Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Úvod

Tento sprievodca programom je určený všetkým subjektom a osobám, ktoré chcú získať podrobné informácie o programe Erasmus+. Tento dokument je určený predovšetkým:

  • subjektom, ktoré sa chcú stať účastníckymi organizáciami, t. j. organizáciám, inštitúciám a subjektom, ktoré organizujú aktivity podporované daným programom,
  • osobám, ktoré sa chcú stať účastníkmi programu, t. j. osobám (študentom, účastníkom vzdelávania, učňom, žiakom, dospelým učiacim sa, mladým ľuďom, dobrovoľníkom alebo profesorom, učiteľom, školiteľom, pracovníkom s mládežou, odborníkom v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu atď.), ktoré sa zapájajú do činností organizovaných účastníckymi organizáciami.

Organizácie z celej Európy každoročne predkladajú tisíce projektov s cieľom získať finančnú podporu z programu Erasmus+. Komisia preto zaviedla transparentný hodnotiaci proces, ktorého cieľom je poskytnúť granty tým najlepším projektom:

  • v prípade väčšiny akcií uvádzame v tomto sprievodcovi programom všetky predpisy a podmienky na pridelenie grantu,
  • v prípade niektorých ďalších akcií, ktoré sa v tomto sprievodcovi programom len spomínajú, sa predpisy a podmienky na pridelenie grantu opisujú v konkrétnych výzvach na predloženie návrhov, ktoré zverejnila Európska komisia, prípadne boli tieto výzvy zverejnené v jej mene.