Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Sodelovalna partnerstva

Glavni cilj sodelovalnih partnerstev ¸¸je organizacijam omogočiti izboljšanje kakovosti in ustreznosti aktivnosti, razviti in okrepiti mreže partnerjev ter povečati zmogljivost za skupno delovanje na transnacionalni ravni s spodbujanjem internacionalizacije aktivnosti ter izmenjavo ali razvojem novih praks in metod ter izmenjavo in primerjanjem idej. Njihov namen je podpirati razvoj, prenos in/ali izvajanje inovativnih praks ter izvajanje skupnih pobud za spodbujanje sodelovanja, vzajemnega učenja in izmenjav izkušenj na evropski ravni. Rezultati bi morali biti ponovno uporabni, prenosljivi, nadgradljivi in bi morali imeti, če je mogoče, močno naddisciplinarno dimenzijo. Rezultati aktivnosti izbranih projektov naj bi se izmenjali na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni.

Sodelovalna partnerstva temeljijo na prednostnih nalogah in okvirih politike posameznega sektorja Erasmus+, in sicer tako na evropski kot nacionalni ravni, njihov namen pa je pripraviti pobude za medsektorsko in horizontalno sodelovanje na tematskih področjih.

CILJI UKREPA

Namen sodelovalnih partnerstev je:

 • povečati kakovost dela, aktivnosti in praks vključenih organizacij in institucij ter se odpreti za nove akterje, ki sami po sebi niso vključeni v en sektor;
 • krepiti zmogljivost organizacij za transnacionalno in medsektorsko delo;
 • obravnavati skupne potrebe in prednostne naloge na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa;
 • omogočiti preobrazbo in spremembo (na individualni, organizacijski ali sektorski ravni), kar bo sorazmerno z okvirom posamezne organizacije pripeljalo do izboljšav in novih pristopov.

KATERA MERILA JE TREBA IZPOLNJEVATI ZA PRIJAVO ZA SODELOVALNO PARTNERSTVO?

Da bi bili predlogi projektov za sodelovalna partnerstva upravičeni do nepovratnih sredstev Erasmus+, morajo izpolnjevati naslednja merila:

MERILA ZA UPRAVIČENOST

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelj je lahko katera koli sodelujoča organizacija s sedežem v državi programa. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, vključenih v projekt.

Katere vrste organizacij so upravičene do sodelovanja v projektu?

V sodelovalnem partnerstvu lahko sodeluje katera koli javna ali zasebna organizacija s sedežem v državi programa ali kateri koli partnerski državi sveta (glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika)[1]. Organizacije s sedežem v državi programa lahko sodelujejo kot koordinatorke projekta ali kot partnerske organizacije. Organizacije iz partnerskih držav ne morejo sodelovati kot koordinatorke projektov.

Ne glede na področje, na katero se nanaša projekt, lahko v sodelovalnih partnerstvih sodelujejo organizacije vseh vrst, ki so dejavne na katerem koli področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa ali v drugih socialno-ekonomskih sektorjih, ter organizacije, ki izvajajo interdisciplinarne aktivnosti na različnih področjih (npr. lokalni, regionalni in nacionalni organi, centri za priznavanje in vrednotenje, gospodarske zbornice, trgovinske organizacije, centri za usmerjanje, kulturne in športne organizacije).

Glede na prednostno nalogo in cilje projekta bi moral biti v sodelovalna partnerstva vključen najbolj ustrezen in raznolik nabor partnerjev, da bi lahko ta imela koristi na podlagi različnih izkušenj, profilov in posebnega strokovnega znanja ter dosegla pomembne in visokokakovostne rezultate projekta.

Sodelovanje pridruženih partnerskih organizacij

Poleg organizacij, ki formalno sodelujejo v projektu (koordinatorke in partnerske organizacije), lahko sodelovalna partnerstva vključujejo tudi druge partnerje iz javnega ali zasebnega sektorja, ki prispevajo k izvajanju določenih projektnih nalog/aktivnosti ali podpirajo promocijo in trajnost projekta.

V okviru projekta Erasmus+ se ti partnerji imenujejo „pridruženi partnerji“. Z vidika upravičenosti in upravljanja sporazuma se ne štejejo za projektne partnerje in ne prejmejo sredstev iz programa, ki bi bila del projekta. Vendar je za razumevanje njihove vloge v partnerstvu in pridobitev celovite slike o predlogu treba njihovo vključenost v projekt in različne aktivnosti jasno opisati v predlogu projekta.

Število in profil sodelujočih organizacij

Sodelovalno partnerstvo je transnacionalni projekt in vključuje vsaj tri organizacije iz treh različnih držav programa.

