Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Centrá excelentnosti programu Jean Monnet

Profil žiadateľa

  • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v ktorejkoľvek krajine sveta. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania so sídlom v krajinách zapojených do programu Erasmus+ musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).
  • Nie je k dispozícii pre jednotlivcov.

Trvanie: 3 roky

Maximálna výška grantu: 100 000 eur (maximálne 80 % celkových nákladov na vzdelávací program alebo kurz)

Čo je centrum excelentnosti Jean Monnet a aká je jeho činnosť?

Centrá excelentnosti Jean Monnet navrhujú a spravujú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Centrá taktiež môžu zahŕňať spoluprácu viacerých fakúlt/odborov či iných organizácií, ktoré sa špecializujú na štúdium EÚ.

Centrum excelentnosti Jean Monnet je koordinačné stredisko kompetencií a vedomostí o predmetoch týkajúcich sa Európskej únie. Centrá spájajú odborné skúsenosti a kompetencie vysokokvalifikovaných odborníkov a mali by sa zameriavať na vytváranie synergií medzi rôznymi disciplínami a zdrojmi v oblasti európskych štúdií.

Kľúčovou úlohou centier je osloviť študentov fakúlt, ktorí sa bežne nezaoberajú otázkami Európskej únie, ako aj tvorcov politík, občiansku spoločnosť a širokú verejnosť. Takisto poskytujú odborníkom príležitosť na vytvorenie spoločných nadnárodných činností.

Čo sa očakáva od centa excelentnosti Jean Monnet?

Centrá by mali:

  • organizovať a koordinovať zdroje svojich inštitúcií súvisiace s oblasťou štúdií zameraných na EÚ,
  • realizovať výskumné činnosti, ktoré sa týkajú špecifických tém zameraných na EÚ,
  • zbierať, analyzovať a zverejňovať najrelevantnejšie výsledky.

Centrá taktiež môžu podporovať rozvoj obsahu o témach EÚ s cieľom aktualizovať a doplniť súčasné učebné osnovy a pokračovať tak v diskusii a výmene skúseností o EÚ.

Mali by sa stať akademickou referenciou v otázkach týkajúcich sa EÚ a osloviť iné stupne vzdelávania či širokú verejnosť.

Táto informačná činnosť môže zahŕňať:

  • komunikačné a informačné podujatia na európskej a vnútroštátnej úrovni,
  • prednášky, semináre alebo workshopy s tvorcami politík na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a tiež podujatia s občianskou spoločnosťou,
  • účasť na špecifickom vzdelávaní na úrovni škôl, ako aj na úrovni odbornej prípravy a vzdelávania,
  • vytváranie kontaktov s inými organizáciami a jednotlivcami podporovanými prostredníctvom akcií Jean Monnet,
  • uverejňovanie svojich činností ako otvorených vzdelávacích zdrojov.

Lehoty a formuláre žiadostí

Sprievodca programom Erasmus+

Podrobná príručka o postupe podávania žiadostí

Related funding calls