Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studentų stažuotės

Apžvalga

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos stažuotės (mokomoji ir kitokia praktika) užsienyje, skirtos programos šalių aukštojo mokslo įstaigose šiuo metu registruotiems bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams. Galimybėmis stažuotis užsienyje taip pat gali naudotis neseniai mokslą baigę absolventai.

Stažuodamiesi užsienyje pagal „Erasmus+“ galite tobulinti ne tik savo bendravimo, užsienio kalbų ir ryšių su kitomis kultūromis įgūdžius, bet ir įgyti socialinių emocinių gebėjimų, kuriuos labai vertina būsimi darbdaviai, ir tapti verslesniais. Sužinokite daugiau apie buvimo užsienyje pagal mainų programą naudą.

Taip pat galite suderinti savo „Erasmus+“ stažuotę su studijų užsienyje laikotarpiu.

„Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos priemonės padės jums mokytis jūsų darbo vietoje vartojamos kalbos.

Trukmė

Jūsų stažuotė užsienyje gali trukti nuo ne mažiau kaip 2 iki ne daugiau kaip 12 mėnesių.

Programa „Erasmus+“ studijoms arba stažuotėms užsienyje galima naudotis kelis kartus, tačiau bendras užsienyje praleistas laikas (įskaitant studijas užsienyje) turi būti ne ilgesnis nei 12 mėnesių per vieną studijų pakopą.

„Pakopa“ įvardijamas studijų lygis, kaip apibrėžta Europos kvalifikacijų sandaroje (EKS):

  1. Pirma pakopa (bakalauro arba lygiavertė) EKS 5/6;
  2. Antra pakopa (magistro arba lygiavertė) EKS 7;
  3. Trečia pakopa (daktaro arba lygiavertė) EKS 8.

Jeigu kursą sudaro viena pakopa (pvz., medicinos arba architektūros), pagal programą „Erasmus+“ į užsienį galima vykti 24 mėnesiams.

Į užsienį stažuotis gali vykti ir neseniai studijas baigę absolventai.  Tokiu atveju jūsų stažuotė turi būti atliekama per metus nuo mokslo baigimo ir paraišką pateikti turite, kol dar esate registruoti savo aukštojo mokslo įstaigoje.

Sąlygos

Ši galimybė suteikiama aukštojo mokslo įstaigoje, kuriai suteikta „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartija, registruotiems studentams.

Jūsų stažuotė turi atitikti jūsų mokymosi siekiant laipsnio ir asmeninio tobulėjimo poreikius ir, kai įmanoma, būti integruota į jūsų studijų programą.

Stažuotę galite atlikti bet kurioje „Erasmus+“ programos šalies organizacijoje (išskyrus ES institucijas, įstaigas ir agentūras).

Pripažinimas

Prieš stažuotę užsienyje:

  1. Jūs, jūsų aukštojo mokslo įstaiga ir priimančioji organizacija turite pasirašyti mokymosi susitarimą, skirtą stažuotėms, kad būtų užtikrintas skaidrus ir veiksmingas pasirengimas stažuotei užsienyje. Šiame dokumente išdėstomos įvairių šalių teisės ir pareigos, išsami stažuotės programa, informacija apie draudimą ir nurodoma, kaip jūsų stažuotė bus pripažinta ją sėkmingai baigus.
  2. Gausite „Erasmus+“ studento chartiją, kurioje bus paaiškintos su jūsų stažuote užsienyje susijusios teisės ir pareigos.

Po stažuotės užsienyje:

  1. Priimančioji organizacija arba įmonė turėtų jums ir jūsų aukštojo mokslo įstaigai išsiųsti stažuotės pažymą – paprastai per penkias savaitės nuo sėkmingo stažuotės baigimo.
  2. Jūsų aukštojo mokslo įstaiga turi pripažinti jūsų stažuotę užsienyje atsižvelgdama į įsipareigojimus, dėl kurių buvo sutarta mokymosi susitarime, ir be jokių papildomų reikalavimų.
  3. Jei jūsų aukštojo mokslo įstaiga yra programos šalyje, stažuotės pažymoje esanti informacija turėtų būti įtraukta ir į diplomo priedėlį, išskyrus jei esate neseniai studijas baigęs absolventas. Tokiu atveju rekomenduojama informaciją apie stažuotę įtraukti į stažuotojo „Europass“ judumo dokumentą.

Finansinė parama

Kelionės ir pragyvenimo išlaidoms iš dalies padengti galite gauti „Erasmus+“ stipendiją. Stažuotėms numatytas papildomas finansavimas. Parama gali skirtis priklausomai nuo pragyvenimo lygio skirtumų jūsų ir paskirties šalyje, stipendijos prašančių studentų skaičiaus, atstumo tarp šalių ir galimų kitų stipendijų buvimo.

Jeigu vykstate iš vienos programos šalies į kitą, apie taikytinas normas teiraukitės savo nacionalinėje agentūroje ir siunčiančioje aukštojo mokslo įstaigoje. Taip pat teikiama papildoma parama palankių sąlygų neturintiems studentams arba studentams iš atokių programos šalių arba regionų.

Stipendijų dydžiai ir fiksuotos normos studentų mainams tarp programos šalių ir šalių partnerių skelbiami „Erasmus+“ programos vadove.

Nepriklausomai nuo to, ar gausite „Erasmus+“ stipendiją, ar ne, pasirašysite stipendijos susitarimą, kuriame bus nurodyta jūsų buvimo užsienyje trukmė, stipendijos suma, kitos teisės ir pareigos.  

Jei jūsų stažuotė bus kitoje programos šalyje, stipendijos susitarimą pasirašys jūsų siunčiančioji įstaiga. Ji bus atsakinga už visų išmokų mokėjimą.

Jeigu jūsų stažuotė susijusi su judumu tarp programos šalies ir šalies partnerės, stipendijos susitarimą pasirašys programos šalies įstaiga. Jūsų siunčiančioji ir priimančioji įstaigos nuspręs, kuri iš jų atliks jums reikalingus mokėjimus.

Gali būti, kad turėsite teisę gauti papildomų stipendijų iš savo įstaigos, vyriausybės arba kitų šaltinių. Susipažinkite su Europos finansavimo vadovu.

Kaip pateikti paraišką

Paraišką galite teikti savo aukštojo mokslo įstaigos tarptautinių ryšių skyriuje arba „Erasmus+“ biure.

Jūsų aukštojo mokslo įstaiga atranką turi vykdyti sąžiningai ir skaidriai.

Daugiau informacijos

Rengdamiesi studijoms arba stažuotei užsienyje būtinai susipažinkite su savo teisėmis.

Ieškant „Erasmus+“ stažuotės, jums gali būti naudingas „Erasmus“ stažuočių portalas, kurį sukūrė „Erasmus“ studentų tinklas.

Jeigu turite daugiau klausimų apie dalyvavimą programoje „Erasmus+“, vertėtų pirmiausia susipažinti su dažnai užduodamais klausimais ir tik tada kreiptis į savo įstaigą arba „Erasmus+“ programos šalių nacionalines agentūras.

„Erasmus+“ esamų ir buvusių studentų asociacija (ESAA) suteikia esamiems ir buvusiems „Erasmus+“ studentams dinamišką forumą, kuriuo naudodamiesi jie gali megzti ryšius, tobulintis profesinėje srityje ir įsitraukti į kultūrų mainus.