Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Príležitosti pre organizácie

Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa môžu zapojiť do viacerých rozvojových činností a aktivít zameraných na vytváranie sietí. Ide napríklad o strategické zlepšovanie odborných zručností zamestnancov, budovanie kapacít a vytváranie nadnárodných partnerstiev spolupráce s organizáciami z iných krajín s cieľom vypracovania inovačných výstupov alebo výmeny osvedčených postupov.

Organizácie navyše sprostredkúvajú príležitosti vzdelávacej mobility pre študentov, pedagogických pracovníkov, stážistov, učňov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Ako prínosy pre zúčastnené organizácie možno uviesť zvýšenú schopnosť pracovať na medzinárodnej úrovni, zlepšenie metód riadenia, prístup k väčšiemu množstvu možností financovania a projektov, lepšiu schopnosť pripravovať, riadiť a monitorovať projekty, ako aj atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov účastníckych organizácií.

Kľúčové akcie

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Cieľom príležitostí v oblasti vzdelávacej mobility je podporiť mobilitu študentov, zamestnancov, stážistov, učňov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Úloha organizácií v tomto procese je organizovať tieto príležitosti pre jednotlivcov. Medzi prínosy pre organizácie patria lepšia schopnosť pôsobiť na medzinárodnej úrovni, kvalitnejšie riadiace schopnosti, prístup k väčšiemu počtu možností financovania a projektov, lepšia schopnosť pripraviť, riadiť a monitorovať projekty, atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov zo strany zúčastnených organizácií a možnosť rozvíjať inovačné projekty s partnermi z celého sveta.

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Kľúčová akcia 2: Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Očakáva sa, že spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami povedie k rozvoju, prenosu a/alebo uplatňovaniu inovačných postupov na úrovni organizácií, ako aj na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni.

Kľúčová akcia 2: Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Kľúčová akcia 3: Podpora reformy politiky

Príležitosti v rámci tejto kľúčovej akcie prispievajú k podpore celkového politického programu EÚ, rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave na rok 2020 a stratégie EÚ pre mládež.

Organizácie prispievajú k zlepšovaniu kvality vzdelávania, odbornej prípravy a mládežníckych systémov v Európe, ako aj podporujú nadnárodnú výmenu skúseností v oblasti vzdelávania a spoluprácu medzi verejnými orgánmi. Takisto sa podieľajú na vypracovaní základu pre tvorbu politiky založenej na overených údajoch, ako aj na podpore sietí a nástrojov na vykonávanie politík.

Organizácie tiež pracujú s cieľom lepšie zapájať mladých ľudí do demokratického života a dialógu s tvorcami politík.

Kľúčová akcia 3: Podpora reformy politiky

Jean Monnet

Príležitosti týkajúce sa výučby, výskumu a diskusie o EÚ a jej politikách.

Informácie týkajúce sa akcií Jean Monnet

Šport

Cieľom je rozvíjať a vykonávať spoločné činnosti na podporu športu a fyzickej aktivity, identifikovať a realizovať inovačné činnosti v oblasti športu a organizovať neziskové podujatia na zvýšenie zapojenia sa do športových aktivít.

Informácie týkajúce sa športu