Največje število sodelujočih organizacij v enem partnerstvu ni določeno. Za predloge sodelovalnih partnerstev na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih na decentralizirani ravni upravljajo nacionalne agencije Erasmus+ ter temeljijo na modelu financiranja stroškov na enoto, pa je proračun za vodenje in izvajanje projektov omejen (na deset sodelujočih organizacij).

Ob oddaji vloge za nepovratna sredstva morajo biti opredeljene vse sodelujoče organizacije.

Praviloma so sodelovalna partnerstva namenjena sodelovanju med organizacijami s sedežem v državah programa. Vendar lahko organizacije iz partnerskih držav sodelujejo kot partnerice (ne kot prijaviteljice), če njihova udeležba k projektu prispeva bistveno dodano vrednost.

Obravnavane prednostne naloge

Da se sodelovalna partnerstva upoštevajo pri dodeljevanju sredstev, morajo obravnavati:

 • najmanj eno prečno prednostno nalogo

in/ali

 • vsaj eno posebno prednostno nalogo, relevantno za področje izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, na katerem je učinek največji.

Pri projektih na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih na decentralizirani ravni upravljajo nacionalne agencije Erasmus+, lahko nacionalne agencije med temi prednostnimi nalogami večjo veljavo pripišejo tistim, ki so še zlasti pomembne v njihovem nacionalnem okviru (imenovane „evropske prednostne naloge v nacionalnem okviru“). Nacionalne agencije morajo potencialne prijavitelje ustrezno obveščati prek svojih uradnih spletišč.

Kraj izvajanja aktivnosti

Vse aktivnosti sodelovalnega partnerstva se morajo izvajati v državah organizacij, ki sodelujejo v projektu kot polnopravni ali pridruženi partnerji.

Poleg tega se lahko, če je to ustrezno utemeljeno glede na cilje ali izvajanje projekta:

 • aktivnosti izvajajo tudi na sedežu institucije Evropske unije[2], čeprav v projekt niso vključene sodelujoče organizacije iz države, ki gosti institucijo;
 • aktivnosti, ki vključujejo izmenjavo in promocijo rezultatov, lahko potekajo tudi na ustreznih tematskih transnacionalnih dogodkih/konferencah v državah programa ali partnerskih državah.

Trajanje projekta

Od 12 do 36 mesecev.

Trajanje mora biti izbrano ob prijavi na podlagi ciljev projekta in vrste aktivnosti, načrtovanih v tem času.

Trajanje sodelovalnega partnerstva se lahko na utemeljeno prošnjo upravičenca in s soglasjem nacionalne agencije ali Izvajalske agencije podaljša, če skupno trajanje ne presega 36 mesecev. V tem primeru se znesek skupnih nepovratnih sredstev ne spremeni.

Kje se prijaviti?

Za partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, za katera se prijavlja organizacija s teh področij, razen evropskih nevladnih organizacij:

 • pri nacionalni agenciji v državi, kjer ima organizacija prijaviteljica sedež.

Za partnerstva na področju športa ter partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, za katera se prijavljajo evropske nevladne organizacije[3]:

 • pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.
  • Šport – ID razpisa: ERASMUS-SPORT-2021-SCP.
  • Evropske nevladne organizacije – ID razpisa:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO.
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

V obeh primerih lahko isti konzorcij partnerjev na en rok odda samo eno vlogo in pri samo eni agenciji[4].

Kdaj se prijaviti?

Za partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, za katera se prijavlja organizacija s teh področij, razen evropskih nevladnih organizacij:

 • prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 20. maja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. novembrom istega leta in 28. februarjem naslednjega leta.

Za partnerstva na področju mladine, za katera se prijavlja organizacija s tega področja, razen evropskih nevladnih organizacij:

 • možen dodatni rok:

nacionalne agencije lahko organizirajo drugi krog prijav, za katerega prav tako veljajo pravila iz tega vodnika. Nacionalne agencije bodo informacije o tej možnosti objavile na svojih spletiščih.

Če je organiziran drugi krog, morajo prijavitelji vlogo za nepovratna sredstva oddati do 3. novembra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. marcem in 31. majem naslednjega leta.

Za partnerstva na področju športa in partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, za katera se prijavljajo evropske nevladne organizacije:

 • prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 20. maja do 17. ure (po bruseljskem času).

Upravičene aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja

Partnerstvo lahko organizira aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja za osebje, mladinske delavce, učeče se in mlade, da bi podprlo izvajanje projekta in doseganje ciljev projekta.

Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja imajo lahko kakršno koli obliko, ki ustreza projektu, in lahko vključujejo več kot eno vrsto udeležencev, posameznikov ali skupin. Oblika in namen predlaganih aktivnosti ter vrsta in število udeležencev se opišejo in utemeljijo v prijavi projekta.

