ERASMUS+:

Rozpočet projektu musí být navržen podle těchto pravidel financování (v EUR):

Maximální výše poskytnutého grantu:

variabilní částka až do výše 400 000 EUR

Příjemci grantů EU mohou čerpat přidělené prostředky za účelem realizace projektu velmi flexibilním způsobem v průběhu celého projektového období s ohledem na potřebu realizovat projektové aktivity postupně podle plánovaného harmonogramu a pracovního plánu.

Rozpočtová kategorie

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Částka

Projektové řízení a realizace

Řízení projektu (tj. plánování, financování, koordinace a komunikace mezi partnery atd.); materiály, nástroje, koncepce atd. pro vzdělávání/výuku/odbornou přípravu v malém měřítku. Virtuální spolupráce a místní projektové činnosti (např. projektová práce ve třídě se žáky nebo studenty, činnosti v oblasti práce s mládeží, organizace a mentorování v případě zahrnutých činností v oblasti vzdělávání/výuky atd.); informování, propagace a sdílení výsledků projektu (např. brožury, letáky, informace na internetu atd.).

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: podle doby trvání kooperativního partnerství a počtu zúčastněných organizací.

Příspěvek na činnosti koordinující organizace:

500 EUR měsíčně

Maximálně 2 750 EUR měsíčně

Příspěvek na činnosti ostatních zúčastněných organizací:

250 EUR na organizaci měsíčně

Nadnárodní projektová setkání

Účast na setkáních partnerů projektu, které pořádá jedna ze zúčastněných organizací za účelem provádění a koordinace projektu. Příspěvek na cestovní výdaje a výdaje na pobyt.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou. Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity stanovit[10] pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise[11].

Cestovní vzdálenosti od 100 do 1 999 km:

575 EUR na účastníka a setkání

V případě délky cesty 2 000 km nebo více:

760 EUR na účastníka a setkání

Výsledky projektu

Výsledky / hmotné výstupy projektu (např. kurikula, pedagogické materiály a materiály pro práci s mládeží, otevřené vzdělávací zdroje, nástroje IT, analýzy, studie, metody vzájemného učení atd.)

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: očekává se, že mzdové náklady na řídící pracovníky a administrativní pracovníky budou již uhrazeny v rámci položky „projektové řízení a realizace“. Aby se zamezilo možnému překrývání s touto položkou, musí žadatelé odůvodnit druh a výši mzdových nákladů uplatněných ve vztahu ke každému navrhovanému výstupu.

Aby byly výstupy způsobilé pro tento druh grantové podpory, musí být významné z hlediska kvality a množství. Výstupy musí prokázat svůj potenciál pro širší využití a rovněž pro dopady.

Tabulka B1.1 na řídícího pracovníka a den práce na projektu

Tabulka B1.2 na výzkumného pracovníka / učitele / školitele / pracovníka s mládeží a den práce na projektu

Tabulka B1.3 na technického pracovníka a den práce na projektu

TabulkaB1.4 na administrativního pracovníka a den práce na projektu

Akce na šíření výsledků

Příspěvek na náklady související s organizací národních a nadnárodních konferencí, seminářů, akcí (fyzických i virtuálních) za účelem sdílení a šíření výsledků projektu (kromě cestovních výdajů a výdajů na pobyt zástupců zúčastněných organizací zapojených do projektu).

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: podpora akcí k šíření výsledků je poskytnuta pouze tehdy, je-li v přímé souvislosti s výsledky projektu. Projekt bez grantové podpory na výsledky projektu nemůže obdržet podporu na organizaci akcí k šíření výsledků.

100 EUR na každého místního účastníka

(tj. na účastníky ze země, v níž se akce koná)

Maximálně 30 000 EUR na projekt, z toho maximálně 5 000 EUR za virtuální akce na projekt

200 EUR na mezinárodního účastníka (tj. účastníky z jiných zemí)

15 EUR na účastníka u virtuálních akcí

Podpora inkluze

Náklady spojené s účastníky s omezenými příležitostmi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi.

