Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Szakmai gyakorlat diákok számára

Áttekintés

Az Erasmus+ támogatást biztosít ahhoz, hogy a programországok felsőoktatási intézményeibe alapképzésre, mesterképzésre, illetve doktori képzésre beiratkozott diákok szakmai gyakorlaton (munkahelyi gyakorlaton, gyakornoki programban stb.) vegyenek részt külföldön. Ezeket a lehetőségeket a frissdiplomások is igénybe vehetik.

Ha Ön a program jóvoltából szakmai gyakorlatot végez külföldön, nemcsak kommunikációs és interkulturális készségeit, illetve idegennyelv-tudását javíthatja, hanem olyan ún. humán készségeket is elsajátíthat, amelyek rendkívül keresettek a munkaerőpiacon, ezenfelül pedig vállalkozói készségeit is fejlesztheti. Az Erasmus program hatásairól készített tanulmány részletes információkkal szolgál a külföldi csereprogramokban való részvétel előnyeiről.

Az Erasmus+ program révén Önnek arra is módja nyílik, hogy a szakmai gyakorlatot külföldi tanulmányokkal kombinálja.

Az Erasmus+ online nyelvi támogatás segít abban, hogy elsajátítsa azt a nyelvet, melyet a szakmai gyakorlat helyszínén használni fog.

Időtartam

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama 2 hónaptól 12 hónapig terjedhet.

Az Erasmus+ program jóvoltából egy hallgató több alkalommal is részt vehet külföldi csereprogramban – akár diákként, akár gyakornokként –, de a külföldön töltött idő összesítve (ideértve a külföldi tanulmányi időszakok mindegyikét) nem haladhatja meg tanulmányi ciklusonként a 12 hónapot.

A ciklus a tanulmányi szintre utal, az európai képesítési keretrendszerben (EKKR) meghatározottak szerint:

  1. Első ciklus (alapképzés vagy azzal egyenértékű képzés) – EKKR: 5/6. szint
  2. Második ciklus (mesterképzés vagy azzal egyenértékű képzés) – EKKR: 7. szint
  3. Harmadik ciklus (doktori képzés vagy azzal egyenértékű képzés) – EKKR: 8. szint

Az egyetlen ciklusból álló tanulmányi programok (például az orvos- és az építészképzés) esetében az érintettek legfeljebb 24 hónapig végezhetnek szakmai gyakorlatot külföldön az Erasmus+ program keretében.

Frissdiplomások is mehetnek külföldi szakmai gyakorlatra. Esetükben követelmény, hogy pályázatukat addig nyújtsák be, amíg be vannak iratkozva a felsőoktatási intézménybe, továbbá hogy a külföldi szakmai gyakorlatot a végzettségük megszerzését követő egy éven belül teljesítsék.

Feltételek

Ez a lehetőség Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézetekbe felvett diákok előtt áll nyitva.

A szakmai gyakorlatnak relevánsnak kell lennie azoknak az igényeknek a szempontjából, melyek a diák által hallgatott szak kapcsán tanulmányi síkon, illetve a személyes fejlődés terén jelentkeznek, és lehetőség szerint részét kell képeznie a hallgató által végzett tanulmányi programnak.

Ön (az uniós intézmények, szervek és ügynökségek kivételével) bármelyik programországbeli szervezetnél végezhet szakmai gyakorlatot.

Elismerés

A külföldi szakmai gyakorlat előtt:

  1. Önnek, az Ön felsőoktatási intézményének és a fogadó szervezetnek tanulmányi megállapodást kell kötnie a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. A megállapodás azt hivatott biztosítani, hogy a külföldi csereprogram előkészítése átlátható és hatékony legyen. A dokumentum rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit, részletesen ismerteti a szakmai gyakorlat programját, információkat tartalmaz a biztosításról, és lefekteti, hogyan kerül majd sor a sikeresen elvégzett szakmai gyakorlat elismerésére.
  2. Ön Erasmus+ Hallgatói Chartát kap, amely ismerteti, milyen jogok illetik meg, és milyen kötelezettségeknek kell eleget tennie a külföldi szakmai gyakorlat során.

A külföldi szakmai gyakorlat után:

  1. A fogadó szervezetnek/vállalkozásnak – rendes körülmények között a szakmai gyakorlat befejezését követő öt héten belül – szakmai gyakorlatra vonatkozó tanúsítványt kell kibocsátania az Ön és az Ön felsőoktatási intézménye számára.
  2. A küldő felsőoktatási intézménynek el kell ismernie az Ön külföldi szakmai gyakorlatát a tanulmányi megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, anélkül, hogy további követelményeket támasztana Önnel szemben.
  3. Ha a küldő felsőoktatási intézmény programországban működik, a szakmai gyakorlatra vonatkozó tanúsítványban szereplő információkat az Ön oklevélmellékletébe is fel kell venni, kivéve ha Ön frissdiplomás szakember. Utóbbi esetben ajánlott a szakmai gyakorlatot bejegyezni a gyakornok Europass mobilitási igazolványába.

Pénzügyi támogatás

Az Erasmus+ program keretében a szakmai gyakorlat résztvevői pénzügyi támogatásban részesülhetnek, hogy könnyebben tudják fedezni utazási és megélhetési költségeiket. Ezen túlmenően járulékos támogatás is igényelhető a szakmai gyakorlat időtartamára. A támogatás összege változhat a küldő országra és a célországra jellemző megélhetési költségek közötti különbségek, a támogatást megpályázó diákok száma, az országok közötti távolság és egyéb finanszírozási lehetőségek rendelkezésre állása függvényében.

Ha mind a küldő, mind a fogadó ország programország, a pénzügyi támogatás összegéről a nemzeti irodák és a küldő felsőoktatási intézmények tudnak felvilágosítással szolgálni. A hátrányos helyzetű, illetve a legkülső programországokból vagy régiókból származó diákok járulékos támogatást kaphatnak.

A programországok és partnerországok közötti csereprogramokra vonatkozóan a támogatások szintjét és konkrét összegét a  programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) teszi közzé.

Függetlenül attól, hogy az Erasmus+ program keretében külföldi tanulmányi lehetőséget elnyerő diák részesül-e pénzügyi támogatásban, vagy sem, az illetőnek támogatási megállapodást kell aláírnia, mely rögzíti a mobilitás időtartamát és a támogatás összegét, és egyéb jogokat és kötelezettségeket is meghatároz.  

Ha a szakmai gyakorlat egy másik programországban valósul meg, a küldő intézmény fogja aláírni a támogatási megállapodást, és ez az intézmény lesz felelős az összes támogatás folyósításáért.

Ha a mobilitási programra program- és partnerországok között kerül sor, a programországban működő intézmény fogja szignálni a támogatási megállapodást. Ebben az esetben a küldő és a fogadó intézmény közösen dönti el, melyikük fogja a támogatást kifizetni.

Ön jogosult lehet arra, hogy anyaintézményétől, hazájának kormányától vagy más forrásból kiegészítő támogatásban részesüljön. Ezekről a lehetőségekről a European Funding Guide elnevezésű angol nyelvű webhely szolgál további információkkal.

Pályázati tudnivalók

A diákok felsőoktatási intézményük nemzetközi tanulmányi osztályán vagy Erasmus+ programmal foglalkozó irodájánál pályázhatnak.

Pályázataikat anyaintézményük, azaz a küldő felsőoktatási intézmény bírálja el méltányos és átlátható módon.

További információk

Fontos, hogy a diákok tájékozódjanak arról, milyen jogok illetik meg őket, amikor tanulmányok vagy szakmai gyakorlat céljából külföldre mennek.

Az Erasmus Intern Traineeship Portal elnevezésű angol nyelvű webhely, melyet az Erasmus Diákhálózat fejlesztett ki, segít az Erasmus+ program keretében igénybe vehető szakmai gyakorlati lehetőségek feltérképezésében.

Az Erasmus+ programban való részvétellel kapcsolatban a hallgatóknak érdemes elolvasniuk a gyakran feltett kérdéseket és a rájuk adott válaszokat ismertető kiadványt, mielőtt kérdéseikkel a saját intézményükhöz vagy a programországokban működő nemzeti irodákhoz fordulnak.

Az ESAA, az Erasmus+ program jelenlegi és volt diákjait tömörítő szövetség dinamikus fórumot biztosít a hálózatépítés, a szakmai fejlődés és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása céljából.