Med upravičenimi udeleženci aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja so:

 • pedagoško in nepedagoško osebje[5], kot so profesorji, učitelji, vodje usposabljanj in drugo osebje sodelujočih organizacij;
 • mladinski delavci;
 • povabljeni učitelji in strokovnjaki iz nesodelujočih organizacij;
 • vajenci, dijaki v PIU, študenti, vpisani na visokošolsko institucijo[6], učeči se odrasli in učenci/dijaki iz sodelujočih organizacij;
 • mladi iz držav sodelujočih organizacij;
 • športno osebje, kot so trenerji, menedžerji ali inštruktorji; športniki; sodniki.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene po ustreznih merilih za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

PRIPRAVA PROJEKTA

Projekt sodelovalnega partnerstva ima štiri faze, ki se začnejo, še preden je predlog projekta izbran za financiranje: načrtovanje, priprava, izvedba in nadaljnje spremljanje. Sodelujoče organizacije in udeleženci, vključeni v aktivnosti, bi morali dejavno sodelovati v vseh navedenih fazah, s čimer bi izboljšali svojo učno izkušnjo.

 • Načrtovanje (opredelitev potreb, ciljev, rezultatov projekta in učnih izidov, oblik aktivnosti, določitev časovnega razporeda itd.);
 • priprava (načrtovanje aktivnosti, priprava delovnega programa, praktične ureditve, potrditev ciljnih skupin predvidenih aktivnosti, sklepanje sporazumov s partnerji itd.);
 • izvajanje aktivnosti;
 • nadaljnje spremljanje (ocenjevanje aktivnosti in njihovega učinka na različnih stopnjah, izmenjava in uporaba rezultatov projekta).

Prečni vidiki, ki jih je treba upoštevati pri zasnovi projekta:

Poleg izpolnjevanja formalnih meril in sklenitve dogovorov o trajnostnem sodelovanju z vsemi projektnimi partnerji lahko elementi, navedeni v nadaljevanju, prispevajo k večjemu učinku sodelovalnih partnerstev in njihovemu kakovostnejšemu izvajanju v različnih fazah projekta. Prijavitelji se spodbujajo, naj te priložnosti in razsežnosti upoštevajo pri snovanju projektov sodelovalnega partnerstva.

Okoljska trajnostnost

Projekti bi morali biti zasnovani na okolju prijazen način, v vse vidike projekta pa bi morale biti vključene zelene prakse. Organizacije in udeleženci bi morali pri snovanju projekta uporabljati okolju prijazen pristop, kar bo vse, ki sodelujejo pri projektu, spodbudilo k spoznavanju okoljskih vprašanj in razpravi o njih ter k razmisleku o tem, kaj je mogoče storiti na različnih stopnjah, organizacijam in udeležencem pa pomagalo najti okolju prijaznejše alternativne načine izvajanja aktivnosti projekta.

Vključevanje in raznolikost

Namen programa Erasmus+ je spodbujati enake možnosti in dostop, vključevanje in pravičnost v vseh njegovih ukrepih. Za izvajanje teh načel je bila oblikovana strategija vključevanja in raznolikosti, ki bo pripomogla k boljšemu navezovanju stikov z udeleženci iz raznovrstnejših okolij, zlasti tistih z manj priložnostmi, ki se spopadajo z ovirami za udeležbo pri evropskih projektih. Organizacije bi morale načrtovati dostopne in vključujoče projektne aktivnosti ter pri tem upoštevati stališča udeležencev z manj priložnostmi in jih vključiti v sprejemanje odločitev v celotnem procesu.

Digitalna razsežnost

Virtualno sodelovanje ter eksperimentiranje s priložnostmi za virtualno in kombinirano učenje sta ključna za uspešno sodelovalno partnerstvo. Še zlasti se pri projektih na področju šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih močno spodbuja uporaba platform eTwinning, School Education Gateway in EPALE, da bi se zagotovilo sodelovanje pred projektnimi aktivnostmi, med njimi in po njih. Pri projektih na področju mladine se močno spodbuja uporaba evropskega mladinskega portala in platforme European Youth Strategy Platform, da bi se zagotovilo sodelovanje pred projektnimi aktivnostmi, med njimi in po njih.

