Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kas notiek, kad pieteikums ir iesniegts?

Visiem pieteikumiem, ko saņem valstu aģentūras vai izpildaģentūra, piemēro izvērtēšanas procedūru.

Izvērtēšanas procedūra

Projektu priekšlikumus izvērtē valsts aģentūra vai izpildaģentūra, kas saņēmusi pieteikumu, pamatojoties vienīgi uz šajās vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem. Izvērtēšana paredz:

  • pārbaudi, kurā pārliecinās, ka pieteikums atbilst pieņemamības kritērijiem,
  • pārbaudi, kurā pārliecinās, ka pieteikuma iesniedzējs un ierosinātās darbības atbilst atbilstības kritērijiem,
  • pārbaudi, kurā pārliecinās, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem,
  • kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem. Šādu kvalitātes novērtējumu visbiežāk veic ar neatkarīgu ekspertu atbalstu. Veicot novērtējumu, eksperti atbalstam izmanto Eiropas Komisijas izstrādātas vadlīnijas; pasākumiem, ko pārvalda “Erasmus+” valstu aģentūras, šo vadlīniju pieejamība tiks nodrošināta Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē un katrā valstī par programmas “Erasmus+” projektu pārvaldību atbildīgo aģentūru tīmekļa vietnēs,
  • pārbaudi par to, vai priekšlikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām.

Valsts aģentūra vai izpildaģentūra ieceļ izvērtēšanas komiteju visa atlases procesa pārvaldībai. Pamatojoties uz izvērtēšanas komitejas veikto novērtējumu (nepieciešamības gadījumā ar ekspertu atbalstu), tiks atlasīti dotācijas piešķiršanai ierosinātie projekti un izveidots to saraksts.

Par visiem pasākumiem, uz kuriem attiecas šīs vadlīnijas, izvērtēšanas procesā pieteikumu iesniedzējiem var tikt prasīts sniegt papildu informāciju vai precizēt apliecinošos dokumentus, kas iesniegti saistībā ar pieteikumu, ar nosacījumu, ka šāda informācija vai precizējums būtiski nemaina priekšlikumu. Papildu informācijas un precizējumu pieprasīšana ir jo īpaši pamatota, ja pieteikuma iesniedzējs pieļāvis acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas vai — attiecībā uz projektiem, ko finansē, noslēdzot vairāku dotācijas saņēmēju nolīgumus, — gadījumos, kad partneriem trūkst viena vai vairāku pilnvarojumu (attiecībā uz vairāku dotācijas saņēmēju nolīgumiem skatīt sadaļu “Dotācijas nolīgums” turpmāk tekstā).

Galīgais lēmums

Izvērtēšanas procedūras beigās valsts aģentūra vai izpildaģentūra pieņem lēmumu par projektiem, kam piešķirama dotācija, pamatojoties uz:

  • izvērtēšanas komitejas ierosināto sarindojuma sarakstu,
  • budžetu, kas pieejams jebkuram konkrētam pasākumam (vai jebkurai konkrētai darbībai pasākuma ietvaros).

Pēc izvērtēšanas procedūras pabeigšanas pieteikuma dokumenti un pievienotie materiāli netiek nosūtīti atpakaļ pieteikuma iesniedzējam neatkarīgi no procedūras iznākuma.

Rezultātu paziņošana

Visi pieteikumu iesniedzēji tiks informēti par izvērtējuma rezultātu, nosūtot vēstuli par izvērtējuma rezultātiem. Šajā vēstulē būs ietvertas papildu instrukcijas par turpmākajām darbībām dotācijas nolīguma parakstīšanas procesā.

Attiecībā uz pasākumiem, ko Pārvalda Izpildaģentūra

Pieņemto pieteikumu iesniedzēji tiks uzaicināti sagatavoties dotācijai; pārējie pieteikumi tiks iekļauti rezerves sarakstā vai noraidīti. Uzaicinājums sagatavoties dotācijai nav uzskatāmas par oficiālu apņemšanos sniegt finansējumu. Pirms dotācijas piešķiršanas izpildaģentūrai vēl būs jāveic vairākas juridiskas pārbaudes: tiesību subjekta validācija, finansiālo spēju pārbaude, izslēgšanas pārbaude utt. Šajā posmā pieteikumu iesniedzējiem būs jāiesniedz organizācijas finanšu dati un jāieceļ LEAR.

Ja pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka izvērtēšanas procedūrā tika pieļautas kļūdas, tas var iesniegt sūdzību (ievērojot termiņu un procedūru, kas noteikta paziņojuma vēstulē par izvērtējuma iznākumu). Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja paziņojumi nav atvērti 10 dienu laikā pēc nosūtīšanas, tiek uzskatīts, ka tiem piekļūts, un termiņus aprēķina, sākot ar atvēršanas/piekļuves datumu (sk. arī Finansēšanas un iepirkumu iespēju portāla noteikumus: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Ņemiet arī vērā, ka uz elektroniski iesniegtām sūdzībām var attiekties rakstzīmju ierobežojumi.

Orientējošs grafiks paziņošanai par dotācijas piešķiršanas lēmumu un dotāciju nolīgumu parakstīšanai

“Erasmus+” valstu aģentūru pārvaldīto 1. pamatpasākuma projektu gadījumā paziņošana par piešķiršanas lēmumu un dotācijas nolīguma parakstīšana notiek orientējoši 4 mēnešus pēc iesniegšanas termiņa.

“Erasmus+” valstu aģentūru pārvaldīto 2. pamatpasākuma projektu gadījumā paziņošana par piešķiršanas lēmumu un dotācijas nolīguma parakstīšana notiek orientējoši 5 mēnešus pēc iesniegšanas termiņa.

Izpildaģentūras pārvaldīto 2. pamatpasākuma un 3. pamatpasākuma projektu gadījumā paziņošana par piešķiršanas lēmumu notiek orientējoši 6 mēnešus pēc iesniegšanas termiņa un dotācijas nolīguma parakstīšana notiek orientējoši 9 mēnešus pēc iesniegšanas termiņa.