Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ pre školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy

Profil žiadateľa

Školy a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na úrovniach ISCED 1 – 4 vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus+. Táto výzva nie je k dispozícii pre jednotlivcov.

Trvanie: 3 roky

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ sa musí vyučovať minimálne 40 hodín za školský rok počas troch po sebe nasledujúcich rokov.

Maximálna výška grantu: 30 000 EUR (najviac 80 % celkových nákladov)

Čo možno považovať za Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ?

Školy a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy by mali do svojich študijných plánov zaradiť výučbu jedného alebo viacerých predmetov orientovaných na konkrétnu problematiku EÚ. Môžu sa zamerať na hodnoty, históriu, fungovanie EÚ, na otázku kultúrnej rozmanitosti či na iné oblasti. Aktivity spojené s touto iniciatívou musia prebiehať počas školského roka a samotný vyučovací proces môže byť obohatený o projektové týždne, študijné návštevy a iné interaktívne aktivity.

Výučbu realizujú poskytovatelia osobne alebo v spolupráci s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, prípadne s inými relevantnými organizáciami (MVO, združenia a podobne).

Očakávané výsledky

Prostredníctvom tejto iniciatívy majú školy a poskytovatelia OVP možnosť

  • dať učiteľom priestor prezentovať a odovzdávať učiacim sa poznatky o Európskej únií pútavým spôsobom

  • zlepšiť vzdelávacie výstupy o problematike EÚ

  • zvýšiť všeobecné povedomie o EÚ

  • vytvárať záujem o Európsku úniu a vďaka poznaniu základných princípov povzbudzovať žiakov a študentov v aktívnom zapájaní sa do demokratických procesov Únie a celospoločenského diania.

Podávanie žiadosti

Viac informácií o postupe podávania žiadosti nájdete na stránke:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Uzavreté

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Uzavreté

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Uzavreté

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).