MERILA ZA DODELITEV

Ustreznost projekta

(največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • predlog ustreza ciljem in prednostnim nalogam ukrepa. Poleg tega se bo predlog štel za zelo ustreznega, če:
  • obravnava prednostno nalogo „vključevanje in raznolikost“;
  • v primeru projektov, ki jih nacionalne agencije programa Erasmus+ upravljajo na decentralizirani ravni: obravnava eno ali več „evropskih prednostnih nalog v nacionalnem okviru“, kot jih razglasi nacionalna agencija;
 • so profil, izkušnje in aktivnosti sodelujočih organizacij ustrezni za področje prijave;
 • temelji na pravi in ustrezni analizi potreb;
 • je primeren za ustvarjanje sinergij med različnimi področji izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa ter ima potencialno velik učinek na enega ali več navedenih področij;
 • je inovativen;
 • dopolnjuje druge pobude, ki jih že izvajajo sodelujoče organizacije;
 • prinaša dodano vrednost na ravni EU z rezultati, ki jih ne bi bilo mogoče doseči z izvajanjem aktivnosti v samo eni državi.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 20 točk)

V kolikšni meri:

 • so cilji projekta jasno opredeljeni, realistični ter obravnavajo potrebe in cilje sodelujočih organizacij in potrebe njihovih ciljnih skupin;
 • je predlagana metodologija jasna, ustrezna in izvedljiva;
 • je delovni načrt projekta jasen, popoln in učinkovit, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvedbo in izmenjavo rezultatov projekta;
 • je projekt stroškovno učinkovit in v kolikšni meri se posameznim aktivnostim projekta dodeljujejo ustrezna sredstva;
 • so v projektu predlagani ustrezni ukrepi za nadzor kakovosti, spremljanje in ocenjevanje, da se zagotovijo visokokakovostna izvedba projekta, pravočasen zaključek in poraba sredstev v okviru proračuna;
 • so aktivnosti zasnovane na dostopen in vključujoč način ter dostopne ljudem z manj priložnostmi;
 • je v projekt vključena uporaba digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev fizičnih aktivnosti ter izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami;
  • če so na področjih sodelujočih organizacij na voljo spletne platforme Erasmus+: v kolikšni meri se pri projektu kot orodja za pripravo, izvedbo in nadaljnje spremljanje aktivnosti projekta uporabljajo spletne platforme Erasmus+ (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, evropski mladinski portal, platforma EU Youth Strategy);
 • je projekt zasnovan na okolju prijazen način in v kolikšni meri so v različne faze projekta vključene zelene prakse.

Če so za projekt načrtovane aktivnosti usposabljanja, poučevanja ali učenja:

 • v kolikšni meri te aktivnosti ustrezajo ciljem projekta in vključujejo ustrezno število udeležencev ustreznega profila;
 • kakovost praktičnih ureditev ter načinov upravljanja in podpore pri aktivnostih učenja, poučevanja in usposabljanja;
 • kakovost ureditev za priznavanje in vrednotenje učnih izidov udeležencev v skladu z evropskimi orodji in načeli za preglednost in priznavanje.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju

(največ 20 točk)

 

V kolikšni meri:

 • projekt vključuje ustrezen nabor sodelujočih organizacij v smislu profila, preteklih izkušenj v programu in strokovno znanje za uspešno doseganje vseh ciljev projekta;
 • projekt v ukrep vključuje nove udeležence in manj izkušene organizacije;
 • sta iz predlagane dodelitve nalog razvidna zavezanost in aktivno prispevanje vseh sodelujočih organizacij;
 • predlog vsebuje učinkovite mehanizme za koordinacijo in obveščanje med sodelujočimi organizacijami ter drugimi pomembnimi deležniki;
 • kadar je ustrezno, v kolikšni meri vključenost sodelujoče organizacije iz partnerske države prispeva bistveno dodano vrednost k projektu (če ta pogoj ni izpolnjen, bo sodelujoča organizacija iz partnerske države v fazi ocenjevanja izključena iz predloga projekta).

Učinek

(največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • predlog projekta vsebuje konkretne in logične korake za vključitev rezultatov projekta v redno delo sodelujočih organizacij;
 • lahko projekt pozitivno vpliva na udeležence in sodelujoče organizacije ter njihove širše skupnosti;
 • se lahko pričakovani rezultati projekta uporabijo zunaj organizacij, ki sodelujejo v projektu, v življenjskem ciklu projekta in po njem ter na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni;
 • predlog projekta vsebuje konkretne in učinkovite korake za objavo rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah, izmenjavo rezultatov z drugimi organizacijami in javnostjo ter javno objavo navedbe, da je projekt financirala Evropska unija;
  • če je ustrezno, v kolikšni meri je v predlogu opisano, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo in v kolikšni meri predlog ne vsebuje nesorazmernih omejitev;
 • predlog projekta vsebuje konkretne in učinkovite korake za zagotavljanje trajnosti projekta ter v kolikšni meri lahko projekt po porabi nepovratnih sredstev EU še naprej dosega učinek in rezultate.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od zgoraj navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 15 točk v kategorijah „Ustreznost projekta“ in „Učinek“; 10 točk v kategorijah „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ ter „Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju“).