100 EUR na účastníka

Další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

100 % uznatelných nákladů

Mimořádné náklady

Příspěvek na skutečně vynaložené náklady související se subdodávkami nebo pořízením zboží a služeb.

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Vysoké cestovní náklady účastníků, včetně použití čistších dopravních prostředků s nižšími emisemi uhlíku.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou. Subdodávky musí souviset se službami, které z řádně opodstatněných důvodů nemohou poskytnout přímo zúčastněné organizace. Zařízení nemůže představovat běžné kancelářské zařízení nebo zařízení, které zúčastněné organizace běžně používají.

80 % způsobilých nákladů.

Maximálně 50 000 EUR na projekt (kromě nákladů na poskytnutí finanční záruky)

Další financování aktivit v oblasti učení, výuky a odborné přípravy

Rozpočtová kategorie

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Částka

Podpora na cestovní náklady

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, včetně doprovodných osob, z místa původu na místo konání aktivity a zpět.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity stanovit[12] pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise[13].

Cestovní vzdálenost:

Standardní cesta

Zelená cesta

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8 000 km nebo více

1 500 EUR

 

Pobytové náklady

Náklady, které souvisejí s výdaji na pobyt v průběhu dané aktivity.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě délky pobytu účastníka, včetně doprovodných osob (pokud je to nezbytné), včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne na cestu po skončení aktivity.

Pobytové náklady mohu být hrazeny až na 365 dnů trvání aktivity. Žádost týkající se těchto nákladů musí být ve formuláři žádosti řádně odůvodněna.

Základní sazba pro zaměstnance a pracovníky s mládeží: 106 EUR

Základní sazba pro účastníky vzdělávání a mladé lidi: 58 EUR

Základní sazba je splatná do 14. dne aktivity včetně. Od 15. dne aktivity bude splatná sazba činit 70 % základní sazby a od 60. dne aktivity 50 % základní sazby. Splatné sazby budou zaokrouhleny na nejbližší celé euro.

Jazyková podpora

Náklady spojené s podporou poskytovanou účastníkům za účelem zlepšení znalosti jazyka, který budou používat při studiu nebo při práci.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků a pouze na aktivity trvající 2 až 12 měsíců.

Žádost týkající se těchto nákladů musí být ve formuláři žádosti řádně odůvodněna.

150 EUR na účastníka, který potřebuje jazykovou podporu.

Tabulka A – Výsledky projektu (denní sazby v EUR)

Toto financování lze využít pouze na mzdové náklady organizací účastnících se projektu, které souvisejí s tvorbou výsledků projektu[14]. Částky závisejí na: a) profilu pracovníků zapojených do projektu a b) zemi zúčastněné organizace, jejíž pracovníci jsou do projektu zapojeni.

 

Řídící pracovník

Učitel / školitel / výzkumný pracovník /

pracovník s mládeží

technický pracovník

Administrativní pracovník/ dobrovolník

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Lichtenštejnsko, Norsko

294

241

190

157

Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Island

280

214

162

131

Česká republika, Řecko, Španělsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Slovinsko

164

137

102

78

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Republika Severní Makedonie, Turecko

88

74

55

47

Tabulka B – Výsledky projektu (denní sazby v EUR)

Toto financování lze využít pouze na mzdové náklady organizací účastnících se projektu, které souvisejí s tvorbou výsledků projektu[15]. Částky závisejí na: a) profilu pracovníků zapojených do projektu a b) zemi zúčastněné organizace, jejíž pracovníci jsou do projektu zapojeni.

