Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Modul Odborná príprava učiteľov v rámci programu Jean Monnet

Profil žiadateľa

  • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ponúkajúce odbornú prípravu učiteľov
  • Inštitúty/agentúry odbornej prípravy učiteľov

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania so sídlom v krajinách zapojených do programu Erasmus+ musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Krajiny v partnerských krajinách nevyžadujú ECHE.

Trvanie: 3 roky

Maximálny grant na odbornú prípravu učiteľov: 300 000 EUR (maximálne 80 % celkových nákladov)

Čo možno zaradiť do modulu Odborná príprava učiteľov v rámci programu Jean Monnet?

Poskytovateľ odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet je inštitúcia vysokoškolského vzdelávania ponúkajúca odbornú prípravu učiteľov alebo inštitút či agentúra pre odbornú prípravu učiteľov, ktorá podporuje školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy pri plánovaní, organizovaní a zabezpečovaní obsahu týkajúceho sa Európskej únie v rámci svojich učebných plánov a mimoškolských aktivít.

V rámci odbornej prípravy učiteľov zabezpečuje poskytovateľ odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet lepšie porozumenie Európskej únie, a to v oblasti všeobecného vzdelávania, ako aj v odbornej príprave a posilňuje znalosti a zručnosti o výučbe záležitostí EÚ. Učitelia, ktorí sa vzdelávali u poskytovateľa odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet, budú lepšie pripravení na výučbu obsahu týkajúceho sa EÚ.

Odborná príprava učiteľov v rámci programu Jean Monnet môže prispieť tak k počiatočnému vzdelávaniu učiteľov, ako aj k ich nepretržitému profesijnému rozvoju.

Čo sa očakáva od poskytovateľa odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet?

Poskytovateľ odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet ponúkne návrhy štruktúrovanej odbornej prípravy o témach EÚ pre školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy a zrealizuje konkrétne individuálne alebo skupinové kurzy odbornej prípravy (modulárne, rezidenčné, zmiešané alebo online) pre učiteľov, ktorí majú záujem o EÚ.

Môže to zahŕňať návrh materiálov s cieľom:

  • poskytovať obsah a metodiky pre učiteľov vyučujúcich na rôznych úrovniach, pochádzajúcich z rôznych prostredí a s rôznymi skúsenosťami,
  • umožniť školám a poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy, aby svojim pedagogickým zamestnancom zabezpečili nadobúdanie vedomostí o EÚ.

Počas všetkých aktivít bude poskytovateľ odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet posilňovať dôveru učiteľov pri začleňovaní aspektov EÚ do ich každodennej práce.

Lehoty a formuláre žiadostí

Sprievodca programom Erasmus+

Podrobná príručka o postupe podávania žiadostí

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session