Pri sodelovalnih partnerstvih, ki jih upravlja Izvajalska agencija, bodo imeli v primeru izenačenih predlogov prednost predlogi z največ točkami v kategoriji „Ustreznost projekta“ in nato v kategoriji „Učinek“.

KAKŠNA SO PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV?

Za predloge se bodo uporabljali različni modeli dodeljevanja proračunskih sredstev, odvisno od vrste sodelovalnega partnerstva in od tega, kje je bila vložena vloga (pri nacionalnih agencijah Erasmus+ v državah programa ali pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) s sedežem v Bruslju). Ti modeli so pojasnjeni v nadaljevanju:

 1. za predloge sodelovalnih partnerstev na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine[7], ki jih upravljajo nacionalne agencije Erasmus+:

Predlagani model financiranja zajema seznam stroškovnih postavk, s katerega lahko prijavitelji izbirajo glede na aktivnosti, ki jih želijo izvajati, in rezultate, ki jih želijo doseči. Prva postavka „vodenje in izvajanje projekta“ je stroškovna postavka, za katero se lahko prijavijo sodelovalna partnerstva vseh vrst, saj naj bi prispevala k stroškom, ki nastanejo pri vsakem projektu. Sodelovalna partnerstva se lahko prijavijo tudi za posebna sredstva za organizacijo „transnacionalnih projektnih srečanj“. Druge stroškovne postavke lahko izberejo samo projekti, ki bodo sledili konkretnejšim ciljem v zvezi z rezultati projekta, razširjanjem ali vključenimi aktivnostmi poučevanja, usposabljanja in učenja. Poleg tega se lahko krijejo tudi izredni stroški in stroški za udeležbo oseb z manj priložnostmi, če to utemeljujejo aktivnosti/rezultati.

Skupna nepovratna sredstva za projekt so spremenljiv znesek, ki pri projektih, ki trajajo od 12 do največ 36 mesecev, znaša najmanj 100 000 EUR in največ 400 000 EUR.

Za preglednice s podrobnimi pravili za dodelitev sredstev, veljavnimi zneski in proračunskimi postavkami, ki sestavljajo proračun za tovrstne projekte, glej poglavje „Veljavna pravila za dodelitev sredstev za predloge sodelovalnih partnerstev na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine[8], ki jih upravljajo nacionalne agencije Erasmus+“ v nadaljevanju.

 1. Za predloge sodelovalnih partnerstev na področju:
 • športa ali
 • izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih predloži evropska nevladna organizacija,

ki jih upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) v Bruslju:

Predlagani model financiranja obsega seznam treh enkratnih pavšalnih zneskov, ki ustrezajo skupnemu znesku nepovratnih sredstev za projekt: 120 000 EUR, 250 000 EUR in 400 000 EUR. Prijavitelji bodo izbirali med tremi vnaprej določenimi zneski glede na aktivnosti, ki jih želijo izvajati, in rezultate, ki jih želijo doseči.

Pri načrtovanju projektov bodo morale organizacije prijaviteljice – skupaj s svojimi projektnimi partnerji – izbrati enkraten pavšalni znesek, najprimernejši za kritje stroškov njihovih projektov glede na njihove potrebe in cilje. Če je projekt izbran za financiranje, zahtevani pavšalni znesek postane skupni znesek nepovratnih sredstev.

Predlogi morajo vsebovati opis aktivnosti, glede katerih se prijavitelji zavezujejo, da jih bodo izvedli z zahtevanim pavšalnim zneskom, ter izpolnjevati načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Zahteve, odvisne od pavšalnega zneska

 1. Za zneske nepovratnih sredstev v višini 120 000 ali 250 000 EUR:

predlogi vsebujejo analizo potreb in navedbo porazdelitve nalog in proračunskih sredstev med projektnimi partnerji. V njih se navede tudi časovni razpored za izvedbo vsakega delovnega sklopa projekta in aktivnosti ter rok za pripravo rezultatov projekta.

V opisu projekta se razlikuje med vodenjem projekta in delovnimi sklopi za izvedbo. Prijavitelji morajo aktivnosti projekta razdeliti v „delovne sklope“. Vsak delovni sklop je povezan s posebnimi cilji, mejniki in rezultati. Prijaviteljem se priporoča, da svoje projekte razdelijo na največ pet delovnih sklopov, vključno z enim za vodenje projekta.

 1. Za zneske nepovratnih sredstev v višini 400 000 EUR:

opis projekta vključuje podrobno metodologijo projekta z jasno porazdelitvijo nalog in finančnimi ureditvami med partnerji, podroben časovni razpored z mejniki in glavnimi rezultati, sistem spremljanja in nadzora ter vzpostavljena orodja za zagotovitev pravočasnega izvajanja aktivnosti projekta.

