Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizácie

Prehľad

Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa môžu zapojiť do viacerých rozvojových činností a aktivít zameraných na vytváranie sietí. Ide napríklad o strategické zlepšovanie odborných zručností zamestnancov, budovanie kapacít a vytváranie nadnárodných partnerstiev spolupráce s organizáciami z iných krajín s cieľom vypracovania inovačných výstupov alebo výmeny osvedčených postupov.

Organizácie navyše sprostredkúvajú príležitosti vzdelávacej mobility pre študentov, zamestnancov, stážistov, učňov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Ako prínosy pre zúčastnené organizácie možno uviesť zvýšenú schopnosť pracovať na medzinárodnej úrovni, zlepšenie metód riadenia, prístup k väčšiemu množstvu možností financovania a projektov, lepšiu schopnosť pripravovať, riadiť a monitorovať projekty, ako aj atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov účastníckych organizácií.

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Cieľom kľúčovej akcie 1 je podporiť mobilitu študentov, zamestnancov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí. Organizácie z krajín účastniacich sa programu môžu vysielať alebo prijímať študentov a zamestnancov a organizovať výučbu, odbornú prípravu, ako aj vzdelávacie a dobrovoľnícke činnosti.

Ďalšie informácie

Kľúčová akcia 2: Inovácie a osvedčené postupy

Cieľom kľúčovej akcie 2 je rozvoj oblastí vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže prostredníctvom piatich hlavných činností:

  1. Strategické partnerstvá na podporu inovácií a spoločné iniciatívy na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností.
  2. Znalostné aliancie, ktoré majú podporovať inovácie v rámci a prostredníctvom vyššieho vzdelávania v spolupráci s podnikmi a tak prispievať k novým prístupom k výučbe a učeniu sa, podnikaniu vo vzdelávaní a modernizácii systémov vysokoškolského vzdelávania v Európe.
  3. Aliancie sektorových zručností, ktoré slúžia na riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a na zabezpečenie lepšieho prepojenia odborného vzdelávania a prípravy s potrebami trhu práce. Program ponúka možnosti na modernizáciu odborného vzdelávania a prípravy, výmenu poznatkov a osvedčených postupov, podporovanie práce v zahraničí a zvýšenie uznávania kvalifikácií.
  4. Projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť modernizáciu, dostupnosť a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách.
  5. Projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti mládeže na podporu rozvoja práce s mládežou, neformálneho vzdelávania a dobrovoľníckej práce, ako aj na uľahčenie príležitostí neformálneho vzdelávania s partnerskými krajinami.

Ďalšie informácie

Kľúčová akcia 3: Podpora reformy politiky

Cieľom kľúčovej akcie 3 je zvýšiť účasť mladých ľudí na demokratickom živote (najmä prostredníctvom diskusií s tvorcami politík) a posilniť rozvoj znalostí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Ďalšie informácie

Jean Monnet

Príležitosti týkajúce sa výučby, výskumu a diskusie o EÚ a jej politikách.

Ďalšie informácie

Šport

Cieľom je rozvíjať a vykonávať spoločné činnosti na podporu športu a fyzickej aktivity, identifikovať a realizovať inovačné činnosti v oblasti športu a organizovať neziskové podujatia na zvýšenie zapojenia sa do športových aktivít.

Ďalšie informácie

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport