Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelujaksot

Yleistä

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan sellaisten korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelua ulkomailla, jotka suorittavat kandidaatin-, maisterin- tai tohtorintutkintoa jossakin Erasmus+ -ohjelmamaassa. Harjoitteluun voivat osallistua myös vastavalmistuneet.

Harjoittelu ulkomailla kehittää kielitaitoa, viestintävalmiuksia ja kulttuurien tuntemusta. Sen aikana voi myös oppia yrittäjähenkisyyttä ja kartuttaa ns. pehmeää osaamista, jota monet työnantajat arvostavat suuresti. Lue lisää ulkomaanharjoittelun hyödyistä

Erasmus+ -harjoitteluun voi yhdistää myös opiskelujakson ulkomailla.

Erasmus+ -harjoittelijoiden käytettävissä on verkossa toimiva kielivalmennuspalvelu, jonka avulla voi kohentaa harjoittelussa käytettävän kielen taitoa.

Kesto

Harjoittelujakson pituus on vähintään 2 kuukautta ja enintään 12 kuukautta.

Erasmus+ -vaihtoon voi lähteä useamman kerran joko opiskelijana tai harjoittelijana, mutta ulkomailla vietetyn ajan pituus (opiskelujaksot mukaan luettuina) saa olla yhteensä enintään 12 kuukautta kutakin tutkintovaihetta kohden.

Tutkintovaiheella tarkoitetaan eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) määriteltyä opintojen tasoa:

  1. Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti tai vastaava), EQF-tasot 5 ja 6
  2. Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri tai vastaava), EQF-taso 7
  3. Jatko-opinnot (lisensiaatti- ja tohtoritaso), EQF-taso 8

Yksijaksoisissa koulutusohjelmissa, kuten lääkäri- tai arkkitehtuuriopinnoissa, ulkomaanjakso saa kestää 24 kuukautta.

Myös vastavalmistunut voi suorittaa ulkomaisen harjoittelujakson, jos hän hakee harjoitteluun ollessaan vielä kirjoilla korkeakoulussa ja harjoittelu tapahtuu vuoden kuluessa valmistumisesta.

Osallistumisehdot

Erasmus+ -harjoitteluun voivat osallistua opiskelijat korkeakouluista, joilla on korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Harjoittelun on tuettava opiskelijan tutkintokohtaisia oppimistavoitteita ja henkilökohtaista kehittymistä ja mahdollisuuksien mukaan kuuluttava hänen opinto-ohjelmaansa.

Harjoittelun voi suorittaa Erasmus+ -ohjelmamaassa missä tahansa organisaatiossa (lukuun ottamatta EU-elimiä ja -virastoja).

Harjoittelujakson tunnustaminen

Ennen ulkomaanharjoittelua:

  1. Harjoittelijan, hänen korkeakoulunsa ja vastaanottavan organisaation on allekirjoitettava harjoittelua koskeva opintosopimus (Learning Agreement), jolla varmistetaan, että harjoittelujakson valmistelu sujuu avoimesti ja tehokkaasti. Sopimuksessa määritellään osapuolten oikeudet ja vastuut, määritetään harjoittelujakson ohjelma sekä annetaan tietoa vakuutuksesta ja harjoittelujakson tunnustamisesta sen päätyttyä.
  2. Harjoittelija saa oppilaitokseltaan Erasmus+ -opiskelijan peruskirjan, jossa kuvataan ulkomaanharjoitteluun lähtevän opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

Ulkomaanharjoittelun jälkeen:

  1. Vastaanottavan organisaation/yrityksen on lähetettävä harjoittelijalle ja hänen oppilaitokselleen harjoittelutodistus noin viiden viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä.
  2. Oman oppilaitoksen on tunnustettava ulkomaanharjoittelu opintosopimuksessa määritetyllä tavalla ja ilman lisävaatimuksia.
  3. Jos oppilaitos sijaitsee ohjelmamaassa, harjoittelutodistuksessa olevat tiedot on kirjattava myös tutkintotodistuksen liitteeseen. Tämä ei koske vastavalmistuneita harjoittelijoita, joiden harjoittelu kannattaa kirjata harjoittelijan Europass-liikkuvuustodistukseen.

Rahallinen tuki

Harjoittelija voi saada Erasmus+ -tukea matka- ja oleskelukustannuksiin ja lisätukea harjoitteluun. Tuen määrä vaihtelee lähtö- ja kohdemaan elinkustannusten erojen, tuen hakijoiden määrän, maiden välisen etäisyyden sekä muun tuen saatavuuden mukaan.

Ohjelmamaiden välillä liikkuvien harjoittelijoiden tuen määrästä saa lisätietoa kansallisista toimistoista ja lähettävistä oppilaitoksista. Heikoista lähtökohdista tuleville opiskelijoille sekä syrjäisimmistä ohjelmamaista ja syrjäisimmiltä alueilta saapuville opiskelijoille on saatavilla lisätukea.

Ohjelma- ja kumppanimaiden välisiin vaihtoihin tarkoitettujen apurahojen määristä on tietoa  Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa.

Riippumatta siitä, myönnetäänkö harjoittelijalle Erasmus+ -tukea tai ei (ns. nollatukiopiskelijat), hänen on allekirjoitettava tukisopimus, jossa vahvistetaan harjoittelun kesto, tuen määrä ja muut oikeudet ja velvollisuudet.  

Jos harjoittelu tapahtuu ohjelmamaassa, lähettävä oppilaitos allekirjoittaa tukisopimuksen ja vastaa kaikista maksuista.

Jos harjoittelija siirtyy ohjelmamaasta kumppanimaahan tai päinvastoin, tukisopimuksen allekirjoittaa ohjelmamaan oppilaitos. Lähettävä ja vastaanottava oppilaitos päättävät siitä, kumpi suorittaa maksut.

Harjoittelija voi saada lisätukea omalta oppilaitokseltaan, valtiolta tai muista lähteistä. Lisätietoa on European Funding Guide -oppaassa.

Hakumenettely

Opiskelijat voivat hakea Erasmus+ ‑harjoitteluun oman oppilaitoksensa kansainvälisten asioiden toimiston ja/tai Erasmus+ ‑toimiston kautta.

Harjoittelijat valitsee heidän oma oppilaitoksensa tasapuolisin ja avoimin valintaperustein.

Lisätietoja

Ennen Erasmus+ -vaihtoa on syytä perehtyä ulkomailla opiskelevan/harjoittelevan oikeuksiin.

Harjoittelupaikaa voi etsiä esimerkiksi Erasmusintern-portaalista. Portaalia ylläpitää Erasmus Student Network -opiskelijajärjestö.

Lisätietoa on Usein kysyttyä -osiossa. Ohjelmamaiden opiskelijat voivat kääntyä myös oman oppilaitoksensa tai maansa kansallisen toimiston puoleen.

Erasmus+ Student and Alumni Association -yhdistyksessä (ESAA) nykyiset ja entiset Erasmus+ -opiskelijat voivat verkostoitua kansainvälisesti ja kehittää ammatillista osaamistaan.