Prijavitelji morajo aktivnosti projekta razdeliti v „delovne sklope“. Vsak delovni sklop je povezan s posebnimi cilji, mejniki in rezultati. Prijaviteljem se priporoča, da svoje projekte razdelijo na največ pet delovnih sklopov, vključno z enim za vodenje projekta.

V predlogih se razvijejo mehanizmi zagotavljanja kakovosti in spremljanja ter strategija ocenjevanja. V okviru strategije ocenjevanja morajo prijavitelji opredeliti sklop kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki omogočajo ocenjevanje stopnje doseganja navedenih ciljev.

Plačilo nepovratnih sredstev

Končno plačilo bo ustrezalo številu organiziranih aktivnosti in zaključenih delovnih sklopov, omejeno pa bo na najvišji znesek nepovratnih sredstev, določen v sporazumu o nepovratnih sredstvih, brez poseganja v uporabo členov, ki se posebej nanašajo na pogoje za plačilo in znižanje nepovratnih sredstev.

VELJAVNA PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PREDLOGE SODELOVALNIH PARTNERSTEV NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN MLADINE[9], KI JIH UPRAVLJAJO NACIONALNE AGENCIJE ERASMUS+:

Proračun projekta je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Najvišja dodeljena nepovratna sredstva:

spremenljiv znesek, ki znaša največ 400 000 EUR.

Upravičenci lahko vsa nepovratna sredstva EU, ki jih prejmejo za projekt, porabijo na najbolj fleksibilen način, kadar koli med trajanjem projekta in v skladu s kronološkim zaporedjem izvajanja aktivnosti, kot je opredeljeno v delovnem načrtu.

Proračunska kategorija

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Znesek

Vodenje in izvajanje projekta

Vodenje projekta (npr. načrtovanje, finance, koordinacija in obveščanje med partnerji); gradiva, orodja, pristopi itd. za učenje/poučevanje/usposabljanje v majhnem obsegu. Virtualno sodelovanje in aktivnosti lokalnih projektov (npr. projektno delo v učilnici z učečimi se, aktivnosti mladinskega dela, organizacija in spremljanje vključenih aktivnosti učenja/usposabljanja); obveščanje o rezultatih projekta, njihova promocija in izmenjava (npr. brošure, zloženke, spletne informacije).

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje sodelovalnega partnerstva in število vključenih sodelujočih organizacij.

Prispevek za aktivnosti koordinatorske organizacije:

500 EUR na mesec

Največ 2 750 EUR na mesec

Prispevek za aktivnosti drugih sodelujočih organizacij:

250 EUR na organizacijo na mesec

Transnacionalna projektna srečanja

Udeležba na srečanjih projektnih partnerjev zaradi izvajanja in koordinacije. Prispevek za potne stroške in stroške bivanja.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na potovalno razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija. Prijavitelj mora navesti razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti[10], pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija[11].

Za razdalje od 100 do 1 999 km:

575 EUR na udeleženca na srečanje.

Za razdalje 2 000 km ali več:

760 EUR na udeleženca na srečanje.

Rezultati projekta

Rezultati/konkretni izdelki projekta (npr. učni načrti, pedagoška gradiva in gradiva za mladinsko delo, prosto dostopni učni viri (PDUV), orodja IT, analize, študije, metode vzajemnega učenja itd.).

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: stroški osebja za menedžerje in administrativno osebje naj bi bili kriti že v okviru postavke „vodenje in izvajanje projekta“. Za preprečevanje morebitnega prekrivanja s tako postavko bodo morali prijavitelji utemeljiti vrsto in znesek stroškov osebja, za katere bodo oddali vlogo v zvezi z vsakim posameznim predlaganim rezultatom.

Za upravičenost do te vrste podpore z nepovratnimi sredstvi bi morali biti kakovost in količina rezultatov precejšnji. Rezultati bi morali dokazovati svoj potencial za širšo uporabo in učinek.

Znesek iz preglednice B1.1 na menedžerja na dan dela na projektu

Znesek iz preglednice B1.2 na raziskovalca/učitelja/vodjo usposabljanja/mladinskega delavca na dan dela na projektu

Znesek iz preglednice B1.3 na tehničnega strokovnjaka na dan dela na projektu

Znesek iz preglednice B1.4 na administrativno osebje na dan dela na projektu

Multiplikativni dogodki

Prispevek za stroške, povezane z nacionalnimi in transnacionalnimi konferencami, seminarji, dogodki (v fizični ali virtualni obliki) za izmenjavo in razširjanje rezultatov projekta (razen potnih stroškov in stroškov bivanja predstavnikov sodelujočih organizacij, vključenih v projekt).