 

Řídící pracovník

učitel / školitel /

výzkumný pracovník /

pracovník s mládeží

technický pracovník

administrativní pracovník

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Austrálie, Kanada, Kuvajt, Macao, Monako, Katar, San Marino, Švýcarsko, USA

294

241

190

157

Andorra, Brunej, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty, Vatikánský městský stát, Spojené království

280

214

162

131

Bahamy, Bahrajn, Hongkong, Izrael, Korejská republika, Omán, Saúdská Arábie, Tchaj-wan

164

137

102

78

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Bělorusko, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Chile, Čína, Kolumbie, Komory, Kongo, Demokratická republika Kongo, Cookovy ostrovy, Kostarika, Kuba, Džibutsko, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Salvador, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Fidži, Gabon, Gambie, Gruzie, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indie, Indonésie, Írán, Irák, Republika Pobřeží slonoviny, Jamajka, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Korejská lidově demokratická republika, Kosovo, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Maledivy, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauritánie, Mauricius, Mexiko, Federativní státy Mikronésie, Moldavsko, Mongolsko, Černá Hora, Maroko, Mosambik, Myanmar/Barma, Namibie, Nauru, Nepál, Nikaragua, Niger, Nigérie, Niue, Pákistán, Palau, Palestina, Panama, Papua- Nová Guinea, Paraguay, Peru, Filipíny, Rwanda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Šalamounovy ostrovy, Somálsko, Jižní Afrika, Jižní Súdán, Šrí Lanka, Súdán, Surinam, Svazijsko, Sýrie, Tádžikistán, Tanzanie, území Ruska uznané mezinárodním právem, území Ukrajiny uznané mezinárodním právem, Thajsko, Demokratická republika Východní Timor, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Jemen, Zambie, Zimbabwe

88

74

55

39

 

 1. Každá vysokoškolská instituce zřízená v programové zemi, která se chce zapojit do kooperativního partnerství, musí být držitelem platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). U zúčastněných vysokoškolských institucí v partnerských zemích se listina ECHE nevyžaduje, ale instituce se musí přihlásit k jejím principům. –

  Pro účely této akce nejsou neformální skupiny mladých lidí považovány za organizaci, a proto nejsou způsobilé k účasti (ani jako žadatelé, ani jako partneři).

 2. Sídla orgánů Evropské unie jsou v Bruselu, Frankfurtu, Lucemburku, Štrasburku a Haagu.

 3. Ohledně definice toho, co je považováno za evropskou nevládní organizaci pro účely programu Erasmus+ viz „část D – Glosář“ této příručky.

 4. To se týká národních agentur programu Erasmus+ i Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) se sídlem v Bruselu.

 5. V oblasti školního vzdělávání tento pojem zahrnuje školské pracovníky působící ve školách, jako jsou školní inspektoři, školní poradci, pedagogičtí poradci, psychologové atd.

 6. V oblasti vysokoškolského vzdělávání musí být studenti zapsaní na zúčastněné vysokoškolské instituci, a to do studijního programu, jehož absolvováním získají uznávaný titul nebo jinou uznávanou terciární kvalifikaci (až do úrovně doktorátu včetně).

 7. Kromě návrhů, kde je žadatelem evropská nevládní organizace v kterékoli z těchto oblastí. Tito žadatelé musí požádat o financování na centralizované úrovni u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu. Ohledně definice toho, co je považováno za evropskou nevládní organizaci pro účely programu Erasmus+ viz „část D – Glosář“ této příručky.

 8. Kromě návrhů, kde je žadatelem evropská nevládní organizace v kterékoli z těchto oblastí. Tito žadatelé musí požádat o financování na centralizované úrovni u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu. Ohledně definice toho, co je považováno za evropskou nevládní organizaci pro účely programu Erasmus+ viz „část D – Glosář“ této příručky.

 9. Kromě návrhů, kde je žadatelem evropská nevládní organizace v kterékoli z těchto oblastí. Tito žadatelé musí požádat o financování na centralizované úrovni u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu. Ohledně definice toho, co je považováno za evropskou nevládní organizaci pro účely programu Erasmus+ viz „část D – Glosář“ této příručky.

 10. Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs

 12. Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs

 14. V případě vysokoškolského vzdělání jsou náklady na zaměstnance fakult vysokých škol, které jsou držiteli listiny ECHE, uznatelné v rámci kategorie nákladů „Výsledky projektu“.

 15. V případě vysokoškolského vzdělání jsou náklady na zaměstnance fakult vysokých škol, které jsou držiteli listiny ECHE, uznatelné v rámci kategorie nákladů „Výsledky projektu“.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}