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: podpora za multiplikativne dogodke je zagotovljena le, če so ti neposredno povezani z rezultati projekta. Za projekt, ki mu ni bila dodeljena podpora z nepovratnimi sredstvi za rezultate projekta, ni mogoče prejeti podpore za organizacijo multiplikativnih dogodkov.

100 EUR na lokalnega udeleženca

(tj. udeleženca iz države, kjer se izvaja dogodek)

Največ 30 000 EUR na projekt, od tega največ 5 000 EUR za virtualne dogodke na projekt

200 EUR na mednarodnega udeleženca (tj. udeleženca iz drugih držav)

15 EUR na udeleženca virtualnega dogodka.

Podpora za vključevanje

Stroški, povezani z udeležbo udeležencev z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi.

100 EUR na udeleženca

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in njihovimi spremljevalci (vključno z utemeljenimi potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

100 % upravičenih stroškov.

Izredni stroški

Prispevek za dejanske stroške, povezane z oddajo naročil podizvajalcem ali nakupom blaga in storitev.

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Visoki potni stroški udeležencev, vključno z uporabo čistejših prevoznih sredstev z nižjimi izpusti ogljika.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija. Oddaja naročil podizvajalcem mora biti povezana s storitvami, ki jih iz utemeljenih razlogov ne morejo zagotoviti neposredno sodelujoče organizacije. Oprema se ne more nanašati na običajno pisarniško opremo ali opremo, ki jo običajno uporabljajo sodelujoče organizacije.

80 % upravičenih stroškov.

Največ 50 000 EUR na projekt (brez stroškov za zagotavljanje finančnega jamstva)

Dodatna sredstva za aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja

Proračunska kategorija

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Znesek

Podpora za potne stroške

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora navesti razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti[12], pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija[13].

Potovalna razdalja

Standardno potovanje

Zeleno potovanje

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km ali več:

1 500 EUR

 

Individualna podpora

Stroški, povezani z bivanjem med aktivnostjo.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje bivanja na udeleženca, vključno s spremljevalci (če so potrebni), pri čemer se krijejo tudi stroški za en dan potovanja pred aktivnostjo in en dan potovanja po njej.

Z individualno podporo je mogoče kriti do 365 dni trajanja aktivnosti. Zahtevek za te stroške mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

Osnovni znesek za osebje in mladinske delavce: 106 EUR

Osnovni znesek za učeče se in mlade: 58 EUR

Osnovni znesek se plača do 14. dneva aktivnosti. Znesek, ki se izplača, znaša 70 % osnovnega zneska od 15. dneva aktivnosti in 50 % osnovnega zneska od 60. dneva aktivnosti. Zneski, ki se izplačajo, se zaokrožijo na najbližjo celo vrednost v evrih.

Jezikovna podpora

Stroški, povezani s podporo udeležencem za izboljšanje znanja jezika poučevanja ali dela.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev in samo za aktivnosti, ki trajajo od dva do dvanajst mesecev.

Zahtevek za te stroške mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

150 EUR na udeleženca, ki potrebuje jezikovno podporo.

Preglednica A – Rezultati projekta (zneski v EUR na dan)

Ta sredstva se lahko uporabljajo samo za stroške osebja organizacij, ki sodelujejo pri projektu za pripravo rezultatov projekta[14]. Zneski so odvisni od: (a) profila osebja, vključenega v projekt, in (b) države sodelujoče organizacije, iz katere prihaja to osebje.

 

Menedžer

Učitelj/vodja usposabljanja/raziskovalec/

mladinski delavec

Tehnični strokovnjak

Administrativno osebje/prostovoljec

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

294

241

190

157

Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Finska, Islandija

280

214

162

131

Češka, Grčija, Španija, Ciper, Malta, Portugalska, Slovenija

164

137

102

78

Bolgarija, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Republika Severna Makedonija, Turčija

88

74

55

47

Preglednica B – Rezultati projekta (zneski v EUR na dan)

Ta sredstva se lahko uporabljajo samo za stroške osebja organizacij, ki sodelujejo pri projektu za pripravo rezultatov projekta[15]. Zneski so odvisni od: (a) profila osebja, vključenega v projekt, in (b) države sodelujoče organizacije, iz katere prihaja to osebje.

 

Menedžer

Učitelj/vodja usposabljanja

raziskovalec/

mladinski delavec

Tehnični strokovnjak

Administrativno osebje

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Avstralija, Kanada, Kuvajt, Macao, Monako, Katar, San Marino, Švica, Združene države Amerike

294

241

190

157

Andora, Brunej, Japonska, Nova Zelandija, Singapur, Združeni arabski emirati, Vatikanska mestna država, Združeno kraljestvo

280

214

162

131

Bahami, Bahrajn, Hongkong, Izrael, (Republika) Koreja, Oman, Saudova Arabija, Tajvan

164

137

102

78

Afganistan, Albanija, Alžirija, Angola, Antigva in Barbuda, Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bangladeš, Barbados, Belorusija, Belize, Benin, Butan, Bolivija, Bosna in Hercegovina, Bocvana, Brazilija, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Zelenortski otoki, Srednjeafriška republika, Čad, Čile, Kitajska, Kolumbija, Komori, Kongo, Demokratična republika Kongo, Cookovi otoki, Kostarika, Kuba, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvador, Egipt, Salvador, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gabon, Gambija, Gruzija, Gana, Grenada, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bissau, Gvajana, Haiti, Honduras, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Slonokoščena obala, Jamajka, Jordanija, Kazahstan, Kenija, Kiribati, Demokratična ljudska republika Koreja, Kosovo, Kirgizistan, Laos, Libanon, Lesoto, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Malezija, Maldivi, Mali, Marshallovi otoki, Mavretanija, Mauritius, Mehika, Federativne države Mikronezije, Moldavija, Mongolija, Črna gora, Maroko, Mozambik, Mjanmar, Namibija, Nauru, Nepal, Nikaragva, Niger, Nigerija, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Filipini, Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Sveta Lucija, Saint Vincent in Grenadine, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Salomonovi otoki, Somalija, Južna Afrika, Južni Sudan, Šrilanka, Sudan, Surinam, Esvatini, Sirija, Tadžikistan, Tanzanija, ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom, ozemlje Ukrajine, kot je priznano z mednarodnim pravom, Tajska, Demokratična republika Vzhodni Timor, Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Jemen, Zambija, Zimbabve

88

74

55

39

 1. Katera koli visokošolska institucija s sedežem v državi programa, ki želi sodelovati v sodelovalnem partnerstvu, mora biti nosilka veljavne listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče visokošolske institucije iz partnerskih držav, vendar bodo te morale sprejeti njena načela. –

  Za namene tega ukrepa se neformalne skupine mladih ne štejejo za organizacijo, zato niso upravičene do sodelovanja (niti kot prijavitelji niti kot partnerji).

 2. Sedeži institucij Evropske unije so Bruselj, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg in Haag.

 3. Za opredelitev evropske nevladne organizacije za namene programa Erasmus+ glej „Del D – Glosar“ tega vodnika.

 4. To vključuje nacionalne agencije Erasmus+ in Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) s sedežem v Bruslju.

 5. Na področju šolskega izobraževanja to vključuje izobraževalno osebje, ki ukrepa v šolah, na primer šolske inšpektorje, šolske svetovalce, pedagoške svetovalce, psihologe itd.

 6. Na področju visokega šolstva morajo biti študenti vpisani na sodelujočo visokošolsko institucijo in na študij, ki vodi v priznano stopnjo izobrazbe ali drugo priznano kvalifikacijo terciarne ravni do ravni doktorata in vključno z njo.

 7. Razen predlogov, pri katerih je prijavitelj evropska nevladna organizacija na katerem koli od teh področij. Ti prijavitelji morajo vlogo za sredstva vložiti na centralizirani ravni, tj. pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) v Bruslju. Za opredelitev evropske nevladne organizacije za namene programa Erasmus+ glej „Del D – Glosar“ tega vodnika.

 8. Razen predlogov, pri katerih je prijavitelj evropska nevladna organizacija na katerem koli od teh področij. Ti prijavitelji morajo vlogo za sredstva vložiti na centralizirani ravni, tj. pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) v Bruslju. Za opredelitev evropske nevladne organizacije za namene programa Erasmus+ glej „Del D – Glosar“ tega vodnika.

 9. Razen predlogov, pri katerih je prijavitelj evropska nevladna organizacija na katerem koli od teh področij. Ti prijavitelji morajo vlogo za sredstva vložiti na centralizirani ravni, tj. pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) v Bruslju. Za opredelitev evropske nevladne organizacije za namene programa Erasmus+ glej „Del D – Glosar“ tega vodnika.

 10. Na primer če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato izbral ustrezen razpon razdalje (tj. od 500 do 1 999 km).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl.

 12. Na primer če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato izbral ustrezen razpon razdalje (tj. od 500 do 1 999 km).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl.

 14. V primeru visokošolskega izobraževanja so stroški za osebje, zaposleno na fakultetah visokošolskih institucij upravičenk, ki so nosilke listine ECHE, upravičeni v okviru kategorije stroškov „Rezultati projekta“.

 15. V primeru visokošolskega izobraževanja so stroški za osebje, zaposleno na fakultetah visokošolskih institucij upravičenk, ki so nosilke listine ECHE, upravičeni v okviru proračunske kategorije „Rezultati projekta“.